Entries by Stanislav Klimo

Verzia 23.04

Update 23.04 - Aurus EKONOMIKA a Aurus EKOPACKET
Verzia vydaná 30.10.2023

Postup aktualizácie programu

Kliknutí si vyberte návod na vykonanie aktualizácie pre program, ktorý používate.

Prechod môžete vykonať len ak máte verziu  

23.03/0 resp. 23.03/1

Upozornenie:
Pre túto verziu nie je potrebné vykonať aktualizáciu pracovnej stanice.


Legislatíva a najvýznamnejšie novinky vo verzii 23.04

VŠEOBECNÉ novinky

Novinky platné pre:

 • Modul Zvieratá – v grafickej verzii programu vydávame modul Zvieratá. Všetkým užívateľom ktorí majú uvedený modul zakúpený sa automaticky vykonaním prechodu na verziu 23.04 sprístupní. Z významných vylepšení modulu Zvieratá v porovnaní s doterajšou verziou upozorňujeme na nové okno Zvieratá v maštali, v ktorom máte zobrazené kategórie zvierat v maštaliach, ktoré ste zadávali v dokladoch. V okne máte zobrazené pre danú kategóriu v maštali základné nastavenia zvierat  z číselníka materiálov a stavy po periódach. Pre danú kategóriu v maštali si môžete automaticky vyvolať doklad a zadávať v ňom údaje, zobraziť si obratovú súpisku a zobraziť si účtovanie pre jednotlivé druhy pohybov.

Modul Správca – v grafickej verzii programu vydávame modul Správca. Všetkým užívateľom ktorí majú uvedený modul zakúpený sa automaticky vykonaním prechodu na verziu 23.04 sprístupní.

Modul Správca je rozdelený do viacerých funkcií, v aktuálnej verzii sprístupňujeme funkciu:

 • Správca – číselníky, v ktorej sa nachádzajú základné riadiace celosystémové číselníky zoskupené do nasledovných podmenu: Organizačné, Účtovné, Meny, Nákladové, Dane, Partneri, Obchod, Služby a MJ, Texty, Periódy, Konfiguračné.
 • Správca – Materiály a služby, v ktorej sa nachádza úplný Číselník materiálov/tovarov.

Konfiguračne je možné nastaviť farbu dolnej lišty a farbu aktívnej záložky. Využitie je u užívateľov ktorí pracujú s viacerými firmami a potrebujú vizuálne odlíšiť v ktorej firme sa práve nachádzajú.

 • kto nie je užívateľom platenej služby Finstat Premium, bude môcť užívať túto funkcionalitu bezplatne do 31.12.2023. Od 1.1.2024 prejde automaticky na bezplatnú službu prepojenia s verejnými registrami.

Všeobecné novinky po verziách si pozrite TU…
Koniec VŠEOBECNÉ

Modul MZDY


Hlavnou novinkou v module mzdy vo verzií 23.04 je zostava – podklad, kde nájdete výšku poistného za zamestnávateľa, ktorú uhrádzate v skrátenej výške, ak Vám bola schválená štátna pomoc pre poľnohospodárov. Spomenutú zostavu, resp. podklad nájdete v :

Novinky platné pre:


Výstupy – Zákonné poistenie, príspevky PANDÉMIA – Odvody, príspevky PANDÉMIA

 • pribudli 2 typy zostáv
  • Podklad pre platbu MV SP – štátna pomoc poľnohospodári
  • Podklad pre platbu VPP SP – štátna pomoc poľnohospodári

V obidvoch typoch zostáv máte k dispozícii podrobné údaje o jednotlivých poisteniach za pracovníkov, zamestnávateľa, celkom vrátane sumárnych údajov poistného za jednotlivé poistenia za zamestnávateľa s uplatnením štátnej pomoci, výšky štátnej pomoci, celkovej výšky poistného s uplatnením štátnej pomoci, potom výšku platby poistného celkom bez uplatnenia štátnej pomoci, výšku platby poistného celkom s uplatnením štátnej pomoci.

Venujte prosím pozornosť nasledovným informáciám:

 • Platbu poistného s uplatnením štátnej pomoci (tj. zníženú platbu) môžete vykonať až keď budete mať schválenú žiadosť za daný mesiac Sociálnou poisťovňou, skôr nie.
 • Dôležité upozornenie: v prípade Výkazu poistného a príspevkov (VPP) sa štátna pomoc uplatňuje za mesiac, ktorý je uvedený v hlavičke VPP. To znamená, že v prípade štátnej pomoci za 10/2023 sa schválená žiadosť týka poistného z VPP za mzdy, ktoré ste spracovali za periódu 9/2023! V prípade schválenia štátnej pomoci za 11/2023 pôjde v prípade VPP o platbu poistného za mzdy spracované za periódu 10/2023, atď. Pozor! V prípade VPP, ktorý bude mať v hlavičke mesiac 2/2024 a bude obsahovať údaje spracované za periódu 01/2024 sa už štátna pomoc uplatňovať nebude, lebo podľa Sociálnej poisťovne pôjde o mesiac 2/2024 a vtedy už štátna pomoc platiť nebude!
 • Ak ste už uhradili poistné z VPP za mesiac 10/2023 (tj. mzdy spracované za 09/2023) v plnej výške a až po tejto úhrade Vám schválili štátnu pomoc za 10/2023, obráťte sa prosím na Sociálnu poisťovňu a konzultujte s ňou ďalší postup týkajúci sa vrátenia poistného. Podobne postupujte v takomto prípade aj v nasledujúcich periódach 11/2023, 12/2023 a 1/2024.
 • Odporúčame v prípade schválenia štátnej pomoci za daný mesiac, ak chcete vykonať platbu (úhradu) poistného za daný mesiac s uplatnením štátnej pomoci (tj. zníženú platbu poistného) po schválení žiadosti o štátnu pomoc za daný mesiac, aby ste kontaktovali Sociálnu poisťovňu. Konkrétne kvôli výške platby s uplatnením štátnej pomoci pre MV a VPP (tj. kvôli zníženým platbám), ktoré Vám vypíšu vyššie spomenuté zostavy. Je možné, že Sociálna poisťovňa bude mať tiež k dispozícii pre daný mesiac údaje k zníženým platbám poistného pre MV a VPP a v tom prípade budete môcť so Sociálnou poisťovňou konzultovať presnú výšku zníženej platby.
 • Keďže v prípade VPP používa Sociálna poisťovňa zvláštnu metodiku výpočtu poistného s uplatnením štátnej pomoci, obráťte sa prosím v prípade problémov vykázania poistného s uplatnením štátnej pomoci pri VPP a aj MV na Sociálnu poisťovňu a konzultujte prípadné problémy s ňou.

Nastavenia – Centrálna konfigurácia – Iné

 • automaticky sa prechodom verzie 23.04 nastaví konfiguračný prvok 145965 „Mimálna sadzba fin.prísp. na …stravu za pracovnú zmenu“ na hodnotu 3,22
 • automaticky sa prechodom verzie 23.04 nastaví konfiguračný prvok 145966 „Maximálna sadzba fin.prísp. na …stravu za pracovnú zmenu“ na hodnotu 4,29

Uzávierka – Výpočet čistých miezd

 • v prípade vyplatenia príjmu po skončení DoPČ na výkon sezónnej práce sa pri rozpočítaní príjmu na jednotlivé mesiace trvania starobného poistenia douplatní OOP pre starobné poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Táto zmena sa vykonala na základe metodického pokynu poslaného dodatočne Sociálnou poisťovňou k problematike príjmov vyplatených po skončení DoPČ na výkon sezónnej práce.

Novinky platné pre:

Vstupy – Výkaz práce

 • vo Výkaze práce typu S číslom práce sú od tejto verzie riadky výkazu zoradené podľa stĺpca „Dátum“, ak tento stĺpec používate a vypĺňate. Ak ho nepoužívate/nevypĺňate, tak sa zoradenie riadkov nemení a je rovnaké ako vo verzii 23.03.

Výstupy – Výplatné pásky –  Užívateľské

 • do šablón pribudlo pole Predloha. Z toho dôvodu prosíme užívateľov, ktorí majú vytvorené vlastné užívateľské šablóny, aby po prechode 23.04 urobili toto:
  • vyvolali používanú užívateľskú šablónu
  • nastavili sa na záložku Výzor
  • všimli si nastavenie poľa Predloha
  • v prípade potreby ju nastavili tak, ako potrebujete (na výšku, šírku alebo archivačnú)
  • cez pravé tlačidlo myši uložili zmenu v šablóne
  • Vyššie popísanú činnosť vykonajte na tých šablónach, ktoré používate v Aurus Ekonomike pri tlači užívateľských výplatných pásokKoniec modul MZDY

Modul FAKTURÁCIA

Novinky platné pre:

 • možnosť vytvoriť dobropis z odoslanej faktúry. Cez tlačidlo Kópia

zadaním typu dokladu D

 • Odoslaná faktúra – možnosť tlače faktúry spolu s predkontáciou je doplnená do všetkých predlôh výzory faktúry

Novinky v module po verziách si pozrite TU…Koniec modul FAKTURÁCIA

Modul EXPEDÍCIA

Novinky platné pre:

 • pribúda okno Dotykový predaj, cez ktoré je možný predaj použitím dotykovej obrazovky, t.j. pribudla možnosť predávať bez použitia klávesnice a myši, cez priame (užívateľom definované) klávesy, EAN/PLU kódy.

Novinky v module po verziách si pozrite TU…Koniec modul EXPEDÍCIA

Modul ÚČTOVNÍCTVO

Novinky platné pre:

 • do Hromadných a Naturálnych dokladov pribudol tlačidlo Preúčtovanie. Možno ho využiť napr. na preúčtovanie jedného výkonu na druhý výkon

Novinky v module po verziách si pozrite TU…Koniec modul ÚČTOVNÍCTVO

Modul Sklad

Novinky platné pre:

 • pribudol číselník materiálov pod názvom Materiály / Tovary (skladový) v grafickej časti programu, v menu nahradil Číselník materiálov skrátený

Novinky v module po verziách si pozrite TU…Koniec modul SKLAD

Upozornenie:
Pre túto verziu nie je potrebné vykonať aktualizáciu pracovnej stanice.

Verzia 23.03

Update 23.03 - Aurus EKONOMIKA a Aurus EKOPACKET
Verzia vydaná 29.6.2023

Dôležité upozornenie: Prechod verzie 23.03 vykonajte len v tom prípade, ak máte urobenú uzávierku miezd za 5/2023.

Inak prechod verzie 23.03 nebude možné vykonať.

Postup aktualizácie programu

Kliknutí si vyberte návod na vykonanie aktualizácie pre program, ktorý používate.

Prechod môžete vykonať len ak máte verziu  

23.02/0, 23.02/1 resp. 23.02/2

Upozornenie:
Pre túto verziu je potrebné vykonať aktualizáciu pracovnej stanice.


Legislatíva a najvýznamnejšie novinky vo verzii 23.03

VŠEOBECNÉ novinky

Novinky platné pre:

 • Dátové sklady – v užívateľských stĺpcoch je možné definovať aj matematické funkcie, t.j. je možné vytvárať stĺpce ktoré sú napríklad súčtom, alebo rozdielom iných stĺpcov
Koniec VŠEOBECNÉ

Modul MZDY

Pripravovaná verzia 23.04:

V pripravovanej verzii 23.04, ktorá by mala vyjsť koncom augusta prípadne začiatkom septembra bude riešená novela zákona 461/2003 Z. z. , ktorá bola schválená 22.6.2023 a je účinná (až po podpísaní novely prezidentkou republiky a zverejnením v Z. z.) od 1.8.2023.
Novela stanovuje, že niektorí zamestnávatelia (poľnohospodárstvo, potravinárstvo) nie sú povinní od 1.8.2023 do 31.1.2024 zaplatiť za každého zamestnanca poistné zamestnávateľa na nemocenské, starobné, invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti, na financovanie podpory a do rezervného fondu solidarity z vymeriavacieho základu za kalendárny mesiac v sume (stručne popísané):
a) 700 eur
b) Rozdielu sumy 700 eur a odvodovej odpočítateľnej položky

Prvýkrát sa táto zmena prejaví vo výplatách za august 2023, ktoré spracovávate začiatkom septembra 2023.


 • pribudlo Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2023
 • zmena v príplatkoch ku mzde od 1.6.2023
 • pribudla možnosť zadávať údaje v ELDP pre typ FO 23 (DoPČ na výkon sezónnej práce)
 • pribudla tlač Potvrdenia o mzde/odmene za zárobkovú činnosť pre ÚPSVaR
 • pribudla tlač Potvrdenia o vykonávaných zrážkach pre dohodárov


Novinky platné pre:

Vstupy – Ročné zúčtovanie/Potvrdenie o príjme

Oproti roku 2022 sú v Potvrdení o zdaniteľnom príjme za rok 2023 tieto zmeny:

 • zrušený riadok 01c „zdaniteľné príjmy poskytnuté formou produktov vlastnej výroby“
 • v riadku 12 sa mení zadávanie mesiacov, za ktoré boli zúčtované a vyplatené príjmy. Evidencia mesiacov pre rok 2023 je rovnaká, ako v prípade Hlásenia o vyúčtovaní dane v časti IV. v riadku 4.
  Dôležitá informácia: vo Vstupe Potvrdenia 2023 je riadok 12 len informačne zobrazený podľa skutočného stavu zúčtovaných a vyplatených príjmov za jednotlivé mesiace v mzdovom softvéri. Ak potrebujete niektorý z prepínačov pracovníkovi zmeniť, tak ho zmeníte následne potom, keď pomocou tlače zobrazíte dané tlačivo (formulár) s údajmi pracovníka, ktoré sú v tlačive prepisovateľné a daný prepínač zmeníte ešte pred vytlačením alebo uložením tlačiva. V prípade potreby sa obráťte na Vášho školiteľa.
 • v časti Údaje o priznanom a vyplatenom daňovom bonuse boli zrušené úhrnné sumy za 1.-6. mesiac a za 7.-12. mesiac. Zároveň pribudli sumy daňového bonusu na deti za jednotlivé mesiace 1-6 (mesiace 7-12 už v roku 2022 boli) a tým sa uvádza suma daňového bonusu na deti po mesiacoch za všetky mesiace 1-12.

V prípade tlače Potvrdenia o zdaniteľnom príjme za rok 2023:

 • bola zapracovaná tlač tlačiva s kódom POT395v23, ktoré bolo dodané Finančnou správou a má tzv. „okienkový“ formát.
 • tlačivo pozostáva z 2 strán. Z dôvodu technických obmedzení zo strany Finančnej správy je možné dvojstranové tlačivo v novom formáte vytlačiť len za jedného pracovníka, tj. nie je podporená hromadná tlač za viacerých pracovníkov.
 • pre užívateľov Ekopacketu pribudla vzorová šablóna 10018925 „Potvrd.prij.2023 PDF“ (užívatelia Aurus Ekonomiky šablónu nepotrebujú, potrebné údaje pre tlač sa nastavujú na pozadí v programe automaticky)

Upozornenie na tlač daňového bonusu na deti v prípade 5 a viac detí

Ak má pracovník 5 a viac detí, tak od piateho dieťaťa sa údaje o daňovom bonuse uvádzajú v IV. oddieli s názvom Miesto pre osobitné záznamy. V takomto prípade sme prednastavili údaje podľa pokynov FS pre IV. oddiel. Vzhľadom na rozličnú šírku (font) písma textu je prednastavený text „nezarovnaný“ v stĺpcoch. Preto, prosíme, ešte pred vytlačením Potvrdenia 2023, aby ste ručne upravili údaje priamo v tlačive v IV. oddieli tak, aby boli stĺpce „zarovnané“.

Číselníky – Druhy miezd

 • pre druh mzdy 1080 sa prechodom 23.03 nastaví názov na Dohoda o prac. činnosti

Z dôvodu zmeny týkajúcej sa minimálnych príplatkov a ich znovu naviazanie na minimálnu mzdu od 1.6.2023 sa prechodom 23.03 vykonali automaticky v číselníku druhov miezd tieto zmeny:

 • Stopli sa druhy miezd s minimálnou pevnou sadzbou. Sú to tieto druhy miezd:
  • 1301 Prípl SOB pevná sadz
  • 1302 Prípl SOB pevná sadz ZNÍŽ
  • 1303 Prípl NED pevná sadz
  • 1304 Prípl NED pevná sadz ZNÍŽ
  • 1305 Prípl NOC pevná sadz
  • 1306 Prípl NOC pevná sadz RIZI
  • 1307 Prípl NOC pevná sadz ZNÍŽ
  • 1308 Prípl SVIATOK dohodári
  • 1366 KOMP sťažený výkon práce
 • Odstopovali sa nasledovné druhy miezd (a zároveň sa vylepšili ich názvy):
  • 1311 Prípl SOB %MinMzda
  • 1312 Prípl NED %MinMzda
  • 1313 Prípl NOC %MinMzda
  • 1314 Prípl SVIA %MinMzda DOHOD
  • 1319 Prípl SVIA %PriemMzda
  • 1365 KOMP SŤAŽENÝ VP %MinMzda    zároveň sa nastavila sadzba 20.0000

Súčasne budete mať po prechode 23.03 pre uvedené odstopované druhy miezd zapnutý prepínač Nulovanie HODÍN na doklade.

Užívatelia, ktorí používali v druhoch miezd pri analogických príplatkoch do mája 2023 prepínač Nulovanie HODÍN na doklade vypnutý (ide o druhy miezd 1301, 1303, 1305 atď.), po prechode 23.03 ručne vypnú v číselníku druhov miezd tento prepínač pre vyššie uvedené odstopované druhy miezd (1311, 1312, 1313, 1314, 1319, 1365)

 • Pribudli nové druhy miezd týkajúce sa derogačnej klauzuly
  • 1325 Prípl SOB %MinMzda ZNÍŽ
  • 1326 Prípl NED %MinMzda ZNÍŽ
  • 1327 Prípl NOC %MinMzda ZNÍŽ
 • Pribudli nové druhy miezd
  • 1328 Prípl NOC %MinMzda RIZI
  • 1376 POHOT %MinMzdy MIMO PRAC.

Poznámka:

 1. pre všetky vyššie uvedené druhy miezd týkajúcich sa príplatkov bola zaktualizovaná záložka Komentár k druhu miezd, kde nájdete históriu a aktuálne informácie o danom druhu mzdy
 2. ak používate iné – Vami založené – druhy miezd pre príplatky, tak ich aktualizujte ručne v číselníku druhov miezd (obráťte sa v prípade potreby na Vášho školiteľa)

Číselníky – Charakteristiky miezd

 • pribudla nová charakteristika 180 SocPoist – hodiny v MV a VPP s naplnenými druhmi miezd pre potreby nápočtu hodín z dokladu Výkaz práce do počtu hodín viažucich sa k danému vymeriavaciemu základ v Mesačnom výkaze (MV) a vo Výkaze poistného a príspevkov (VPP) pre Sociálnu poisťovňu
 • na účely Potvrdenia o mzde/odmene pre ÚPSVaR (formulár je prístupný len v Aurus Ekonomike) boli zavedené nasledovné charakteristiky s naplnenými príslušnými druhmi miezd
  • 550 Hrubá mzda         Potvrd ÚPSVaR
  • 552 Náhrada príj. PN Potvrd ÚPSVaR
  • 554 Vrecké zahr.c.     Potvrd ÚPSVaR
  • 556 Iné príjmy            Potvrd ÚPSVaR
  • 559 Čistá mzda           Potvrd ÚPSVaR

Charakteristiky slúžia na nápočet druhov miezd do príslušných kolónie Potvrdenia o mzde/odmene.

Poznámka: Priradenie druhov miezd novým charakteristikám je prednastavené tak, aby sa pre dané Potvrdenie o mzde/odmene napočítali jednotlivé druhy miezd do príslušných kolóniek Potvrdenia o mzde/odmene. Pokiaľ Vám v nápočte v nejakej charakteristike mzdy niektorý druh mzdy nevyhovuje, tak ho pre danú charakteristiku vymažte (poraďte sa s Vaším školiteľom).

Inštitúcie – Sociálna poisťovňa – Mesačný výkaz poistného

 • v mesačnom výkaze sa pri vykazovaní počtu hodín v riadku výkazu napočítajú hodiny z Výkazu práce tých druhov miezd, ktoré majú charakteristiku 180

Inštitúcie – Sociálna poisťovňa – Výkaz poistného a príspevkov

 • vo výkaze poistného a príspevkov sa pri vykazovaní počtu hodín v riadku výkazu napočítajú hodiny z Výkazu práce tých druhov miezd, ktoré majú charakteristiku 180

Nastavenia – Centrálna konfigurácia – Iné

 • automaticky sa prechodom verzie 23.03 nastaví konfiguračný prvok 145965 „Mimálna sadzba fin.prísp. na …stravu za pracovnú zmenu“ na hodnotu 3,02
 • automaticky sa prechodom verzie 23.03 nastaví konfiguračný prvok 145966 „Maximálna sadzba fin.prísp. na …stravu za pracovnú zmenu“ na hodnotu 4,02

Inštitúcie – Sociálna poisťovňa – ELDP Evidenčné listy dôchodkového poistenia

 • pri nahrávaní riadku ELDP pribudla možnosť zadať znak poistenia s kódom SZ, ktorý sa použije pri pracovníkoch s typom FO 23 (DoPČ na výkon sezónnej práce)
 • kvôli špecifickému zadávaniu riadkov v prípade pracovníkov s typom FO 23 pribudol v riadkoch stĺpec „Poradie riadku“. Tento stĺpec má význam len v prípade, ak zadávate – aj to v špeciálnom prípade – pre typ FO 23 riadok pre invalidné poistenie. Vtedy nastavte stĺpec na hodnotu 99. Inak stĺpec nevyplňujte, ponechajte hodnotu 0. Pri pracovníkoch s iným typom FO ako 23 nemá daný stĺpec význam a je pre užívateľa nulový a neprístupný. Metodický pokyn, aké má byť poradie riadkov v prípade typu FO 23 zverejnila Sociálna poisťovňa v kapitole 5.2.8.4 tohto dokumentu 


Novinky platné pre:

Vstupy – Kmeňový súbor pracovníkov

 • vykonávacie tlačilo Aktuálny mesiac – pribudlo volanie tlačiva Potvrdenie o mzde/odmene pre ÚPSVaR. Tlačivo je prístupné pre všetkých pracovníkov, tj. pre dohodárov aj „nedohodárov“ (môže sa používať napr. v prípade pracovného pomeru pri skrátenom úväzku a pod.). V úvodnej obrazovke pred samotnou tlačou Potvrdenia o mzde/odmene sa nastavujú okrem iného aj charakteristiky miezd pre plnenie jednotlivých údajov (kolóniek) tlačiva, ktoré sú šablónovateľné. Charakteristiky sú prednastavené.
 • vykonávacie tlačidlo Ukončenie – pribudlo volanie tlačiva Potvrdenie o vykonávaných zrážkach. Tlačivo je prístupné pre dohodárov a pracovníkov s typom FO 23 DoPČ na výkon sezónnej práce. V úvodnej obrazovke pred samotnou tlačou Potvrdenia o vykonávaných zrážkach sa nastavujú okrem iného aj charakteristiky miezd pre plnenie príslušných zrážok, ktoré sú prednastavené rovnako ako v zápočtovom liste a sú šablónovateľné.

Dátové sklady – DS Pracovníci

Pomocou dvojkliku myši pribudla možnosť:

 • v stĺpci Osobné číslo vyvolať Kmeňový súbor pracovníkov pre daného pracovníka
 • v stĺpci Prílohy zobraziť prílohy patriace danému osobnému číslu v Kmeňovom súbore pracovníkov

Dátové sklady – DS Mzdy, výplatné pásky
Pomocou dvojkliku myši pribudla možnosť:

 • v stĺpci Osobné číslo vyvolať Kmeňový súbor pracovníkov pre daného pracovníka
 • v stĺpci Prílohy zobraziť prílohy patriace danému osobnému číslu v Kmeňovom súbore pracovníkov
 • v stĺpci Číslo dokladu v časti 02. Nahrávané druhy miezd vyvolať Výkaz práce / Náhrady príjmu pri PN / Prídavky a zrážky
 • v časti 05. Dealerské údaje v stĺpci Interné číslo pracovníka vyvolať Kmeňový súbor pracovníkov
 • v časti 05. Dealerské údaje v stĺpci Interné číslo HM vyvolať Výkaz práce
 • v časti 05. Dealerské údaje v stĺpci Int. čís. z dokl. hlav. HM vyvolať Výkaz práce
 • v časti 05. Dealerské údaje v stĺpci Int. číslo výplatnej pásky vyvolať Prezeranie spracovaných miezd

V DS Mzdy, výplatné pásky v štruktúrovanom výbere 03. Vypočítavané druhy miezd v časti Čistý príjem pribudol stĺpec Zaokrúhlenie v EUR. V tomto stĺpci sa zobrazí suma zo stĺpca Suma EUR, ktorá bude zaokrúhlená spôsobom, akým sa zaokrúhľujú platby v hotovosti. Využitie stĺpca Zaokrúhlenie v Eur môže byť napr. také, že filtrovaní druhu mzdy pre platbu v hotovosti sa zobrazí zaokrúhlená suma, ktorá sa má cez pokladňu vyplatiť a zároveň vidíte aj celkový sumár týchto platieb v hotovosti.

Novinky v module po verziách si pozrite TU…Koniec modul MZDY

Modul DANE

Novinky platné pre:

 • pribudli nové vzorové šablóny pre podávanie Kontrolného výkazu DPH za obdobie od 7/2023

Novinky v module po verziách si pozrite TU…Koniec modul DANE

Modul FAKTURÁCIA

Novinky platné pre:

 • Odoslaná faktúra – pribudla možnosť zobrazenia QR kódu na úhrady faktúry. Takéto faktúry bude možné hradiť naskenovaním tohto QR kódu.

 • Splátkový kalendár na došlých a odoslaných faktúrach – pribudla kontrola rovnosti sume na faktúre a súčtu splátok. Rozdiel je vysvietený červenou farbou v záložke Splátkový kalendár
 • v Saldokonte pribudlo vyhodnocovanie záväzkov a pohľadávok do lehoty a po lehote splatnosti a ich roztriedenie podľa počtu dní omeškania 30,60,90,… aj s ohľadom na splátkový kalendár faktúr

Novinky v module po verziách si pozrite TU…Koniec modul FAKTURÁCIA

Modul ÚČTOVNÍCTVO

Novinky platné pre:

 • pribudli nové okná v menu Číselníky:
  • Výkazy
  • Periodické spúšťanie automatík
 • v zostave Saldokonto pribudlo vyhodnocovanie obchodných záväzkov a pohľadávok do lehoty a po lehote splatnosti a ich roztriedenie podľa počtu dní omeškania 30,60,90,… Zároveň pribudlo užívateľské nastavenie účtov pre obchodné pohľadávky aj záväzky. Všetky nové prvky sú súčasťou šablón.
  Odporúčame preto všetky užívateľské šablóny preuložiť.

Novinky v module po verziách si pozrite TU…Koniec modul ÚČTOVNÍCTVO

Modul Sklad

Novinky platné pre:

 • Pridaný druh pohybu Spotreba PHM


Novinky platné pre:

 • tlač viac dokladov P-V-PV na jednu stranu
 • do Dátového skladu Pohybov zásob sú dopracované predpohyby

Novinky v module po verziách si pozrite TU…Koniec modul SKLAD

Modul EXPEDÍCIA

Novinky platné pre:

 • pribudli nové konfiguračné prvky
 • v Dátovom skladoch Dodacích listov a Dátovom sklade Objednávok pribudli nové polia (stĺpce)

Novinky v module po verziách si pozrite TU…Koniec modul EXPEDÍCIA

Modul DLHODOBÝ MAJETOK

Novinky platné pre:

 • pribudli nové okná:
  • číselník majetkových pohybov
  • číselník účtovných predpisov

Novinky v module po verziách si pozrite TU…Koniec modul DLHODOBÝ MAJETOK

Modul BANKA

Novinky platné pre:

 • Prevodné príkazy – ak má faktúra v systéme zadané aj splátky, tak ich systém pri tvorbe prevodných príkazov ponúka. Ponuku si užívateľ rozbaľuje nad uhrádzanou sumou.

 • vo vzorových šablónach okna Odsúhlasenie zápočtu pribudla nová vzorová šablóna Jednostranný zápočet

Novinky v module po verziách si pozrite TU…Koniec modul BANKA

Upozornenie:
Pre túto verziu je potrebné vykonať aktualizáciu pracovnej stanice.

Verzia 23.02/1

Update 23.02/1 - Aurus EKONOMIKA a Aurus EKOPACKET
Verzia vydaná 20.3.2023

Postup aktualizácie programu

Kliknutí si vyberte návod na vykonanie aktualizácie pre program, ktorý používate.

Doprechod môžete vykonať len ak máte verziu  

23.02/0

Poznámka:
Pre túto verziu nie je potrebné vykonať aktualizáciu pracovnej stanice.


Legislatíva a najvýznamnejšie novinky vo verzii 23.02/1

MZDY novinky

Novinky platné pre:

Upozornenie:
K 20.3.2023 nebolo zo strany Finančnej správy zverejnené tlačivo Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2022 ani na webovej stránke, ani v aplikácii eDane. Podľa správ z tlače by mala FS zverejniť tlačivo do konca tohto týždňa, tj. do 24.3.2023.
V tejto verzii máte zapracované Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2022 (vo formáte xml). Vytvorený súbor Hlásenia 2022 však budete môcť načítať v aplikácii eDane až po zverejnení tlačiva Hlásenia 2022 Finančnou správou.

 • zapracované zmeny pre Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2022

Inštitúcie – Finančná správa – Hlásenie o vyúčtovaní dane od r2013

 • v úvodnej obrazovke Hlásenia sa už nachádza len jedna forma reportu a to XML súbor – elektronická forma. V prípade potreby vytlačiť Hlásenie alebo Potvrdenie o podaní hlásenia postupujte tak, že vytvoríte XML súbor, načítate ho na stránke eDane a po načítaní máte k dispozícii tlač príslušných dokumentov v pdf formáte.
 • zmeny v Hlásení o vyúčtovaní dane za rok 2022 týkajúce sa IV. a V. časti:
  • Zrušený dátum narodenia pracovníka. Na identifikáciu pracovníka sa vyplní jeden z týchto údajov:
   • Rodné číslo – ak bolo vydané na území SR
   • Identifikačný údaj – ak má pracovník trvalý pobyt v členskom štáte EÚ, tak sa uvádza identifikačné číslo na daňové účely, ktoré je pridelené Finančnou správou. U pracovníka s trvalým pobytom mimo EÚ sa uvedie dátum narodenia v tvare DD.MM.RRRR.
    Poznámka: Identifikačný údaj máte k dispozícii v KS pracovníkov v záložke Inštitúcie.
  • zrušený údaj o príjmoch plynúcich na základe dohody
  • v prípade vyplatených alebo nárokovaných daňových bonusov sa uvádzajú údaje o jednotlivých deťoch a to rodné číslo dieťaťa, meno a priezvisko dieťaťa a označené mesiace vyplatenia/nároku daňového bonusu. Ak dieťa nemá rodné číslo vydané na území SR, tak sa do prvej časti rodného čísla dieťaťa uvádza dátum narodenia dieťaťa v tvare RRMMDD.
   Poznámka: V časti, kde sa uvádza zoznam detí na účely daňového bonusu, je možné uviesť ľubovoľný počet detí, teda väčší ako 4 v prípade IV. časti a 3 v prípade V. časti, ktoré sú uvedené v prázdnom tlačive
 • zmeny v Hlásení o vyúčtovaní dane za rok 2022 týkajúce sa len IV. časti:
  • zrušené je uvádzanie počtu mesiacov, za ktoré si pracovník uplatňoval NČZD na daňovníka
 • zmeny v Hlásení o vyúčtovaní dane za rok 2022 týkajúce sa len V. časti:
  • zrušený je údaj o sume

Inštitúcie – Sociálna poisťovňa – Výkaz poistného a príspevkov

 • počet hodín z výplatnej pásky sa alikvotne rozpočíta na mesiace, na ktoré bol rozpočítaný vymeriavací základ

Výstupy – Zákonné poistenie, Príspevky PANDÉMIA – Údaje z Výkazu poistného SP

 • do zostavy a prehľadu pribudol údaj o počte hodín (HO), ktoré sú výsledkom alikvotneho rozpočítania počtu hodín z výplatnej pásky za jednotlivé periódy. Ak je počet hodín nulový, tak sa uvádza 999.00. Údaj sa uvádza až od periódy rozpočítania 01/2023.Koniec modul MZDY

Modul DANE

Novinky platné pre:

 • v menu Výstupy pribudlo nové podmenu Opravy DPH §53b §25a. Slúži na evidenciu opráv DPH k faktúram 100/150 dní po splatnosti.
 • v daňových dokladoch externých (DAE) pribudla možnosť doplniť číslo faktúry, ku ktorej táto oprava DPH patrí. Slúži na doplnenie čísel faktúr k už vystaveným DAE dokladom v 1-3/2023.
 • pri nahrávaní nového externého daňového dokladu (DAE) pribudla jeho automatizovaná tvorba podľa §53b alebo §25a. V prípade §53b ide o opravu vstupnej DPH z neuhradených došlých faktúr viac ako 100 dní po splatnosti. V prípade §25a ide o opravu výstupnej DPH z neuhradených odoslaných faktúr viac ako 150 dní po splatnosti.
  Automatické zaúčtovanie DAE dokladov napojených na faktúry došlé §53b a odoslané §25a. Účty 325200, 315200 ako súvzťažné k účtu 343 sú konfiguračne voliteľné.

Podrobnejšie o riešení tejto problematiky v programe nájde v praktických radách modulu DANE

Novinky v module po verziách si pozrite TU…Koniec modul DANE

Modul FAKTURÁCIA

Novinky platné pre:

 • nová záložka Opravy DPH §53b na došlých faktúrach
 • nová záložka Opravy DPH §25a na odoslaných faktúrach

Novinky v module po verziách si pozrite TU…Koniec modul FAKTURÁCIA

Poznámka:
Pre túto verziu nie je potrebné vykonať aktualizáciu pracovnej stanice.

Verzia 23.02

Update 23.02 - Aurus EKONOMIKA a Aurus EKOPACKET
Verzia vydaná 2.3.2023

Postup aktualizácie programu

Kliknutí si vyberte návod na vykonanie aktualizácie pre program, ktorý používate.

Prechod môžete vykonať len ak máte verziu  

23.01

Upozornenie:
Pre túto verziu je potrebné vykonať aktualizáciu pracovnej stanice.


Legislatíva a najvýznamnejšie novinky vo verzii 23.02

FAKTURÁCIA novinky

Novinky platné pre:

 • Došlé a Odoslané faktúry – pribudla možnosť zmeniť dátum splatnosti na zaúčtovaných faktúrach aj na faktúrach za uzatvorenú periódu. V Aurus EKONOMIKE je možné uložiť zmenený dátum cez pravé tlačidlo myši nad daným poľom – podrobnejšie TU… . V Aurus EKOPACKETE cez klávesovú skratku SHIFT+F4 (platí pre zúčtované doklady).

Novinky platné pre:

 • možnosť nastavenia upozornenia na neuhradené došlé faktúry (kontrola úhrady naväzuje na §53b Zákona o DPH) a odoslané faktúry (kontrola úhrady naväzuje na §25a Zákona o DPH). Viac o nastavení upozornení sa dočítate TU..

Novinky v module po verziách si pozrite TU…Koniec VŠEOBECNÉ

Modul DANE

Novinky platné pre:

 • možnosť nastavenia upozornenia na neuhradené došlé faktúry (kontrola úhrady naväzuje na §53b Zákona o DPH) a odoslané faktúry (kontrola úhrady naväzuje na §25a Zákona o DPH). Viac o nastavení upozornení sa dočítate TU..

Novinky v module po verziách si pozrite TU…Koniec modul DANE

Modul MZDY

 • Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2023 – Finančná správa zatiaľ nevydala vzor pre Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2023. Z toho dôvodu nie je možné generovať, zadávať a tlačiť Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch 2023 v našom mzdovom programe. Keď FS tlačivo pre rok 2023 zverejní, tak ho zapracujeme do MIEZD.

Novinky platné pre:

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2022

 • pribudla možnosť generovať údaje pre Ročné zúčtovanie 2022
 • pribudla možnosť zadávať údaje pre Ročné zúčtovanie 2022
 • pribudla možnosť vytlačiť Ročné zúčtovanie 2022 na novom tlačive, pričom pribudli vzorové šablóny:
  • 1001878 – RZD 2022 PDF
  • 1001879 – RZD a dokl.podľa §39 2022 PDF
  • 1001877 – Potvrd.k 2% z dane 2022 PDF

Vstupy – Ročné zúčtovanie/Potvrdenie o príjme

Oproti roku 2021 sú v RZD za rok 2022 tieto zmeny:

 • Riadok 09 Nárok na DB §33 v úhrne na všetky vyživované deti je neprístupný, lebo jeho hodnota sa vypočítava ako súčet nových riadkov a to:
  • 09a nárok na január až jún 2022
  • 09b nárok na júl až december 2022
 • Nové riadky 09a a 09b sú k dispozícii v záložke Ďalšie údaje (v Ekopackete sú k dispozícii na kláves sF5=DB, Hlásenie). Ak má pracovník ročný zdaniteľný príjem menší ako 3876 Eur, tak do riadku 09a sa pri prvotnom generovaní RZD 2022 naplní výška uplatneného a vyplateného DB za obdobie 1-6/2022. Ak je vypočítaný NÁROK na DB na deti za obdobie 7-12/2022 menší, ako uplatnený a vyplatený DB za obdobie 7-12/2022, tak pri prvotnom generovaní RZD sa naplní do riadku 09b výška uplatneného a vyplateného DB na deti za obdobie 7-12/2022.
 • V záložke Ďalšie údaje okrem nových riadkov 09a a 09b nastali tieto zmeny:
  • pribudol prepínač Začiatok vykonávania závislej činnosti až od 1.7.2022

Tento prepínač je dôležitý pri volaní zostavy pre výpis vypočítaného NÁROKU na DB na deti na základe údajov z RZD 2022. Prepínač je prednastavený ako vypnutý. Znamená to, že pri výpočte nároku na DB na deti za obdobie 7-12/2022 sa v zostave pracuje s polovicou čiastkového základu dane (ČZD).

Ak je prepínač zapnutý, tak pri výpočte nároku na DB sa v zostave pracuje s plnou výškou ČZD. Prepínač zapnete vtedy, ak daný pracovník v roku 2022 prvýkrát vykonáva závislú činnosť v roku 2022, z ktorej dosahuje zdaniteľné príjmy, až od 1.7.2022, teda do 1.7.2022 nikde nepracoval alebo nepoberal zdaniteľné príjmy. Napr. v prípade prvého nástupu do zamestnania v roku 2022 od 1.7.2022, nástupu po materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke.

Poznámka: Nastavenie prepínača nemá vplyv na samotné RZD a na jeho výsledok! Nastavenie prepínača slúži na účely vyčíslenia NÁROKU na DB na deti za obdobie 7-12/2022 v zostave DB! Tento prepínač slúži ako informácia pre zostavu, že pri zisťovaní ohraničenia nároku na DB na deti za 7-12/2022 bude výpočet pracovať buď s polovicou ČZD (ak je prepínač vypnutý) alebo s plnou výškou ČZD (ak je prepínač zapnutý). Informácia o nastavení prepínača sa neuvádza v tlačive RZD, neuvádza sa ani v Hlásení o vyúčtovaní dane 2022.

 • Boli zrušené údaje , ktoré sa v minulých rokoch používali na účely Hlásenia o vyúčtovaní dane a to V. časť Hlásenia. Išlo o údaje Počet detí v úhrne, na ktoré bol priznaný daňový bonus (§33 zákona), Počet mesiacov nároku na daňový bonus (§33 zákona) na deti u nás a u iných.
 • Pribudli údaje potrebné pre V. časť Hlásenia o vyúčtovaní dane za rok 2022, ktoré sa naplnia na základe údajov daného pracovníka zadaných v mzdách v roku 2022

Ide o zoznam detí a mesiace nároku na daňový bonus na dieťa.

Ak údaje nie sú kompletné – napr. pracovník nastúpil v priebehu roka 2022, tak ich ručne aktualizujte a následne spustite zostavu DB (kontextové menu a v Ekopackete kláves sF5).

Na účely výpočtu a následného výpisu NÁROKU DB na deti za obdobia 1-6/2022 a 7-12/2022 na základe údajov v RZD 2022 (!) bola vo Vstupe zapracovaná zostava DB. V Aurus Ekonomike na kontextové menu (pravé tlačidlo myši v tabuľke vľavo obrazovky) s názvom DB na dieťa v RZD od r. 2022. V Aurus Ekopackete na kláves sF5 s názvom DB zostava.

Venujte pozornosť nasledovnej dôležitej poznámke k zostave DB!:

V zostave sa pri výpočte nároku na DB na deti neprihliada na výšku vyplateného DB za obdobia 1-6/2022 a 7-12/2022 a to preto, lebo v samotnom RZD 2022 tieto informácie nie sú. Z toho dôvodu ak napr. pracovníkovi vyjde nárok na DB na deti za 1-6/2022 nulový, lebo nesplnil podmienku 6-násobku minimálnej mzdy (6 x 646 = 3876), tak v zostave sa zobrazí nárok na DB na deti za 1-6/2022 nulový, no v RZD 2022 je potrebné prihliadať na to, či bol v období 1-6/2022 vyplatený DB na deti za niektoré mesiace, v ktorých pracovník splnil podmienku na vyplatenie mesačného nároku na DB na deti. Teda ak bol DB v období 1-6/2022 vyplatený zákonne, tak v prípade RZD 2022 vyplníte (ak ešte vyplnený nemáte) do riadku 09a výšku zákonne vyplateného DB na deti za obdobie 1-6/2022.

Podobná filozofia platí aj pre obdobie 7-12/2022.

Z toho dôvodu máte v zostave k dispozícii aj údaje o výške priznaného a tým pádom aj vyplateného DB na deti u nás (teda zamestnávateľom, ktorý vykonáva RZD) a to zvlášť za obdobie 1-6/2022 a zvlášť za obdobie 7-12/2022. Tieto údaje majú význam najmä vtedy, ak má pracovník pracovné pomery v roku 2022 len u vás (1 alebo viac a kumulujete mu RZD do jedného osobného čísla). Vtedy viete porovnať vypočítaný nárok na DB na deti s už priznaným a vyplateným DB na deti za príslušné obdobie a tým aj skontrolovať alebo nastaviť správny nárok na DB na deti za príslušné obdobie v RZD 2022.

Ak robíte RZD pracovníkovi, ktorý mal pracovný pomer aj u iného zamestnávateľa a uplatňuje si DB na deti, tak údaje o priznanom a vyplatenom DB na deti za 1-6/2022 a 7-12/2022 vami ako zamestnávateľa vykonávajúce RZD sú len informačné, nakoľko nie sú v module MZDY k dispozícii údaje priznaných a vyplatených DB na deti u iných zamestnávateľov zvlášť za obdobie 1-6/2022 a zvlášť za obdobie 7-12/2022 v žiadnych databázach. Tieto údaje máte len na tlačive Potvrdenie o zdaniteľnom príjme 2022, ktoré vystavil pracovníkovi iný zamestnávateľ a ktoré použijete na ručnú aktualizáciu riadku 10 RZD, resp. údajov o deťoch pre potreby Hlásenia a aj zostavy DB.

 • Pri prvotnom generovaní RZD aj v zostave DB sa pri výpočte NÁROKU DB na deti za obdobie 7-12/2022 postupuje podľa metodického pokynu Finančnej správy, ktorý je zverejnený tu TU...

  Postup je nasledovný:

  • Ak sa pracuje s ½ ČZD, tak sa hodnota ½ ČZD zaokrúhli matematicky
  • Vypočíta sa výška ohraničenia DB na deti podľa počtu detí, výsledok sa zaokrúhli na 2 desatinné miesta matematicky
  • Ak došlo k zmene počtu detí, tak sa vypočíta 1/6 z vypočítaného ohraničenia a výsledok sa zaokrúhli matematicky
  • Zaokrúhlená 1/6 z vypočítaného ohraničenia sa vynásobí počtom mesiacov, v ktorom bol konštantný počet detí.
  • Príklad postupu výpočtu NÁROKU na DB pri zmene počtu detí v priebehu 7-12/2022 je uvedený v spomínanom metodickom pokyne.

Pravidlá pre prácu s údajmi týkajúcimi sa NÁROKU na DB na deti v RZD 2022 a používania zostavy DB v RZD 2022

 • Ak pracovník pracoval celý rok 2022 len u jedného zamestnávateľa, ktorý zároveň vykoná RZD 2022 a celý rok si uplatňoval DB na deti mesačne, tak prvotne vygenerované údaje pre NÁROK na DB na deti za obdobie 1-6/2022 a 7-12/2022 v RZD 2022 a údaje v zostave sú rovnaké. Nemali by ste v tomto prípade v údajoch RZD týkajúcich sa NÁROKU na DB nič robiť alebo meniť.
 • Ak pracovník pracoval časť roka 2022 u zamestnávateľa, ktorý mu vykonáva RZD 2022 a počas tohto obdobia si uplatňoval DB na deti mesačne, tak prvotne vygenerované údaje pre NÁROK na DB na deti za obdobie 1-6/2022 a 7-12/2022 v RZD 2022 obsahujú údaje len časti roka 2022, počas ktorej pracovník u zamestnávateľa vykonávajúceho RZD 2022 pracoval. Záleží aj na tom, kedy ste zadali deti daného pracovníka do KS. Ak napr. pracovník nastúpil 1.5.2022, zadali ste ho do KS ešte v perióde 04/2022 (napr. kvôli prihláške do Sociálnej poisťovne) a zároveň ste hneď v perióde 04/2022 zadali aj deti na účely uplatnenia DB na deti, tak v RZD budete mať pre potreby Hlásenia v tomto prípade pri deťoch zaškrtnutý aj mesiac 4, čo však nie je chyba, lebo údaje sa týkajú celého roka 2022 ako takého. Keďže vykonávate RZD za celý rok 2022, postupujte nasledovne:
  • Aktualizujte v RZD 2022 údaje týkajúce sa iných zamestnávateľov, ak pracovník časť roka pracoval z iného zamestnávateľa
  • Aktualizujte údaje o deťoch v časti pre Hlásenie o vyúčtovaní dane za celý rok 2022! Nezabudnite aktualizovať prepínače pre NÁROK na DB na deti aj za mesiace, počas ktorých pracovník u vás nepracoval (pokiaľ nárok na DB na dieťa pri vykonaní RZD pracovník má).
  • Vypíšte zostavu DB
  • Údaje zo zostavy týkajúce sa NÁROKU na DB na deti za 1-6/2022 a 7-12/2022 zapíšte do riadkov 09a a 09b v RZD 2022. Pozor! Pokiaľ bol v období 1-6/2022 alebo 7-12/2022 priznaný a vyplatený vyšší DB na deti ako je vypísaný nárok v zostave DB, tak v RZD 2022 v riadku 09a alebo 09b uvediete vyplatenú sumu DB na deti za príslušné obdobie, resp. polrok!
 • Ak si pracovník uplatňuje DB na deti ročne, tj. v KS pracovníkov v tabuľke Príbuzní je nastavený spôsob uplatnenia DB na dieťa ako „R“ a zároveň majú deti stĺpec (údaj) o výške nároku na DB nenulový, tak prvotne vygenerované údaje v RZD 2022 budú obsahovať riadky 09a a 09b nulové. Bude však vyplnená časť pre Hlásenie so zoznamom detí s rodnými číslami a nastavenými prepínačmi v jednotlivých mesiacoch, na ktoré si pracovník uplatní nárok na DB na dieťa. V prípade ročného uplatnenia DB na deti postupujte takto:
  • Ak pracovník časť roka pracoval u iného zamestnávateľa, tak aktualizujte v RZD 2022 údaje týkajúce sa iných zamestnávateľov
  • Aktualizujte údaje o deťoch v časti Hlásenie o vyúčtovaní dane za celý rok 2022! Upozornenie: ak máte v KS pracovníkov v tabuľke Príbuzní pre jednotlivé deti zadanú nulovú výšku nároku na DB, tak deti sa do časti pre Hlásenie nevygenerujú a musíte ich v tomto prípade zadať ručne!
  • Vypíšte zostavu DB
  • Údaje zo zostavy týkajúce sa NÁROKU na DB na deti za 1-6/2022 a 7-12/2022 zapíšte do riadkov 09a a 09b v RZD 2022.


Novinky platné pre:

Dátové sklady – DS Pracovníci

 • Pribudli vzorové šablóny
  • 1001883 „RZD 2022 DB 1-6/2022“ – pri použití šablóny si nastavte filter pre rok od-do na 2022-2022 a periódu od-do na 1-6.
  • 1001882 „RZD 2022 DB 7-12/2022“ – pri použití šablóny si nastavte filter pre rok od-do na 2022-2022 a periódu od-do na 7-12.

Vzorové šablóny slúžia na kontrolu údajov o DB na deti pre potreby RZD 2022, ktoré ste mali v Mzdách v KS pracovníkov v tabuľke Príbuzní zadané v roku 2022.

 

Dátové sklady – DS Mzdy, výplatné pásky

 • Pribudli vzorové šablóny
  • 1001884 „RZD 2022 Vyplatený DB 1-6/2022“ – pri použití šablóny si nastavte filter pre rok od-do na 2022-2022 a periódu od-do na 1-6.
  • 1001885 „RZD 2022 Vyplat DB 7-12/2022“ – pri použití šablóny si nastavte filter pre rok od-do na 2022-2022 a periódu od-do na 7-12.

Vzorové šablóny slúžia na kontrolu údajov o DB na deti pre potreby RZD 2022, ktoré ste mali v Mzdách zadané a spracované výpočtom čistých miezd v roku 2022.


Novinky platné pre:Koniec modul MZDY

Výstupy – Univerzálne zostavy – Univ.zostava príbuzných

 • Pribudli vzorové šablóny
  • 1001881 „RZD 2022 DB 1-6/2022“ – pri použití šablóny si nastavte filter pre rok od-do na 2022-2022 a periódu od-do na 1-6.
  • 1001880 „RZD 2022 DB 7-12/2022“ – pri použití šablóny si nastavte filter pre rok od-do na 2022-2022 a periódu od-do na 7-12.

Vzorové šablóny slúžia na kontrolu údajov o DB na deti pre potreby RZD 2022, ktoré ste mali v Mzdách v KS pracovníkov v tabuľke Príbuzní zadané v roku 2022.

Novinky v module po verziách si pozrite TU…

Upozornenie:
Pre túto verziu je potrebné vykonať aktualizáciu pracovnej stanice.

Verzia 23.01

Update 23.01 - Aurus EKONOMIKA a Aurus EKOPACKET
Verzia vydaná 31.1.2023

Dôležité upozornenie: Prechod verzie 23.01 vykonajte len v tom prípade, ak máte urobenú ročnú uzávierku miezd za rok 2022 t.j. máte uzavretú periódu 12/2022.

Inak prechod verzie 23.01 nebude možné vykonať.

Postup aktualizácie programu

Kliknutí si vyberte návod na vykonanie aktualizácie pre program, ktorý používate.

Prechod môžete vykonať len ak máte verziu  

22.05

Upozornenie:
Pre túto verziu je potrebné vykonať aktualizáciu pracovnej stanice.


Legislatíva a najvýznamnejšie novinky vo verzii 23.01

VŠEOBECNÉ novinky

Novinky platné pre:

 • doplnené informácia o spúšťaní modulu počas jeho nábehu
 • aktualizácia vzorových šablón s elektronickým posielaním .xml cez aplikáciu eDane/Java. Sú označené slovom „XMLelJ“ v názve. Pre tých, ktorí využívajú eDane/Java na odosielanie daňových dokumentov, je okrem toho ešte potrebné používať aktuálnu aplikáciu eDane – PFS zo stránky  Finančnej správy.Koniec VŠEOBECNÉ

Modul MZDY

Novinky platné pre:

 • automatické nastavenie mzdových veličín za rok 2023
 • nové tlačivo Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2022
 • nové tlačivo Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2022 (3. verzia tlačiva)

1. Sadzba dane a zaokrúhlenie
Sadzba dane zo závislej činnosti za rok 2023

 • 19% zo základu dane do výšky vrátane 41445,46  Eur
 • 25% zo základu dane od 41445,47 Eur vrátane

Pri výpočte mesačných preddavkov na daň zo závislej činnosti sú sadzby:

 • 19% zo základu dane do výšky vrátane 3453,79  Eur
 • 25% zo základu dane od 3453,80 Eur vrátane

Nastavenie v module MZDY:

 • v číselníku Tabuľka sadzieb daní zo mzdy sa automaticky prechodom verzie 23.01 nastavia pre daň 1 „Mesačná daň“ pre riadok s 25% sadzbou údaje takto:
  • Základ Od 3453,80 Daň plus 656,22
   Ostatné údaje ostávajú nezmenené
 • v číselníku Tabuľka sadzieb daní zo mzdy sa automaticky prechodom verzie 23.01 nastavia pre daň 6 „Ročná daň bežný rok“ pre riadok s 25% sadzbou údaje takto:
  • Základ Od 41445,47, Daň plus 7874,63
   Ostatné údaje ostávajú nezmenené
 • v číselníku Tabuľka sadzieb daní zo mzdy sa automaticky prechodom verzie 23.01 nastavia pre daň 7 „Ročná daň minulý rok“ pre riadok s 25% sadzbou údaje takto:
  • Základ Od 38553,02, Daň plus 7325,07
   Ostatné údaje ostávajú nezmenené

2. Nezdaniteľná časť na daňovníka na mesiac
Nezdaniteľná časť na daňovníka na mesiac v roku 2023 pri výpočte preddavkov na daň je 410,24 Eur.

Nastavenie v module MZDY:

 • automaticky sa prechodom verzie 23.01 nastaví konfiguračný prvok 140001 „Nezdaniteľné minimum mesačne“ na hodnotu 410,24

3. Nezdaniteľná časť na daňovníka v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2023

 • ak daňovník dosiahne základ dane do 21754,18 Eur, nezdaniteľná časť daňovníka za rok 2023 je 4922,82 Eur
 • ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 21754,18 Eur, tak nezdaniteľná časť na daňovníka za rok 2023 bude vypočítaná podľa vzorca (10361,36 – (základ dane : 4)), kde suma 10361,36 je 44,2-násobok životného minima. Výsledok sa zaokrúhli na eurocenty matematicky.
 • ak daňovník dosiahne základ dane 41445,46 Eur a viac, tak nezdaniteľná časť na daňovníka za rok 2023 je 0.

Nastavenie v module MZDY:

 • priamo v programe v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2023

4. Nezdaniteľná časť – príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie
Maximálna suma, o ktorú sa môže znížiť základ dane je stanovená vo výške 180 Eur.

Nastavenie v module MZDY:

 • konfiguračný prvok 142011 „Limit zníženia ZD o prísp. DDS“ sa nemení, platí hodnota z roku 2022, ktorá je 180

5. Minimálna mesačná mzda je od 1.1.2023 vo výške 700 Eur.

 • Minimálna hodinová mzda je od 1.1.2023 vo výške 4,023 Eur za hodinu pre zamestnanca s týždenným pracovným časom 40 hodín a pre dohodára.
 • Minimálna hodinová mzda je od 1.1.2023 vo výške 4,153 Eur za hodinu pre zamestnanca s týždenným pracovným časom 38,75 hodín.
 • Minimálna hodinová mzda je od 1.1.2023 vo výške 4,291 Eur za hodinu pre zamestnanca s týždenným pracovným časom 37,50 hodín.

Nastavenie v module MZDY:

 • Kmeňový súbor pracovníkov – automaticky sa prechodom verzie 23.01 u pracovníkov, ktorí majú v KS pracovníkov nastavené pole „Minimálna mzda mesačná“ na 646,00 (minimálna mesačná mzda v roku 2022), nastaví hodnota 700,00.

Upozornenie:
Pracovníkom, ktorí majú pred prechodom verzie 23.01 nastavenú inú hodnotu minimálnej mesačnej mzdy ako 646,00 je potrebné novú hodnotu alikvótne ručne vypočítať a ručne zmeniť v KS pracovníkov.

 • Kmeňový súbor pracovníkov – automaticky sa prechodom verzie 23.01 nastaví hodnota poľa „Minimálna mzda hodinová“ takto:
  • ak mal pracovník pred prechodom verzie 23.01 nastavenú hodnotu 3,713 (minimálna hodinová mzda pri týždennom pracovnom čase 40 hodín), tak sa automaticky nastaví hodnota 4,023
  • Ak mal pracovník pred prechodom verzie 23.01 nastavenú hodnotu 3,833 (minimálna hodinová mzda pri týždennom pracovnom čase 38,75 hodín), tak sa automaticky nastaví hodnota 4,153
  • Ak mal pracovník pred prechodom verzie 23.01 nastavenú hodnotu 3,961 (minimálna hodinová mzda pri týždennom pracovnom čase 37,50 hodín), tak sa automaticky nastaví hodnota 4,291
 • číselník „Vzory naplnenia kmeňového súboru“ – automaticky sa prechodom verzie 23.01 vykonajú zmeny podobným spôsobom, ako v kmeňovom súbore pracovníkov.
 • automaticky sa prechodom verzie 23.01 nastaví konfiguračný prvok 140580 „Minimálna mzda v EUR na hodinu“ na hodnotu 4,023

6. Maximálny vymeriavací základ na sociálne poistenie pre rok 2023 sa zvyšuje na 8477 Eur.

Nastavenie v module MZDY:

 • tabuľka zákonného poistenia v kmeňovom súbore pracovníkov – automaticky sa prechodom verzie 23.01 prepíšu maximálne vymeriavacie základy na sociálne poistenie s hodnotou 7931 (hodnota platná pre rok 2022) na hodnotu 8477
 • tabuľka zákonného poistenia v číselníku vzorov naplnenia kmeňového súboru – automaticky sa prechodom verzie 23.01 vykonajú zmeny podobne, ako v tabuľke zákonného poistenia v kmeňovom súbore pracovníkov

7. Výška odvodovej odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie je v roku 2023 naďalej maximálne 380 Eur mesačne.

Upozornenie:
Od 1.1.2018 sa odvodová odpočítateľná položka uplatňuje len u zamestnancov! U zamestnávateľa sa neuplatňuje!

Nastavenie v module MZDY:

 • konfiguračný prvok 145946 „Výška OP na ZP“ sa nemení, platí hodnota z roku 2022, ktorá je 380

8. Minimálny preddavok zamestnanca na zdravotné poistenie je v roku 2023 suma 32,81 Eur mesačne.

Nastavenie v module MZDY:

 • konfiguračný prvok 145949 „Minimálny preddavok na ZP“ sa prechodom verzie 23.01 nastaví na hodnotu 32,81

9. Odvodová odpočítateľná položka na sociálne poistenie je maximálne 200 Eur mesačne.

Nastavenie v module MZDY:

 • konfiguračný prvok 145941 „Výška OOP (odvodová výnimka“ sa nemení, platí hodnota z roku 2022, ktorá je 200

10. Odvodová odpočítateľná položka na sociálne poistenie pri sezónnej práci je maximálne 605,50 Eur mesačne.

Nastavenie v module MZDY:

 • konfiguračný prvok 145943 „Výška OOP DoPČ sezónne práce“ sa nemení, platí hodnota nastavená vo verzii 22.05, ktorá je 605,50

11.Príspevok na rekreáciu za rok 2023 je najviac vo výške 275 Eur pri plnom úväzku. Pri čiastočnom úväzku sa maximálna výška príspevku alikvótne kráti.

Nastavenie v module MZDY:

 • konfiguračný prvok 145960 „Max.výška prísp.na rekreáciu“ sa nemení, platí hodnota nastavená z roku 2022, ktorá je 275

12. Príspevok na športovú činnosť dieťaťa za rok 2023 je najviac vo výške 275 Eur pri plnom úväzku. Pri čiastočnom úväzku sa maximálna výška príspevku alikvótne kráti.

Nastavenie v module MZDY:

 • konfiguračný prvok 145961 „Max.výška prísp.na šport“ sa nemení, platí hodnota nastavená z roku 2022, ktorá je 275

13. Finančný príspevok zamestnávateľa na stravovanie je od 1.1.2023 je najmenej 2,81 Eur a najviac 3,74

Nastavenie v module MZDY:

 • automaticky sa prechodom verzie 23.01 nastaví konfiguračný prvok 145965 „Mimálna sadzba fin.prísp. na …stravu za pracovnú zmenu“ na hodnotu 2,81
 • automaticky sa prechodom verzie 23.01 nastaví konfiguračný prvok 145966 „Maximálna sadzba fin.prísp. na …stravu za pracovnú zmenu“ na hodnotu 3,74

14. Najvyšší možný denný vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu pri PN je v roku 2023 79,6273 Eur

Nastavenie v module MZDY:

 • automaticky je prechodom verzie 23.01 nastavený konfiguračný prvok 140121 „Maximálny možný denný VZ“ na 79,6273

15. Daňový bonus na dieťa sa od 1.1.2023

 • na jedno dieťa vo veku do 18 rokov je výška 140 Eur
 • na jedno dieťa vo veku od 18 rokov je výška 50 Eur

Súčasne je daňový bonus najviac

 • 20 % čiastkového základu dane pri 1 dieťati
 • 27 % čiastkového základu dane pri 2 deťoch
 • 34 % čiastkového základu dane pri 3 deťoch
 • 41 % čiastkového základu dane pri 4 deťoch
 • 48 % čiastkového základu dane pri 5 deťoch
 • 55 % čiastkového základu dane pri 6 a viac deťoch

Nastavenie v module MZDY:

 • tabuľka Príbuzní v kmeňovom súbore pracovníkov – automaticky sa prechodom verzie 23.01 prepíše údaj „Daňový bonus“ takto:
  • hodnota 40 (hodnota platná pre obdobie od júla 2022 a dieťa vo veku nad 15 rokov) na hodnotu 50
  • hodnota 70 (hodnota platná pre obdobie od júla 2022 a dieťa vo veku do 15 rokov) na hodnotu 140

Keďže od 1.1.2023 sa mení veková hranica detí a výšky daňového bonusu 140 Eur z 15 rokov na 18 rokov, tak po prechode verzie 23.01 budete mať k dispozícii špeciálny výpočet na rekonštrukciu daňového bonusu detí od 15 do 18 rokov, ktorým sa nastaví hodnota daňového bonusu týchto detí z hodnoty 50 na hodnotu 140 Eur.

Poznámka: Tento postup sa môže zdať na prvý pohľad zbytočne komplikovaný. Súvisí však so zložitosťou metód, ktoré sa používajú pre zisťovanie veku dieťaťa a správneho nastavenia výšky daňového bonusu zvlášť v prípadoch, keď dieťa dovŕši 18 rokov v januári 2023 a ešte mu patrí daňový bonus vo výške 140 Eur. Použitie týchto metód je vhodné v špeciálnom výpočte. V prípade prechodového programu verzie 23.01 nie je vhodné tieto metódy používať, vyslovene sa neodporúča ich použitie v prechode 23.01.

 • číselník Typy príbuzenských vzťahov – automaticky sa prechodom verzie 23.01 nastavia hodnoty daňového bonusu takto:
  • pole Daňový bonus nad 18 rokov sa nastaví na 50, ak bolo pole Daňový bonus nad 15 rokov pred prechodom verzie 23.01 nastavené na 40
  • pole Daňový bonus od 6 do 18 rokov sa nastaví na 140, ak bolo pole Daňový bonus od 6 do 15 rokov pred prechodom verzie 23.01 nastavené na 70
  • pole Daňový bonus do 6 rokov sa nastaví na 140, ak bolo pole Daňový bonus do 6 rokov pred prechodom verzie 23.01 nastavené na 70

Poznámka: Vzhľadom k častým zmenám v daňovom bonuse a vo vekových kategóriách detí ponechávame naďalej v číselníku Typy príbuzenských vzťahov vekovú kategóriu detí do 6 rokov.


Mzdové príplatky od 1.1.2023

Mzdové príplatky za prácu v sobotu, v nedeľu, v noci, v sviatok, za nadčas, za sťažený výkon práce, za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska sú oproti roku 2022 nezmenené. Od 1.6.2023 sa však mzdové príplatky menia, o čom Vás budeme v primeranom čase informovať.

Postup, čo treba urobiť hneď po prechode 23.01. Dodržte poradie bodov, v akom sú uvedené:

 • Ak máte Výkaz poistného a príspevkov s mesiacom vyplatenia 1/2023 (tj. so spracovanými mzdami nepravidelných príjmov a príjmov vyplatených po skončení pracovného pomeru, ktoré ste zadali v perióde 12/2022) do Sociálnej poisťovne, tak tento výkaz môžete poslať prostredníctvom xml súboru do Sociálnej poisťovne hneď po prechode 23.01. Pripomíname, že termín odoslania výkazu je najneskôr do 8.2.2023.
 • V časti Špeciál spustite „Rekonštrukcia daňových bonusov
 • V časti Špeciál spustite „Rekonštrukcia dohodárov s OOP od 1.1.2023
 • Ak ste vo verzii 22.05 nevyplnili v správcovskej Konfigurácii systému kód prevládajúceho miesta výkonu práce a nevyplnili v číselníku Profesie kód SK ISCO-08 pre profesie, tak tieto údaje vyplňte v Konfigurácii systému a v číselníku Profesie. Zároveň skontrolujte analytické údaje v KS pracovníkov pomocou vzorovej šablóny v DS pracovníkov 1001862 Analytické údaje pre SP (v Ekopakete máte vzorovú šablónu v UZ kmeňa pracovníkov 1001842 Analytické údaje prac. 2023) a v prípade potreby aktualizujte pracovníkom tieto údaje v KS pracovníkov. Tieto kontroly odporúčame z dôvodu hladkého priebehu výpočtu čistých miezd (kontrolujú sa v nich analytické údaje pracovníkov) a tvorby RLZEC typu ZM, ktoré sa budú hromadne generovať a posielať prostredníctvom xml súboru s analytickými údajmi pracovníkov do Sociálnej poisťovne (čítajte nižšie).
 • V KS pracovníkov stopnite pracovníkov s dátumom výstupu do 31.12.2022
 • V časti Špeciál spustite „RLZEC ZM analytické údaje k 1.1.2023“ a po skontrolovaní výpisu vygenerovaných RLZEC ZM exportujte RLZEC ZM do Sociálnej poisťovne (je NEVYHNUTNÉ prečítať si v novinkovom manuáli časť RLZEC ZM analytické údaje k 1.1.2023). RLZEC ZM je potrebné hromadne poslať do termínu podania mesačného výkazu za 1/2023 (ešte pred samotným podaním mesačného výkazu), najneskôr do 28.2.2023.
 • V KS pracovníkov nastavte prepínač pre neuplatnenie dopočtu do minimálneho preddavku na zdravotné poistenie tým pracovníkom, ktorí si ho žiadajú alebo ho majú mať podľa legislatívy zapnutý. Pozor, netýka sa to pracovníkov ZŤP, pracovníkov so zníženou sadzbou na zdravotné poistenie a pracovníkov so vzorom naplnenia 11, 1010-1044 (ide o dôchodcov), ktorým prechod 23.01 automaticky zapne prepínač pre neuplatnenie dopočtu do sumy minimálneho preddavku.
 • Ak ste pred prechodom verzie použili v KS pracovníkov ako vzor naplnenia jeden z kódov pre DoPČ na výkon sezónnej práce 4020, 4030, 4060, 4070, tak treba urobiť pre pracovníka s týmto vzorom v KS pracovníkov tzv. preuloženie vzoru a to nasledovne. Prepíšte pracovníkovi aktuálny vzor (4020 alebo 4030 alebo 4060 alebo 4070) na vzor 4040. Uložte túto zmenu v KS pracovníkov. Následne po uložení znovu prepíšte vzor 4040 pôvodným vzorom a túto zmenu v KS pracovníkov uložte. Tým aktualizujete riadky zákonného poistenia pre daný vzor naplnenia.
 • Ak máte dohodára s nepravidelným príjmom, ktorého dohoda trvá 2 mesiace a viac, pričom tento dohodár uzatvoril dohodu v roku 2022 a dohoda naďalej trvá v roku 2023, tak po prechode 23.01 takémuto dohodárovi vyplňte v KS pracovníkov v tabuľke zákonného poistenia príslušné fondy podľa typu FO a typu dohody. Dôvodom je, že od 1.1.2023 sa sociálne poistenie platí za príjem vyplatený počas dohody u dohodára s nepravidelným príjmom rovnakým spôsobom, ako v prípade zamestnanca s nepravidelným príjmom (typ FO 2). Teda z príjmov vyplatených po 31.12.2022 sa u dohodára s nepravidelným príjmom platí sociálne poistenie priebežne počas trvania dohody a nie až po skončení dohody, ako tomu bolo do 31.12.2022.

Ďalšie novinky podrobnejšie ......

Uzávierka – Vrátenie uzávierky

 • bola doplnená kontrola, ktorá spočíva v nemožnosti vrátiť uzávierku do periódy 12/2022, ak máte na inštalácii verziu 23.01

Špeciál – Rekonštrukcia dohodárov s OOP od 1.1.2023

 • nový výpočet, ktorý je potrebné spustiť po prechode 23.01
 • vykoná dohodárom, ktorí mali uzatvorenú dohodu už v roku 2022 a v tej istej dohode pokračujú aj v roku 2023, nasledovné zmeny:
  • ak má dohodár nastavený typ FO 33, 44, 55, 66, 9 alebo 10, tak zmení typ na 3, 4, 5, 6, 7 alebo 8
  • ak ste zmeny dohodárov uplatňujúcich si OOP posielali cez RLZEC typu PA alebo ZM v perióde RLZEC 12/2022 (podľa pokynov uvedených vo verzii 22.05) v našom softvéri, tak týmto dohodárom výpočet:
   • vyplní podľa RLZEC v KS pracovníkov dátum oznámenia uplatnenia OOP (resp, aj dátum oznámenia ukončenia uplatnenia OOP, ak ste ho v RLZEC zadali)
   • vyplní v KS pracovníkov OOP vo výške 200,00 Eur v prípade, ak ste posielali RLZEC ZM z dôvodu, že dohodár si od 1/2023 už bude uplatňovať OOP (ak si OOP do 12/2022 neuplatňoval). Zároveň vyplní v KS pracovníkov aj dátum oznámenia uplatnenia OOP, ktorý ste v RLZEC ZM uviedli.
  • ak ste zmeny v nahlasovaní uplatňovania OOP vykonali ručne cez RLZEC (RLFO) na stránke Sociálnej poisťovne, tak výpočet dátum oznámenia uplatnenia (ukončenia uplatnenia) OOP v KS pracovníkov nevyplní. Vyplníte ho v takomto prípade ručne podľa tlačiva Oznámenie a čestné vyhlásenie OOP, ktoré podpísal dohodár.

Špeciál – RLZEC ZM analytické údaje k 1.1.2023

 • nový výpočet, ktorý je potrebné spustiť po prechode 23.01
 • hromadne vygeneruje RLZEC typu ZM pracovníkom, ktorí majú dátum nástupu do 31.12.2022 a pokračujú u zamestnávateľa aj po 31.12.2022
 • vygenerované RLZEC ZM budú mať naplnený Dátum zmeny 1.1.2023 a vyplnené analytické údaje (kód miesta výkonu práce, kód druh vykonávanej práce SK ISCO-08, rozsah pracovného času) podľa KS pracovníkov a podľa pravidiel, ktoré boli popísané vo verzii 22.05.
 • generátor do zostavy vypíše zoznam pracovníkov, ktorým bol vygenerovaný RLZEC ZM aj s popisom výsledku generovania. V prípade chyby opravte chybný údaj danému pracovníkovi v KS pracovníkov a znovu spustite generovanie RLZEC alebo opravte údaj priamo v RLZEC (v prípade, ak už nebudete generátor opakovane spúšťať).
 • Po konečnom vygenerovaní RLZEC ZM vykonáte hromadný export RLZEC ZM nasledovne. V časti Inštitúcie vyvoláte v menu RLZEC Registračné listy FO. V okne kliknete na tlačidlo Export údajov do SP. Zobrazí sa úvodné okno, kde nastavíte Typ registračných listov na hodnotu ZM. Týmto nastavením a použitím tlačidla Súbor vyexportujete len RLZEC typu ZM. Nastavenie typu registračných listov na ZM odporúčame, lebo tým si zabezpečíte, že k RLZEC ZM nebudú doplnené do exportu aj iné typy RLZEC napr. PA, OD a pod.

Špeciál – Rekonštrukcia daňových bonusov

 • výpočet je potrebné spustiť po prechode verzie 23.01
 • v úvodnej časti obrazovky pribudol šablonovateľný prepínač Nastaviť DB na deti od 15 do 18 rokov podľa číselníka typov príbuzných
 • Zapnutím tohto prepínača sa v KS pracovníkov v tabuľke Príbuzní nastaví daňový bonus na deti od 15 do 18 rokov podľa číselníka typov príbuzenských vzťahov tak, že ak mali tieto deti po prechode 23.01 nastavenú hodnotu daňového bonusu 50 Eur, tak sa im výpočtom zmení hodnota na 140 Eur (taká, aká je v číselníku Typy príbuzenských vzťahov pre deti od 6 do 18 rokov)

Nastavenia – Centrálna konfigurácia

 • v skupine Iné pribudol konfiguračný prvok 145949 Minimálny preddavok na ZP … za zamestnanca za kalendárny mesiac (platí od 1.1.2023). Prechodom 23.01 sa automaticky nastaví na hodnotu 32,81.

Číselníky – Vzory naplnenia kmeňového súboru

 • v názvoch vzorov sa namiesto text „s výnimkou, nad 200“ uvádza text „s OOP“
 • pribudli nové kódy vzorov naplnenia
  • 4040 DoPČ na výkon sez. práce ID do 70%, ZŤP nad 50%
  • 4050 DoPČ na výkon sez. práce VD dovŕšil dôch. Vek
 • pre vzory 4020, 4030, 4060 a 4070 boli aktualizované riadky zákonného poistenia. Preto ak ste pred prechodom 23.01 použili v KS pracovníkov jeden z vymenovaných kódov vzoru naplnenia, tak nezabudnite po prechode 23.01 postupovať podľa jedného z pokynov Čo urobiť po prechode 23.01!
 • v záložke Daň je zrušené pole Minimálny zdaniteľný príjem pre daňový bonus

Číselníky – Typy príbuzenských vzťahov

 • v popisoch stĺpcov polí je zmenené číslo 15 na 18
 • sú zrušené polia pre výšku daňových bonusov podľa legislatívy platnej do 30.6.2022

Číselníky – Charakteristiky miezd

 • nové charakteristiky miezd, ktoré pribudli automaticky prechodom 23.01
  • 33 Príjmy za DoPČ sezónne práce
  • 87 Príspevok na nájomné bývanie
  • 110 Odpoč. dni pre min. poistné
  • 111 Počet dní pre ZP a min. predd.
  • 145 Rodičovská dovolenka
  • 158 Rodič.dov. otca s materským
 • zmenený názov charakteristiky 152 z Rodičovský príspevok na Rodičovská dov. bez materského

Číselníky – Druhy miezd

 • nové druhy miezd, ktoré pribudli automaticky prechodom 23.01
  • 705 Odp. Dni pre min. poistné
   Tento druh mzdy použijete vtedy, ak potrebujete umelo znížiť počet dní pre minimálne poistné v prípade jeho mesačného krátenia. Pokiaľ sa minimálne poistné nekráti, tak počet dní pre minimálne poistné je rovné počtu kalendárnych dní daného mesiaca (periódy). Ak je však pracovník PN, OČR a pod., tak sa počet dní pre minimálne poistné znižuje o počet dní, kedy je pracovník poistencom štátu a vtedy sa mesačné minimálne poistné alikvotne kráti podľa vzorca (32,81 * (počet_dní_pre_minimálne_poistné / počet_kalendárnych_dní_mesiaca). Toto krátenie robí program štandardne automaticky.
   V prípade dohodárov je počet dní pre minimálne poistné rovný počtu dní, kedy je dohodár prihlásený do ZP. Z toho dôvodu odporúčame používať Oznámenie o zmene do ZP v našom softvéri, kde evidujete dni, kedy je dohodár prihlásený do ZP podľa dní, v ktorých pracuje, lebo práve počet týchto dní má vplyv aj na počet dní pre minimálne poistné a teda aj na krátenie minimálneho preddavku na ZP.
  • 707 Počet dní ZP a min.predd.
   Tento druh mzdy použijete vtedy, keď potrebujete natvrdo nastaviť počet dní zdravotného poistenia, ktoré budú odoslané za daného pracovníka v mesačnom výkaze do ZP. Zároveň sa týmto druhom mzdy nastaví počet dní, za ktoré sa platí minimálny preddavok na ZP.
   Tento druh mzdy môžete využiť v prípade dohodárov, ktorí pracujú len niekoľko dní v mesiaci a neevidujete ich do ZP prostredníctvom vyššie spomínaného Oznámenia o zmene v našom softvéri. Použitím tohto druhu mzdy Vám odpadá úprava počtu dní takýmto dohodárom pre mesačný výkaz do ZP vo vstupe Pracovníci – počet dní ZP.
  • 1086 DoPČ sezónne práce
  • 4677 Rodič.dov. otca-materské
   Zmenený názov druhu mzdy 4260 z Rodičovský príspevok na Rodič.dov. bez materského

Číselníky – Účtovné predpisy

 • Nové účtovné predpisy
  • 174 527140 / 331000
  • 175 527140 / 366000

Vstupy – Kmeňový súbor pracovníkov

 • v záložke Daň sú rušené polia
  • Daňový bonus (DB) na všetky deti podľa legislatívy do 30.6.2022
  • Minimálny zdaniteľný príjem pre DB podľa legislatívy do 30.6.2022
  • Počítať DB len podľa legislatívy platnej do 30.6.2022
 • v záložke Príbuzní je zrušený stĺpec (pole) Daňový bonus podľa legislatívy do 30.6.2022
 • v Kontrolnej zostave k vypočítanému daňovému bonusu (prístupná na pravé tlačidlo myši v tabuľke pracovníkov) sa od periódy 1/2023 v zostave nevypisuje stĺpec „starý spôsob“
 • v záložke Inštitúcie pribudol prepínač Neuplatniť dopočet do sumy minimálneho preddavku. Význam tohto prepínača spočíva v tom, že keď je prepínač zapnutý, tak sa dopočet do sumy minimálneho preddavku vypočítaného zdravotného poistného pomocou výpočtu čistých miezd nevykoná, tj. preddavok na zdravotné poistenie bude danému pracovníkovi vypočítaný rovnakým spôsobom, ako v roku 2022.
 • v tlačidle Nástup pribudlo tlačivo Oznámenie zamestnanca o neuplatňovaní si dopočtu preddavku na poistné do sumy minimálneho preddavku (týka sa len Aurus Ekonomiky)
 • v tlačidle Nástup bola zrušená tlač Žiadosti o uplatnenie odvodovej výnimky pre dôchodcu a študenta, ktorá bola platná pre dohodárov s dátumom nástupu do 31.12.2022. Zároveň bolo aktualizované tlačivo Oznámenia o uplatnení OOP pre dôchodcu a študenta, ktoré bolo vydané Sociálnou poisťovňou 28.12.2023.
 • v tlačidle Ročné zúčtovanie je aktualizované Daňové priznanie typu A za rok 2022 (týka sa len Aurus Ekonomiky)
 • v tlačidle Ročné zúčtovanie je aktualizované tlačivo Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania pre rok 2022
  Poznámka: v tlačidle Nástup je tlačivo Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti… Tlačivo z roku 2022 platí aj pre rok 2023.
 • platí len pre Aurus Ekopacket. Na kláves Shift+F4 pribudli voľby pre tlač:
  • Oznámenie o uplatnení OOP dôchodca so vzorovou šablónou 1001874 Oznámenie o uplatn. OOP dôch.
  • Oznámenie o uplatnení OOP študent so vzorovou šablónou 1001873 Oznámenie o uplatn. OOP štud.
 • pribudli tieto tvrdé kontroly pred uložením nového pracovníka alebo pred uložením zmien pracovníka:
  • pracovník s typom FO 23 (DoPČ na výkon sezónnej práce) nesmie mať zapnutý prepínač pre nepravidelný príjem
  • pracovník s typom FO 23 (DoPČ na výkon sezónnej práce) musí mať nastavenú výšku OOP podľa centrálnej konfigurácie 145943 Výška OOP DoPČ sezónne práce. Pre rok 2023 je v centrálnej konfigurácii nastavená hodnota 605,50.
  • Pracovník, ktorý ma zapnutý aspoň jeden z prepínačov pre ZPS alebo ŤZP musí mať zapnutý prepínač pre neuplatnenie dopočtu do sumy minimálneho preddavku
 • zrušená mäkká kontrola, ktorá vypisovala, že pre dohodárov s nepravidelným príjmom sa poistné na sociálne poistenie zadáva do KS pracovníkov až po skončení dohody.
  Od 1.1.2023 sa poistné v prípade dohodárov s nepravidelným príjmom vypočítava priebežne podľa periódy, v ktorej je vyplatený príjem. Princíp výpočtu poistného na sociálne poistenie dohodárov s nepravidelným príjmom sa zrovnoprávnil s výpočtom poistného na sociálne poistenie zamestnanca s nepravidelným príjmom (ide o problematiku rozpočítania a stanovenia rozhodujúceho obdobia pre rozpočítanie vyplateného príjmu).

Vstupy – Výkaz práce

 • zrušená mäkká kontrola, ktorá vypisovala, že pre dohodárov s nepravidelným príjmom sa poistné na sociálne poistenie zadáva do KS pracovníkov až po skončení dohody
 • ak :
  • zadáte druh mzdy Dohoda o vykonaní práce alebo Dohoda o pracovnej činnosti (netýka sa dohôd na výkon sezónnej práce)
  • pracovník je dohodár (netýka sa dohodárov na výkon sezónnej práce, tj. s nastaveným typom FO 23)
  • pracovník platí zdravotné poistenie
  • pracovník nemá zapnutý prepínač pre neuplatnenie dopočtu do sumy minimálneho preddavku tak sa vypíše oznam, že po zadaní druhu mzdy pre DoVP alebo DoPČ je potrebné ešte zadať do Výkazu práce druh mzdy 707 Počet dní ZP a min.predd. v prípade, ak pracovníka neevidujete v Oznámení o zmene do ZP (nepoužívate v našom softvéri systém hlásenia o zmenách do ZP prostredníctvom Oznámenia).

Uzávierka – Výpočet čistých miezd

 • zapracovaný výpočet daňového bonusu na deti podľa legislatívy platnej od 1.1.2023. V súvislosti s daňovým bonusom na deti do 18 a nad 18 rokov pribudla mäkká kontrola, ktorá Vás upozorní, ak máte v KS pracovníkov v tabuľke Príbuzní, deti od 15 do 18 rokov, ktoré majú nastavené daňový bonus na hodnotu 50,00 (správne má byť nastavená hodnota 140,00). Zároveň kontrola upozorní, čo máte vykonať. V prípade problémov sa obráťte na svojho školiteľa.
 • zapracované uplatnenie „klasickej“ odvodovej odpočítateľnej položky (ďalej OOP) pre dohodárov podľa dátumu oznámenia uplatnenia OOP a dátumu oznámenia ukončenia uplatnenia OOP nastavených v KS pracovníkov a to nasledovne:
  • ak je dátum oznámenia uplatnenia OOP menší alebo rovný dátumu nástupu, tak OOP sa bude uplatňovať už v perióde dátumu nástupu a v nasledujúcich periódach. Ak je vyplnený dátum oznámenia ukončenia uplatnenia OOP, tak OOP sa uplatní naposledy v perióde, do ktorej patrí dátum oznámenia ukončenia uplatnenia OOP.
  • ak je dátum oznámenia uplatnenia OOP väčší ako dátum nástupu, tak OOP sa bude uplatňovať až od periódy, ktorá nasleduje po perióde dátumu nástupu a v nasledujúcich periódach. Ak je vyplnený dátum oznámenia ukončenia uplatnenia OOP, tak OOP sa uplatní naposledy v perióde, do ktorej patrí dátum oznámenia ukončenia uplatnenia OOP.
 • zapracovanie OOP pre DoPČ na výkon sezónnej práce
 • zapracovaná problematika minimálneho zdravotného poistného platná od 1.1.2023
 • venujte pozornosť nasledovnej výraznej zmene. V prípade zapnutia prepínača Nastavenie periód pre rozpočítanie sa zmenilo zadávanie periód nasledovne. Zadáte rok rozpočítania a zapnete prepínače pre periódy daného roku, v ktorých sa má rozpočítanie vykonať. Toto špecifické nastavenie rozpočítania príjmu:
  • sa vykonáva len za jedného pracovníka (teda vo výberových kritériách pre pracovníka je uvedený len jeden pracovník)
  • môže nastavovať len užívateľ typu najviac 40 (teda Aurus, dealer, celosystémový správca, firemný správca). V prípade, ak nemáte prístup na spomínané nastavenia pre rozpočítanie príjmu a potrebujete ho špecificky nastaviť, tak sa obráťte na svojho školiteľa, ktorý Vám po konzultáciách nastaví rok a prepínače pre periódy.
  • používa sa v situácii, keď nestačí automatické rozpočítanie príjmu štandardným spôsobom. Je to napr. vtedy, keď pracovník v niektorej perióde rozpočítania prekročil maximálny vymeriavací základ a bol mu ešte po skončení pracovného pomeru (alebo dohody) dodatočne vyplatený príjem. Vtedy sa perióda, v ktorej bol prekročený maximálny vymeriavací základ, nezahŕňa do počtu periód, na ktoré sa má rozpočítať príjem vyplatený po skončení pracovného pomeru.
   Príklad: Pracovník skončil pracovný pomer k 31.3.2023. V perióde 2/2023 prekročil maximálny vymeriavací základ. V perióde 5/2023 mu bola vyplatená odmena. Táto odmena sa rozpočíta na periódy 1/2023 a 3/2023. Teda v úvodnej obrazovke po zapnutí prepínača Nastavenie periód pre rozpočítanie zadáte rok 2023 a zapnete prepínač pre periódy 1 a 3.
   V štandardných prípadoch nie je potrebné prepínač Nastavenie periód pre rozpočítanie používať. No sú špecifické situácie ako napr. vyššie uvedený príklad, keď je potrebné špecifické nastavenie pre rozpočítanie vyplateného príjmu a na to slúži spomínaný prepínač Nastavenie periód pre rozpočítanie so zadaním roka a zapnutím periód v danom roku, na ktoré sa má príjem rozpočítať.
   Poznámka: ak máte DOHODÁRA S NEPRAVIDELNÝM PRÍJMOM, ktorého dohoda začala v roku 2022 a pokračuje v roku 2023, tak v prípade ukončenia dohody (napr. v priebehu roka 2023) kontaktujte hotline alebo svojho školiteľa kvôli špecifickému postupu v prípade sociálneho poistenia, ktoré sa musí dodatočne odviesť, ak mal takýto dohodár vyplatený príjem za niektorú periódu v roku 2022.
 • pribudli tvrdé kontroly, ktoré sa týkajú pracovníkov s dátumom výstupu od 1.1.2023 (vrátane) alebo s nevyplneným dátumom výstupu:
  • ak má dohodár v KS pracovníkov vyplnenú výšku OOP, tak musí mať vyplnený dátum oznámenia uplatnenia OOP. Kontrola neplatí pre typ FO 23 – DoPČ na výkon sezónnej práce.
  • ak pracovník nemá vyplnené miesto výkonu práce, tak v Konfigurácii systému musí byť zadané Prevládajúce miesto výkonu práce
  • ak pracovník nemá vyplnený kód pracovnej činnosti SK ISCO-08, tak tento kód musí byť vyplnený v číselníku Profesie pre danú profesiu pracovníka
  • ak má pracovník v KS pracovníkov zapnutý jeden z prepínačov Pracovník je zdravotne postihnutý (ZPS) alebo Pracovník je zdravotne postihnutý s preukazom ŤZP, tak takýto pracovník musí mať v KS pracovníkov zapnutý prepínač Neuplatniť dopočet do sumy minimálneho preddavku
  • ak pracovník nemá v KS pracovníkov zapnutý prepínač pre ZPS a ŤZP a v KS zákonného poistenia má nastavenú zníženú sadzbu pre zdravotné poistenie (2% pre zamestnanca a 5% pre zamestnávateľa), tak takýto pracovník musí mať v KS pracovníkov zapnutý prepínač Neuplatniť dopočet do sumy minimálneho preddavku
  • ak má pracovník nastavený vzor naplnenia KS jedným z kódov 11, 1010 až 1044 (ide o vzory naplnenia pre dôchodcov), tak takýto pracovník musí mat v KS pracovníkov zapnutý prepínač Neuplatniť dopočet do sumy minimálneho preddavku
  • ak má pracovník v KS pracovníkov nastavený typ FO 23 (DoPČ na výkon sezónnej práce), tak nesmie mať v KS pracovníkov zapnutý prepínač pre nepravidelný príjem

Inštitúcie – Zdravotné poisťovne – Mesačný výkaz preddavkov

 • bola zapracovaná nová štruktúra platná od 1.1.2023
 • zmeny vo vytvorenom súbore na export do ZP sú tieto:
  • v 2. vete záhlavia dávky sa uvádza ako položka 15 celková suma preddavkov zamestnancov bez zdravotného postihnutia vrátane dopočtu do sumy minimálneho preddavku
  • vo vetách tela dávky (ide o riadky týkajúce sa zamestnancov):
   • v položke 9 sa uvádza preddavok zamestnanca určený z vymeriavacieho základu zamestnanca. Teda preddavok je bez prípadného dopočtu do sumy minimálneho preddavku.
   • v položke 10 sa uvádza celkový úhrn preddavkov. Ide o súčet položiek 8, 9 a 17 (17 je nová položka, pozrite ďalej).
   • Pribúda položka 16, kde sa uvádza, či si pracovník neuplatňuje dopočet do sumy minimálneho preddavku. Ak si neuplatňuje, tak sa uvedie hodnota 1. Inak sa uvedie hodnota 0.
   • pribúda položka 17, kde sa uvádza suma kladného rozdielu medzi sumou minimálneho preddavku za zamestnanca a súčtom položiek 8 a 9. Inak povedané, uvádza sa suma dopočtu do sumy minimálneho preddavku.

Inštitúcie – Sociálna poisťovňa – Mesačný výkaz poistného

 • zapracovaná nová verzia 2023 pre XSD schému od 1/2023
 • okrem zmeny v hlavičke výkazu (súboru) pribudlo vykazovanie počtu hodín, ktoré sa vzťahujú na vyplatený príjem k danému pracovníkovi (osobnému číslu). Počet hodín sa vykáže ako počet hodín z hlavičky výplatnej pásky. Ak je počet hodín nulový, tak sa automaticky uvedie hodnota 999,99.

Inštitúcie – Sociálna poisťovňa – Výkaz poistného a príspevkov

 • zapracovaná nová verzia 2023 pre XSD schému od 1/2023
 • okrem zmeny v hlavičke výkazu (súboru) pribudlo vykazovanie počtu hodín, ktoré sa vzťahujú na vyplatený príjem k danému pracovníkovi (osobnému číslu). Počet hodín sa vykáže ako počet hodín z hlavičky výplatnej pásky. Ak je počet hodín nulový, tak sa automaticky uvedie hodnota 999,99.

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2022

 • zapracované nové tlačivo pre rok 2022 (3. verzia tlačiva)
 • v záložke Adresa, daňový bonus, ďalšie údaje pribudli údaje Suma daňového bonusu za všetky vyživované deti v mesiacoch júl, august, september, október, november, december.
  Poznámka: ak bolo vystavené tlačivo Potvrdenia POT39_5v22jul-december (tj. tlačivo, ktoré ste mali k dispozícii pred prechodom 23.01) a pracovník si po 30.6.2022 neuplatňoval daňový bonus na deti, tak pracovníkovi bude toto „staré“ tlačivo, ktoré ste mu vystavili pred prechodom 23.01, akceptované. Ak si však pracovník uplatňoval daňový bonus na deti aj po 30.6.2022 a tomuto pracovníkovi ste vystavili a vytlačili „staré“ Potvrdenie, tak musíte tomuto pracovníkovi vystaviť Potvrdenie nanovo. To znamená, že Potvrdenie zadané pred prechodom 23.01 vymažete a nanovo zadáte (nahráte) nové Potvrdenie za rok 2022. Ak ste pôvodné Potvrdenie vytlačili a odovzdali pracovníkovi, tak odporúčame na novom Potvrdení označiť, že ide o Potvrdenie opravné (zapnete prepínač v záložke Adresa, daňový bonus, ďalšie údaje).

  Poznámka pre aplikáciu Aurus Ekopacket: nové vyššie popísané údaje sa nachádzajú v samostatnom podokne s názvom DB07-12, ktoré sa vyvolá na kláves Shift+F5 z úvodného okna Potvrdenia.

Výstupy – Dane – Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania

 • prechodom 23.01 pribudlo nové tlačivo potrebné pre rok 2022. Žiadosť za rok 2022 môžete vytlačiť aj samostatne za pracovníka v kmeňovom súbore pracovníkov v tlačidle Ročné zúčtovanie.

Inštitúcie – Finančná správa – Mesačný prehľad o dani

 • v Prehľade o zrazených a odvedených preddavkoch na daň sa nič nemenilo, platí rovnaká štruktúra súboru vygenerovaného pre export ako v roku 2022

Vstupy – Prezeranie spracovaných miezd

 • v záložke Údaje o poistnom pribudli stĺpce (polia):
  • Dopočet do minimálneho preddavku
  • Počet dní pre minimálne poistné (nachádza sa vo Výbere stĺpcov, v Aurus Ekopackete je v spodnej časti obrazovky danej záložky)
  • Neuplatnený dopočet – ide o prepínač, stĺpec sa nachádza vo Výbere stĺpcov, v Aurus Ekopackete je v spodnej časti obrazovky danej záložky
   Poznámka: stĺpec Pracovník Poistné obsahuje súčet hodnôt (preddavok_na_poistné_percentálny + dopočet_do_minimálneho_preddavku), kde preddavok_na_poistné_percentuálny je vypočítaný ako percentuálna sadzba poistného za pracovníka z vymeriavacieho základu pracovníka zníženého o odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie.

Uzávierka – Uzávierka Miezd

 • bola zapracovaná zmena výšky daňového bonusu na dieťa nad 18 rokov 

Novinky platné pre:

Číselníky – Miesta výkonu práce

 • na pravé tlačidlo myši v riadku číselníka pribudla voľba SLOV-LEX Štatistický číselník. Po kliku na túto voľbu sa zobrazí štatistický číselník krajov, okresov a obcí.

Číselníky – Profesie

 • na pravé tlačidlo myši v riadku číselníka pribudla voľba SLOV-LEX Štatistický číselník. Po kliku na túto voľbu sa zobrazí štatistická klasifikácia zamestnaní (SK ISCO-08_2022)

Dátové sklady – DS Pracovníci

 • nová vzorová šablóna 1001867 Dopočet do min. predd. ZP

Dátové sklady – DS Mzdy, výplatné pásky

 • nová vzorová šablóna 1001871 ZP s dopočtom do min. preddavku

Novinky platné pre:

Výstupy – Univerzálne zostavy – Univ. zostava kmeňa pracovníkov

 • Nová vzorová šablóna 1001872 Dopočet do min.preddavku na ZP

Ďalšie novinky v module si pozrite TU…Koniec modul MZDY

Modul DANE

Novinky platné pre:

 • Novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty platná od 1.1.2023., ktorá stanovuje povinnosť opraviť odpočítanú DPH pri neuhradených záväzkoch do 100 dní od ich splatnosti. Z toho dôvodu bola doplnená vzorová šablóna PREHL Záväzky podľa splatnosti vo fakturačnom saldokonte, (platí pre Aurus EKONOMIKU) kde si môžete pred podaním DPH za dané obdobie skontrolovať Vaše neuhradené záväzky vzhľadom na prekročenie 100 dní od ich splatnosti
  Po vybratí šablóny si nezabudnite prepísať dátum Ku dňu na posledný deň mesiaca, za ktorý budete podávať priznanie DPH. Vypisujú sa len záväzky po lehote od najstaršieho dátumu splatnosti. V programe Aurus EKOPACKET bola pridaná vzorová šablóna Záväzky podľa splatnosti. Nájdete ju vo výstupe „Saldokonto podľa faktúr“ aj vo výstupe „Saldokonto podľa faktúr II“.
 • zavedená druhá znížená sadzba DPH 5% ktorá sa uplatňuje na služby spojené s podporou nájomného bývania

Ďalšie novinky v module si pozrite TU…Koniec modul DANE

Modul ÚČTOVNÍCTVO

Novinky platné pre:

 • pribudlo tlačivo DPPO za rok 2022 a vzorové šablóny pre jeho podanie:
  • XMLel. DPPO pre DU od r.2022
  • XMLelJ.DPPO pre DU od r.2022
  • XMLel. DPPO Edge od r.2022
 • do účtového rozvrhu sa dopĺňa účet 527140 Príspevok na nájomné bývanie

Ďalšie novinky v module si pozrite TU…Koniec modul ÚČTOVNÍCTVO

Upozornenie:
Pre túto verziu je potrebné vykonať aktualizáciu pracovnej stanice.

Verzia 22.05

Update 22.05 - Aurus EKONOMIKA a Aurus EKOPACKET
Verzia vydaná 15.12.2022

Postup aktualizácie programu

Kliknutí si vyberte návod na vykonanie aktualizácie pre program, ktorý používate.

Prechod môžete vykonať len ak máte verziu  

22.04/0 resp. 22.04/1

Upozornenie:
Pre túto verziu je potrebné vykonať aktualizáciu pracovnej stanice.


Legislatíva a najvýznamnejšie novinky vo verzii 22.05

Moduly Fakturácia

Novinky platné pre:

 • pribudol dátový sklad Faktúr. Dátový sklad je urobený z došlých a odoslaných faktúr, ale nie z úhrad. Je len zoznamom faktúr a/alebo ich riadkov, nie je náhradou saldokonta.

Ďalšie novinky v module si pozrite TU…Koniec modul FAKTURÁCIA

Moduly Účtovníctvo

Novinky platné pre:

 • Daň z príjmu právnických osôb – DPPO – možnosť tvorby priznaní za rok 2022. Možnosť automatizovaného podávania bude zapracovaná po vsunutí nových tlačív do aplikácie eDane
 • pribudli doklady automatík, ktoré vznikajú generovaním/ spúšťaním príslušných automatických výpočtov

Ďalšie novinky v module si pozrite TU…Koniec modul ÚČTOVNÍCTVO

Moduly Dane

Novinky platné pre:

 • pribudlo prázdne priznanie pre Daň z motorových vozidiel za rok 2022. Priznanie je možné vytvoriť a podať.Koniec modul DANE

VŠEOBECNÉ novinky

Novinky platné pre:

 • polia v programe, na ktorých je možné použiť pravé tlačidlo myši (PTM) pre vyvolanie ďalších funkcií sú podfarbené tmavším odtieňom

pribudla nová konfigurácia z dôvodu zavedenia evidencie analytických údajov zamestnanca

 • Správca – konfigurácia – Vstupy – Užívateľské konfigurácie – Konfigurácia systému
  • časti Doplň.ident.k DÚ, ŠÚ,poisť (prístupná na kláves F3) pribudlo pole Prevládajúce miesto výkonu práce
   Význam nového poľa je nasledovný. V RLZEC sa pri prihláške (typ RLZEC PA) musí povinne pre zamestnancov s dátumom nástupu od 1.1.2023 uvádzať miesto výkonu práce zamestnanca. Miesto, ktoré vyplníte v Konfigurácii systému má nasledovný význam:
   • pri zadávaní nového pracovníka do KS pracovníkov sa hodnota z konfigurácie prednastaví do nového poľa v KS pracovníkov s názvom Miesto výkonu práce
   • v prípade už existujúcich pracovníkov, ktorí sa nachádzajú v KS pracovníkov pred prechodom 22.05, je nové pole v KS pracovníkov nevyplnené. Pokiaľ majú títo pracovníci miesto výkonu práce zhodné s prevládajúcim miestom výkonu práce z konfigurácie, tak údaj Miesto výkonu práce v KS pracovníkov môžete ponechať nevyplnený. Ak sa vytvára RLZEC, tak v prípade nevyplneného miesta výkonu práce v KS pracovníkov sa automaticky do RLZEC naplní prevládajúce miesto výkonu práce z konfigurácie systému. Pozor! Ak má pracovník iné miesto výkonu práce, ako je nastavené prevládajúce miesto výkonu práce v konfigurácii, tak ho musíte danému pracovníkovi v KS pracovníkov vyplniť na také, aké skutočné miesto výkonu práce má.
  • pri zadaní prevládajúceho miesta výkonu práce sa kontroluje, či zadané miesto sa nachádza v číselníku Miesta výkonu práce (číselník sa nachádza vo funkcii Mzdy-štandard) a či zadané miesto nie je v číselníku Miesta výkonu práce stopnuté

Ďalšie novinky si pozrite TU…pKoniec VŠEOBECNÉ

Novinky platné pre:

 • zapracovanie otcovskej dovolenky od 1.11.2022
 • zapracovanie zmien súvisiacich s účinnosťou príslušnej časti zákona č. 317/2018 Z. z. od 1.1.2023, ktorou sa novelizuje zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Zmeny sa týkajú zavedenia odvodovej odpočítateľnej položky (OOP) a evidencie analytických údajov zamestnanca
 • zapracovanie nového typu dohody DoPČ na výkon sezónnej práce

Okrem noviniek sú dôležité aj Usmernenia a pokyny po prechode 22.03 v module MZDY, ktoré si prečítajte až po naštudovaní nižšie popísaných noviniek

Číselník Charakteristiky miezd

 • zmenil sa názov už existujúcej charakteristiky 151 z Materská dovolenka na Materská/otcovská dovolenka
 • pribudla charakteristika 156 Materská dovolenka, ktorá je automaticky priradená k druhu mzdy 4670 Materské
 • pribudla charakteristika 157 Otcovská dovolenka, ktorá je automaticky priradená novému druhu mzdy 4675 Otcovská dovolenka

Číselník Druhy miezd

 • pribudol druh mzdy 4675 Otcovská dovolenka s nastaveniami podľa legislatívy platnej od 1.11.2022

Venujte prosím pozornosť nasledovným informáciám.

Podľa informácie zo Sociálnej poisťovne platí do 31.12.2022 pre otcovskú dovolenku (tj. pre otcovskú dovolenku nahratú v periódach 11/2022 a 12/2022) nasledovné:

 • Dni otcovskej dovolenky, počas ktorých pracovník poberá materské, patria k dňom s vylúčenou povinnosťou platiť poistné. Znamená to, že v mesačnom výkaze do SP sa uvedie počet kalendárnych dní, za ktoré sa platí poistné, bez dní, počas ktorých pracovník poberal materské.
 • Dni otcovskej dovolenky, počas ktorých pracovník nepoberá materské, patria k dňom, za ktoré sa platí poistné. Znamená to, že v mesačnom výkaze do SP sa uvedie plný počet kalendárnych dní otcovskej dovolenky, počas ktorých pracovník nepoberal materské.

Podľa informácie zo Sociálnej poisťovne platí od 1.1.2023 na základe novely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení pre otcovskú dovolenku (t.j. pre otcovskú dovolenku nahratú od periódy 01/2023) nasledovné:

 • Dni otcovskej dovolenky patria k dňom s vylúčenou povinnosťou platiť poistné bez ohľadu na to, či pracovník poberá alebo nepoberá materské. Znamená to, že v mesačnom výkaze do SP sa vykáže počet kalendárnych dní, za ktoré sa platí poistné, bez dní, počas ktorých bol pracovník na otcovskej dovolenke bez ohľadu na to, či v danom mesiaci poberal alebo nepoberal materské. Ak bol pracovník na otcovskej dovolenke celý mesiac, tak sa v mesačnom výkaze uvedie nulový počet dní, za ktoré sa platí poistné.

Na základe uvedených informácií o otcovskej dovolenke do 31.12.2022 a od 1.1.2023 zo SP sú v prechode verzie 22.05 pre druh mzdy 4675 Otcovská dovolenka vyplnené odpočítateľné dni pre poistné.
To znamená, že ak zadáte druh mzdy 4675 Otcovská dovolenka za periódy 11/2022 a 12/2022, tak je potrebné rozlišovať, či pracovník poberá počas otcovskej dovolenky materské alebo nepoberá. Dni, za ktoré pracovník nepoberá počas otcovskej dovolenky materské, zaevidujete vo Výkaze práce mínusom pomocou druhu mzdy 719. Tak dosiahnete to, že v mesačnom výkaze do SP budú tieto dni napočítané ako dni, za ktoré sa platí poistné.

Veľmi dôležité upozornenie:

Uvedený postup použijete len v periódach 11/2022 a 12/2022, od 01/2023 už uvedený postup nebudete používať, lebo od 1.1.2023 bude cez obdobie otcovskej dovolenky vylúčenie povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie bez ohľadu na to, či pracovník poberá alebo nepoberá materskú. To znamená, že od periódy 01/2023 stačí v doklade Náhrady príjmu pri PN zadať len druh mzdy 4675 Otcovská dovolenka. Na túto problematiku reaguje doklad Náhrady príjmu pri PN, kde sa v prípade zadania druhu mzdy 4675 Otcovská dovolenka v periódach 11/2022 a 12/2022 vypíše oznam o použití druhu mzdy 719 vo Výkaze práce.

Upozornenie 1:
Pri čerpaní otcovskej dovolenky od 1.11.2022 sa neprerušuje sociálne poistenie!
V súvislosti s čerpaním otcovskej dovolenky nevznikli žiadne oznamovacie povinnosti pre zamestnávateľa do Sociálnej poisťovne, tj. neposiela sa za daného pracovníka RLZEC.

Upozornenie 2:
Ak máte pracovníka na rodičovskej dovolenke, ktorý poberá materské, tak za periódy 11/2022 a 12/2022 evidujte túto skutočnosť tak, ako doteraz, tj. do konca roku 2022 sa v prípade pracovníkov na rodičovskej dovolenke, ktorý poberá materské, evidenčne v doklade nič nezmenilo.

Vstupy – Doklady – Náhrady príjmu pri PN

 • v prípade zadávania druhu mzdy 4675 Otcovská dovolenka v periódach 11/2022 a 12/2022 pribudol oznam, že okrem druhu mzdy 4675 treba zadať vo Výkaze práce aj druh mzdy 719 s mínusovým počtom dní, za ktoré pracovník počas otcovskej dovolenky nepoberal materské

Centrálna konfigurácia, skupina Iné

 • pribudol nový konfiguračný prvok
  145943 – Výška OOP DoPČ sezónne práce, ktorý je automaticky nastavený na hodnotu 605,50

Číselník Miesta výkonu práce

 • do základnej funkcie Mzdy-štandard pribudol nový číselník Miesta výkonu práce
 • Kódy pre miesta výkonu práce máte podľa inštrukcií Sociálnej poisťovne tu…
 • v číselníku Miesta výkonu práce vyplňte len tie kódy miest, ktoré platia pre Vašich pracovníkov
 • prechodom verzie 22.05 máte v číselníku automaticky pridané miesta výkonu práce s kódmi 500000, 900000, 999999
 • kód miesta výkonu práce je zamestnávateľ povinný uvádzať pre každého zamestnanca od 1.1.2023 na RLZEC typu PA (prihláška). Ak zamestnanec zmení miesto v priebehu trvania pracovného pomeru/dohody, tak túto zmenu je zamestnávateľ povinný nahlásiť prostredníctvom RLZEC typu ZM (zmena), kde uvedie nové miesto výkonu práce

Číselník Profesie

 • do základnej funkcie Mzdy-štandard pribudol už používaný číselník Profesie
 • tento číselník nadobudol veľký význam po tom, ako Sociálna poisťovňa vyžaduje od 1.1.2023 pre všetkých zamestnancov uvádzať kód druhu vykonávanej práce, pričom sa má uvádzať kód zo štatistickej klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08
 • Ak ste doteraz pracovali so štatistickými výkazmi Trexima, tak ste tento kód využívali v štvrťročnom výkaze ISCP 1-04 a je predpoklad, že v číselníku profesií máte naplnený kód SK ISCO-08 pre jednotlivé profesie. Ak ste doteraz nepracovali so štatistickými výkazmi Trexima alebo ste kód SK ISCO-08 v číselníku Profesie neevidovali, tak je nevyhnutné, aby ste v ňom vyplnili pre jednotlivé profesie kód SK ISCO-08.
 • tento kód je zamestnávateľ povinný uvádzať pre každého zamestnanca od 1.1.2023 na RLZEC typu PA (prihláška) a v prípade zmeny kódu v priebehu trvania pracovného pomeru/dohody je potrebné túto zmenu hlásiť prostredníctvom RLZEC typu ZM (zmena), kde sa uvedie nový kód druhu vykonávanej práce
 • zoznam kódov SK ISCO-08 máte podľa inštrukcií Sociálnej poisťovne tu… 

Vstupy – Kmeňový súbor pracovníkov

 • názov Materská dovolenka bol zmenený na Materská / otcovská dovolenka
 • v záložke Inštitúcie (v prípade Ekopacketu na prvej strane obrazovky) pribudlo pole Miesto výkonu práce. Hodnota poľa sa používa v RLZEC typu PA (prihláška) alebo ZM (zmena). Miesto výkonu práce je zamestnávateľ povinný uvádzať na RLZEC typu PA (prihláška) pre všetkých zamestnancov s dátumom nástupu od 1.1.2023. Ak zamestnanec zmení miesto výkonu práce, tak túto zmenu je povinný nahlásiť do Sociálnej poisťovne cez RLZEC typu ZM (zmena), kde uvedie nové miesto výkonu práce.
  Ak je miesto výkonu práce v KS pracovníkov nevyplnené, tak to znamená, že miesto výkonu práce daného pracovníka je hodnota z konfigurácie systému a to Prevládajúce miesto výkonu práce.
  Ak miesto výkonu práce v KS pracovníkov vyplníte, tak hodnota sa musí nachádzať v novom číselníku Miesta výkonu práce.

  Podľa pokynov zo Sociálnej poisťovne platí nasledovné. Ak je miesto výkonu práce:

  • v dvoch alebo viac obciach/mestách, uvedie sa kód obce/mesta, kde prevláda výkon práce
  • určené ako okres alebo kraj, uvedie sa kód okresu alebo kraja
  • v dvoch alebo viac okresoch alebo krajoch, uvedie sa kód okresu alebo kraja, kde prevláda výkon práce
  • celé územie SR, uvedie sa kód 500000
  • mimo územia SR, uvedie sa kód 999999
  • mimo územia SR a zároveň aj na území SR, uvedie sa kód, kde prevláda výkon práce
  • nie je možné miesto výkonu práce určiť, uvedie sa kód 900000
  • podľa inštrukcií zo Sociálnej poisťovne sú kódy krajov, okresov a obcí uvedené tu…
 • RLZEC typu PA (prihláška) je pre zamestnancov s dátumom nástupu od 1.1.2023 povinné uvádzať aj číselný kód dohodnutého druhu vykonávanej práce. Podľa inštrukcií zo Sociálnej poisťovne má ísť o kód z číselníka Štatistická kvalifikácia zamestnaní (SK ISCO-08). Tento kód sa nachádza v KS pracovníkov v záložke Štatistika (v Ekopakete na F3 Údaje pre štatist. výkazy) od verzie 12.03. Pozor! Nie je potrebné v KS pracovníkov prácne vypĺňať každému pracovníkovi kód SK ISCO-08! Stačí, keď vyplníte kód SK ISCO-08 v číselníku profesií pre profesie, ktoré sú u Vás aktuálne a používate ich v KS pracovníkov.
  Platí, že ak nie je v KS pracovníkov vyplnený kód SK ISCO-08, tak sa pri plnení RLZEC typu PA (prihláška) zoberie kód SK ISCO-08 pre danú profesiu pracovníka z číselníka profesií.

Upozornenie: Ak má mať pracovník iný kód SK ISCO-08 ako je nastavený v číselníku profesií, tak v takom prípade ho pre daného pracovníka vyplňte v KS pracovníkov. Číselník kódov SK ISCO-08 nájdete podľa inštrukcií Sociálnej poisťovne tu… 

 • pribúda možnosť zadávať pracovníka, ktorý má uzatvorenú DoPČ na výkon sezónnej práce s dátumom nástupu od 1.1.2023. V Aurus Ekonomike sú pre tento typ dohody k dispozícii vzory naplnenia KS s kódom od 4000 do 4999, kde sú nastavené údaje podľa legislatívy platnej od 1.1.2023
 • v záložke Denný VZ pribúdajú polia Dátum oznámenia uplatnenia OOP a Dátum oznámenia ukončenia uplatnenia OOP. Tieto polia sa vyplnia pre dohodárov s dátumom nástupu od 1.1.2023, ktorí si uplatňujú OOP s výnimkou DoPČ na výkon sezónnej práce.
  Veľmi dôležité je uvedomiť si, že uvedené dátumy nie sú dátumy, od kedy platí OOP, resp. do kedy platí OOP, ale sú to dátumy, kedy zamestnanec oznámil uplatnenie/ukončenie uplatnenia OOP! Podľa Sociálnej poisťovne v prípade oznámenia uplatnenia OOP platí, že OOP sa začne pre dohodára uplatňovať až v perióde nasledujúcej po danom dátume. Výnimkou je, keď dohodár nastupuje u daného zamestnávateľa a dátum oznámenia OOP je menší alebo rovný dátumu nástupu. Vtedy sa OOP uplatní už v perióde, kedy dohodár u zamestnávateľa nastúpil.

Upozornenie: Starým dohodárom, tj. takým, ktorí uzatvorili dohodu ešte pred 1.1.2023 a dohoda pokračuje aj v roku 2023, sa vo verzii 22.05 tieto údaje v KS pracovníkov nevypĺňajú! Vypĺňanie týchto údajov v prípade starých dohodárov bude možné až po spracovaní a uzávierke miezd za 12/2022 v novej legislatívnej verzii 23.01. V nej budete mať k dispozícii program na automatické plnenie tohto dátumu oznámenia uplatnenia OOP spolu s ďalšími zmenami!

 • pre dohodárov s dátumom nástupu od 1.1.2023 pribudli tieto tvrdé kontroly:
  • môže mať nastavený typ FO/zamestnanca len na jeden z kódov 3, 4, 5, 6, 7, 8, 23. Iné kódy pre dohodára s dátumom nástupu od 1.1.2023 nie sú povolené.
  • pre užívateľov Aurus Ekonomiky môže mať nastavený Aurus vzor naplnenia KS (tj. vzor naplnenia KS s kódom 1000 a viac) len taký, v ktorom je nastavený typ FO ako jeden z kódov 3, 4, 5, 6, 7, 8, 23.
  • uvedené kontroly sa týkajú len dohodárov s dátumom nástupu od 1.1.2023! „Starí“ dohodári sa vo verzii 22.05 nemenia. Kontroly v prípade „starých“ dohodárov budú fungovať až po spracovaní a uzávierke miezd za 12/2022 v novej legislatívnej verzii 23.01.
 • Pre užívateľov Aurus Ekonomika Pod vykonávacím tlačidlom Nástup pribudli tlačivá pre oznámenie na uplatnenie OOP pre študentov a dôchodcov platné od 1.1.2023. Prechodom verzie 22.05 pribudli prázdne tlačivá student_vynimka2023.pdf a dochodca_vynimka.pdf, ktoré môžu využiť aj užívatelia Aurus Ekopaket.

Vstupy – Inštitúcie – Sociálna poisťovňa – RLZEC registračné listy FO (pre Aurus Ekonomiku)

Výstupy – Sociálne poistenie – RLZEC – hromadný RLFO-vstup (pre Aurus Ekocpaket)

 • v RLZEC pribudli nové polia z dôvodu novej schémy RLZEC 2023
 • pre užívateľov Aurus Ekopacketu sú všetky nové polia v časti Ďalšie údaje (2023), ktorá je prístupná na kláves F3
 • Pre užívateľov Aurus Ekonomika je časť, ktorá sa týka korešpondenčnej adresy preložená z úvodnej obrazovky do záložky Korešpondenčná adresa. Nové polia pribudli v dolnej časti úvodnej obrazovky v časti Bankové spojenie a doplňujúce údaje.
 • Zoznam nových polí:
  • Miesto výkonu práce – v prípade typu RLZEC PA (prihláška) s dátumom nástupu od 1.1.2023 sa preberá z KS pracovníkov alebo z konfigurácie systému
  • Druh vykonávanej práce – v prípade typu RLZEC PA (prihláška) s dátumom nástupu od 1.1.2023 sa preberá z KS pracovníkov alebo z číselníka profesií pre profesiu daného pracovníka
  • Rozsah pracovného času – v prípade typu RLZEC PA (prihláška) s dátumom nástupu od 1.1.2023 sa preberá z KS pracovníkov (Hodiny pracovného času týždenne v záložke Osobné). Ak je v KS pracovníkov hodnota nulová, tak sa do RLZEC typu PA nastaví hodnota 99,99 (podľa pokynov Sociálnej poisťovne).
  • Dátum oznámenia uplatnenia OOP – v prípade typu RLZEC PA (prihláška) s dátumom nástupu od 1.1.2023 sa preberá z KS pracovníkov. V prípade RLZEC typu PA sa tento dátum uvádza vtedy, keď spolu so vznikom poistenia sa zároveň oznamuje aj uplatnenie OOP od začiatku vzniku poistenia.
   Oznámiť uplatnenie OOP v prípade dohodára, ktorý si zatiaľ OOP neuplatňuje a počas trvania dohody oznámi uplatňovanie OOP sa robí pomocou RLZEC typu ZM (zmena), kde sa vyplní práve dátum oznámenia uplatnenia OOP. Pripomíname, že ide o dátum oznámenia uplatnenia OOP, čo podľa vysvetlenia Sociálnej poisťovne znamená, že OOP sa uplatní až v ďalšom mesiaci nasledujúcom po mesiaci dátumu oznámenia uplatnenia OOP uvedenom v RLZEC typu ZM.
  • Dátum oznámenia ukončenia uplatnenia OOP – tento dátum sa pri RLZEC typu PA nezadáva! Zadáva sa len pri RLZEC typu ZM, kedy sa oznamuje ukončenie uplatnenia OOP.
   Pozor! Ak sa oznamuje ukončenie uplatnenia OOP, tak sa dátum oznámenia uplatnenia OOP v RLZEC typu ZM nezadáva! Ďalej platí, že ak je dohoda ukončená (je vyplnený dátum výstupu) a dohodár si uplatňoval OOP, nie je potrebné pri skončení dohody hlásiť ukončenie uplatnenia OOP cez RLZEC typu ZM. V prípade ukončenia dohody sa automaticky v takomto prípade uplatní dátum ukončenia dohody (dátum výstupu z KS pracovníkov) ako dátum oznámenia ukončenia uplatnenia OOP v registri v Sociálnej poisťovni. Podobne ani v KS pracovníkov nie je potrebné dátum oznámenia ukončenia uplatnenia OOP v prípade ukončenia dohody vyplniť.
 • Pre nové polia boli podľa pokynov Sociálnej poisťovne zapracované nasledovné upozornenia a mäkké kontroly:
  • miesto výkonu práce má byť vyplnené pre každý typ FO pre RLZEC typu PA
  • druh vykonávanej práce má byť vyplnený pre každý typ FO pre RLZEC typu PA
  • rozsah pracovného času má byť nenulový pre každý typ FO pre RLZEC typu PA
  • Dátum oznámenia uplatnenia OOP:
   • sa môže vyplniť len pre typ FO 3, 4, 5, 6, 7, 8
   • nesmie byť väčší ako systémový dátum + 1 mesiac (kontrola na oznámenie uplatnenia OOP ďaleko do budúcnosti)
   • nesmie byť menší ako 1. deň kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza mesiacu dátumu vzniku poistenia (dátumu nástupu)
  • Dátum oznámenia ukončenia uplatnenia OOP:
   • nesmie byť väčší ako systémový dátum
   • nesmie byť menší ako dátum vzniku poistenia (dátum nástupu)

Dôležitá poznámka: ak sú v RLZEC typu ZM uvedené súčasne aj dátum oznámenia uplatnenia OOP a aj dátum oznámenia ukončenia uplatnenia OOP, tak týmto RLZEC typu ZM sa oznamuje uplatnenie OOP do minulosti. Kontrola na správnosť dátumov je vykonávaná až pri spracovaní RLZEC typu ZM na stránke Sociálnej poisťovne, lebo len vtedy sa vykonáva kontrola na register OOP, ktorý vedie Sociálna poisťovňa od 1.1.2023.

Znovu pripomíname, že vyššie uvedené kontroly a upozornenia sú mäkké. Teda je možné vo vstupe uložiť RLZEC napriek vypísaným upozorneniam a následne ho exportovať do XML súboru pre spracovanie na stránke Sociálnej poisťovne. Je to z toho dôvodu, že môžu vzniknúť rôzne hraničné situácie pri nábehu novej verzie RLZEC 2023 alebo pri problémoch v registri OOP. Každopádne záverečná kontrola je vykonaná pri spracovaní vyexportovaného RLZEC (XML súboru) na stránke Sociálnej poisťovne.

 • pri exporte RLZEC bola zapracovaná nová schéma (verzia) 2023
 • pre užívateľov Aurus EKONOMIKA pribudlo automatické zapnutie prepínača Štatutár (v časti Bankové spojenie a doplňujúce údaje), ak zamestnanec má v KS pracovníkov nastavený vzor naplnenia ako jeden z kódov 1050, 2110, 3110 (ide o štatutárov s majetkovou účasťou nad 50%) a vystavuje sa mu typ RLZEC PA alebo ZM.

Uzávierka – Uzávierka Miezd

 • pribudlo periodické archivovanie nových polí z KS pracovníkov:
  • Miesto výkonu práce
  • Dátum oznámenia uplatnenia OOP
  • Dátum oznámenia ukončenia uplatnenia OOP

Uzávierka – Vrátenie uzávierky Miezd

 • pribudlo vrátenie periodicky archivovaných nových polí z KS pracovníkov:
  • Miesto výkonu práce
  • Dátum oznámenia uplatnenia OOP
  • Dátum oznámenia ukončenia uplatnenia OOP


Novinky platné pre:

Číselníky – Vzory naplnenia kmeňového súboru

 • pribudli nové vzory naplnenia kmeňového súboru
  • 4010 – DoPČ na výkon sezónnej práce
  • 4020 – DoPČ na výkon sezónnej práce SD, VD
  • 4030 – DoPČ na výkon sezónnej práce ID, IVD
  • 4060 – DoPČ na výkon sezónnej práce PSD
  • 4070 – DoPČ na výkon sezónnej práce PSDpozas
 • uvedené kódy majú:
  • nastavenú OOP (odvodovú výnimku) 605,50 Eur
  • nastavený typ FO 23 (ZECDVSP)
  • naplnené riadky zákonného poistenia podľa legislatívy
 • uvedené kódy sa použijú na nahrávanie DoPČ na výkon sezónnej práce s dátumom nástupu od 1.1.2023
 • OOP (odvodová odpočítateľná položka) sa uplatní len na starobné poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Uplatní sa zároveň automaticky, čo znamená, že dohodár na výkon sezónnych prác nemá povinnosť žiadať zamestnávateľa o uplatnenie OOP. Z toho dôvodu sa v KS pracovníkov týmto dohodárom vyplní OOP vo výške 605,50 Eur (hodnota sa prednastaví), no nevyplní sa dátum oznámenia uplatnenia OOP a tiež sa nevyplní dátum oznámenia ukončenia uplatnenia OOP!
 • OOP v prípade DoPČ na výkon sezónnej práce sa uplatňuje na každú podpísanú DoPČ. Teda v tomto prípade neplatí podmienka uplatnenia OOP len na jednu dohodu v mesiaci, ako je tomu u iných typoch dohodárov.

Poznámka:

Vo vzoroch naplnenia pre dohodárov s výnimkou 200 Eur ponechávame v názve vzoru text „výnimkou“, ktorý sa vo verzii 23.01 zmení na text „OOP“

Dátové sklady – Pracovníci

 • v štruktúrovanom výbere v 02.Osobné a pracovnoprávne údaje pribudli stĺpce:
  • Miesto výkonu práce
  • Názov miesta výkonu práce
 • v štruktúrovanom výbere 05.Dni dovolenky a plateného voľna pribudol stĺpec
  • Zostatok dovolenky celkom (BR+MR+DO)
 • v štruktúrovanom výbere v 07.Denný vymeriavací základ (DVZ) a sociálne poistenie pribudli stĺpce:
  • Dátum oznámenia uplatnenia OOP
  • Dátum oznámenia ukončenia uplatnenia OOP
 • Pribudli vzorové šablóny
  1001846 – Dohodári s OOP okrem DoPČ SP
  1001856 – Dohodári a dátumy oznámenia
  1001862 – Analytické údaje pre SP
  1001864 – Prehľad dovoleniek

Dátové sklady – Mzdy, výplatné pásky

 • v štruktúrovanom výbere v 04.Údaje spracovaných miezd – Základné údaje pribudol stĺpec
  • Zostatok dovolenky celkom (BR+MR+DO)
 • pribudla vzorová šablóna
  1001865 – Dovolenky BR + MR + DO

Inštitúcie – Štatistické výkazy – Ročný výkaz ÚNP 1-01

 • pribudol výkaz, ktorý bol doteraz v Aurus Ekopackete

Inštitúcie – Štatistické výkazy – Štvrťročný výkaz ISCP 1-04

 • pribudol výkaz, ktorý bol doteraz v Aurus Ekopakete


Novinky platné pre:

Výstupy – Univerzálne zostavy – Univ.zostava príbuzných

 • pre zobrazenie pribudli položky
  ODS – DB podľa leg. Do 30.6.2022 (súčtovateľná)
  DBS – DB celkom (leg. Do 30.6.2022)
  VDS – Výpočet DB len „po starom“
 • pribudla nová vzorová šablóna
  1001812 – Pracovníci a DB od 1.7.2022

Výstupy – Univerzálne zostavy – Univ.zostava kmeňa pracovníkov

 • pre zobrazenie pribudli položky
  DBS – DB celkom (leg. Do 30.6.2022)
  VDS – Výpočet DB len „po starom“

Výstupy – Univerzálne zostavy – Univ.zostava miezd pracovníkov

 • pribudla vzorová šablóna
  1001823 – DB priznaný od 1.7.2022

Výstupy – Univerzálne zostavy – Univ.zostava kmeňa pracovníkov

 • Pre triedenie a zobrazenie pribudli tieto položky:
  MVP – Miesto výkonu práce – kód
  VPN – Miesto výkonu práce – názov
  DUP – Dátum oznámenia uplatnenia OOP
  DUO – Dátum oznámenia ukonč.upl. OOP
 • Pribudli vzorové šablóny
  1001841 – Dohodári s odvodovou výnimkou
  1001842 – Dohodári a dátumy oznám. 2023
  1001843 – Analytické údaje prac. 2023

Usmernenia a pokyny sa týkajú týchto okruhov:

 • Evidencia analytických údajov zamestnanca od 1.1.2023
 • Odvodová odpočítateľná položka (OOP) od 1.1.2023

Postup, čo treba urobiť hneď po prechode 22.05

Pokyny v nižšie uvedenom postupe sa týkajú problematiky evidencie analytických údajov zamestnancov. Je nevyhnutné ich vykonať kvôli zadávaniu nových pracovníkov s dátumom nástupu od 1.1.2023, ktorých musíte najskôr zaevidovať v KS pracovníkov a následne prihlásiť cez RLZEC do Sociálnej poisťovne ešte pred 1.1.2023.

Dodržte postupnosť krokov tak, ako sú uvedené!

 • Vyplňte číselník Miesta výkonu práce. Kódy pre miesta výkonu práce nájdete tu https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/597/20110401 . Viac informácií k číselníku Miesta výkonu práce je uvedených v novinkovom manuáli verzie 22.05.
 • v Ekopackete vo funkcii SPRÁVCA – konfigurácia, vo vstupe Užívateľské konfigurácie v podmenu Konfigurácia systému vyplňte v časti „Doplň.ident. k Dú,ŠÚ, poisť“ (prístupná na F3) údaj Prevládajúce miesto výkonu práce. Odporúčame uviesť taký kód miesta, ktorý sa najviac vyskytuje u pracovníkov.
 • v číselníku Profesie skontrolujte kód SK ISCO-08 pre jednotlivé profesie. Ak tento kód nemáte pre nejakú profesiu, ktorú používate v KS pracovníkov, vyplnený, tak ho v číselníku vyplňte. Kódy SK ISCO-08 nájdete tu https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2020/449/20210101_5289809-2.pdf .
 • v Ekopackete vo funkcii SPRÁVCA – riadenie periód skontrolujte, či máte pre modul MZDY vygenerované periódy na rok 2023. Ak nemáte, tak ich vygenerujte. (Správca -> Kmeň. údaje -> SPRÁVCA – riadenie periód ->Výpočty -> Otváranie periód )

Systém práce v module MZDY po prechode 22.05 až do uzávierky periódy 12/2022 (až do verzie 23.01)

V tejto časti budú vysvetlené pravidlá po prechode 22.05 až do uzávierky periódy 12/2022 (až do verzie 23.01) v súvislosti so zmenami, ktoré zavádza od 1.1.2023 Sociálna poisťovňa v prípade evidencie tzv. analytických údajov (miesto výkonu práce, druh vykonávanej práce, dohodnutý rozsah pracovného času) a v prípade evidencie dohodárov uplatňujúcich si odvodovú odpočítateľnú položku (OOP), ktorú poznáte do konca roku 2022 pod názvom odvodová výnimka a s tým súvisiacimi dátumami oznámenia uplatnenia a ukončenia uplatnenia odvodovej odpočítateľnej položky (OOP).

Pracovníkov rozdelíme do 2 skupín:

 1. Skupina sú pracovníci s dátumom nástupu od 1.1.2023
 2. Skupina sú pracovníci, ktorí uzatvorili zmluvy/dohody s dátumom nástupu pred 1.1.2023 a ich zmluvy/dohody pokračujú aj v roku 2023

Vo verzii 22.05 až do uzávierky 12/2022 (resp. až kým nebudete mať k dispozícii verziu 23.01) platia tieto hlavné zásady:

 • Pracovníci 1. skupiny sa evidujú v KS pracovníkov a následne spracovávajú do inštitúcií (Prihlášky do Sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne) spôsobom ako doteraz s prihliadnutím na nové pravidlá, ktoré od 1.1.2023 zaviedla Sociálna poisťovňa a ktoré sú zapracované vo verzii 22.05. Takže systém práce je: štandardná práca s KS pracovníkov a štandardná práca s RLZEC (oznamovacie povinnosti).
 • S pracovníkmi 2. skupiny sa bude až do uzávierky 12/2022 (až do verzie 23.01) pracovať takto:
  • v KS pracovníkov sa bude pracovať tak, ako vo verzii 22.04. Ide hlavne o dohodárov uplatňujúcich si odvodovú výnimku 200 Eur. Systém práce bude v prípade týchto dohodárov rovnaký, aký bol vo verzii 22.04. Zmeny, ktoré zavádza Sociálna poisťovňa v súvislosti s OOP od 1.1.2023 sa do KS pracovníkov až do uzávierky 12/2022 (až do verzie 23.01) aplikovať nebudú! Dôvodom je to, že mzdy sa musia až do 12/2022 spracovať tzv. „po starom“ teda tak, ako sa spracovávali vo verzii 22.04.
  • v prípade oznamovacích povinností zamestnávateľa, tj. vystavení RLZEC, sa budete postupovať špecificky. Presné pokyny k oznamovacím povinnostiam sú popísané nižšie, postupujte prosím podľa týchto pokynov.

Takže systém práce je: práca s KS pracovníkov, následné spracovanie miezd ako vo verzii 22.04 a špecifická práca s RLZEC (oznamovacie povinnosti).

Systém práce 1. skupiny pracovníkov vo verzii 22.05 až do uzávierky 12/2022 (až do verzie 23.01)

Týchto pracovníkov budete zadávať spôsobom, ako ste doteraz zadávali nových pracovníkov, pričom sa prihliada na zmeny zo Sociálnej poisťovne platné od 1.1.2023. Teda pracovníkov zaevidujete v KS pracovníkov, vystavíte prihlášky do SP, ZP a vystavíte iné dokumenty, ktoré ste pri nových pracovníkoch vystavovali aj doteraz.

Pre pracovníkov s dátumom nástupu od 1.1.2023 platí, že:

 • v KS pracovníkov nie je možné zadať typ FP 33, 44, 55, 66, 9, 10
 • v KS pracovníkov pribúda možnosť zadať typ FO 23 (DoPČ pre výkon sezónnych prác)
 • v KS pracovníkov sa kontroluje spôsob zadávania dátumu oznámenia uplatnenia OOP a dátumu oznámenia ukončenia uplatnenia OOP podľa pokynov Sociálnej poisťovne
 • Oznamovacie povinnosti zamestnávateľa (RLZEC) sa vykonávajú štandardne ako doteraz, pričom sa rešpektujú novinky zo strany Sociálnej poisťovne platné od 1.1.2023 (analytické údaje a OOP)

Je veľmi dôležité uvedomiť si a mať na pamäti, že pracovníci 1. skupiny sa budú spracovávať v Mzdách až v perióde 01/2023, tj. až po prechode 23.01. Budú síce zaevidovaní už vo verzii 22.05 s novinkami SP platnými od 1.1.2023, ale mzdové spracovanie sa bude robiť až vo verzii 23.01.

Systém práce 2. skupiny pracovníkov vo verzii 22.05 až do uzávierky 12/2022 (až do verzie 23.01)

Špecifické oznamovacie povinností (RLZEC) pre túto skupinu vykonajte až po uzávierke 11/2022, teda keď máte otvorenú periódu 12/2022!

S týmito pracovníkmi pracujete tak, ako vo verzii 22.04. Týka sa to evidencie v KS pracovníkov, výpočtu čistých miezd, posielania výkazov do Sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne.
V prípade dohodárov platia až do uzávierky 12/2022 kódy pre typ FO také, aké platili v priebehu roka 2022.

Kvôli zmenám od 1.1.2023 však Sociálna poisťovňa vyžaduje od zamestnávateľov niektoré oznamovacie povinnosti týkajúce sa DOHODÁROV UPLATŇUJÚCICH SI OOP (do konca roka 2022 sa používa pojem ODVODOVÁ VÝNIMKA). Tieto oznamovacie povinnosti (popísané sú nižšie) je potrebné fyzicky vykonať do 31.12.2022!

Treba si uvedomiť, že:

 • ide o oznamovacie povinnosti len niektorých dohodárov (nižšie v postupe je uvedené, ktorých dohodárov sa to týka)
 • analytické údaje sa zatiaľ oznamovať nebudú. Problematika oznámenia analytických údajov prostredníctvom RLZEC typu ZM (Zmena) bude riešená komfortne vo verzii 23.01. Zároveň je známy termín, do kedy treba tieto údaje oznámiť do Sociálnej poisťovne – termín je najneskôr pred podaním mesačného výkazu za 01/2023.

POZOR: Je dôležité uvedomiť si, že ide len o oznamovacie povinnosti týkajúce sa vystavenia RLZEC! V KS pracovníkov nerobíte žiadne zmeny!

Postup podľa pokynov zaslaných Sociálnou poisťovňou v prípade oznamovacích povinností zamestnávateľa u dohodárov uplatňujúcich si odvodovú výnimku do 200 Eur, ktorých dohoda z roku 2022 pokračuje aj v roku 2023 a chcú si naďalej uplatňovať OOP (odpočítateľnú položku) už od periódy 01/2023

Upozornenie: Títo dohodári musia písomne oznámiť najneskôr do 31.12.2022 uplatnenie OOP k 1.1.2023. Tlačivo tohto oznámenia je zverejnené na stránke Sociálnej poisťovne na konci článku tu https://www.socpoist.sk/news/ako-sa-bude-v-roku-2023-u-studentov-alebo-dochodcov-dohodarov-uplatnovat-odvodova . Užívatelia programu Aurus EKONOMIKA majú toto tlačivo k dispozícii priamo v KS pracovníkov s prednastavenými údajmi pod tlačidlom Nástup a pod názvom Oznámenie o uplatnení OOP pre dôchodcu/študenta od 1.1.2023. Dôležitým údajom na tlačive je dátum oznámenia uplatnenia OOP / dátum oznámenia ukončenia uplatnenia OOP, ktorý budete zadávať do RLZEC.

Tento postup použijete fyzicky najneskôr do 31.12.2022, teda v období, keď ešte nemáte spracované mzdy za 12/2022

 • v Dátovom Sklade Pracovníci použite vzorovú šablónu 1001846 “Dohodári s OOP okrem DoPČ SP” alebo v Univerzálnej zostave kmeňa pracovníkov vzorovú šablónu 1001841 “Dohodári s odvodovou výnimkou”. Zobrazia sa dohodári (okrem DoPČ na výkon sezónnej práce), ktorí sú v danom čase v KS pracovníkov nestopnutí a majú vyplnenú OOP (odvodovú výnimku).

Nižšie je popísaný postup pre aplikáciu Aurus EKONOMIKA. Postup pre aplikáciu Aurus Ekopacket je analogický, hoci menej komfortný.

 • v KS pracovníkov sa nastavte na dohodára zo zostavy z DS alebo UZ. Cez vykonávacie tlačidlo “Aktuálny mesiac” vyvolajte RLZEC pracovníka
 • dostanete sa do vstupu RLZEC pre daného pracovníka. Ak máte aktuálnu periódu 12/2022, tak periódu v RLZEC ponechajte. Ak máte aktuálnu periódu 11/2022, tak odporúčame nastaviť pre RLZEC periódu 12/2022.
 • ak má dohodár z KS pracovníkov typ FO 3, 4, 5, 6, 7, 8, tak ručne vystavte pre tohto dohodára RLZEC typu ZM (Zmena) takto:
  • Typ FO ponecháte taký, aký sa Vám predplní
  • Vyplníte Dátum vzniku zmeny ako decembrový dátum, kedy daný RLZEC vystavujete
  • Vyplníte Dátum oznámenia uplatnenia OOP z tlačiva, v ktorom pracovník oznamuje uplatnenie OOP. Pozor, aby si dohodár mohol uplatniť OOP už od periódy 01/2023, tak najneskorší dátum môže byť 31.12.2022!
  • po uložení RLZEC hneď vykonáte pomocou vykonávacieho tlačidla Export údajov do SP a na stránke SP exportovaný súbor spracujete

Poznámka: Týmto spôsobom nahlásite do Sociálnej poisťovne uplatnenie OOP už od 1.1.2023, tj. už od periódy 01/2023. Pozor! Tieto zmeny vykonáte len v RLZEC! V KS pracovníkov nevykonávajte v tejto súvislosti žiadne zmeny, pretože ešte Vás čaká spracovanie Miezd za 12/2022 a KS pracovníkov musí byť aktuálny pre spracovanie za 12/2022 spôsobom platným do konca roku 2022, tj. “po starom”!

 • Ak má dohodár z KS pracovníkov typ FO 33, 44, 55, 66, 9, 10, tak ručne vystavte pre tohto dohodára RLZEC typu PA (Prihláška) takto:
  • Typ FO zamestnanca nastavíte v RLZEC na 19, ak ide o dohodára s typom FO 33 (pre iné typy FO nastavte v RLZEC typ FO na 20 ak je v KS typ FO 44, na 21 ak je v KS typ FO 55, na 22 ak je v KS typ FO 66, na 11 ak je v KS typ FO 9, na 12 ak je v KS typ FO 10)
  • Vyplníte Dátum oznámenia uplatnenia OOP z tlačiva, v ktorom pracovník oznamuje uplatnenie OOP. Pozor, aby si dohodár mohol uplatniť OOP už od periódy 01/2023, tak najneskorší dátum môže byť 31.12.2022!
  • Vyplníte Dátum vzniku poistenia dátumom 1.1.2023
  • Vyplníte Vznik právneho vzťahu dátumom nástupu (tento dátum sa Vám predplní)
  • Po uložení RLZEC hneď vykonáte pomocou vykonávacieho tlačidla Export údajov do SP a na stránke SP exportovaný súbor spracujete

Poznámka: Týmto spôsobom dohodára doprihlásite na DP (dôchodkové poistenie) od 1.1.2023 a zároveň oznámite uplatnenie OOP už od 1.1.2023, tj. už od periódy 01/2023. Pozor! Tieto zmeny vykonáte len v RLZEC! V KS pracovníkov nevykonávajte v tejto súvislosti žiadne zmeny, pretože ešte Vás čaká spracovanie Miezd za 12/2022 a KS pracovníkov musí byť aktuálny pre spracovanie za 12/2022 spôsobom platným do konca roku 2022, tj. “po starom”!

Poznámka 2: prihláška na DP sa robí preto, lebo od 1.1.2023 (teda v Mzdách spracovávaných za 01/2023) sa už vykazuje DP (dôchodkové poistenie) bez ohľadu na to, či je alebo nie je VZ na DP nulový. Je to veľmi zásadná zmena v systéme práce s dohodármi uplatňujúcimi si výnimku 200 Eur v porovnaní s rokom 2022 a predchádzajúcimi rokmi.

Poznámka 3: v prípade spracovania prihlášky na DP sa na stránke Sociálnej poisťovne môže zobraziť varovanie, že prostredníctvom RLZEC ZM (Zmena) treba oznámiť analytické údaje zamestnancov, ktorí boli prihlásení pred 1.1.2023 a ich poistenie trvá aj po 31.12.2023.Toto varovanie berte len ako informáciu Sociálnej poisťovne do budúcnosti. Táto problematika analytických údajov spomenutá vo varovaní bude riešená podľa pokynov Sociálnej poisťovne v našom softvéri v module MZDY vo verzii 23.01 a bude plne korešpondovať s termínom poslania RLZEC typu ZM, ktorý Sociálna poisťovňa stanovila ako termín tesne pred odovzdaním mesačných výkazov za 01/2023.

Vyššie popísaným postupom spracujete všetkých vypísaných dohodárov z DS alebo UZ

Informácia k dátumu oznámenia uplatnenia OOP:
Upozorňujeme, že pri posielaní RLZEC typu PA alebo ZM pre vyššie spomínaných dohodárov je dôležité, aby dátum oznámenia uplatnenia OOP nebol na RLZEC vyšší, ako je dátum vyplnenia RLZEC, ktorý sa nastavuje pri exporte RLZEC do XML súboru na úvodnej obrazovke exportu a je prednastavený ako aktuálny (systémový) dátum. Ak bude dátum oznámenia uplatnenia OOP vyšší ako dátum vystavenia RLZEC, tak pri spracovaní na stránke Sociálnej poisťovne nebude takýto RLZEC akceptovaný. Príklad: v RLZEC typu ZM ste uviedli dátum oznámenia uplatnenia OOP ako 31.12.2022, dátum vzniku zmeny 31.12.2022 a dátum vyplnenia RLZEC ako 20.12.2022. Takýto RLZEC nebude zo strany SP akceptovaný. Totiž musíte vychádzať z reálne oznámeného dátumu uplatnenia OOP a ten nemôže predbiehať dátum Vami vystaveného RLZEC. Alebo inak povedané reálne nemôžete vystaviť RLZEC 20.12.2022, keď Vám dohodár ešte neoznámil dátum uplatnenia OOP. RLZEC môžete vystaviť až po reálnom oznámení dohodára, že si uplatňuje OOP a dátum tohto oznámenia uplatnenia OOP nemôže byť väčší ako dátum vystavenia RLZEC, čo je spravidla aktuálny (systémový) dátum.

Po splnení vyššie uvedených oznamovacích povinností fyzicky do 31.12.2022 následne v januári 2023 spracujete Mzdy za periódu 12/2023. V prípade dohodárov uplatnňujúcich si odvodovú výnimku (od 01/2023 sa používa pojem OOP) však môžu nastať situácie, ktoré sú uvedené nižšie aj s popísaným riešením.

Čo robiť, ak bol dohodár typu 33, 44, 55, 66, 9 alebo 10 doprihlásený na DP od 1.1.2023 s dátumom oznámenia uplatnenia OOP najneskôr 31.12.2022 podľa vyššie popísaného postupu a v januári 2023 pri spracovaní Miezd za 12/2022 bude jeho príjem vyšší ako 200 Eur

V takomto prípade postupujte nasledovne:

 • výpočet čistých miezd vypíše, ako máte postupovať (v prípade aplikácie Aurus Ekopaket konzultujte postup s Vaším školiteľom)
 • vypísaný postup dodržte, len navyše doplňte v prípade RLZEC typu PA (Prihláška) okrem dátumu vzniku poistenia 1.12.2022 aj dátum zániku poistenia 31.12.2022.

Čo robiť, ak bol dohodár s typom FO 3, 4, 5, 6, 7 alebo 8 nahlásený do Sociálnej poisťovne do 31.12.2022 ako dohodár uplatňujúci si OOP (v tom čase bol v Sociálnej poisťovni evidovaný ako dohodár s DP) spôsobom popísaným vyššie a v januári 2023 pri spracovaní Miezd za 12/2022 bude jeho príjem do 200 Eur

V takomto prípade postupujte nasledovne:

 • výpočet čistých miezd vypíše, ako máte postupovať (v prípade aplikácie Aurus Ekopaket konzultujte postup s Vaším školiteľom)
 • vypísaný postup dodržte, zatiaľ by mal uvedený postup stačiť. V prípade, ak Sociálna poisťovňa neskôr vydá iný postup, tak Vás budeme urýchlene o tom informovať.

Informácie o systéme práce v module MZDY po prechode 23.01

Po prechode 23.01 budete mať k dispozícii nástroje na vykonanie ďalších zmien súvisiacich s novinkami od 1.1.2023 vydanými Sociálnou poisťovňou (evidencia analytických údajov a OOP):

 • Dohodárom z 2. skupiny, ktorí majú v KS pracovníkov po prechode 23.01 stále nastavený typ FO 33, 44, 55, 66, 9, 10 sa prekóduje typ FO na 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zároveň sa týmto dohodárom doplní do KS poistenia dôchodkové poistenie (DP) podľa vzoru naplnenia KS
 • Dohodárom z 2. skupiny, ktorí si uplatňujú OOP (majú po prechode 23.01 nenulovú OOP (odvodovú výnimku)) bude automaticky doplnený Dátum oznámenia uplatnenia OOP / Dátum oznámenia ukončenia uplatnenia OOP podľa RLZEC, ktorý ste v našom softvéri vystavili ešte vo verzii 22.05 pri špecifických oznamovacích povinnostiach popísaných vyššie. Ak ste RLZEC vystavili priamo na stránke Sociálnej poisťovne a obišli náš softvér, tak budete mať k dispozícii tabuľku s týmito dohodármi, kde jednoducho vyplníte dohodárom Dátum oznámenia uplatnenia OOP / Dátum oznámenia ukončenia uplatnenia OOP.
 • Pre všetkých pracovníkov 2. skupiny výpočet automaticky hromadne vygeneruje RLZEC typu ZM (Zmena), ktorými zamestnávateľ nahlási tzv. analytické údaje „starých“ pracovníkov do Sociálnej poisťovne a ktoré zamestnávateľ vyexportuje v našom programe a následne spracuje na stránke Sociálnej poisťovne ešte predtým, ako zamestnávateľ odošle mesačný výkaz za 01/2023.

Po vykonaní týchto činností po prechode 23.01 sa budú pre pracovníkov 2. skupiny uplatňovať zmeny platné od 1.1.2023 aj v KS pracovníkov.

Výpočet čistých miezd vo verzii 23.01 skontroluje, či sú nastavené údaje v KS pracovníkov pre pracovníkov 2. skupiny podľa pravidiel platných od 1.1.2023. Ak nebudú nastavené, výpočet čistých miezd Vám to vypíše.

Dôležitá informácia k DOHODÁROM S NEPRAVIDELNÝM PRÍJMOM, ktorých dohoda prechádza z roku 2022 do roku 2023

Ak bol dohodárovi s nepravidelným príjmom, ktorého dohoda pokračuje aj v roku 2023, vyplatený príjem v priebehu roka 2022, tak doteraz sa odvody na sociálne poistenie platili naraz pri skončení dohody. Od 1.1.2023 nastáva zásadná zmena. Na účely stanovenia vymeriavacieho základu sa na dohodu z roku 2022, ktorá pokračuje v roku 2023 hľadí akoby skončila 31.12.2022 a príjem vyplatený a zúčtovaný počas roka 2022 sa vykáže až pri skončení dohody podľa pravidiel platných do 31.12.2022. Pozor, v skutočnosti sa dohoda neukončuje, ukončenie je len fiktívne kvôli stanoveniu vymeriavacieho základu. Znamená to však komplikáciu pri rozpočítavaní príjmu takéhoto dohodára pri ukončení dohody v roku 2023, pretože sa pri stanovení VZ budú miešať vymeriavacie základy z dohody, ktorá je fiktívne uzavretá k 31.12.2022 s príjmami vyplatenými v roku 2023 na základe pokračujúcej dohody z roku 2022. Komplikácia je nielen výpočtová, ale aj evidenčná (evidencia vo Výkaze práce). Preto odporúčame, ak môžete, ukončiť dohody s nepravidelným príjmom k 31.12.2022 reálne a uzatvoriť reálne nové dohody s nepravidelným príjmom od 1.1.2023. Vyhnete sa komplikáciám v prípade týchto dohodárov.

Informácia k DoPČ na výkon sezónnej práce pre skupinu pracovníkov, ktorí poberajú dôchodkovú dávku

Prechodom verzie 22.05 ste dostali vzory naplnenia pre DoPČ na výkon sezónnej práce s kódmi 4010, 4020, 4030, 4060 a 4070.

Pre kód 4010 je tabuľka zákonného poistenia naplnená podľa legislatívy.

Pre kódy 4020, 4030, 4060 a 4070 sú v tabuľke zákonného poistenia riadky podľa vzoru klasickej DoPČ pre poberateľa príslušnej dôchodkovej dávky. V priebehu januára 2023 sa však definitívne vykryštalizuje, aké typy poistenia majú mať tieto vzory naplnenia. Situáciu s naplnením riadkov zákonného poistenia pre skupiny dôchodcov v prípade DoPČ na výkon sezónnej práce sledujeme a v prípade potreby údaje riadkov zákonného poistenia v číselníku vzorov naplnenia a v KS pracovníkov automaticky zaktualizujeme prechodom 23.01. Pripomíname, že pracovníkov s uzatvorenou DoPČ na výkon sezónnej práce budete prvýkrát spracovávať až po prechode 23.01 za periódu 01/2023.Koniec modul MZDY

Upozornenie:
Pre túto verziu je potrebné vykonať aktualizáciu pracovnej stanice.

Verzia 22.04/1

Update 22.04 / 1- Aurus EKONOMIKA a Aurus EKOPACKET
Verzia vydaná 2.9.2022

Postup aktualizácie programu

Kliknutím si vyberte návod na vykonanie aktualizácie pre program, ktorý používate.

Prechod môžete vykonať len ak máte verziu  

22.04

Poznámka:
Pre túto verziu nie je potrebné vykonať aktualizáciu pracovnej stanice.


Legislatíva a najvýznamnejšie novinky vo verzii 22.04/1

Modul MZDY

Novinky platné pre:

Verzia obsahuje opravu výpočtu daňového bonusu na deti v špeciálnom prípade:

Ak má pracovník krátený daňový bonus a zároveň má v danej perióde príjem oslobodený od dane, tak k čiastkovému základu dane, z ktorého sa vypočíta maximálny DB (podľa počtu detí) sa pripočíta aj príjem oslobodený od dane (napr. finančný príspevok na daň, príspevok na rekreáciu, príspevok na šport…), čo nie je správne. Tieto príjmy sa nemajú zahrnúť do čiastkového základu dane.

Spôsob opravy:

Ak ste už vyplatili mzdy za 07/2022 a mali ste pracovníka, ktorému bol vypočítaný nesprávne daňový bonus kvôli finančnému príspevku na stravu (bol vyplatený vyšší daňový bonus ako mal byť), tak chybu opravíte v perióde 08/2022 (alebo v nasledujúcich periódach najneskôr do 12/2022) tak, že v perióde 08/2022 v doklade Prídavky a zrážky zadáte druh mzdy 6120 ako rozdiel medzi daňovým bonusom, ktorý je uvedený v kontrolnej zostave vypočítaného daňového bonusu (ako vyššia hodnota z posledného riadku kontrolnej zostavy) a daňovým bonusom, ktorý bol vypočítaný a vyplatený v 07/2022.

Príklad:

Pracovníkovi bol v 07/2022 nesprávne vypočítaný daňový bonus 164,22 Eur. V kontrolnej zostave vypočítaného DB je uvedená výsledná výška nároku po starom 110,77 Eur a po novom 147,22 Eur, teda nárok na DB za 07/2022 je 147,22 Eur. Keďže pracovníkovi bol priznaný a vyplatený vyšší DB, tak v 08/2022 v doklade Prídavky a zrážky ručne zadáte druh mzdy 6120 s hodnotou (147,22 – 164,22) = -17 Eur, čím opravíte chybne vypočítaný daňový bonus v 07/2022.Koniec modul MZDY

Poznámka:
Pre túto verziu nie je potrebné vykonať aktualizáciu pracovnej stanice.

Verzia 22.04

Update 22.04 - Aurus EKONOMIKA a Aurus EKOPACKET
Verzia vydaná1.8.2022

Dôležité upozornenie: Prechod verzie 22.04 vykonajte len v tom prípade, ak máte urobenú uzávierku miezd za JÚN 2022
Inak prechod verzie 22.04 nebude možné vykonať.

Postup aktualizácie programu

Kliknutí si vyberte návod na vykonanie aktualizácie pre program, ktorý používate.

Prechod môžete vykonať len ak máte verziu  

22.03

Upozornenie:
Pre túto verziu je potrebné vykonať aktualizáciu pracovnej stanice.


Legislatíva a najvýznamnejšie novinky vo verzii 22.04

VŠEOBECNÉ novinky

Novinky platné pre:

 • pribudla užívateľská možnosť posunu štandardných zostáv pri tlači tak, aby vznikol priestor na predierovanie zostavy a jej založenie do šanónu. Posun o príslušný počet miest je možné uložiť do šablóny.

Ďalšie novinky si pozrite TU…Koniec VŠEOBECNÉ

Modul MZDY

Upozornenie:

Prechod v module mzdy môže trvať aj niekoľko minút. Je potrebné počkať na jeho korektné ukončenie.

Novinky platné pre:

 • zapracovanie zmeny výpočtu daňového bonusu od 1.7.2022 a s tým súvisiace nové Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch (nové tlačivo POT39_5v22júl-december)

Číselníky – Typy príbuzenských vzťahov a Vstupy – Kmeňový súbor pracovníkov (záložka Príbuzný)

 • prechodom verzie 22.04 sú automaticky zmenené hodnoty daňových bonusov na deti takto:

Daňový bonus na deti od 1.7.2022
Stará Hodnota
Nová hodnota
Deti do 6 rokov
47,14 €
70 €
Deti od 6 do 15 rokov
43,60 €
70 €
Deti nad 15 rokov
23,57 €
40 €

Daňový bonus na deti do 30.6.2022
Deti do 6 rokov
47,14 €
Deti od 6 do 15 rokov
43,60 €
Deti nad 15 rokov
23,57 €

Poznámka: pri zadávaní nového dieťaťa sa tento stĺpec automaticky prednastaví podľa analogického stĺpca v číselníku typov príbuzenských vzťahov.

 • zmenou vyššie uvedených údajov sa automaticky aktualizovali aj kumulatívne údaje daňového bonusu za všetky deti v KS pracovníkov v záložke Daň
 • v KS pracovníkov v záložke Daň pribudol údaj pre Daňový bonus (DB) na všetky deti podľa legislatívy do 30.6.2022. Ide o kumulatívny údaj DB na všetky deti z tabuľky príbuzných platný podľa legislatívy do 30.6.2022.
 • zároveň pribudol v KS pracovníkov v záložke Daň prepínač „Počítať DB len podľa legislatívy platnej do 30.6.2022“.
  Upozornenie: Tento prepínač zapínajte len v prípade, ak pracovník poberá na dieťa do 6 rokov dotáciu na stravovanie. Vtedy sa počíta DB na deti len po starom, tj. podľa legislatívy platnej do 30.6.2022. Spomínaný prepínač sa využíva pri výpočte DB v období od 1.7.2022 do 31.7.2022.
 • pribudla možnosť pre daného pracovníka v kontextovom menu (v EKOPACKETE na kláves Shift + F4) vyvolať report Kontrolná zostava k vypočítanému DB. Zostava slúži na podrobný popis spôsobu výpočtu daňového bonusu starým spôsobom (podľa legislatívy platnej do 30.6.2022) a novým spôsobom (podľa legislatívy platnej od 1.7.2022).
  Okrem údajov za dané osobné číslo máte možnosť vypísať aj údaje kumulatívne za rodné číslo daného osobného čísla. Kumulatívne údaje odporúčame vypisovať v prípade pracovníkov, ktorí si uplatňujú daňový bonus na deti a majú viac pracovných pomerov v rámci jedného mesiaca. Odporúčame to hlavne vtedy, keď má daný pracovník s osobným číslom krátený daňový bonus (vypočítaný po novom) v dôsledku nízkeho mesačného príjmu, pričom v mesiaci mal aj ďalšie príjmy, ktoré poberal za iné osobné čísla ako to, v ktorom si uplatňuje daňový bonus. Vtedy nájdete v zostave informácie, na základe ktorých sa rozhodnete, ako budete v takýchto

Uzávierka – Výpočet čistých miezd

 • do výpočtu čistých miezd bol zapracovaný výpočet daňového bonusu na deti podľa legislatívy platnej od 1.7.2022
 • k overeniu správnosti vypočítaného daňového bonusu použite Kontrolnú zostavu k vypočítanému DB, ktorá vyvoláte pre každého pracovníka z KS pracovníkov

Uzávierka – Uzávierka

 • do Uzávierky bolo zapracované plnenie nových polí do archívnych údajov z KS pracovníkov (príbuzných) týkajúcich sa hodnôt daňových bonusov podľa legislatívy platnej do 30.6.2022 a aktualizácia týchto hodnôt v KS pracovníkov (príbuzných) podľa veku dieťaťa v uzatváranej perióde.

Uzávierka – Vrátenie uzávierky

 • do vrátenia uzávierky boli zapracované nové údaje, ktoré sa týkajú daňového bonusu podľa legislatívy platnej do 30.6.2022.
  Upozornenie: Do vrátenia uzávierky bola doplnená kontrola, ktorá spočíva v nemožnosti vrátiť uzávierku do periódy 06/2022, ak máte na inštalácii verziu 22.04.

Špeciál – Rekonštrukcia daňových bonusov

 • v úvodnej obrazovke bol zrušený prepínač „Nastaviť daňový bonus na deti od 6 do 15 rokov podľa číselníka typov príbuzných“.
 • Daňový bonus pre jednotlivé skupiny detí bude v KS pracovníkov (príbuzných) nastavený automaticky prechodom verzie 22.04
 • do rekonštrukcie bola doplnená rekonštrukcia kumulatívnych údajov o daňovom bonuse v KS pracovníkov (záložka Dane) podľa legislatívy platnej do 30.6.2022.
 • od tejto verzie slúži rekonštrukcia znovu len na rekonštrukciu kumulatívnych údajov o daňovom bonuse, ktoré sú v záložke Daň v KS pracovníkov. Údaje o výške DB jednotlivých detí v záložke Príbuzní sa týmto výpočtom neaktualizujú! Ak ich chcete zmeniť, tak ručne v KS pracovníkov v záložke Príbuzní.

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2022

 • vo Vstupe Potvrdenia o zdaniteľnom príjme za rok 2022 (PZM 2022) vystavené fyzicky po prechode verzie 22.04 sa zmenila časť týkajúca sa daňového bonusu na deti podľa nového tlačiva označeného ako POT39_5v22_júl-december.
 • ak ste fyzicky zadali pre nejakého pracovníka PZM 2022 ešte pred prechodom verzie 22.04, tak tlačivo budete mať v pôvodnom stave a je naďalej platné
 • tlačivá, ktoré fyzicky zadáte po prechode verzie 22.04 bez ohľadu na to, či pracovník ukončil v roku 2022 pracovný pomer do 30.6.2022 alebo až po 1.7.2022, už budú v novom formáte (POT39_5v22_júl-december).
  Poznámka: Pre pracovníkov, ktorým ste vystavili PZM 2022 ešte pred prechodom verzie 22.04 platí aj staré už vystavené a pracovníkovi odovzdané tlačivo (POT39_5v22)! Ak by ste chceli napriek tomu takýmto pracovníkom vystaviť PZM 2022 v novom formáte, tak po prechode verzie 22.04 týmto pracovníkom ručne vo Vstupe vymažte PZM 2022 a nanovo zadajte PZM 2022. Tak dostanete pre týchto pracovníkov nový formát PZM 2022.
 • do tlače PZM 2022 bolo zapracované nové tlačivo Potvrdenia, ktoré je označené ako POT39_5v22_júl-december. Podobne bola zmenená aj príloha k Potvrdeniu týkajúca sa časti o daňovom bonuse v prípade, ak si zamestnanec uplatňuje daňový bonus na 4 a viac detí.

Novinky platné pre:

Výstupy – Univerzálne zostavy – Univ.zostava príbuzných

 • pre zobrazenie pribudli položky
  ODS – DB podľa leg. Do 30.6.2022 (súčtovateľná)
  DBS – DB celkom (leg. Do 30.6.2022)
  VDS – Výpočet DB len „po starom“
 • pribudla nová vzorová šablóna
  1001812 – Pracovníci a DB od 1.7.2022

Výstupy – Univerzálne zostavy – Univ.zostava kmeňa pracovníkov

 • pre zobrazenie pribudli položky
  DBS – DB celkom (leg. Do 30.6.2022)
  VDS – Výpočet DB len „po starom“

Výstupy – Univerzálne zostavy – Univ.zostava miezd pracovníkov

 • pribudla vzorová šablóna
  1001823 – DB priznaný od 1.7.2022

Novinky platné pre:

Dátové sklady – Pracovníci

 • 08. Základné údaje pribudli na zobrazenie tieto stĺpce:
  DB celkom podľa leg. do 30.6.2022
  Výpočet DB po starom
 • v 15. Príbuzní (PRIB) pribudol stĺpec:
  Daňový bonus podľa leg. do 30.6.2022
 • pribudli nové vzorové šablóny
  1001814 – Pracovníci a DB od 1.7.2022
  1001819 – Pracovníci a DB od 1.7.2022 ME (uplatňované mesačne)
  1001816 – DB od 1.7.2022 sumárne

Dátové sklady – Mzdy, výplatné pásky

 • pribudla nová vzorová šablóna
  1001822 – Priznaný DB od 1.7.2022Koniec modul MZDY

Moduly EXPEDÍCIA

Novinky platné pre:

 • pri generovaní Pokladničného dokladu z Dodacieho listu v prípade platby kartou sa pokladničný doklad bude zaokrúhľovať podľa nastavenej konfigurácie zaokrúhľovania z dodacieho listu

Ďalšie novinky v module si pozrite TU…Koniec modul EXPEDÍCIA

Upozornenie:
Pre túto verziu je potrebné vykonať aktualizáciu pracovnej stanice.

Nová verzia Aurus EKONOMIKA 22.03

Vydaná verzia prináša:

 • legislatívne zmeny: Od 1. júla 2022 nadobudne účinnosť Z.457/2021, ktorým sa novelizuje zákon o cenách č. 18/1996. Touto novelou sa stanovuje zaokrúhľovanie výslednej ceny nákupu hradenej v hotovosti.
 • kompletnú novú funkcionalitu ohľadne hromadného rozposielania zaheslovaných výplatných pások jednotlivým pracovníkom
 • vydaný modul Výroba ktorý je súčasťou modulu Sklad pre tých ktorí ho majú zakúpený

Ďalšie novinky v programe si môžete pozrieť TU…

Verzia 22.03

Update 22.03 - Aurus EKONOMIKA a Aurus EKOPACKET
Verzia vydaná 1.7.2022

Postup aktualizácie programu

Kliknutí si vyberte návod na vykonanie aktualizácie pre program, ktorý používate.

Prechod môžete vykonať len ak máte verziu  

22.02 resp. 22.02/1

Upozornenie:
Pre túto verziu je potrebné vykonať aktualizáciu pracovnej stanice.


Legislatíva a najvýznamnejšie novinky vo verzii 22.03

VŠEOBECNÉ novinky

Novinky platné pre:

Od 1. júla 2022 nadobudne účinnosť Z.457/2021, ktorým sa novelizuje zákon o cenách č. 18/1996. Touto novelou sa stanovuje zaokrúhľovanie výslednej ceny nákupu hradenej v hotovosti. Zaokrúhľovať sa bude matematicky na 5 eurocentov. Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby ste si 1.júla ešte pred nahratím prvého pokladničného dokladu, odoslanej faktúry alebo dodacieho listu nastavili nasledovné konfigurácie ( cez program Aurus Ekopacket ):

POKLADŇA-Špeciál-Vstupy-Centrálna konfigurácia-Zaokrúhľovanie súm na doklade
450202 „Rád zaokrúhlenia pokl.dokladu“ na hodnotu 1,5 = zaokrúhľovanie na 5-centy
450203 „Spôsob zaokrúhlenia pokl.dokladu“ na hodnotu Matematicky

FAKTURÁCIA-Špeciál-Vstupy-Centrálna konfigurácia-Odoslané faktúry
460401 „Rád zaokrúhlenia faktúry“ na hodnotu 1,5 = zaokrúhľovanie na 5-centy
460405 „Spôsob zaokrúhlenia faktúry“ na hodnotu Matematicky

EXPEDÍCIA-Špeciál-Vstupy-Centrálna konfigurácia-Konfigurácia dodacieho listu
320501 „Rád zaokrúhlenia dod.listu“ na hodnotu 1,5 = zaokrúhľovanie na 5-centy
320502 „Spôsob zaokrúhlenia dod.listu“ na hodnotu M-matematicky

Tí, ktorí používate aj elektronické registračné pokladne, potrebujete mať stiahnutý aktuálny firmware na zariadenia FiskalPro – obráťte sa na našich školiteľov / dealerov.

Ďalšie novinky si pozrite TU…Koniec VŠEOBECNÉ

Modul MZDY

Novinky platné pre:

Vstupy – Výkaz práce

 • ak zadáte na riadku Výkazu práce druh mzdy 1835 – Prekážky 80% SKRÁT. PRÁCA, tak po uložení štandardných údajov máte možnosť vyvolať tzv. Kalendár hodín, kde pre jednotlivé dni môžete vyplniť hodiny prekážky. Údaje z kalendára hodín sa použíjú na naplnenie stĺpca Obmedzenie v Žiadosti o poskytnutie podpory podľa pravidla, ktoré je uvedené na stránke www.skratenapraca.gov.sk v časti Dokumenty.
 • pokiaľ kalendár hodín pre druh mzdy 1835 vo Výkaze práce nevyplníte, tak v prípade vytvorenia csv súboru ako podkladu k Žiadosti o poskytnutie podpory, budete musieť ručne vyplniť v csv súbore stĺpec Obmedzenie podľa pravidiel uvedených v manuáli týkajúcich sa csv súboru. Inak nebude možné csv súbor importovať k Žiadosti o poskytnutie podpory.

Dôležitá poznámka: Kalendár hodín môžete zadávať aj za uzavreté periódy. Všeobecne tieto údaje v kalendári je možné aktualizovať kedykoľvek bez toho, aby to malo vplyv na prepínač vypočítanej čistej mzdy. Údaje v kalendári sú len informačné pre potreby Úradu práce kvôli Žiadosti o poskytnutie podpory.

Uzávierka – Uzávierka Miezd

 • v ročnej uzávierke miezd je zrušený nápočet zostatku dodatkovej dovolenky uzatváraného roka do nároku dovolenky minulého roka pre nový otváraný rok. Do nároku dovolenky minulého roka pre otváraný nový rok sa napočítava len zostatok dovolenky bežného uzatváraného roka.
 • automaticky bol nastavený konfiguračný prvok 145965 – Minimálna sadzba fin.prísp. na stravu na hodnotu 2,48
 • automaticky bol nastavený konfiguračný prvok 145966 – Maximálna sadzba fin.prísp. na stravu na hodnotu 3,30

Informácia k elektronickej PN (ePN)

Od 1.6.2022 nasadila Sociálna poisťovňa do praxe službu ePN, ktorá má nahradiť papierové Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti. Zatiaľ sa nie všetky PN-ky vystavujú elektronicky. Od 1.6.2022 je prechodné obdobie, ktoré bude trvať rok, počas ktorého je možné vystavovať PN elektronicky alebo tak ako doteraz papierovo.

Ak je zamestnancovi vystavená PN elektronicky, tak všetky informácie o PN nájdete automaticky na stránke Sociálnej poisťovne v e-službách, kde sa ako zamestnávateľ prihlasujete keď posielate do SP výkazy alebo RLZEC a pod. Tam nájdete aj dokument, v ktorom je popísaný manuál k tejto novej službe ePN. Táto služba zatiaľ funguje samostatne len na stránke SP, v tomto štádiu nie je prepojená so softvérmi zamestnávateľov. Preto každú PN, ktorá je evidovaná na stránke SP v ePN, musíte naďalej ručne zadať v našom softvéri v module MZDY v doklade Náhrady príjmu pri PN tak, ako ich nahrávate v prípade papierového Potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti.

Prepojenie ePN so softvérmi zamestnávateľov však SP v budúcnosti plánuje a potom bude zapracované aj do softvéru Aurus EKONOMIKA, o čom Vás budeme v budúcnosti informovať.

Novinky platné pre:

Pribúda kompletne nová funkcionalita ohľadne hromadného rozposielania zaheslovaných výplatných pások jednotlivým pracovníkom.

 • odosielanie výplatných pások e-mailom sa vykonáva na dvoch miestach:
  • automaticky v Kmeňovom súbore pracovníkov v časti Aktuálny mesiac pomocou vykonávacieho tlačidla Odoslanie výplatnej pásky e-mailom
  • vo výstupe Výplatné pásky – Odoslanie e-mailom
 • pri odoslaní výplatných pások e-mailom sú automaticky nastavené:
  • predmet e-mailu na „Výplatná páska za MM / RRRR“, kde MM je mesiac a RRRR je rok
  • výstupný súbor, ktorý je v pdf formáte s názvom MMRRRR_osobnecislo_priezvisko_meno.pdf, kde MM je mesiac, RRRR je rok, osobnecislo je osobné číslo pracovníka, priezvisko je priezvisko pracovníka, meno je meno pracovníka.
  • odoslaný pdf súbor je zaheslovaný, pričom heslo na otvorenie súboru je uvedené v kmeňovom súbore pracovníkov v záložke Elektronická komunikácia. Prechodom verzie 22.03 sa všetkým pracovníkom automaticky nastaví heslo na prvých 6 číslic rodného čísla.

Nastavenia ohľadne hromadného rozposielania výplatných pások:

Centrálna konfigurácia, skupina Iné

 • pribudol nový konfiguračný prvok 145996 – Elektronické posielanie…. výplatných pások a iných dokumentov e-mailom. Hodnota je prechodom verzie 22.03 nastavená na [ ].

Upozornenie: ide o centrálne zapnutie automatického posielania výplatných pások a iných dokumentov e-mailom. Pokiaľ máte konfiguračný prvok vypnutý, tak sa spomínané dokumenty nebudú automaticky posielať napriek tomu, že v kmeňovom súbore pracovníkov máte pre pracovníkov nastavené automatické posielanie dokumentov e-mailom.

Vstupy – Kmeňový súbor pracovníkov

 • pribudla nová záložka Elektronická komunikácia. Údaje v záložke slúžia na posielanie dokumentov e-mailom danému pracovníkovi. Poslaný dokument je ošetrený heslom, ktoré je uvedené v danej záložke. Heslo je prvotne naplnené prvými 6 číslicami rodného čísla. Heslo môžete v prípade potreby zmeniť, pričom máte k dispozícii maximálne 20 znakov.

Upozornenie: heslo musí byť vždy vyplnené (automaticky sa Vám naplní pri zadávaní nového pracovníka prvými 6 číslicami rodného čísla) bez ohľadu na to, či momentálne budete automaticky posielať výplatné pásky pracovníkovi alebo nebudete posielať.

 • v časti Aktuálny mesiac pribudlo vykonávacie tlačidlo Odoslanie výplatnej pásky e-mailom. Tlačidlo je prístupné vtedy, ak súčasne platí:
  • máte zapnutý konfiguračný prvok 145996 – Elektronické posielanie…
  • Pracovník má zapnutý prepínač pre odosielanie výplatných pások e-mailom (v záložke Elektronická komunikácia)
  • Pracovník má vypočítanú čistú mzdu
 • úvodne okne v kmeňového súboru pracovníkov pribudol stĺpec VP odoslaná s informáciou, či danému pracovníkovi bola odoslaná e-mailom výplatná páska. Stĺpec je viditeľný len vtedy, ak máte zapnutý konfiguračný prvok 145996 – „Elektronické posielanie…“. Ak je stĺpec prázdny, tak výplatná páska buď vôbec nebola odoslaná alebo bol spustený výpočet čistých miezd a výplatnú pásku je potrebné nanovo poslať. Ak je v stĺpci informácia zelenej farby, tak výplatná páska bola odoslaná, pričom odoslaná výplatná páska je aktuálne platná. Ak je v stĺpci informácia žltej farby, tak výplatná páska síce bola odoslaná, no po odoslaní boli vykonané pre daného pracovníka ešte nejaké zmeny, takže odoslaná výplatná páska už nie je aktuálne platná a preto bude potrebné spustiť znovu výpočet čistých miezd a výplatnú pásku odposlať nanovo.

Vstupy – Prezeranie spracovaných miezd
V hlavnom okne (ak máte zapnutý konfiguračný prvok 145996 – „Elektronické posielanie…“) pribudol stĺpec VP odoslaná, kde sa zobrazí informácia, či výplatná páska spracovanej mzdy bola alebo nebola odoslaná e-mailom.

Výstupy – Výplatné pásky – Odosielanie e-mailom

 • výstup slúži na hromadné odoslanie výplatných pások e-mailom pracovníkom, ktorým bola vypočítaná čistá mzda a ktorí spĺňajú filtračné kritériá nastavené v úvodnej obrazovke.
 • odoslanie výplatných pások e-mailom nastavíte v úvodnom okne pomocou prepínača Čo robiť, v ktorom vyplníte G. Ak máte v tomto prepínači vyplnenú hodnotu V, tak sa výplatné pásky e-mailom neodošlú, len sa zobrazí zostava, v ktorej bude zoznam pracovníkov, ktorým by v prípade nastavenia prepínača na G, bola odoslaná výplatná páska.
 • v úvodnom okne je potrebné mať vyplnený kód šablóny užívateľskej výplatnej pásky, podľa ktorej sa vytvorí pre jednotlivých pracovníkov výplatná páska a tá sa odošle e-mailom

Dátové sklady – Pracovníci

 • vo výbere stĺpcov v časti 01. Základné údaje pribudli na zobrazenie tieto stĺpce:
  • E-mail pre elektronickú komunikáciu
  • Heslo pre elektronickú komunikáciu
  • Posielať výplatné pásky e-mailom

Dátové sklady – Mzdy, výplatné pásky

 • vo výbere stĺpcov v časti 01. Základné údaje pribudli na zobrazenie tieto stĺpce:
  • E-mail pre elektronickú komunikáciu
  • Heslo pre elektronickú komunikáciu
  • Posielať výplatné pásky e-mailom
 • vo výbere stĺpcov v časti 04. Údaje spracovaných miezd v časti Základné údaje pribudol na zobrazenie stĺpec:
  • Odoslané e-mailom

Výstupy – Výplatné pásky – Zálohová listina

 • pribudol výstup prebratý v rovnakej funkcionalite z Ekopacketu

Ďalšie novinky v module si pozrite TU…Koniec modul MZDY

Modul SKLAD

Novinky platné pre:

 • vydaný modul Výroba ktorý je súčasťou modulu Sklad pre tých, ktorí ho majú zakúpený
 • upravené ukladanie riadku výdajky v závislosti od použitého druhu pohybu.

Ďalšie novinky v module si pozrite TU…Koniec modul FAKTURÁCIA

Modul FAKTURÁCIA

Novinky platné pre:

 • z dôvodu zaokrúhľovania výslednej ceny nákupu hradenej v hotovosti podľa platnej legislatívy od 1. júla 2022 je potrebné ešte  pred vystavením prvej odoslanej faktúry v mesiaci júl nastaviť príslušné konfiguračné prvky.
  Viac sa dočítate TU…

Novinky platné pre:

 • aktualizovaný výkaz Intrastat
 • možnosť tlačiť EAN kód a odberateľský kód predávaného materiálu
 • pribudli nové predlohy výzoru faktúr

Ďalšie novinky v module si pozrite TU…Koniec modul FAKTURÁCIA

Moduly POKLADŇA

Novinky platné pre:

 • z dôvodu zaokrúhľovania výslednej ceny nákupu hradenej v hotovosti podľa platnej legislatívy od 1. júla 2022 je potrebné ešte  pred vystavením prvého pokladničného dokladu v mesiaci júl nastaviť príslušné konfiguračné prvky.
  Viac sa dočítate TU…

Ďalšie novinky v module si pozrite TU…Koniec modul POKLADŇA

Moduly EXPEDÍCIA

Novinky platné pre:

 • z dôvodu zaokrúhľovania výslednej ceny nákupu hradenej v hotovosti podľa platnej legislatívy od 1. júla 2022 je potrebné ešte  pred vystavením prvého dodacieho listu v mesiaci júl nastaviť príslušné konfiguračné prvky.
  Viac sa dočítate TU…

Novinky platné pre:

 • pribudli nové výzory Dodacích listov v maďarskom jazyku
 • možnosť zadania vozidla pre tlač Dodacích listov
 • pribudol úplne nový okruh Cenotvorba

Ďalšie novinky v module si pozrite TU…Koniec modul EXPEDÍCIA

Upozornenie:
Pre túto verziu je potrebné vykonať aktualizáciu pracovnej stanice.