Entries by Stanislav Klimo

Nová verzia Aurus EKONOMIKA 21.03/2

Vydaná verzia 21.03/2 prináša:

 • aktualizujú všetky Aurus-šablóny, ktoré sú automaticky napojené na elektronické odosielanie formulárov pre Finančnú Správu
 • nový Dátový sklad Objednávky v module EXPEDÍCIA s výrazne vylepšenou funkcionalitou ako je možnosť tvorby kontingenčných tabuliek

Ďalšie novinky v module si pozrite TU…

Verzia 21.03/2

Update 21.03 / 2 - Aurus EKONOMIKA a Aurus EKOPACKET
Verzia vydaná 5.10.2021

Postup aktualizácie programu

Kliknutí si vyberte návod na vykonanie aktualizácie pre program, ktorý používate.

Doprechod môžete vykonať len ak máte verziu  

21.03/0 resp. 21.03/1


Všeobecné zmeny

Novinky platné pre:

 • aktualizujú všetky Aurus-šablóny, ktoré sú automaticky napojené na elektronické odosielanie formulárov pre Finančnú Správu. Sú označené ako „XMLel.“ alebo „XMLelJ.“ Z rovnakého dôvodu došlo aj k zmenám pri automatizovanom sťahovaní informačných zoznamov Čiernej listiny a „Povolených IČDPH,

Ďalšie novinky v module si pozrite TU…Koniec VŠEOBECNÉ

Zmeny v module MZDY

Novinky platné pre:

 • výkaz PANDÉMIA – do podkladu pre Výkaz 1 a 3A sme doplnili stĺpec s údajom Výška náhrady. Údaj sa bude zobrazovať od periódy 07/2021

Ďalšie novinky v module si pozrite TU…Koniec MZDY

Zmeny v module EXPEDÍCIA

Novinky platné pre:

 • nový Dátový sklad Objednávky s výrazne vylepšenou funkcionalitou ako je možnosť tvorby kontingenčných tabuliek pre zobrazovanie údajov napr. obdobie, strediská, materiál … v stĺpcoch vedľa seba, tvorbu užívateľsky definovaných stĺpcov, formátovanej a užívateľom definovanej tlače údajov a viac. Viac o možnostiach dátová skladov (DS) TU ….

Ďalšie novinky v module si pozrite TU…Koniec EXPEDÍCIA

Zmeny v module SKLAD

Novinky platné pre:

 • možnosť importu riadkov skladového dokladu z textového súboru

Ďalšie novinky v module si pozrite TU…Koniec SKLAD

Upozornenie:
Pre túto verziu je potrebné vykonať aktualizáciu pracovnej stanice.

Verzia 21.03

Update 21.03 - Aurus EKONOMIKA a Aurus EKOPACKET
Verzia vydaná 2.8.2021

Dôležité upozornenie: Prechod verzie 21.03 vykonajte len v tom prípade, ak máte urobenú mesačnú uzávierku miezd za mesiac Jún t.j. máte uzavretú periódu 6/2021.

Inak prechod verzie 21.03 nevykonávajte !!!!

Postup aktualizácie programu

Kliknutí si vyberte návod na vykonanie aktualizácie pre program, ktorý používate.

Prechod môžete vykonať len ak máte verziu  

21.02, 21.02/1 resp. 21.02/2


Legislatíva a najvýznamnejšie novinky vo verzii 21.03

Novinky platné pre:

Legislatívna zmena – Daňový bonus na deti, zmeny platné od 1.7.2021

Číselníky – Typy príbuzenských vzťahov

 • pribudlo nové pole Daňový bonus od 6 do 15 rokov
 • nové pole je automaticky naplnené prechodom verzie 21.03 na hodnotu 39,47 za podmienky, ak je už existujúce pole „Daňový bonus/Zníženie ZD manž.“ nastavené na hodnotu 23,22
 • názov poľa „Daňový bonus/Zníženie ZD manž.“ sa po prechode verzie 21.03 mení na „Daňový bonus nad 15 rokov/Zníženie ZD manž.“

Postup, ako nastaviť po prechode verzie 21.03 hodnotu daňového bonusu pre deti od 6 do 15 rokov na 39,47 v Kmeňovom súbore pracovníkov v tabuľke príbuzní:

 • perióda 06/2021 musí byť uzavretá !!!
 • spustite výpočet Rekonš.prídavkov a daň.bonusov (pre Aurus Ekopaket sa výpočet nachádza v jednej z funkcií MZDY – kmeň. súbory, MZDY – výpočty a zostavy, MZDY – špeciál, pre Aurus Ekonomiku sa nachádza v novom menu označeného tromi bodkami).

Špeciál – Rekonštrukcia daňových bonusov
Výpočet nastaví hodnotu daňového bonusu na deti od 6 do 15 rokov v kmeňovom súbore pracovníkov v tabuľke Príbuzní na 39,47 vtedy, ak sú súčasne splnené tieto podmienky:

 • dieťa má vek od 6 do 15 rokov, tak hodnota daňového bonusu pred spustením výpočtu je nastavená na 23,22
 • ak má dieťa vek do 6 rokov alebo nad 15 rokov, tak sa hodnota daňového bonusu nemení.
  Tento výpočet na rekonštrukciu daňového bonusu použijete len raz a to v perióde 07/2021.
  Daňový bonus na deti od 6 do 15 rokov môžete aktualizovať aj ručne v kmeňovom súbore pracovníkov v záložke Príbuzní prepisom na hodnotu 39,47.

V prípade, ak ste zabudli po prechode verzie 21.03 v 07/2021 spustiť rekonštrukciu daňového bonusu na deti od 6 do 15 rokov alebo ste ručne nenastavili daňový bonus deťom od 6 do 15 rokov v kmeňovom súbore pracovníkov na hodnotu 39,47, tak Vás na toto upozorní správa pri spustení Výpočtu čistých miezd za periódu 07/2021 a pripomenie Vám, že rekonštrukciu daňového bonusu treba spustiť.

Vstupy – Kmeňový súbor pracovníkov
V záložke Príbuzní sa zmenilo predplnenie poľa „Daňový bonus/Zníženie ZD manž“ pri zadávaní nového dieťaťa vo veku od 6 do 15 rokov takto:

 • predplní sa hodnota z číselníka Typy príbuzenských vzťahov podľa poľa Daňový bonus od 6 do 15 rokov
 • v prípade dovŕšenia 15 rokov sa daňový bonus nastavuje takto:
  • ak dieťa dovŕši 15 rokov v aktuálnej perióde, predplní sa hodnota poľa „Daňový bonus od 6 do 15 rokov“ z číselníka Typy príbuzenských vzťahov
  • ak má dieťa 15 rokov, ktoré dovŕšil v niektorej z predchádzajúcich periód aktuálneho roka, tak sa predplní hodnota z poľa „daňový bonus nad 15 rokov/Zníženie ZD manž.“

Uzávierka – Uzávierka Miezd
Doplnená nasledovná zmena v kmeňovom súbore pracovníkov v záložke Príbuzní súvisiaca s daňovým bonusom na deti od 6 do 15 rokov:

 • ak dieťa v uzatváranej perióde dovŕšilo 15 rokov a malo v uzatváranej perióde nastavenú v kmeňovom súbore pracovníkov v záložke Príbuzní hodnotu daňového bonusu 39,47, tak pre nasledujúcu otvorenú periódu sa tomuto dieťaťu nastaví hodnota daňového bonusu v kmeňovom súbore pracovníkov v záložke Príbuzní na 23,22.

Inštitúcie/Výstupy – Sociálna poisťovňa – ELDP Evidenčné listy dôchodkového poistenia

 • v Príprave údajov pribúda činnosť S – Odsúhlasiť riadky ELDP. Uvedenou činnosťou zapnete automaticky prepínač „Odsúhlasené“ vo všetkých takých riadkoch ELDP, ktoré spĺňajú filtračné kritériá nastavené v úvodnom okne Prípravy. Táto činnosť slúži na hromadné nastavenie prepínača „Odsúhlasené“.
 • pribudla nasledovná tvrdá kontrola. Ak vykonáte zmeny na riadku ELDP za rok, ktorý bol archivovaný správcovskou archiváciou starých rokov, tak prepínač „Odsúhlasené“ musí byť pri ukladaní zmien zapnutý.

Inštitúcie/Výstupy – Sociálna poisťovňa – RLZEC registračné listy FO

Pribudla možnosť zadávať tieto nové dôvod prerušenia sociálneho poistenia:

 • 12 – prerušenie od 91. dňa (dlhodobá OČR)
 • 13 – prerušenie po uplynutí predĺženého podporného obdobia na čerpanie nemocenského

Nastavenia – Centrálna konfigurácia

 • v skupine Iné pribudol konfiguračný prvok 145995 – Správcovská archivácia starých rokov bola vykonaná do roku…
 • prechodom verzie 21.03 bude vyššie spomínaná konfigurácia nastavená na 0
 • dôležité upozornenie: konfiguráciu nastavujte alebo meňte len po konzultácii so školiteľom! Pokiaľ nebola vykonaná správcovská archivácia starých rokov, tak konfiguračný prvok majte nastavený na 0. Ak bola vykonaná správcovská archivácia starých rokov (vykonáva ju školiteľ alebo správca), tak školiteľ po takejto archivácii nastaví konfiguráciu na hodnotu posledného roku, za ktorý bola vykonaná archivácia.
 • ak je uvedená konfigurácia vyplnená (tj. nie je nulová), tak sa použije v ELDP pri ručnom zadávaní alebo zmene riadkov ELDP na kontrolu nastavenia prepínača „Odsúhlasené“ za archivované roky

Uzávierka – Výpočet čistej mzdy

 • pribudla kontrola, ktorá rieši problematiku pracovníkov na rodičovskej dovolenke v mesačnom výkaze do zdravotnej poisťovne
 • kontroluje sa kombinácia „čerpanie rodičovskej dovolenky (áno) – nulový vymeriavací základ pracovníka a zamestnávateľa na zdravotné poistenie (áno) – existencia zdravotného poistenia v kmeňovom súbore pracovníka (áno)“. Ak výpočet čistej mzdy zistí pracovníkovi uvedenú kombináciu, tak vypíše do zostavy chybu s popisom o čo ide a čo má užívateľ urobiť. Zároveň sa danému osobnému číslu nastaví, že nemá vypočítané čisté mzdy.
 • kontrola sa nebude vykonávať, ak užívateľ nemá v kmeňovom súbore pracovníkov vyplnené polia pre dátum rodičovskej dovolenky od – do, pričom dátum do nemusí byť nutne vyplnený v prípade trvajúcej RD

Dátové sklady doplnená výrazne vylepšená funkcionalita, ako je možnosť tvorby kontingenčných tabuliek pre zobrazovanie údajov napr. obdobie, strediská … v stĺpcoch vedľa seba, tvorbu užívateľsky definovaných stĺpcov, formátovanej a užívateľom definovanej tlače údajov …, bližší popis nájdete TU…

Ďalšie novinky v module si pozrite TU…


Novinky platné pre:

Dátové sklady – Pracovníci

Kvôli kontrole daňových bonusov po ich rekonštrukcii pribudla Aurus šablóna

 • Pracovníci a daňové bonusy (Výstupy – Univerzálne zostavy – Univ. zostava príbuzných)

Upozornenia

Pri spustení modulu Mzdy program kontroluje niektoré dôležité termíny v mzdových údajoch a ak také nájde, vypíše o nich oznam v časti Správy a upozornenia.

Indikáciou pozitívnej kontroly udalosti je červená obálka s číslom ktoré znamená počet upozornení a správ.
V aktuálnej verzii ide o kontrolu termínov nasledovných udalostí:

 • dátum výstupu a zostatok dovolenky
 • dátum nástupu a prihláška do SP
 • dátum nástupu a prihláška do ZP
 • dátum výstupu a odhláška do SP
 • dátum výstupu a odhláška zo ZP
 • zostatok dovolenky minulého roka v decembri
 • životné jubileum 40, 50, 60, 70, 80 rokov
 • pracovné jubileum 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 rokov

Viac o možnostiach Upozornení sa dočítate TU.

Vstupy – Výkaz práce s číslom práce

Nový výkaz práce s týmito vylepšeniami:

 • užívateľsky voliteľné položky v riadkoch výkazu
 • farebne odlíšené stĺpce podľa významu (štandardné, prémiové, vnútropodnikové)

 • rýchlejší a komfortnejší spôsob nahrávania údajov do výkazu (automatické uloženie riadku v stĺpci Prémie v %, resp. na stĺpci Sadzba alebo Množstvo, aktualizácia údajov pri zmene čísla práce na existujúcom riadku)
 • využíva číselník Práce a služby

Číselník Práce a služby

 • číselník je prebratý z Aurus EKOPACKETU
 • počet stĺpcov bol zracionalizovaný, do výberu stĺpcov boli presunuté údaje Popis práce, Podskupina, Názov podskupiny, Skupina, Názov skupiny, Názov sadzby za. pripojiť obrázok vstupu číselníka

Výpočty – Generovanie dokladov prémií

 • generátor je prebratý z Aurus EKOPACKETU bez zmien

Vstupy – Kmeňový súbor pracovníkov – Zápočtový list

 • rozšírilo sa automatické plnenie údajov týkajúcich sa práceneschopnosti v poslednom roku trvania zamestnania
 • rozšírilo sa automatické plnenie údajov týkajúcich sa zrážok zo mzdy

V súvislosti s automatickým plnením spomínaných údajov do Zápočtového listu pribudli automaticky prechodom verzie nové charakteristiky miezd:

 • charakteristika 530 „Výživné Zápočtový list“ s druhmi miezd 5210, 5220
 • charakteristika 535 „Ostatné pohľ. Zápočtový list“ s druhmi miezd 5200, 5230, 5240, 5250, 5270
 • charakteristika 540 „Pracovná nesch. Zápočtový list“ s druhmi miezd 4600, 4605, 4610, 4620, 4630, 4640, 4690, 4700, 4710, 4720, 4730, 4790

Uvedené charakteristiky sa používajú v úvodnom okne pri tlači Zápočtového listu.

Výstupy – Rekapitulácie miezd – OJ – druhy miezd

 •  pribudol výstup vo forme prehľadu a Excelu so základnými údajmi, ktoré sa zobrazujú aj v zostave na obrazovku s výnimkou údaja „Výskyt“
 • z voliteľných údajov je možné zobraziť :
  • MDA – Má dať
  • DAL – Dal
  • OJO – OJ odberateľa
  • OJD – OJ dodávateľa
  • NA(B,C,D)O – Nákladové štruktúry odberateľa,
  • NA(B,C,D)D – Nákladové štruktúry dodávateľa
 • Pri nahrávaní prerušenia sociálneho poistenia v RLZEC pribudla kontrola na vyplnenie dátumu začiatku prerušenia poistenia aj v prípade, keď sa zadáva len ukončenie prerušenia


Novinky platné pre:

Univ. zostava príbuzných

Kvôli kontrole daňových bonusov po ich rekonštrukcii pribudla Aurus šablóna

 • Pracovníci a daňové bonusy (Výstupy – Univerzálne zostavy – Univ. zostava príbuzných)Koniec modul MZDY

Modul FAKTURÁCIA

Novinky platné pre:

 • okruh Upomienky a penále, ktorý sa skladá z dokladu Upomienky a z generátorov Generovanie penalizačných faktúr a Generovanie upomienok. Celý tento okruh je všetkým užívateľom programu Aurus Ekonomika k dispozícii v rámci základného modulu Fakturácia bez nutnosti jeho dokúpenia

Ďalšie novinky v module si pozrite TU…Koniec modul FAKTURÁCIA

Moduly SKLAD a EXPEDÍCIA

Novinky platné pre:

 • pribudla konfiguračná možnosť zobrazovať zoznam nad číselníkom materiálov v Dynamickom móde – rýchlym s menšou funkcionalitou vhodným pre väčšie zoznamy materiálov (viac ako 10.000 položiek).

Ďalšie novinky v module si pozrite TU…Koniec modul SKLAD a EXPEDÍCIA

Upozornenie:
Pre túto verziu je potrebné vykonať aktualizáciu pracovnej stanice.

Verzia 21.02/2

Update 21.02 / 2 - Aurus EKONOMIKA a Aurus EKOPACKET
Verzia vydaná 17.5.2021

Postup aktualizácie programu

Kliknutí si vyberte návod na vykonanie aktualizácie pre program, ktorý používate.

Doprechod môžete vykonať len ak máte verziu  

21.02 resp. 21.02/1


Zmeny v module MZDY

Novinky platné pre Aurus EKONOMIKU aj Aurus EKOPACKET

 • do exportu RLZEC je zapracovaná nová schéma XSD  2021_1 platná od 19.5.2021

Bližšie informácie ohľadom ďalších zmien nájdete v novinkovom manuáli

Verzia 21.02/1

Update 21.02 / 1 - Aurus EKONOMIKA a Aurus EKOPACKET
Verzia vydaná 16.4.2021

Postup aktualizácie programu

Kliknutí si vyberte návod na vykonanie aktualizácie pre program, ktorý používate.

Doprechod môžete vykonať len ak máte verziu  

21.02


Zmeny vo verzii týkajúce sa len Aurus EKONOMIKY:

 • zrýchlenie práce so zoznamom dodacích listov
 • oprava drobnej chyby pri tlači na sieťovú tlačiareň
 • oprava drobnej chyby pri používaní šablón v Dátových skladoch

Bližšie informácie ohľadom ďalších zmien nájdete v novinkovom manuáli

Verzia 21.02

Update 21.02 - Aurus EKONOMIKA a Aurus EKOPACKET
Verzia vydaná 7.4.2021

Dôležité upozornenie: Prechod verzie 21.02 vykonajte len v tom prípade, ak máte urobenú uzávierku miezd za MAREC 2021.

Inak prechod verzie 21.02 nevykonávajte !!!!

Postup aktualizácie programu​

Kliknutí si vyberte návod na vykonanie aktualizácie pre program, ktorý používate.

Prechod môžete vykonať len ak máte verziu  

21.01


Zmeny v module MZDY

Novinky platné pre AURUS Ekonomiku aj AURUS Ekopacket

Zapracovanie zmien pri poskytnutí ošetrovného a zavedenie tzv. dlhodobého ošetrovného schválením zákona č. 467/2019 Z.Z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

 • pribudol nový druh miezd 4657 – Dlhodobé ošetrovné 55%
  Uvedený druh miezd použijete na zadávanie dlhodobého ošetrovného v doklade Náhrady príjmu pri PN
 • pribudli nové charakteristiky miezd
  • 208 – Krátkodobá OČR (priradená k druhu mzdy 4650)
  • 209 – Dlhodobá OČR (priradená druhu mzdy 4657)
 • v centrálnej konfigurácii v skupine Nemocenské dávky pribudol nový konfiguračný prvok
  140164
  – Dlhodobé ošetrovné… maximálny počet kalendárnych dní poskytovania ošetrovného (vo verzii 21.02 nastavená hodnota 90)
 • v skupine Nemocenské dávky bol zmenený konfiguračný prvok
  140161
  – Krátkodobé ošetrovné… maximálny počet kalendárnych dní poskytovania ošetrovného na hodnotu 14

  Hodnoty uvedených konfiguračných prvkov sa používajú pri automatickom generovaní údajov do tabuľky prerušení sociálneho poistenia nasledovne. Pri súvislom čerpaní ošetrovného sa v prípade krátkodobého ošetrovného zapíše prerušenie sociálneho poistenia do tabuľky prerušení od 15. kalendárneho dňa čerpania krátkodobého ošetrovného, v prípade dlhodobého ošetrovného sa zapíše prerušenie sociálneho poistenia do tabuľky prerušení od 91. kalendárneho dňa čerpania dlhodobého ošetrovného

 • z dôvodu prerušenia poistenia pri dlhodobom/krátkodobom ošetrovnom, ktoré zasahuje do viac periód a možného vrátenia uzávierky miezd bez vymazania dokladov, boli doplnené tvrdé kontroly, ktoré obmedzujú tzv. pokračujúce dlhodobé/krátkodobé ošetrovné nasledovne.

Vrátenie uzávierky v mzdách je možné len vtedy, ak nie sú v aktuálnej perióde v doklade Náhrady príjmu pri PN nahraté pokračujúce krátkodobé alebo dlhodobé ošetrovné (druh mzdy 4650 alebo 4657). Ak sú tieto druhy miezd nahraté, tak sa pri vrátení uzávierky vypíše oznam, prečo nie je možné uzávierku vrátiť a čo je potrebné urobiť.

V doklade Náhrady príjmu pri PN bola doplnená kontrola, ktorá nepovolí urobiť opravy na už nahratom pokračujúcom ošetrovnom (druh mzdy 4650 alebo 4657). Ak je potrebné takéto ošetrovné opraviť, tak ho treba v doklade Náhrady príjmu pri PN vymazať a nahrať nanovo so správnymi údajmi.

Zapracovanie novinky z novely Zákonníka práce s účinnosťou od 1.3.2021, ktorá sa týka domáckej práce podľa § 52 Zákonníka práce

 • pribudol nový druh miezd 3700 – Náhrady – domácka práca
  Uvedený druh miezd použijete na zadávanie náhrad na výdavky pri domáckej práci alebo telepráci v doklade Prídavky a zrážky.
 • pribudla nová položka užívateľskej výplatnej pásky 3700 – Náhrady – domácka práca
  Do uvedenej položky užívateľskej výplatnej pásky sa načíta nový druh mzdy 3700.
 • pribudli nové účtovné predpisy
  • 172 – účtovanie MD 333940 DAL 331000
  • 173 – účtovanie MD 333940 DAL 366000
 • vo výstupe Odvody, Príspevky PANDÉMIA pre podklady k výkazom 1, 3A a 3B bol rozšírený filter pre dátum nástupu pracovníka nasledovne:
  • ak vo výstupe nastavíte periódu najviac za 09/2020 (vrátane), tak v podkladoch sú vypísaní pracovníci s dátumom nástupu do 1.3.2020
  • ak vo výstupe nastavíte periódu v intervale 10/2020 až 12/2021, tak v podkladoch sú vypísaní pracovníci s dátumom nástupu do 2.9.2020
  • ak vo výstupe nastavíte periódu 01/2021 a viac, tak v podkladoch sú vypísaní pracovníci s dátumom nástupu do 1.2.2021.
 • v Aurus EKONOMIKE v Dátovom sklade miezd pribudla Aurus šablóna 1001715Ciastocny podklad PP++ 3B
 • v Aurus EKOPACKETE v Univerzálnej zostave pracovníkov pribudla Aurus šablóna 1001712Ciastocny podklad PP++ 3B CSV
 • V Univerzálnej zostave miezd pracovníkov pribudli Aurus šablóny
  1001713Ciastocny podklad PP++ 1,3A CSV
  1001714Ciastoc. podkl.2 PP++ 1,3A CSV

Zmena kódov klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 platná od 1.1.2021

 • kódy SK ISCO-08 sa používajú v štatistickom výkaze Štvrťročný výkaz ISCP 1-04

Metodický pokyn na zmenu kódov SK ISCO-08

 • na stránke https://www.hisco.sk/odvetvove-clenenie alebo v súbore, ktorý posielame, je zoznam profesií so starými kódmi a s novými kódmi
 • v číselníku profesií skontrolujte údaj ISCO-08 tak, že ho porovnáte s kódom uvedeným na stránke hisco.sk alebo v poslanom súbore. V prípade zmeny prepíšte údaj ISCO-08 v číselníku profesií na hodnotu platnú od 1.1.2021.
 • ak ste niekedy vyplnili údaj ISCO-08 v kmeňovom súbore pracovníkov, tak skontrolujte nastavený ISCO-08 aj tam a v prípade zmeny ho prepíšte na hodnotu platnú od 1.1.2021. Údaj ISCO-08 sa nachádza v záložke Štatistika (v Aurus EKONOMIKE) alebo v objekte Údaje pre štatist. Výkazy (v Aurus EKOPACKETE). Kontrolu stačí urobiť na pracovníkoch, ktorí sú aktuálni od 1.1.2021. Ak ste ISCO-08 v kmeňovom súbore pracovníkov nepoužívali (používate len kódy zadané v číselníku profesií), tak kmeňový súbor pracovníkov nemusíte kontrolovať.
 • údaj ISCO-08 v kmeňovom súbore pracovníkov môžete skontrolovať buď priamo v kmeňovom súbore pracovníkov alebo pomocou zostáv/dátových skladov.
 • v Aurus EKOPACKETE odporúčame na kontrolu kmeňového súboru pracovníkov použiť šablónu 1000262 T Zoznam podľa profesií, kde do riadku ešte pridáte ako posledný stĺpec s položkou „SIS“ Kód prac.činn.podľa SK ISCO-08. V prípade potreby sa obráťte na svojho školiteľa, ktorý Vám posledný stĺpec pomôže pridať.
 • v Aurus EKONOMIKE odporúčame na kontrolu kmeňového súboru pracovníkov použiť Dátový sklad pracovníkov, v ktorom si pritiahnete do stĺpcov údaj ISCO-08. Tento údaj sa nachádza v časti 04. VNP rozbory a štatistické výkazy.
 • Pripomíname, že do štvrťročného štatistického výkazu ISCP 1-04 sa údaj ISCO-08 napĺňa nasledovne. Ak je pre daného pracovníka vyplnený údaj ISCO-08 v kmeňovom súbore pracovníkov, tak sa prioritne do štatistického výkazu posiela údaj ISCO-08 z kmeňového súboru. Ak je ISCO-08 v kmeňovom súbore nevyplnený, tak sa do štatistického výkazu posiela údaj ISCO-08 z číselníka profesií podľa profesie, ktorú má pracovník v kmeňovom súbore pracovníkov pridelenú.
 • aktualizáciu kódov ISCO-08 vykonajte ešte predtým, ako pošlete štvrťročný štatistický výkaz ISCP 1-04 z toho dôvodu, že tento výkaz je potrebné odoslať s už novými kódmi platnými od 1.1.2021!
 • v prípade hromadnej tlače Ročného zúčtovania §39 za rok 2020 na tlačiareň bola opravená chyba tlače (meno a priezvisko z druhej strany sa vytlačilo na prvej strane). Chyba sa týkala hromadnej tlače. Ak ste tlačili na tlačiareň tlačivo jednotlivo za každého pracovníka, tak sa Ročné zúčtovanie §39 za rok 2020 vytlačilo správne.

Zmena aktualizácie pracovnej stanice podľa verzie

Mení sa spôsob aktualizácie pracovne stanice, kedy je možné vykonať aktualizáciu len za vybranú verziu, prípadne kompletnú aktualizáciu. Viac sa ohľadne aktualizácie pracovnej stanice dočítate v návode k aktualizáciám pre Aurus EKONOMIKU prípadne Aurus EKOPACKET

Bližšie informácie ohľadom ďalších zmien nájdete v novinkovom manuáli

Verzia 21.01

Update 21.01 - Aurus EKONOMIKA a Aurus EKOPACKET
Verzia vydaná 11.3.2021

Postup aktualizácie programu​

Kliknutí si vyberte návod na vykonanie aktualizácie pre program, ktorý používate.

Prechod môžete vykonať len ak máte verziu  

20.05


Zmeny v module Dane

Novinky platné LEN pre Aurus EKONOMIKU

 • pribúda nové priznanie DMV pre rok 2020 ( povinnosť jeho podania sa kvôli pandémii Covid19 odsunula do 31.3.2021 ) spolu s automatizovanými Aurus-šablónami jeho podania cez eDane.

Zmeny v module MZDY

Novinky platné pre Aurus EKONOMIKU aj Aurus EKOPACKET

 • zapracovanie problematiky finančného príspevku na stravu, ktorý bol schválený novelou Zákonníka práce s účinnosťou od 1.3.2021
  • pribudli nové druhy miezd
   1645 – Finančný prísp. na stravu
   835 – Fin.prísp. na stravu zo SF (SF = Sociálny fond)

Uvedené druhy miezd použijete na zadávanie finančného príspevku na stravu vo Výkaze práce.

Dôležité upozornenie 1:
Druh mzdy 1645 má nastavenú sadzbu 2,11. Sadzba sa týka finančného príspevku na stravu za jednu pracovnú zmenu (deň). Ak budete poskytovať finančný príspevok v inej sadzbe ako 2,11 Eur (najviac však 2,81 Eur), tak po prechode verzie 21.01 zmeňte sadzbu v číselníku druhov miezd pre druh mzdy 1645.

Dôležité upozornenie 2:
Druh mzdy 835 má nastavenú sadzbu 0,00. Ak budete poskytovať finančný príspevok na stravu zo sociálneho fondu, tak po prechode verzie 21.01 zmeňte sadzbu v číselníku druhov miezd pre druh mzdy 835 na takú, aká bude pre druh mzdy 835 platná.

  • od verzie 21.01 je stopnutý druh mzdy
   1640 – Príspevok na osobné potr.
   Uvedený druh mzdy je neaktuálny.
  • pribudli nové účtovné predpisy
   170 – účtovanie MD 527130 DAL 331000
   171 – účtovanie MD 527130 DAL 366000
  • pribudli nové charakteristiky miezd
   85 – Finančný príspevok na stravu (priradená k druhu mzdy 1645)
   75 – Fin.prísp. na stravu zo SF (priradená k druhu mzdy 835)
  • pribudol nový riadok užívateľskej výplatnej pásky
   1645 – Finančný prísp. na stravu
   Do uvedeného riadku výplatnej pásky sa kumulujú nové druhy miezd 1645 a 835.
  • v centrálnej konfigurácii v skupine Iné pribudli nové konfiguračné prvky
   145965 – Minimálna sadzba fin.prísp. na stravu za pracovnú zmenu (vo verzii 21.01 nastavená hodnota 2,11)
   145966 – Maximálna sadzba fin.prísp. na stravu za pracovnú zmenu (vo verzii 21.01 nastavená hodnota 2,81)

   Hodnoty uvedených konfiguračných prvkov sa používajú pri tvrdej kontrole sadzby pre druh mzdy 1645 vo Výkaze práce a vo Výpočte čistých miezd. Tj. vo Výkaze práce je povolená pre druh mzdy 1645 sadzba od 2,11 do 2,81, vo Výpočte čistých miezd sa urobí znovu kontrola na sadzbu pre druh mzdy 1645 podľa konfigurácie.
   Upozornenie: pre druh mzdy 835 sa spomínaná kontrola nevykonáva, tento druh mzdy má sadzbu neobmedzenú.

  • vo výpočte Generovanie dokladov z kmeňa v prípade, keď chcete generovať aj druhy miezd typu rôznych náhrad, pribúda možnosť zadávať aj druhy miezd 835 a 1645, ktoré sa automaticky po zadaní počtu dní vygenerujú do Výkazu práce so sadzbou, ktorú máte nastavenú pre daný druh mzdy v číselníku druhov miezd.

Novinky platné LEN pre Aurus EKONOMIKU

 • v kmeňovom súbore pracovníkov v tlačidle Kopírovanie bolo opravené plnenie IČPV pre nového pracovníka, ktorý vznikne kopírovaním. Od tejto verzie bude IČPV nového pracovníka, vzniknutého kopírovaním, prázdne.

pribúda Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020
pribúda Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2020 a 2021

 • vo vstupe zadávate údaje pre ročné zúčtovanie preddavkov a údaje pre potvrdenie o zdaniteľných príjmoch. Údaje je možné zadávať (generovať, tlačiť) za rok 2020 a viac
 • súčasťou vstupu sú tieto vykonávacie tlačidlá:

  POT – automatická tlač potvrdenia o zdaniteľných príjmoch za pracovníka a rok, na ktorom ste v tabuľke nastavení. Tlačidlo je vykonateľné len vtedy, keď je v riadku vypnutý prepínač Ročné zúčtovanie
  ZÚČ – automatická tlač ročného zúčtovania preddavkov na daň za pracovníka a rok, na ktorom ste v tabuľke nastavení. Tlačidlo je vykonateľné len vtedy, keď je v riadku zapnutý prepínač Ročné zúčtovanie
  ZÚČ §39 – automatická tlač ročného zúčtovania preddavkov na daň obsahujúca okrem I. časti aj II. časť z tlačiva pre ročné zúčtovanie. Tlačivo sa zobrazí za pracovníka a rok, na ktorom ste v tabuľke nastavení. Tlačidlo je vykonateľné len vtedy, keď je v riadku zapnutý prepínač Ročné zúčtovanie
  ZAP – automatická tlač potvrdenia o zaplatení dane z príjmov za pracovníka a rok, na ktorom ste v tabuľke nastavení. Tlačidlo je vykonateľné len vtedy, keď je v riadku zapnutý prepínač Ročné zúčtovanie
  Príprava údajov – generátor údajov pre ročné zúčtovanie a potvrdenie o zdaniteľnom príjme. Tlačidlo je vykonávateľné vždy, po jeho použití sa zobrazí okno, v ktorom zadáte podmienky a nastavenia pre generátor a spustíte generovanie údajov
  Tlač – tlačidlo je vykonateľné vždy, po jeho použití sa zobrazí okno, v ktorom nastavíte, aké tlačivo chcete vytlačiť a ďalšie podmienky. Tlačidlo odporúčame používať pri hromadnej tlači (za viac pracovníkov naraz, najviac však za 50 pracovníkov). Inak odporúčame používať tlačidlá pre automatickú tlač jednotlivých tlačív
  Filtrovať osobné číslo – tlačidlo je vykonateľné vždy, po jeho použití sa zobrazí okno na nastavenie filtra pre osobné číslo v tabuľke Ročné zúčtovanie/Potvrdenie o príjme
  Ďalšie filtre – tlačidlo je vykonateľné vždy, po jeho použití sa zobrazí okno na nastavenie filtrov pre organizačnú jednotku, rok a typ tlačiva.

 • v Zozname pracovníkov pribudli vo výbere stĺpcov nové stĺpce Ročné zúčtovanie 2020 a Potvrdenie o príjme 2020
 • v časti Ročné zúčtovanie a pribudlo tlačidlo Ročné zúčtovanie preddavkov, pomocou ktorého vygenerujete údaje pre ročné zúčtovanie preddavkov z príjmov zo závislej činnosti pre rok 2020 a zároveň automaticky vstúpite do vstupu Ročné zúčtovanie/Potvrdenie o príjme.

  Upozornenie:
  Ročné zúčtovanie preddavkov sa pomocou tlačidla automaticky vygeneruje len vtedy, keď máte pre daného pracovníka nastavené v záložke Daň pole Generovať RZD/PZM na Z alebo A. Inak sa po kliku n tlačidlo dostanete do vstupu Ročné zúčtovanie/Potvrdenie o príjme bez automaticky vygenerovaného ročného zúčtovania. V prípade potreby zadáte ročné zúčtovanie danému pracovníkovi v spomínanom vstupe ručne.
 • v časti Ročné zúčtovanie a pribudlo tlačidlo Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch, pomocou ktorého vygenerujete údaje pre potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti pre rok 2020 a zároveň automaticky vstúpite do vstupu Ročné zúčtovanie/Potvrdenie o príjme.

  Upozornenie:
  Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch sa pomocou tlačidla automaticky vygeneruje len vtedy, keď máte pre daného pracovníka nastavené v záložke Daň pole Generovať RZD/PZM na P alebo A. Inak sa po kliku na tlačidlo dostanete do vstupu Ročné zúčtovanie/Potvrdenie o príjme bez automaticky vygenerovaného potvrdenia o príjme. V prípade potreby zadáte potvrdenie o príjme danému pracovníkovi v spomínanom vstupe ručne.

 • v časti Ukončenie pribudlo tlačidlo Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch, pomocou ktorého vygenerujete údaje pre potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti pre rok 2021 a zároveň automaticky vstúpite do vstupu Ročné zúčtovanie/Potvrdenie o príjme.

  Upozornenie:
  Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch sa pomocou tlačidla automaticky vygeneruje len vtedy, keď máte pre daného pracovníka nastavené v záložke Daň pole Generovať RZD/PZM na P alebo A. Inak sa po kliku na tlačidlo dostanete do vstupu Ročné zúčtovanie/Potvrdenie o príjme bez automaticky vygenerovaného potvrdenia o príjme. V prípade potreby zadáte potvrdenie o príjme danému pracovníkovi v spomínanom vstupe ručne

 • všeobecne pre tlačidlá Ročné zúčtovanie preddavkov a Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch platí, že sú danému pracovníkovi prístupné len vtedy, keď má v kmeňovom súbore pracovníkov v záložke Daň pole RZD/PZM kumulovať do osobného čísla nulové.
 • na obrazovke sú automaticky nastavené údaje za tú poisťovňu, ktorú si vyberiete. Údaje sa nastavujú špeciálne pre každú vybranú poisťovňu podľa nastavení v centrálnej konfigurácii v skupine DDS, dobrovoľ.príspevok na SD a v správcovskej Konfigurácii systému. Pretože sú údaje automaticky nastavené programom, nie sú potrebné Aurus šablóny pre jednotlivé druhy poisťovní. Stačí, keď si zvolíte typ reportu a poisťovňu, ostatné údaje sa automaticky nastavia a môžete report spustiť.
 • v časti Inštitúcie pribudol Rozpis príspevkov na DDS. Príspevky na DDS je možné exportovať do xml súboru alebo txt súboru. Typ reportu Zostava vypíše údaje, ktoré sú exportované do xml alebo txt súboru.
 • pribúda export DDS Tatra banky do xml súboru

Bližšie informácie ohľadom ďalších zmien nájdete v novinkovom manuáli

Hlásenie o spotrebe hnojív pre hospodársky rok 2019/2020

je možné vykonať v programe AURUS AGRO

verzia 21.01

Spotreba hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín, kompostov, čistiarenského kalu a dnových sedimentov, objem skladovacích kapacít hospodárskych hnojív a počty hospodárskych zvierat a Spotreby prípravkov na ochranu rastlín a pomocných prípravkov vrátane moridiel a bioagens. Hlásenie za hospodársky rok 2019/2020 je potrebné zaslať elektronicky kontrolnému ústavu do 15.2.2021.

Zmeny v hláseniach spotreby prípravkov na ochranu rastlín pre hospodársky rok 2019/2020.

Hlavnou zmenou je to, že zber bude centralizovaný cez OOR v Bratislave. To znamená, že údaje nebudete zasielať cez príslušného oblastného fytoinšpektora, ale elektronicky.

Upozornenie pre používateľov:
hlásenie je podané na ÚKSÚP, až po kliknutí na tlačidlo „Odposlanie na ÚKSÚP“. Hlásenie je úspešne odoslané a prijaté po vygenerovaní potvrdenia o prijatí hlásenia. Upozorňujeme, že je potrebné zaslať aj NULOVÉ HLÁSENIE, teda stav, keď žiadateľ nepoužíva žiadne prípravky na ochranu rastlín ani pomocné prípravky!

V prípade nesplnenia vyššie uvedenej povinnosti môže kontrolný ústav uložiť podľa § 39 ods. 5 písm. b) zákona č. 405/2011 Z. z. pokutu vo výške od 3 300 do 16 500 eur.

Termín zaslania je zhodný s hlásením spotreby hnojív do 15.2.2021.


Hlásenia je možné zaslať prostredníctvom programu Aurus AGRO ver. 21.1.
V prípade, že potrebujete pomoc s nahrávaním elektronického hlásenia, neváhajte nás kontaktovať.

Nová verzia AURUS POZEMKY 20.1

Vydaná verzia 20.1 prináša viacero významných noviniek:

 • vylepšené zobrazovanie vlastníckych vzťahov, nájmov a aktualizovaných vlastníctiev na mapách
 • vylepšená práca s údajmi v oknách Vlastníci, Vlastníctvo a Evidencia parciel
 • možnosť práce so zobrazovaním a poradím jednotlivých stĺpcov a jednoduchý spôsob exportu do Excelu a na tlač
 • Dátové sklady – intuitívny nástroj na analytickú prácu s dátami – možnosť vyskladať si vlastnú zostavu z viacerých zdrojov údajo

Aurus Pozemky PRO

 • pribudla možnosť výpočtu prekryvov parciel pod produkčnými blokmi