Entries by Stanislav Klimo

Hlásenie o spotrebe hnojív pre hospodársky rok 2019/2020

je možné vykonať v programe AURUS AGRO

Spotreba hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín, kompostov, čistiarenského kalu a dnových sedimentov, objem skladovacích kapacít hospodárskych hnojív a počty hospodárskych zvierat a Spotreby prípravkov na ochranu rastlín a pomocných prípravkov vrátane moridiel a bioagens. Hlásenie za hospodársky rok 2019/2020 je potrebné zaslať elektronicky kontrolnému ústavu do 15.2.2021.

Zmeny v hláseniach spotreby prípravkov na ochranu rastlín pre hospodársky rok 2019/2020.

Hlavnou zmenou je to, že zber bude centralizovaný cez OOR v Bratislave. To znamená, že údaje nebudete zasielať cez príslušného oblastného fytoinšpektora, ale elektronicky.

Upozornenie pre používateľov:
hlásenie je podané na ÚKSÚP, až po kliknutí na tlačidlo „Odposlanie na ÚKSÚP“. Hlásenie je úspešne odoslané a prijaté po vygenerovaní potvrdenia o prijatí hlásenia. Upozorňujeme, že je potrebné zaslať aj NULOVÉ HLÁSENIE, teda stav, keď žiadateľ nepoužíva žiadne prípravky na ochranu rastlín ani pomocné prípravky!

V prípade nesplnenia vyššie uvedenej povinnosti môže kontrolný ústav uložiť podľa § 39 ods. 5 písm. b) zákona č. 405/2011 Z. z. pokutu vo výške od 3 300 do 16 500 eur.

Termín zaslania je zhodný s hlásením spotreby hnojív do 15.2.2021.


Hlásenia je možné zaslať prostredníctvom programu Aurus AGRO ver. 21.1.
V prípade, že potrebujete pomoc s nahrávaním elektronického hlásenia, neváhajte nás kontaktovať.

Nová verzia AURUS POZEMKY 20.1

Vydaná verzia 20.1 prináša viacero významných noviniek:

 • vylepšené zobrazovanie vlastníckych vzťahov, nájmov a aktualizovaných vlastníctiev na mapách
 • vylepšená práca s údajmi v oknách Vlastníci, Vlastníctvo a Evidencia parciel
 • možnosť práce so zobrazovaním a poradím jednotlivých stĺpcov a jednoduchý spôsob exportu do Excelu a na tlač
 • Dátové sklady – intuitívny nástroj na analytickú prácu s dátami – možnosť vyskladať si vlastnú zostavu z viacerých zdrojov údajo

Aurus Pozemky PRO

 • pribudla možnosť výpočtu prekryvov parciel pod produkčnými blokmi

Verzia 20.05

Update 20.05 - Aurus EKONOMIKA a Aurus EKOPACKETVerzia vydaná 1.2.2021

Dôležité upozornenie: Prechod verzie 20.05 vykonajte len v tom prípade, ak máte urobenú ročnú uzávierku miezd za rok 2020 t.j. máte uzavretú periódu 12/2020.

Inak prechod verzie 20.05 nevykonávajte !!!!

Postup aktualizácie programu​

Kliknutí si vyberte návod na vykonanie aktualizácie pre program, ktorý používate.

Prechod môžete vykonať len ak máte verziu  


Zmeny v module Dlhodobý majetok

 • vydaný nový modul v grafickom prostredí

Zmeny v module Poľnonákup

 • vydaný nový modul v grafickom prostredí

Zmeny v module Dane

 • nový Výkaz DPH platný od roku 2021
 • nové tlačivo Potvrdenie o podaní výkazu DPH platné od roku 2021
 • nový Výkaz KVDPH platný od roku 2021
 • zavedenie výnimiek 7, 17 k D/T opravným dokladom DPH z titulu nezaplatenia – viď §25a, §53b Zákona o DPH
 • skupinová registrácia DPH – táto funkcia je k dispozícii za príplatok

Zmeny v module Účtovníctvo

 • štatistické výkazy mesačné a kvartálne za rok 2021, ročné za rok 2020

Zmeny v module MZDY

 • automatické nastavenie mzdových veličín za rok 2021
 • zmena príplatkov ku mzde platná od 1.1.2021
 • nové tlačivo Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2020
 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020 (len Aurus Ekopaket)
 • Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2021 (len Aurus Ekopaket)
 • nové verzie (schémy) 2021 pre Mesačný výkaz a Výkaz poistného a príspevkov pre Sociálnu poisťovňu
 • import IČPV z registra poistencov Sociálnej poisťovne do kmeňového súboru pracovníkov
 • možnosť vypísať zoznam pracovníkov s IČPV pomocou Dátového skladu pracovníkov (Aurus Ekonomika) alebo Univerzálnej zostavy kmeňa pracovníkov (Aurus Ekopaket) pomocou Aurus šablón
 • pre RLZEC typu Zmena sa ruší oznamovanie a tým aj zadávanie dátumov pre začiatok a ukončenie materskej dovolenky a rodičovského príspevku
 • pre druh mzdy 1853 „Prekážky 80% PANDÉMIA“ prechodom verzie 20.05 priraďujeme charakteristiku 802 „ELDP-VZ a KD vylúč.dôb,Hr.mzdy“.

1. Sadzba dane a zaokrúhlenie
Sadzba dane zo závislej činnosti za rok 2021

 • 19% zo základu dane do výšky vrátane 37981,94 Eur
 • 25% zo základu dane od 37981,95 Eur vrátane

Pri výpočte mesačných preddavkov na daň zo závislej činnosti sú sadzby:

 • 19% zo základu dane do výšky vrátane 3165,16 Eur
 • 25% zo základu dane od 3165,17 Eur vrátane

Mení sa spôsob zaokrúhlenia základu dane a vypočítanej dane na „matematicky“ pre daň 7 „Ročná daň minulý rok“.

Nastavenie v module MZDY:

 • v číselníku „Tabuľka sadzieb daní zo mzdy“ sa automaticky prechodom verzie 20.05 nastavia pre daň 1 „Mesačná daň“ pre riadok s 25% sadzbou údaje takto:
  • Základ Od 3165,17, Daň plus 601,38.
   Ostatné údaje ostávajú nezmenené.
 • v číselníku „Tabuľka sadzieb daní zo mzdy“ sa automaticky prechodom verzie 20.05 nastavia pre daň 6 „Ročná daň bežný rok“ pre riadok s 25% sadzbou údaje takto:
  • Základ Od 37981,95, Daň plus 7216,57.
   Ostatné údaje ostávajú nezmenené.
 • v číselníku „Tabuľka sadzieb daní zo mzdy“ sa automaticky prechodom verzie 20.05 nastavia pre daň 7 „Ročná daň minulý rok“ pre riadok s 25% sadzbou údaje takto:
  • Základ Od 37163,37, Daň plus 7061,04, Zakr. zákl. dane Spôsob M, Zaokr. daň Spôsob M.
   Ostatné údaje ostávajú nezmenené.

2. Nezdaniteľná časť na daňovníka na mesiac
Nezdaniteľná časť na daňovníka na mesiac v roku 2021 pri výpočte preddavkov na daň je 375,95 Eur.

Nastavenie v module MZDY:

 • automaticky sa prechodom verzie 20.05 nastaví konfiguračný prvok 140001 „Nezdaniteľné minimum mesačne“ na hodnotu 375,95.

3. Nezdaniteľná časť na daňovníka v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2021

 • ak daňovník dosiahne základ dane do 19936,22 Eur, nezdaniteľná časť daňovníka za rok 2021 je 4511,43 Eur
 • ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 19936,22 Eur, tak nezdaniteľná časť na daňovníka za rok 2021 bude vypočítaná podľa vzorca (9495,49 – (základ dane : 4)), kde suma 9495,49 je 44,2-násobok životného minima. Výsledok sa zaokrúhli na eurocenty matematicky.
 • ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 37981,94 Eur, tak nezdaniteľná časť na daňovníka za rok 2021 je 0.

Nastavenie v module MZDY:

 • priamo v programe v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2021

4. Nezdaniteľná časť – príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie
Maximálna suma, o ktorú sa môže znížiť základ dane je stanovená vo výške 180 Eur.


5. Minimálna mesačná mzda je od 1.1.2021 vo výške 623 Eur.

 • Minimálna hodinová mzda je od 1.1.2021 vo výške 3,580 Eur za hodinu pre zamestnanca s týždenným pracovným časom 40 hodín a pre dohodára.
 • Minimálna hodinová mzda je od 1.1.2021 vo výške 3,695 Eur za hodinu pre zamestnanca s týždenným pracovným časom 38,75 hodín.
 • Minimálna hodinová mzda je od 1.1.2021 vo výške 3,819 Eur za hodinu pre zamestnanca s týždenným pracovným časom 37,50 hodín.

Nastavenie v module MZDY:

 • Kmeňový súbor pracovníkov – automaticky sa prechodom verzie 20.05 u pracovníkov, ktorí majú v KS pracovníkov nastavené pole „Minimálna mzda mesačná“ na 580,00 (minimálna mesačná mzdy v roku 2020), nastaví hodnota 623,00.

Upozornenie:
Pracovníkom, ktorí majú pred prechodom verzie 20.05 nastavenú inú hodnotu minimálnej mesačnej mzdy ako 580,00 je potrebné novú hodnotu alikvótne ručne vypočítať a ručne zmeniť v KS pracovníkov.

 • Kmeňový súbor pracovníkov – automaticky sa prechodom verzie 20.05 nastaví hodnota poľa „Minimálna mzda hodinová“ takto:
  • Ak mal pracovník pred prechodom verzie 20.05 nastavenú hodnotu 3,333 (minimálna hodinová mzda pri týždennom pracovnom čase 40 hodín), tak sa automaticky nastaví hodnota 3,580
  • Ak mal pracovník pred prechodom verzie 20.05 nastavenú hodnotu 3,4405 (minimálna hodinová mzda pri týždennom pracovnom čase 38,75 hodín), tak sa automaticky nastaví hodnota 3,695
  • Ak mal pracovník pred prechodom verzie 20.05 nastavenú hodnotu 3,5552 (minimálna hodinová mzda pri týždennom pracovnom čase 37,50 hodín), tak sa automaticky nastaví hodnota 3,819
 • Číselník „Vzory naplnenia kmeňového súboru“ – automaticky sa prechodom verzie 20.05 vykonajú zmeny podobným spôsobom, ako v kmeňovom súbore pracovníkov.

6. Hranica mesačného príjmu pre priznanie nároku zamestnanca na daňový bonus v roku 2021 je polovica minimálnej mzdy, tj. 311,50 Eur.

Nastavenie v module MZDY:

 • automaticky sa prechodom verzie 20.05 nastaví konfiguračný prvok 140052 „Zdanit.príjem pre daňový bonus“ na hodnotu 311,50
 • Kmeňový súbor pracovníkov – automaticky sa prechodom verzie 20.05 u pracovníkov, ktorí majú v KS pracovníkov pred prechodom verzie 20.05 nastavené pole „Minimálny zdaniteľný príjem pre daňový bonus“ na hodnotu 290 (hodnota platná pre rok 2020), nastaví hodnota 311,50
 • Číselník „Vzory naplnenia kmeňového súboru“ – automaticky sa prechodom verzie 20.05 v číselníku vykoná zmena podobne ako v kmeňovom súbore pracovníkov

7. Trinásty a štrnásty plat nie je oslobodený od dane z príjmov, bude v plnej výške zdaniteľným príjmom zamestnanca

Nastavenie v module MZDY:

 • automaticky sa prechodom verzie 20.05 nastaví konfiguračný prvok 145947 „Výška oslobodenia pre 13. plat“ na hodnotu 0
 • automaticky sa prechodom verzie 20.05 nastaví konfiguračný prvok 145948 „Výška oslobodenia pre 14. plat“ na hodnotu 0

8. Maximálny vymeriavací základ na sociálne poistenie pre rok 2021 sa zvyšuje na 7644 Eur.

Nastavenie v module MZDY:

 • tabuľka zákonného poistenia v kmeňovom súbore pracovníkov – automaticky sa prechodom verzie 20.05 prepíšu maximálne vymeriavacie základy na sociálne poistenie s hodnotou 7091 (hodnota platná pre rok 2020) na hodnotu 7644
 • tabuľka zákonného poistenia v číselníku vzorov naplnenia kmeňového súboru – automaticky sa prechodom verzie 20.05 vykonajú zmeny podobne, ako v tabuľke zákonného poistenia v kmeňovom súbore pracovníkov

9. Výška odvodovej odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie je maximálne 380 Eur mesačne.

Upozornenie:
Od 1.1.2018 sa odvodová odpočítateľná položka uplatňuje len u zamestnancov! U zamestnávateľa sa neuplatňuje!


10. Hranica príjmu pre uplatnenie odvodovej výnimky z dôchodkového poistenia pri DoBPŠ a dôchodcoch je v roku 2021 nezmenená vo výške 200 Eur


11. Hranica príjmu, do ktorého sa uplatní odvodová úľava pri zamestnaní dlhodobo nezamestnaného občana, ktorého pracovný pomer vznikol v roku 2021, je stanovená vo výške 731,64 Eur

Nastavenie v module MZDY:

 • automaticky je prechodom verzie 20.05 nastavený konfiguračný prvok 145942 „Výška odv.výnimky-dlh.nezam“ na 731,64
 • pracovníkom, ktorí uzatvorili pracovný pomer v roku 2021 so štatútom dlhodobo nezamestnaný občan a ktorých ste do KS pracovníkov zadali ručne ešte pred prechodom verzie 20.05, ručne prepíšte hodnotu poľa „Výška uplatnenej odvodovej výnimky“ na 731,64, ak ju tak nastavenú nemajú

12. Najvyšší možný denný vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu pri PN je 71,8027 Eur

Nastavenie v module MZDY:

 • automaticky je prechodom verzie 20.05 nastavený konfiguračný prvok 140121 „Maximálny možný denný VZ“ na 71,8027

13. Daňový bonus na dieťa sa od 1.1.2021

 • na jedno dieťa vo veku do 6 rokov je výška 46,44 Eur
 • na jedno dieťa vo veku od 6 rokov je výška 23,22 Eur

Nastavenie v module MZDY:

 • tabuľka „Príbuzní“ v kmeňovom súbore pracovníkov – automaticky sa prechodom verzie 20.05 prepíše údaj „Daňový bonus“ takto:
  • hodnota 22,72 (hodnota platná pre rok 2020 a dieťa vo veku nad 6 rokov) na hodnotu 23,22
  • hodnota 44,34 (hodnota platná pre rok 2020 a dieťa vo veku do 6 rokov) na hodnotu 46,44
 • číselník „Typy príbuzenských vzťahov“ – automaticky sa prechodom verzie 20.05 vykonajú zmeny podobne ako v KS pracovníkov

Zmena v mzdových príplatkoch od 1.1.2021

Sadzba mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu je 1,79 Eur, pri derogačnej klauzule 1,61 Eur za každú hodinu práce.

Sadzba mzdového zvýhodnenia za prácu v nedeľu je 3,58 Eur, pri derogačnej klauzule 3,22 Eur za každú hodinu práce.

Sadzba mzdového zvýhodnenia za prácu v noci ak nejde o rizikovú prácu je 1,43 Eur, pri derogačnej klauzule 1,25 Eur za každú hodinu práce.

Sadzba mzdového zvýhodnenia za prácu v noci ak ide o rizikovú prácu je 1,79 Eur za každú hodinu práce.

Náhrada za čas neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska je 0,72 Eur za každú hodinu pracovnej pohotovosti.

Sadzba mzdovej kompenzácie za sťažený výkon práce je 0,72 Eur za každú hodinu práce.

Sadzba mzdového zvýhodnenia za prácu vo sviatok pre dohodára je 3,58 Eur za každú hodinu práce.

Nastavenie v module MZDY:

 • číselník „Druhy miezd“ – automaticky sa prechodom verzie 20.05 pribúdajú nasledovné druhy miezd s nastavením podľa legislatívy, ktoré použijete v doklade Výkaz práce od januára 2021:
  • 1301 Prípl SOB pevná sadz
  • 1302 Prípl SOB pevná sadz ZNÍŽ
  • 1303 Prípl NED pevná sadz
  • 1304 Prípl NED pevná sadz ZNÍŽ
  • 1305 Prípl NOC pevná sadz
  • 1306 Prípl NOC pevná sadz RIZI
  • 1307 Prípl NOC pevná sadz ZNÍŽ
  • 1308 Prípl SVIATOK dohodári
  • 1366 KOMP sťažený výkon práce
  • 1373 POHOT na pracovisku
  • 1374 POHOT pevná sadz MIMO PRA

Upozornenie:
Druh mzdy 1373 nesúvisí so zmenami v príplatkoch, no bol zavedený kvôli správnemu nastaveniu prepínačov a polí, pričom vzorom pre vznik tohto druhu mzdy bol druh mzdy 1371.

 • číselník „Druhy miezd“ – automaticky sa prechodom verzie 20.05 stopujú (zapne sa prepínač Stop) druhy miezd, ktoré sa používali pri zadávaní príplatkov v roku 2020 v doklade Výkaz práce a v roku 2021 strácajú význam. Je to z toho dôvodu, aby ste mali zoznam druhov miezd, ktorý si v prípade potreby zobrazíte v rôznych vstupoch v module MZDY, prehľadnejší a nezobrazovali sa druhy miezd, ktoré stratili aktuálnosť.
  Stopujú sa tieto druhy miezd:
  • 1311 Prípl.za sobotu min.mzda
  • 1312 Prípl.za nedeľu min.mzda
  • 1313 Prípl.za noc min.mzda
  • 1314 Prípl.za sviatok min.mzda
  • 1316 Prípl.za sobotu priem.mzda
  • 1317 Prípl.za nedeľu priem.mzda
  • 1318 Prípl.za noc priem.mzda
  • 1365 Sťažený výk.prác min.mzda
  • 1370 Pracovná pohotovosť
  • 1371 Prac.pohot. na pracovisku

Zároveň pre tieto druhy miezd v časti „Komentár k druhu miezd“ je automaticky doplnená informácia, že daný druh mzdy je od verzie 20.05 stopnutý.


Import IČPV

slúži na naplnenie poľa IČPV v kmeňovom súbore pracovníkov pre jednotlivé osobné čísla pomocou csv súboru.
Csv súbor získate vyexportovaním údajov z registra poistencov na stránke Sociálnej poisťovne.
Csv súbor obsahuje riadky s nasledovnými údajmi, ktoré sú oddelené oddeľovačom bodkočiarka:

 • rodné číslo
 • typ roly
 • dátum začiatku
 • dátum ukončenia
 • IČPV

Kľúčové údaje riadku csv súboru sú rodné číslo, typ roly, dátum začiatku, dátum ukončenia.

Pravidlo pre prenos IČPV z csv súboru do kmeňového súboru pracovníkov

Aby sa IČPV z csv súboru danému pracovníkovi s osobným číslom v kmeňovom súbore pracovníkov naplnilo, musia sa kľúčové údaje v prečítanom riadku csv súboru zhodovať s analogickými kľúčovými údajmi v kmeňovom súbore pracovníkov.

Kľúčové údaje v prípade kmeňového súboru pracovníkov sú:

 • rodné číslo
 • reťazcový údaj typ FO/zamestnanca, ktorý je zobrazený vedľa číselného kódu typu FO/zamestnanca
 • dátum nástupu
 • dátum výstupu

Zároveň dané osobné číslo nesmie mať v kmeňovom súbore pracovníkov vyplnené IČPV (tj. IČPV musí byť prázdne).

Systém spracovania údajov z csv súboru

Systém spracovania csv súboru pre naplnenia IČPV do kmeňového súboru pracovníkov je nasledovný:

 1. prečíta sa riadok z csv súbor
 2. v kmeňovom súbore pracovníkov sa vyhľadá osobné číslo, ktoré sa zhoduje v kľúčových údajoch prečítaného riadku csv súboru. Teda prečítané kľúčové údaje z riadku csv súboru sa musia zhodovať s kľúčovými údajmi daného osobného čísla v kmeňovom súbore pracovníkov (vyššie je uvedený zoznam kľúčových údajov v kmeňovom súbore pracovníkov a v csv súbore)
 3. ak sa v bode 2 také osobné číslo nájde a nemá vyplnené IČPV, program zapíše IČPV z prečítaného riadku csv súboru do poľa IČPV v kmeňovom súbore pracovníkov. Zároveň vypíše v zostave informáciu o priradení IČPV
 4. ak sa v bode 2 také osobné číslo nenájde, vypíše sa stav ako problematický a v zostave sa popíše, v čom je problém
 5. po skončení spracovanie sa na záver v kmeňovom súbore pracovníkov vykoná kontrola, či majú všetky osobné čísla, ktoré nie sú stopnuté, vyplnené IČPV. Tí pracovníci (nestopnutí), ktorí nemajú vyplnené IČPV, budú v zostave vypísaní.

Upozornenie:
IČPV sa do kmeňového súboru pracovníkov prenáša z csv súboru pri zhode v kľúčových údajoch pre dané osobné číslo len vtedy, ak IČPV nie je v kmeňovom súbore pre dané osobné číslo vyplnené!

Popis zostavy zobrazenej po spracovaní csv súboru

Zostava, ktorá sa zobrazí po spracovaní csv súboru, je rozdelená na 2 časti:

 • v ľavej časti sa nachádza popis spracovaného riadku csv súboru, je to opis riadku z csv súboru
 • v pravej časti sa nachádza informácia o osobnom čísle z kmeňového súboru, ktoré súvisí alebo by malo súvisieť s riadkom v ľavej časti a popis výsledku spracovania

Upozornenie:
Pracovníci, ktorí majú už pred importom priradené IČPV a kľúčové údaje sú zhodné s prečítaným riadkom importovaného csv súboru, nie sú v zostave uvedení. V zostave sú uvedené len priradenia IČPV a nezhody v kľúčových údajoch kmeňového súboru oproti csv súboru!


Zoznam a vysvetlenie výsledkov pri spracovaní csv súboru, ktoré sú vypísané v zostave:

123456 Priradené IČPV 001234567891

K osobnému číslu 123456 bolo priradené IČPV 001234567891. Osobné číslo 123456 sa zhoduje v kľúčových údajoch s prečítaným riadkom csv súboru. Údaje prečítaného riadku sú popísané naľavo od osobného čísla


123456 IČPV už bolo priradené, ale nezhoduje sa v …

Osobné číslo 123456 už má v kmeňovom súbore pracovníkov vyplnené IČPV, ktoré je rovnaké ako IČPV uvedené v riadku csv súboru. V kmeňovom súbore sú však rozdielne kľúčové údaje. Program vypíše, ktoré kľúčové údaje v kmeňovom súbore pracovníkov sú rozdielne oproti kľúčovým údajom v riadku csv súboru.

Príčina problému:

 • existencia rozdielov v kľúčových údajoch z dôvodu rozdielnosti spôsobu práce v softvéroch Sociálnej poisťovne a Aurusu (ide hlavne o kľúče dátum začiatku a dátum ukončenia)
 • oneskorená evidencia zmien v kmeňovom súbore pracovníkov zo strany užívateľa
 • zmeny týkajúce sa dohodárov uplatňujúcich si výnimky, pri ktorých dochádza k prekročeniu sumy 200 Eur (ide hlavne o kľúče dátum začiatku a dátum ukončenia)

Riešenie problému:
IČPV bolo v minulosti priradené napriek nezhode kľúčových údajov ručne užívateľom. Preto zvyčajne nie je potrebná žiadna oprava. Stačí, keď vizuálne skontrolujete zoznam s daným popisom problému (tj. s popisom IČPV už bolo priradené, ale nezhoduje sa v ….) a skontrolujete, či nastali nejaké zmeny oproti minulému importu. V prípade nejasnosti kontaktujte svojho školiteľa!


Nepriradené IČPV, neznáme rodné číslo

Rodné číslo, ktoré je uvedené v prečítanom riadku csv súboru, program nenašiel v kmeňovom súbore pracovníkov.

Príčina problému:
v Sociálnej poisťovni sa v registri poistencov nachádza pracovník s rodným číslom, ktoré sa nenachádza v kmeňovom súbore pracovníkov.

Riešenie problému:
postupujte jedným z nasledovných spôsobov:

 • zadajte pracovníka s daným rodným číslom do kmeňového súboru pracovníkov
 • skontrolujte pracovníkov s daným typom roly, dátumom nástupu, dátumom výstupu v kmeňovom súbore pracovníkov. Ak sa medzi nimi nachádza pracovník s chybným rodným číslom, prepíšte ho na rodné číslo, ktoré je uvedené v csv súbore a je vypísané v zostave vľavo ako prvý stĺpec. Po vykonaní opravy v kmeňovom súbore pracovníkov znovu spustite Import IČPV alebo priamo v kmeňovom súbore pracovníkov vyplňte danému pracovníkovi IČPV, ktoré je uvedené v zostave vľavo vedľa osobného čísla pracovníka.

123456 Nepriradené IČPV, stopnutý pracovník

Pre rodné číslo, ktoré je uvedené v prečítanom riadku csv súboru, program nenašiel v kmeňovom súbore pracovníkov osobné číslo so zhodnými kľúčmi. Program však našiel osobné číslo 123456 s rodným číslom z daného riadku csv súboru, no je stopnuté. Program vypíše túto informáciu.

Príčina problému:
V Sociálnej poisťovni sa v registri poistencov nachádza pracovník s rodným číslom, ktoré sa nachádza v kmeňovom súbore pracovníkov, no je stopnuté.

Riešenie problému:
Zistite, či vám v kmeňovom súbore pracovníkov nechýba zamestnanec s daným rodným číslom, typom roly, dátumom nástupu a dátumom výstupu uvedenými v csv súbore. Ak chýba, tak ho zadajte do kmeňového súboru pracovníkov.
Ak nechýba, tak kontaktujte Sociálnu poisťovňu kvôli registru poistencov a vykonzultujte si danú nezrovnalosť. Ak osobné číslo dopĺňate do KS pracovníkov, tak po doplnení následne znovu spustite import IČPV alebo priamo v kmeňovom súbore pracovníkov vyplňte danému pracovníkovi IČPV, ktoré je uvedené v zostave vľavo vedľa osobného čísla pracovníka.


123456 Nepriradené IČPV, lebo sa nezhoduje v ….

Pre rodné číslo z prečítaného riadku csv súboru program nenašiel v kmeňovom súbore pracovníkov osobné číslo so zhodnými kľúčmi. Program však našiel v kmeňovom súbore pracovníkov osobné číslo 123456 s rodným číslom z prečítaného riadku csv súboru, ktoré je nestopnuté, má nevyplnené IČPV a líši sa v niektorom z kľúčov. Program vypíše, v ktorých kľúčoch sa osobné číslo z kmeňového súboru pracovníkov líši oproti kľúčom v riadku csv súboru.

Príčina problému:

 • existencia rozdielov v kľúčových údajoch z dôvodu rozdielnosti spôsobu práce v softvéroch Sociálnej poisťovne a Aurusu
 • oneskorená evidencia zmien v kmeňovom súbore pracovníkov zo strany užívateľa

Riešenie problému:
Nastavte sa v kmeňovom súbore pracovníkov na dané osobné číslo. Zistite, aké má byť jeho IČPV napriek rozdielnosti kľúčových údajov (kontaktujte v prípade problémov svojho školiteľa). Zistené IČPV zadajte do kmeňového súboru pracovníkov.

Príklad:
 V csv súbore je pracovník, ktorý sa nachádza v kmeňovom súbore pracovníkov a je zadaný len jedenkrát. V csv súbore má dátum začiatku 1.4.2000. V kmeňovom súbore má dátum začiatku 1.9.1995. V tomto prípade odporúčame ignorovať rozdiel v kľúči „dátum začiatku“ a pre dané rodné číslo ručne doplniť príslušné IČPV z csv súboru, ktoré je vypísané v zostave vľavo vedľa osobného čísla.


Záverečné poznámky k importu IČPV všeobecne

 • Sociálna poisťovňa odporúča pred posielaním Mesačného výkazu a Výkazu poistného a príspevkov vyexportovať údaje o IČPV z registra poistencov na jej stránke do csv súboru a importovať ich do užívateľovho softvéru (Ekopacket alebo Ekonomika). Týmto by sa malo zabrániť chybným alebo nevyplneným IČPV v následne vytvorenom Mesačnom výkaze a Výkaze poistného a príspevkov
 • keď prvýkrát importujete csv súbor s IČPV, tak sa nové IČPV nielen importujú, ale zároveň sa aj vypíšu informácie o importovaných IČPV a o problematických osobných číslach z hľadiska importu IČPV. Ak po prvom spustení importu spustíte import toho istého súboru viackrát za sebou, tak to vadiť nebude, lebo v tom prípade sa nebudú importovať IČPV (už sa importovali pri prvom spustení), len sa v zostave vypíšu problematické osobné čísla vzhľadom k IČPV. Takže import IČPV môže slúžiť nielen ako import (pri prvom spustení), ale aj ako kontrolná zostava problémových osobných čísel vzhľadom k IČPV (pri viacnásobnom spustení importu toho istého csv súboru)
 • predplnený názov pre importovaný súbor icpv.csv. V prípade potreby zmeniť názov csv súboru, pokiaľ budete mať problém, obráťte sa na svojho školiteľa.

Bližšie informácie ohľadom ďalších zmien nájdete v novinkovom manuály

Verzia 20.04/2

Update 20.04 / 2 - Aurus EKONOMIKA a Aurus EKOPACKETVerzia vydaná 1.1.2021

Postup aktualizácie programu

Kliknutí si vyberte návod na vykonanie aktualizácie pre program, ktorý používate.

Doprechod môžete vykonať len ak máte verziu  


Zmeny v module MZDY

 • pribudlo zapracovanie novej verzie (schémy) 2021 pre registračné listy (ďalej RLZEC) posielaných do Sociálnej poisťovne elektronicky pomocou XML súboru
 • v súvislosti so zapracovaním novej verzie 2021 boli doplnené do kmeňového súboru pracovníkov nasledovné údaje – Individuálne číslo právneho vzťahu (IČPV) a prepínač Cudzinec bez pobytu v Slovenskej republike
 • oprava chyby pri exporte do txt súboru v Oznámení o zmene pre zdravotnú poisťovňu

Upozornenie:
IČPV (Identifikačné číslo právneho vzťahu) budete môcť posielať v RLZEC až vtedy, keď Sociálna poisťovňa oznámi dátum začiatku zobrazovania IČPV v SES! Dátum začiatku zobrazovania IČPV je neskorší ako dátum nasadenia novej schémy RLZEC 2021 a Sociálna poisťovňa Vám ho oznámi mailom alebo na stránke SES, cez ktorú posielate RLZEC, mesačné výkazy a výkazy poistného a príspevkov.

Metodický pokyn:

 • kým Sociálna poisťovňa neoznámi dátum začiatku zobrazovania IČPV (tzv. prechodné obdobie), tak v KS pracovníkov budete mať IČPV prázdne (nevyplnené). RLZEC, ktoré budete v tomto období vystavovať a exportovať, nebudú mať v exportovanom súbore vyplnené IČPV
 • keď Sociálna poisťovňa oznámi dátum začiatku zobrazovania IČPV, tak budete postupovať nasledovne:

1. skontrolujete, či máte vystavené RLZEC do dátumu, ktorý predchádza dátumu oznámenia zobrazovania IČPV, pričom tieto RLZEC ste ešte do SP neposlali (neexportovali). Ak Vám budú nejaké RLZEC chýbať, tak ich vystavíte.

Príklad: SP oznámi dátum začiatku zobrazovania IČPV 12.1.2021. Skontrolujete, či ste už vystavili RLZEC, ktoré bude potrebné ešte poslať (exportovať) do SP a to:

 • prihlášky s dátumom začiatku poistenia do 11.1.2021 pre typy FO 11, 12, 15, 16, 19, 20, 21, 22
 • odhlášky s dátumom zániku poistenia do 11.1.2021
 • prerušenia s dátumom začiatku alebo ukončenia do 11.1.2021
 • zmeny s dátumom zmeny do 11.1.2021
 • zrušenia prihlásenia s dátumom zrušenia prihlásenia do 11.1.2021

Ak Vám budú nejaké RLZEC do tohto dátumu chýbať, vystavte ich.

2. urobíte export týchto RLZEC do Sociálnej poisťovne. Tieto RLZEC budú mať v exportovanom súbore nevyplnené (prázdne) IČPV

3. následne sa od dátumu začiatku zobrazenia IČPV (napríklad 12.1.2021) v RLZEC budú musieť uvádzať IČPV. To znamená, že

 • prihlášky s dátumom začiatku poistenia od 12.1.2021 pre typy FO 11, 12, 15, 16, 19, 20, 21, 22
 • odhlášky s dátumom zániku poistenia od 12.1.2021
 • prerušenia s dátumom začiatku alebo ukončenia od 12.1.2021
 • zmeny s dátumom zmeny od 12.1.2021
 • zrušenia prihlásenia s dátumom zrušenia prihlásenia od 12.1.2021 už musia obsahovať IČPV. Aby ich spomínané RLZEC obsahovali, tak musíte vyplniť v KS pracovníkov IČPV, ktoré zistíte v registri SP v SES. Ale pozor! Až po vykonaní činností popísaných v bodoch 1. a 2.!

Viac o práci s IČPV v KS pracovníkov je popísané v novinkovom manuáli v časti KS pracovníkov.

Kmeňový súbor pracovníkov

 • záložka „Zahraničný“ je premenovaná na „Inštitúcie“. Dôvodom je, že okrem údajov identifikačných čísel pre zahraničných pracovníkov pribudli údaje, ktoré sú potrebné pre každého pracovníka pri komunikácii s inštitúciami bez ohľadu na to, či je pracovník zahraničný (cudzinec) alebo nie je.
 • v záložke „Inštitúcie“ pribudli tieto polia:
  • Individuálne číslo právneho vzťahu (IČPV) – ide o 12-miestny číselný údaj.

   IČPV bude možné získať 2 spôsobmi:

  • k nahliadnutiu“ – na stránke e-služieb Sociálnej poisťovne v menu „Register“ alebo po úspešnom spracovaním RLFO typu Prihláška v menu „Prehľad – Registračný list fyzickej osoby“.
  • na stiahnutie do súboru“ – na stránke e-služieb v menu „Register“ po stlačení tlačidla, ktoré vygeneruje csv súbor, ktorý sa bude importovať v module MZDY a doplní do kmeňového súboru pracovníkov IČPV z csv súboru. Tento spôsob pribudne neskôr v niektorej z ďalších verzií

Po doprechode 20.04/2 bude počas januára 2021 k dispozícii spôsob „k nahliadnutiu“.

Pozor!
IČPV budete môcť zadávať do KS pracovníkov až vtedy, keď Sociálna poisťovňa oznámi dátum začiatku zobrazovania IČPV v SES! Od tohto dátumu budete mať v registri SP prístupné k nahliadnutiu IČPV pracovníkov. Do tohto dátumu IČPV prístupné nebudú a v RLZEC sa IČPV nebude posielať.

  • Cudzinec bez pobytu v Slovenskej republike – prepínač, ktorý zapnete, ak je zamestnanec cudzincom, ktorý nemá na území Slovenskej republiky povolený pobyt a nebolo mu na území Slovenskej republiky pridelené rodné číslo.

Dôležité upozornenie: už existujúce údaje v záložke Inštitúcie, ktorými sú Identifikačné čísla priradené zahraničnému pracovníkovi sociálnou poisťovňou, zdravotnou poisťovňou a finančnou správou, nemajú nič spoločné s IČPV! Tieto údaje sa používajú namiesto rodného čísla pre zahraničného pracovníka v jednotlivých inštitúciách. V prípade Sociálnej poisťovne a zahraničného pracovníka ide o tzv. Identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia.

 • pri kopírovaní osobného čísla pribudlo kopírovanie prepínača Cudzinec bez pobytu v SR z pôvodného osobného čísla.

Upozornenie: pri kopírovaní osobného čísla nekopírujeme z pôvodného osobného čísla hodnotu IČPV! Dôvodom je, že každé nové osobné číslo je novým právnym vzťahom a pre nový právny vzťah sa zadáva nové IČPV vygenerované Sociálnou poisťovňou.

RLZEC Registračné listy FO

 pribudol stĺpec Identifikačné číslo právneho vzťahu

 • je to kľúčový údaj pre komunikáciu so Sociálnou poisťovňou, preto bude možné s týmto údajom pracovať (zadávať, meniť) len na jednom mieste a to v Kmeňovom súbore pracovníkov v záložke „Inštitúcie“. V RLZEC sa v stĺpci Identifikačné číslo právneho vzťahu len zobrazí to, čo je zadané v KS pracovníkov v záložke Inštitúcie v poli IČPV. Exportovanie IČPV do XML súboru v prípade elektronického posielania jednotlivých typov RLZEC je automatické, pre dané osobné číslo pracovníka sa exportuje IČPV  z KS pracovníkov.
  Ak sa pre dané osobné číslo zobrazí v RLZEC IČPV, ktoré nie je správne (napríklad ste zistili z registra Sociálnej poisťovne, že IČPV zamestnanca s daným osobným číslom je iné), tak opravu vykonajte v KS pracovníkov v záložke Inštitúcie! V RLZEC nie je IČPV prístupné a nie je ho možné v okne RLZEC meniť práve z vyššie spomínaného dôvodu (ide o kľúčový údaj).

Dôležité upozornenie: ak prihlasujete zamestnanca ako nový právny vzťah (tj. v module MZDY ide o nové osobné číslo), tak v prípade zadávania Prihlášky v RLZEC sa IČPV nezobrazí, pretože ho ešte nemáte k dispozícii a teda ste ho ani nemohli vyplniť v KS pracovníkov, keď ste zadávali nové osobné číslo pracovníka. Až po odoslaní RLZEC typu Prihláška a následnom spracovaní Prihlášky Sociálnou poisťovňou bude v registri na stránke Sociálnej poisťovne zverejnené IČPV prihláseného pracovníka.

Ak po doprechode 20.04/2 v čase, keď už bude oznámený dátum zobrazovania IČPV Sociálnou poisťovňou, potrebujete pre novo prihláseného zamestnanca, ktorému ste už poslali RLZEC typu Prihláška, poslať ďalší RLZEC s nejakými zmenami ešte v priebehu januára 2021, tak postupujte nasledovne. Ešte pred exportovaním týchto ďalších RLZEC zistite v registri na stránke Sociálnej poisťovne pre zamestnanca s daným právnym vzťahom (u nás osobným číslom) IČPV, ktoré Sociálna poisťovňa neodkladne pridelila danému zamestnancovi po spracovaní Prihlášky a ručne ho vyplňte v KS pracovníkov. Následne urobte export zamýšľaného ďalšieho RLZEC pre dané osobné číslo do Sociálnej poisťovne.

Pozor!
IČPV budete môcť zadávať do KS pracovníkov až vtedy, keď Sociálna poisťovňa oznámi dátum začiatku zobrazovania IČPV v SES! Od tohto dátumu budete mať v registri SP prístupné k nahliadnutiu IČPV pracovníkov. Do tohto dátumu IČPV prístupné nebudú a v RLZEC sa IČPV nebude posielať.

 • pribudol stĺpec s prepínačom Cudzinec bez pobytu v SR – tento údaj je podobne ako IČPV len zobrazený z KS pracovníkov. Zapínať a vypínať prepínač je možné len v KS pracovníkov v záložke Inštitúcie. Zároveň sa tento prepínač pri exporte RLZEC automaticky exportuje z KS pracovníkov daného zamestnanca
 • od verzie 20.04/2 sa v prípade pracovníka, ktorý nie je cudzincom bez pobytu v SR nebudú posielať v RLZEC údaje o trvalom pobyte, mieste narodenia, štátnej príslušnosti, pohlaví. Tieto údaje si bude zisťovať Sociálna poisťovňa v centrálnom registri obyvateľov. Preto sa tieto údaje nebudú v okne RLZEC napĺňať. Budú sa napĺňať len v prípade RLZEC typu Prihláška u pracovníka, ktorý je cudzincom bez pobytu v SR
 • od verzie 20.04/2 sú zrušené údaje Stav (rodinný stav), Predchádzajúce priezvisko, Pracovný pomer (typ pracovného pomeru v prípade Odhlášky) a plnenie titulov pracovníka. Tieto údaje sa v RLZEC nebudú vôbec vyskytovať
 • od verzie 20.04/2 pribúda v časti Adresa tvalého pobytu a identifikačné údaje nový údaj Štát narodenia, ktorý sa vypĺňa v prípade pracovníka, ktorý je cudzincom bez pobytu v SR. Tento údaj sa predplní rovnako ako údaj Štát, ktorý je súčasťou adresy trvalého bydliska cudzinca

Export údajov (RLZEC) do SP

 • do exportu údajov RLZEC bola zapracovaná nová schéma 2021 pre RLZEC. Zmena je vnútorná, pre užívateľa sa nič nemení, export údajov sa bude používať tak, ako doteraz

 Oznámenie o zmene pre ZP

 • bola opravená chyba plnenia posledného stĺpca txt súboru v riadkoch pracovníkov takto:
  • ak pracovník má vyplnené rodné číslo, posledný stĺpec je prázdny
  • ak pracovník nemá vyplnené rodné číslo, tak posledný stĺpec je vyplnený hodnotou Identifikačné číslo pracovníka pridelené zdravotnou poisťovňou z KS pracovníkov (nachádza sa v záložke Inštitúcie)

Tlač výplatných pások

 • údaje o dovolenkách v dňoch sa od 20.04/2 zobrazujú na 2 desatinné miesta

 

 

Zmeny v module FAKTURÁCIA

 • tlač odoslaných faktúr – bol opravený formát tlače ceny za jednotku v prípade, keď bola cena za jednotku záporná (platí len pre Aurus EKONOMIKU)

Bližšie informácie ohľadom ďalších zmien nájdete v novinkovom manuály

Verzia 20.04/1

Update 20.04 / 1 - Aurus EKONOMIKA a Aurus EKOPACKETVerzia vydaná 24.11.2020

Postup aktualizácie programu​

Kliknutí si vyberte návod na vykonanie aktualizácie pre program, ktorý používate.

Doprechod môžete vykonať len ak máte verziu  


Zmeny v module MZDY

 • aktualizácia výkazov 1, 3A, 3B v rámci Prvej pomoci plus

Upozornenie:
Výkazy 1, 3A, 3B sa za október 2020 posielajú len elektronicky cez stránku www.slovensko.sk

Zmeny v module DLHODOBÝ MAJETOK

 • oprava chyby v univerzálnej zostave odpisového plánu

Bližšie informácie ohľadom ďalších zmien nájdete v novinkovom manuály

Verzia 20.04

Update 20.04 - Aurus EKONOMIKA a Aurus EKOPACKETVerzia vydaná 20.10.2020

Postup aktualizácie programu

Kliknutí si vyberte návod na vykonanie aktualizácie pre program, ktorý používate.

Prechod môžete vykonať len ak máte verziu  

Zmeny Všeobecné

 • prehľad noviniek v programe Aurus EKONOMIKA si môžete pozrieť TU
 • postupne sú vydávané manuály jednotlivých modulov programu Aurus EKONOMIKA

Zmeny v module MZDY

 • doklad prídavky a zrážky obsahuje novinku, kde podobne ako vo výkaze práce, je možné celkovú sumu na doklade počítať automaticky. Ako príklad je použitie druhu mzdy 5610 – zrážky za stravu . Po zadaní počtu dní a automatickom natiahnutí sadzby z číselníka druhov miezd vám program vypočíta celkovú sumu zrážky za stravu sám. Pokiaľ by ste chceli využívať novinku automatického výpočtu v doklade PAZ aj pre iné druhy miezd, aj vaše vlastné, kontaktujte svojho školiteľa, alebo dealera, pomôže vám s nastavením číselníka druhov miezd. Výpočet sa dá totiž rôzne kombinovať pre všetky prvky dokladu, ako sú dni, hodiny, množstvo a sadzba.
 • nové druhy miezd kvôli grafickej aplikácii
 • aktualizované prepínače pre druh mzdy 5610 – Zrážky za stravu
 • sprístupnená tlač Potvrdenia nároku na nemocenskú dávku

 • vydaný nový modul v grafickom prostredí

Modul MZDY v programe Aurus EKONOMIKA - hlavné prínosy pre užívateľa

 1. zjednodušená celková práca s programom. Celý modul je preorganizovaný tak, aby sa všetky úkony dali robiť jednoducho a vždy na jednom mieste
 2. zapracovaná problematika sledovania návštev u lekára, sprevádzanie rodinného príslušníka a sprevádzanie ZP dieťaťa – evidencia a sledovanie zostatkov hodín nárokovateľných zo zákona
 3. vylepšené prijímanie nových pracovníkov – výpočet nárokov na dovolenky a lekárov, automatika nastavenia parametrov závislých na forme pracovného pomeru využitím Vzorov naplnenia kmeňového súboru, ktorý je nami legislatívne udržiavaný a kontrolou naplnenia položiek kmeňového súboru potrebných pre komunikáciu s inštitúciami – ZP, SP
 4. uľahčené spracovanie PN vďaka napojeniu dokladu Náhrada príjmu pri PN na prihlášky/ odhlášky do ZP
 5. zjednodušená práca s pracovníkmi ktorí majú počas roka viac pracovných pomerov
 6. vylepšená práca s dohodármi, dôchodcami, študentami a pracovníkmi s nepravidelným príjmom vďaka komplexne vyplneným Vzorov naplnenia kmeňového súboru pre všetky typy pracovných pomerov a dohôd, dôchodcov a študentov. V programe je zároveň implementovaná metodika správneho nastavenia a zadania údajov pre prípad zmien podmienok danej dohody/ pracovného pomeru. Táto metodika sa prejaví pri výpočte čistej mzdy presným popisom, čo nie je v poriadku a návodom ako daný stav napraviť
 7. inteligentné kopírovanie pracovníka do nového osobného čísla. Toto kopírovanie umožňuje zmenu vzoru naplnenia kmeňového súboru, čo zabezpečí správne naplnenie príslušných položiek kmeňového súboru. Inak povedané – osobné údaje sa kopírujú z kmeňových údajov kopírovaného osobného čísla a legislatívne údaje zo Vzorov naplnenia kmeňového súboru
 8. ku štandardným zostavám pribudli aj nové komplexné zostavy Dátový sklad pracovníkov a Dátový sklad miezd a výplatných pások. Tieto umožnia získanie aj zdanlivo nerealizovateľných výstupov a ich prezentáciu v tabuľkovej forme s jednoduchým exportom na tlač alebo do Excelu
 9. celková prehľadnosť údajov, čomu napomáha časté tabuľkové zobrazenie a farebné odlišovanie významných údajov, vo vstupoch ako aj vo výstupoch.

Bližšie informácie ohľadom ďalších zmien nájdete v novinkovom manuály

Verzia 20.03

Update 20.03 - Aurus EKONOMIKA a Aurus EKOPACKETVerzia vydaná 5.5.2020

Postup aktualizácie programu

Kliknutí si vyberte návod na vykonanie aktualizácie pre program, ktorý používate.

Prechod môžete vykonať len ak máte verziu  

Zmeny v module MZDY

 • pre druh mzdy 1853 – Prekážky 80% PANDÉMIA je zapracované minimálne mzdové plnenie
  Dôležité upozornenie: Ak ste druh mzdy 1853 použili vo Výkaze práce za 04/2020 ešte pred prechodom verzie 20.03, nemusí druh mzdy spĺňať minimálne mzdové plnenie. Preto odporúčame po prechode 20.03 najistejší spôsob a to vymazať z Výkazov práce druhy miezd 1853 a nahrať nanovo. Tým budete mať zabezpečené minimálne mzdové plnenie pre druh mzdy 1853
 • menu s názvom „Zákonné poistenie“ v časti Výstupy je premenované na „Zákonné poistenie, prísp. PANDÉMIA“, v ňom je v podmenu výstup s názvom „Odvody do fondov pracovníci“ premenovaný na „Odvody, príspevky PANDÉMIA“
 • vo výstupe „Odvody, príspevky PANDÉMIA“ pribudli 2 typy zostáv:
  – Podklad pre výkaz – Opatrenie č. 1 a 3A PANDÉMIA
  – Podklad pre výkaz – Opatrenie č. 3B PANDÉMIA
  Tieto zostavy slúžia ako podklad k vypĺňaniu príslušného Výkazu na stránke www.pomahameludom.sk
  Pozor!
  Výkazy sa neposielajú elektronicky, vypĺňajú sa ručne na základe podkladov z vyššie uvedených zostáv
 • k problematike PANDÉMIE odporúčame tento článok http://relia.sk , kde máte súhrn legislatívnych zmien v súvislosti s pandémiou a odkazy na informácie k jednotlivým zmenám
 • v úvode novinkového manuálu je uvedený zoznam vstupov a výstupov (okien), ktoré boli presunuté z funkcie MZDY-štandard do funkcie MZDY-výpočty a zostavy

Zmeny v module POKLADŇA

 • na pokladničnom doklade s vyplneným „Dátumom dodania“, už nebude možné tento dátum vymazať. Oprava sa týka aj fiškálnych dokladov

Zmeny v module BANKA

uvedené opravy sa týkajú len programu Aurus EKONOMIKA (grafická verzia):

 • zmena čísla bankového dokladu na hlavičke sa premietne do všetkých položiek úhrad fakturačného saldokonta, ktoré sú riadkami tohto bankového dokladu. Doteraz zostávalo v položkách úhrad pôvodné číslo bankového dokladu
 • pri ručnom zadaní čísla faktúry v riadku prevodného príkazu sa nehľadá predpis fakturačného saldokonta v zozname všetkých faktúr ale len v zozname nami neuhradených faktúr.

Zmeny v module ÚČTOVNÍCTVO

uvedené opravy sa týkajú len programu Aurus EKONOMIKA (grafická verzia):

 • do dátových skladov Hlavnej knihy a Obratovej predvahy sa dopĺňa v zobrazení filtra aj perióda „od“, ktorá v ňom chýbala

Bližšie informácie ohľadom ďalších zmien nájdete v novinkovom manuály

Verzia 20.02

Update 20.02 - Aurus EKONOMIKA a Aurus EKOPACKETVerzia vydaná 3.4.2020

Postup aktualizácie programu

Kliknutí si vyberte návod na vykonanie aktualizácie pre program, ktorý používate.

Prechod môžete vykonať len ak máte verziu  

Zmeny v module DANE

 • oprava pre hodnotu množstvo v KVDPH-priznaní pre stavebné práce – namiesto hodnoty 0.00 sa posiela prázdna hodnota. Uvedenú chybu posielala Finančná správa dodatočne prostredníctvom správy.

Zmeny v module FAKTURÁCIA

 • oprava Aurus-šablóny “ XMLel. SVDPH pre DU od r.2020 “ potrebnej pre posielanie nového SVDPH-súhrnného výkazu platného od r.2020

uvedené opravy sa týkajú len programu Aurus EKONOMIKA (grafická verzia):

 • do mailových výziev k plateniu faktúr pribúdajú 4 nové Aurus-šablóny, ktorými je možné posielať nielen faktúry po splatnosti, ale aj krátko pred splatnosťou, prípadne si výsledok ešte pred hromadným zaslaním prehliadnuť
 • tlač Protokolu o likvidácii faktúr je od tejto verzie na výšku, resp. nastojato

Zmeny v module BANKA

uvedené opravy sa týkajú len programu Aurus EKONOMIKA (grafická verzia):

 • zmena čísla bankového dokladu na hlavičke sa premietne do všetkých položiek úhrad fakturačného saldokonta, ktoré sú riadkami tohto bankového dokladu. Doteraz zostávalo v položkách úhrad pôvodné číslo bankového dokladu
 • pri ručnom zadaní čísla faktúry v riadku prevodného príkazu sa nehľadá predpis fakturačného saldokonta v zozname všetkých faktúr ale len v zozname nami neuhradených faktúr.

Zmeny v module ÚČTOVNÍCTVO

uvedené opravy sa týkajú len programu Aurus EKONOMIKA (grafická verzia):

 • zostava hlavnej knihy, zostava obratovej predvahy a zostava účtovného denníka sa zúžili, aby ich tlač vošla na stojato
 • do dátových skladov Hlavnej knihy a Obratovej predvahy sa dopĺňajú stĺpce „Podnik“, „Názov podniku“, aby bolo možné odlíšiť prehľady, príp. výstupy do excelu pre viac firiem

Zmeny v module DLHODOBÝ MAJETOK

uvedené opravy sa týkajú len programu Aurus EKONOMIKA (grafická verzia):

 • od r.2019 sa „oživuje“ predaj pod cenu pre vybrané IM ( podľa zákona ). V zostave „Podklady pre výpočet daní“ sa zvýši daňový základ o čiastku, ktorá je pri predaji pod daňovou zostatkovou cenou. Uvedené sa týka:
     o KP 29.10.2 Osobné automobily
     o KP 29.10.52, 30.12, 30.11, 30.3, 30.91, 30.92.1 Lode, člny, lietadlá, …
    o Budov a stavieb zaradených v odpis.skupine 6
 • Podľa §22 ods.12 Z.o dani z príjmov je možné pri predaji týchto vybraných IM uplatniť daňové odpisy podľa počtu mesiacov v roku vyradenia. Zavádza sa preto nový druh pohybu 601 „Predaj s odpisom v roku vyradenia“ a nový spôsob redukcie odpisov 7 = podľa mesiaca vyradenia.

Zmeny v module MZDY

uvedené opravy sa týkajú len programu Aurus EKONOMIKA (grafická verzia):

 • nová xsd schéma RLZEC platná od 31.3.2020
 • nová xsd schéma pre Mesačný výkaz poistného, ktorý je podávaný za periódu 04/2020 a viac
 • nová xsd schéma pre Výkaz poistného a príspevkov, ktorý je podávaný za periódu 03/2020 a viac
 • legislatíva ktorá súvisí s pandémiou Corona Covid 19 – zavádzame nové druhy miezd 4655 Ošetrovné 55% PANDÉMIA, 4605 Nemocenské PANDÉMIA, 1853 Prekážky 80% PANDÉMIA
 • legislatíva ktorá súvisí s pandémiou Corona Covid 19 – výstup pre potreby čerpania pomoci od štátu v súvislosti s prekážkami práce na strane zamestnávateľa v čase pandémie, ktorý bude v Univerzálnej zostave miezd s Aurus šablónou s názvom „Podklad pre príspevky PANDÉMIA“. Podrobné informácie k tejto problematike nájdete tu http://relia.sk/Article.aspx?ID=307
 • Podrobné informácie, ktoré súvisia s legislatívou PANDÉMIA nájdete na týchto stránkach:
  4655 Ošetrovné 55% PANDÉMIA http://relia.sk/Article.aspx?ID=303
  4605 Nemocenské PANDÉMIA http://relia.sk/Article.aspx?ID=304
 • platba sociálneho poistenia z 13. a 14. platu – úprava podľa najnovšieho výkladu MF SR a FS SR


Zmeny v module MZDY v dôsledku zmien schválených v súvislosti s koronavírusom COVID-19 novelizáciou zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

A. Nemocenské vyplácané Sociálnou poisťovňou od 1. dňa trvania dočasnej pracovnej neschopnosti (DPN), tzv. péenky vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu

Stane sa, že zamestnanec musí ísť v súvislosti s COVID-19 zo dňa na deň do karantény. Doteraz v takýchto prípadoch (mimo COVID-19) prvých 10 dní DPN z dôvodu karantény platil zamestnávateľ. Toto sa mení a nemocenské bude od prvého dňa karanténnej DPN v dôsledku COVID-19 vyplácať Sociálna poisťovňa. Nárok na túto dávku bude potvrdzovať lekár.

Novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorá rieši nemocenské vyplácané od 1. dňa trvania DPN, bola schválená v Národnej rade SR dňa 25.3.2020 a je účinná dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov od 27.3.2020.
Toto nemocenské od 1. dňa trvania DPN sa použije len u takého zamestnanca, ktorý sa ocitne v karanténe, resp. v izolácií a pri ktorom dôvod na jeho vyplatenie vznikol najskôr v deň účinnosti novely zákona a to je 27.3.2020.
V prípadoch, ktorá začnú pred účinnosťou novely zákona, teda do 26.3.2020 sa postupuje „po starom“


Pozor! Ak je zamestnanec uznaný počas krízovej situácie (COVID-19) za DPN pre chorobu alebo úraz, použije sa postup ako doteraz, tj. prvých 10 dní DPN bude platiť zamestnávateľ a nárok na nemocenské vznikne až od 11. dňa trvania DPN.

Kvôli rozlíšeniu karanténnej DPN v dôsledku COVID-19 a „klasickej“ DPN sa v prípade karanténnej DPN zavádza nový druh mzdy
4605 – „Nemocenské 55% PANDÉMIA“

Podrobné informácie k Nemocenskej 55% PANDÉMIA nájdete tu http://relia.sk/Article.aspx?ID=304

B. Ošetrovné (OČR) vyplácané počas uzatvorenia škôl a predškolských zariadení v dôsledku COVID-19

Počas trvania krízovej situácie v súvislosti s COVID-19 sa bude ošetrovné vyplácať po celú dobu uzatvorenia škôl a predškolských zariadení, nielen prvých 10 kalendárnych dní, ako to bolo v prípade OČR doteraz. Ide o tzv. pandemické ošetrovné.

Veľmi dôležité upozornenie: zamestnancovi, ktorému je vyplácané pandemické ošetrovné, sa nebude prerušovať povinné sociálne poistenie!
(pri štandardnej, resp. „klasickej“ OČR sa zamestnancovi prerušuje od 11. dňa trvania OČR povinné sociálne poistenie)

Kvôli rozlíšeniu pandemickej OČR a „klasickej“ OČR sa v prípade pandemickej OČR zavádza nový druh mzdy
4655 – „Ošetrovné 55% PANDÉMIA“

Na rozdiel od Nemocenskej 55% PANDÉMIA sa Ošetrovné 55% PANDÉMIA posudzuje spätne od vzniku krízovej situácie a uzavretia škôl a ďalších zariadení.
Podrobne sa o tom píše na tejto stránke http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=303 v časti PANDEMICKÉ OŠETROVNÉ UPLATŇOVANÉ ZA DOBU PRED ÚČINNOSŤOU NOVELY.

Čo robiť, ak máte za 03/2020 nahraté Ošetrovné (OČR) vyplácané počas uzatvorenia škôl a predškolských zariadení v dôsledku COVID-19 druhom mzdy 4650 – „Ošetrovné 55%“
Naše odporúčanie je vymazať ošetrovné, ktoré je nahraté druhom mzdy 4650 a použilo sa v prípade uzatvorenia škôl v súvislosti s COVID-19 a nanovo nahrať ošetrovné novým druhom mzdy, ktoré sa týka uzatvorenia škôl v súvislosti s COVID-19 a to 4655 – „Ošetrovné 55% PANDÉMIA“.
Pozor! Treba použiť postup „výmaz“ a „nahratie“. V žiadnom prípade neprepisuje kód 4650 kódom 4655!!!

Ak použijete nami odporúčaný postup, tak:

1. pri vymazaní ošetrovného s druhom mzdy 4650 sa automaticky na pozadí vymaže aj prerušenie povinného sociálneho poistenia od 11. dňa trvania OČR z tabuľky prerušení
2. pri zadaní ošetrovného s druhom mzdy 4655 sa nevygeneruje prerušenie povinného sociálneho poistenia do tabuľky prerušení.
Toto je veľmi dôležité, lebo prerušenie povinného sociálneho poistenia ovplyvňuje údaje v ELDP, čo má za následok vplyv na výpočet starobného dôchodku v budúcnosti a ďalšie životné situácie (dávky v nezamestnanosti a pod.).


Zmeny v module SKLAD

uvedené opravy sa týkajú len programu Aurus EKONOMIKA (grafická verzia):

 • doklad Príjemka – Výdajka – Prevodka. Od tejto verzie môžete používať doklad P-V-P v grafickej verzii a využívať všetky výhody ktoré grafika prináša ako je prehľadnosť dokladu, nastavenie riadkov podľa vlastných potrieb, systém záložiek na riadkoch i hlavičke a mnohé ďalšie.

Všeobecné zmeny vo verzii

uvedené opravy sa týkajú len programu Aurus EKONOMIKA (grafická verzia):

 • úprava tlačí výstupov – výrazné zvýšenie spoľahlivosti a rýchlosti

Bližšie informácie ohľadom ďalších zmien nájdete v novinkovom manuály