Mzdy a personalistika

Mzda, odvody, štatistika, priemerky, dovolenky, odmeny, práca nadčas a vo sviatok – vždy podľa aktuálnej legislatívy

Ročné zúčtovanie dane

Elektronická komunikácia so sociálnou a zdravotnými  poisťovňami

Automatické zaúčtovanie mzdových nákladov na príslušné kalkulačné položky

Napojenie na dochádzkové systémy

Široká funkcionalita

 • množstvo rôznych foriem a spôsobov výpočtu základnej mzdy, prémií, náhrad, príplatkov a zrážok
 • evidencia a automatizovaný výpočet dovoleniek, náhrad príjmu pri pracovnej neschopnosti , návštev lekára, sprevádzania a nadčasov nastavených podľa aktuálnej legislatívy
 • možnosť rôznych pracovných úväzkov
 • automatické rozúčtovanie mzdových nákladov na strediská, výkony, zákazky, či iné nákladové štruktúry, vrátane preúčtovania nákladov za stroj pracovníka priamo v mzdovom výkaze práce
 • možnosť zadania dovolenkových nárokov nad rámec Zákonníka práce formou evidencie dodatkových dovoleniek
 • komplexné spracovanie Ročného Zúčtovania Dane (Žiadosť, RZD, Vyhlásenie k 2%, Potvrdenie o zaplatení dane)

Benefity pre užívateľa

 • automatizované generovanie mzdových výkazov práce z kmeňového súboru miezd , ako aj z importu z MS Excel
 • výpočet čistej mzdy po jednotlivých pracovníkoch, vybranú skupinu alebo hromadne za celý podnik
 • nástroj na vytvorenie vlastných spôsobov výpočtu mzdy formou vytvárania vlastných druhov miezd s osobitými vlastnosťami
 • rozpočítanie príjmu pre sociálne poistenie pracovníka, a to aj mimo obdobia aktuálneho spracovania za účelom vyčíslenia poistného s nepravidelným príjmom
 • možnosť odosielania formulárov elektronicky priamo zo systému
 • pohodlná práca s dohodármi, dôchodcami, študentami a pracovníkmi s nepravidelným príjmom vďaka komplexne vyplneným Vzorov naplnenia kmeňového súboru pre všetky typy pracovných pomerov a dohôd, dôchodcov a študentov. V programe je zároveň implementovaná metodika správneho nastavenia a zadania údajov pre prípad zmien podmienok danej dohody/ pracovného pomeru. Táto metodika sa prejaví pri výpočte čistej mzdy presným popisom, čo nie je v poriadku a návodom ako daný stav napraviť
 • automatické generovanie prihlášok, odhlášok a prerušení poistenia pri nástupe pracovníka, ukončení pracovného pomeru a pri prerušení poistenia z dôvodu PN vďaka napojeniu dokladu Náhrada príjmu pri PN na prihlášky/ odhlášky do Zdravotnej Poisťovne

Výstupy:

 • zápočtový list
 • všetky formy zákonných výstupov pre finančnú správu, sociálnu poisťovňu, zdravotnú poisťovňu a pre DDS, a to automatizovanou formou výstupu
 • mesačný prehľad o dani, ako aj ročné Hlásenie o vyúčtovaní dane formou automatizovaného napojenia na aplikáciu eDane
 • evidenčný list dôchodkového poistenia, spracovanie aj do xml súboru
 • mzdový list zamestnanca s možnosťou exportu do MS Excel
 • potvrdenie o zdaniteľnej mzde
 • potvrdenie pre nárok na nemocenskú dávku
 • potvrdenie pre nárok na dávku v nezamestnanosti
 • potvrdenie pre nárok na nemocenskú dávku
 • potvrdenie pre nárok na dávku v nezamestnanosti,• podklad pre tvorbu sociálneho fondu
 • generovanie prevodných príkazov na úhradu mzdových záväzkov
 • komplexné výstupy – Dátový sklad pracovníkov a Dátový sklad miezd a výplatných pások. Tieto umožnia získanie aj zdanlivo nerealizovateľných výstupov a ich prezentáciu v tabuľkovej forme s jednoduchým exportom na tlač alebo do Excelu a to všetko intuitívnym a jednoduchým spôsobom
 • výplatné pásky s množstvom voliteľných nastavení
 • štatistické výkazy Trexima

Náhľady