Prevodný príkaz (generovanie)

Umiestnenie: Banka - Výpočty

Tento nástroj slúži na automatické vytvorenie prevodného príkazu. Je užitočný najmä pri vytváraní prevodných príkazov pre záväzky z miezd – dane, odvody, výplaty pracovníkov na ich účty, zrážky z miezd na účty alebo pre platby nájomného z modulu pozemky.

V hlavnej záložke je v prvom rade potrebné vybrať, či má systém len vypočítať zostavu alebo má rovno generovať prevodný príkaz. Nastavuje sa to v poli pod názvom:

„Čo urobiť“, kde príznak „V“ znamená, že sa vytvorí len zostava s opisom potenciálneho prevodného príkazu. Systém v nej zobrazuje záväzky s príslušnými sumami, ktoré by sa vygenerovali do prevodného príkazu.

Príznak „G“ znamená vytvorenie samotného prevodného príkazu, ktorý možno prezerať, prípadne aj ručne upravovať v okne Vstupy/Prevodný príkaz. Zároveň sa na obrazovke zobrazí kontrolná zostava s informáciami o prevodnom príkaze. Do prevodného príkazu sa zapíšu príkazy na platbu za tie záväzky, ktoré sú zapísané v saldokonte, nie sú v plnej výške uhradené a zároveň nebol na ne v plnej výške vystavený nejaký predošlý prevodný v príkaz. Ďalšou podmienkou sú všetky užívateľom zadané kritériá, ktoré zadá pred generovaním.

Sekcia podklad pre výpočet:

CSV súbor nájomného z POZEMKOV / inak je podkladom fakturačné saldokonto – v prípade tvorby prevodného príkazu prenájom z programu Aurus POZEMKY je nutné túto voľbu zapnúť (predtým je potrebné vykonať export *.csv súboru z programu Aurus POZEMKY). Ak sa voľba nezapne, podkladom je fakturačné saldokonto zo systému.
Nájomcovia pozemkov z adresára – vyberá sa názov nájomcu z číselníka odberatelia – dodávatelia.

Nájomcovia pozemkov z adresára – vyberá sa názov nájomcu z číselníka odberatelia – dodávatelia.

Ďalšie výberové kritériá:

Z modulu MZDY – voľba sa zapína v prípade potreby generovania príkazu pre záväzky prenesené z modulu MZDY.

Záväzky ostatné – voľba sa zapína v prípade potreby generovania príkazu pre iné typy záväzkov ako sú záväzky prenesené z modulu MZDY (ide tu o záväzky, ktoré boli nahraté v module FAKTURÁCIA – došlé faktúry, prípadne postúpené záväzky…)

Banka partnera – zadaním príslušného kódu banky užívateľ určuje prenos iba tých záväzkov, ktorých partner má na sebe uvedený tento kód banky.

Sekcia Pridelenie uhrádzanej sumy:

Úhrady len do výšky DPH – tento prepínač má význam, ak požaduje užívateľ zaplatiť sumu len do výšky DPH na vstupe na jednotlivých záväzkoch.

Úhrada v percentách – umožňuje uviesť výšku úhrady vyjadrenú v percentách, ktorá sa má uviesť na prevodný príkaz.

Minimálny možný neuhradený zostatok – v prípade, že neuhrádzame celú dlžnú sumu záväzku (z dôvodu, že bude úhrada len do výšky DPH alebo bude uvedená v percentách a bude menej ako 100%), nastane situácia, že záväzok bude naďalej celý neuhradený a v niektorých prípadoch môže zostať neuhradená suma veľmi nízka. Z tohto dôvodu je možné v tomto parametri nastaviť sumu, ktorá ak bude rovná neuhradenej sume záväzku, systém dá na úhradu do prevodného príkazu celú neuhradenú sumu.

Maximálna jednotlivá úhrada – užívateľ môže zadať maximálnu sumu pre príslušný záväzok, ktorú necháme vygenerovať ako úhradu.

Maximálna celá úhrada – užívateľ môže zadať maximálnu sumu, ktorú požaduje dať na úhradu.

V prípade, že bude užívateľ požadovať generovať prevodný príkaz z modulu MZDY alebo POZEMKY, je nutné si predtým zvoliť príslušnú šablónu, ktorá má prednastavené všetky potrebné nastavenia.

Pri úhradách miezd užívateľ po zvolení šablóny zadá: G – generovať doklady, predchádzajúci mesiac úhrady miezd a aktuálny mesiac samotného prevodného príkazu, na základe čoho systém generovanie automaticky vykoná.

Pri úhradách nájmu z pozemkov užívateľ po zvolení šablóny zadá: G – generovať doklady a partnera (nájomcu) z číselníka, na základe čoho systém generovanie automaticky vykoná.

Záložka Ohraničenie úhrad všeobecne:

Neuhradená suma Od – Do – úhrada sa vygeneruje len k záväzkom, na ktorých je neuhradená suma v uvedenom intervale

Celková suma záväzku Od – Do – úhrada sa vygeneruje len k záväzkom, na ktorých je celková suma v uvedenom intervale

Dátum splatnosti Od – Do – úhrada sa vygeneruje len k záväzkom, na ktorých je uvedený dátum splatnosti v uvedenom intervale

Variabilný symbol – úhrada sa vygeneruje len k záväzkom, na ktorých je uvedený zadaný variabilný symbol

Konštantný symbol – úhrada sa vygeneruje len k záväzkom, na ktorých je uvedený zadaný konštantný symbol

Odberateľ – dodávateľ – úhrada sa vygeneruje len k záväzkom, na ktorých je uvedený zadaný partner

Záložka Ohraničenie úhrad z miezd:

Upozornenie: Všetky nižšie uvedené ohraničenia sa týkajú záväzkov, ktoré boli prenesené z modulu MZDY !!!

Rok, Perióda – úhrada sa vygeneruje len k tým záväzkom prenesených z modulu MZDY, ktoré patria do zadanej mzdovej periódy

Bezhotovostné výplaty miezd – prepínač určuje, či sa majú alebo nemajú vygenerovať úhrady k bezhotovostným výplatám pracovníkov na ich bankové účty

Bezhotovostné zálohy miezd – prepínač určuje, či sa majú alebo nemajú vygenerovať úhrady k bezhotovostným zálohám pracovníkov na ich bankové účty

Ostatné záväzky voči zamestnancom z miezd – prepínač určuje, či sa majú alebo nemajú vygenerovať úhrady k záväzkom voči zamestnancom ako sú napríklad sporenia, zrážky, splátky pôžičiek a pod. (ide o záväzky, ktoré nie sú ani bezhotovostné výplaty ani bezhotovostné zálohy)

Hierarchia – PODNIK/ZAVOD/STREDISKO – vyberá sa úroveň v hierarchii organizačnej štruktúry podniku z číselníka:

Osobné číslo – je možné zadať aj osobné číslo z číselníka pracovníkov

Ostatné záväzky voči iným org. z miezd – prepínač určuje, či sa majú alebo nemajú vygenerovať úhrady k záväzkom voči daňovému úradu, zdravotným poisťovniam, sociálnej poisťovni, úradu práce, doplnkovým dôchodkovým poisťovniam…

Druh mzdy 1.,… – vygenerujú sa úhrady len k záväzkom so zadaným druhom miezd

Záložka Ohraničenie úhrad nie z miezd:

Upozornenie:
Všetky nižšie uvedené ohraničenia sa týkajú záväzkov, ktoré neboli prenesené z modulu MZDY !!!

Fakturačná perióda Rok, Perióda – úhrada sa vygeneruje k ostatným záväzkom, ktoré patria do uvedenej fakturačnej periódy a ktoré neboli prenesené z modulu MZDY

Daňová perióda Rok, Perióda – úhrada sa vygeneruje k ostatným záväzkom, ktoré patria do uvedenej daňovej periódy a ktoré neboli prenesené z modulu MZDY

Mena – úhrada sa vygeneruje len k ostatným záväzkom iným, ktoré sú v uvedenej mene

Generovanie PP z predfaktúr – prepínač určuje, či úhrady generovať aj k predfaktúram

Generovanie PP z vrát.faktúr – prepínač určuje, či úhrady generovať aj k vráteným faktúram

Počet upomienok od – úhrady sa vygenerujú len k tým záväzkom, ku ktorým bol vytvorený zadaný počet upomienok

Počet penalizačných faktúr od – úhrady sa vygenerujú len k tým záväzkom, ku ktorým bol od dodávateľa zaslaný zadaný počet penalizačných faktúr

Štatistika 1.,2. – úhrady sa vygenerujú k tým záväzkom, na ktorých je v poli štatistika uvedená tu zadaná hodnota

Záložka Prevodný príkaz:

Parametre potrebné pre správne vytvorenie samotného dokladu Prevodný príkaz sú dostupné len v prípade, ak je v poli v hlavnej záložke pod názvom „Čo urobiť“ zadaná hodnota „G“

Rok, Perióda – perióda modulu BANKA, do ktorej má byť doklad zaradený

Číslo generovaného dokladu – číslo generovaného prevodného príkazu

Symbol platby – symbol platby do hlavičky prevodného príkazu

Dátum vystavenia, splatnosti – dopĺňa sa do hlavičky prevodného príkazu

Na ťarchu účtu – bankové konto, z ktorého budú úhrady realizované                                                                   

Maximálny počet riadkov na PP – maximálny možný počet riadkov na jednom prevodnom príkaze. V prípade, že úhrad bude viacero, založí sa viac dokladov „Prevodný príkaz“                                                                  

Miesto – dopĺňa sa do hlavičky prevodného príkazu