Vrátenie uzávierky modulu POKLADŇA

Umiestnenie: Pokladňa - Uzávierka

Funkcia Vrátenie uzávierky modulu POKLADŇA zabezpečí korektné vrátenie z aktuálnej periódy do predchádzajúcej, už uzavretej periódy. Používa sa zvyčajne v prípadoch, kedy užívateľ zistí počas inventarizácie, že mu chýba doklad, ktorý nenahral.

Uzávierku je možné vrátiť iba v tom prípade, ak nadradené moduly k pokladni (Fakturácia, Dane, Účtovníctvo) neboli ešte uzavreté. Ak už spomínané moduly boli uzavreté, je nutné najprv vrátiť ich uzávierky, až potom systém umožní vrátenie uzávierky v samotnom module pokladňa.

Poznámka:
Ak napríklad užívateľ zistí, že má pokladničný doklad zaúčtovaný na nesprávnom účte, stačí tento účet opraviť v účtovnom doklade v module účtovníctvo. Takýto typ nezrovnalosti nie je dôvodom na vrátenie uzávierky.

Výberové kritériá sa v okne nastavujú automaticky a sú neprístupné (Rok, Perióda). Po spustení tejto funkcie sa kontroluje:

  • či nie sú uzavreté súvisiace periódy nadriadených modulov
  • či je zhodná aktuálna verzia produktu s verziou, s ktorou bola perióda uzavretá
  • či je otváraná perióda prítomná v aktuálnych dátach (archivácia roka)

V prípade, že sú všetky potrebné kontroly úspešné, systém vrátenie uzávierky vykoná: