Prevodný príkaz

Umiestnenie: Banka - Vstupy - Doklady

Voľba slúži na vytvorenie a spracovávanie príkazov na úhradu s možnosťou ich následného exportu pre potreby elektronickej komunikácie s bankou.

V paneli nástrojov je možné zobraziť zoznam existujúcich prevodných príkazov, v rámci ktorého je možné požadované údaje vyhľadávať (systém pri hľadaní berie do úvahy periódu, ktorá je zadaná v hlavnom okne v ľavej hornej časti). Užívateľ vidí základné informácie o príkaze ako je dátum a číslo dokladu, bankový účet, kód banky a celkový sumár príkazu.

Nový príkaz na úhradu je možné vytvoriť prostredníctvom tlačidla Pridať, ktoré sa nachádza v paneli nástrojov:

Pokračuje sa vyplnením hlavičky prevodného príkazu, kde je nutné zadať základné údaje:

Doklad

číslo dokladu

Zahraničný prevod

prepínacie tlačidlo pre zahraničný prevod

Na ťarchu účtu

bankový účet spoločnosti, na ktorom sa budú pohyby realizovať

Dátum vystavenia

dátum vystavenia príkazu

Dátum splatnosti

dátum splatnosti príkazu

Celková suma

celkový sumár prevodného príkazu

Po vyplnení údajov v hlavičke dokladu sa následne vypĺňajú riadky prevodného príkazu manuálne v prípade debetných položiek, ktoré nie sú úhradami faktúr a potom aj zo samotného zoznamu došlých faktúr. V tomto zozname štandardne nie sú zobrazované tie faktúry, ktoré už boli dané na úhradu do prevodného príkazu.

Na riadku je možné zadať číslo faktúry pokiaľ ho užívateľ pozná alebo je možné vyvolať zoznam došlých faktúr pomocou tlačidla uvedeného nižšie:

Užívateľ môže použiť buď výber po jednotlivých faktúrach, alebo cez hromadné označenie faktúr v zozname pomocou klávesovej kombinácie CTRL+ľavé tlačidlo myši, (podrobnejšie o možnostiach viac-násobných výberov TU )

TIP:
Pri vytváraní nového prevodného príkazu v riadkoch po vyvolaní zoznamu faktúr je možné v tomto zozname okrem hromadného vyznačenia faktúr, pomocou ktorého sa vkladajú do príkazu viaceré riadky naraz, robiť aj tzv. viacnásobné výbery (filtrovanie údajov). Užívateľ vyberie viaceré riadky pomocou klávesovej kombinácie CTRL + ľavé tlačidlo na myši, následne na poslednom vybratom riadku stlačí pravé tlačidlo myši a zvolí voľbu „Vybrať označené“, čím systém zoznam vybratých záznamov zúži a zobrazí len vybrané faktúry, ktorých výber sa dá naďalej upravovať.

Po vybratí faktúr a stlačení tlačidla OK systém zobrazí informatívnu zostavu, kde vypíše prípadné chybné údaje, ktoré sú vyznačené v prvom stĺpci CHYBA. Upozornenia s označením „!“ sú dôležité, tieto je nutné opraviť. Upozornenia, ktoré sú vyznačené s označením „ _“ slúžia len na upozornenie.

Údaje sa ukladajú pomocou tlačidla Uložiť v paneli nástrojov a v prípade potreby vygenerovať prevodný príkaz je možné tak spraviť pomocou tlačidla Súbor do bankingu:


V okne sa zadáva príslušná banka, za ktorú sa požaduje vykonať generovanie, rok, perióda, číslo bankového účtu, na ktorého ťarchu má ísť príkaz, číslo prevodného príkazu a v prípade potreby užívateľská prípona.

V prípade, že má podnik viaceré bankové účty a užívateľ požaduje generovať príkazy z viacerých účtov, je možné pre každý vytvoriť samostatnú šablónu, do ktorej sa prednastavia údaje potrebné pre generovanie. Následne pri použití užívateľ vyberie vždy požadovanú šablónu.

Ešte pred samotným vygenerovaním je možné nastaviť cestu pre vyexportovanie súboru: