Uzávierka modulu ÚČTOVNÍCTVO

Umiestnenie: Účtovníctvo - Uzávierka

Logo AE Fakturacia

Po spustení voľby systém rok a periódu automaticky predpĺňa, nie je možné tieto údaje meniť. Jedná sa o prvú neuzavretú periódu:

Zároveň nesmie byť nikto prihlásený v moduloch systému, v opačnom prípade hlási zakázanú činnosť:

Uzávierka modulu účtovníctvo najskôr vykoná kontroly uzavretosti podriadených modulov (Fakturácie, Pokladne, Banky, Daní, Dlhodobého majetku, Zvierat, Miezd, Drobného majetku a Skladu). V prípade, že niektorý z nich nie je uzavretý, upozorní užívateľa a uzávierku nevykoná:

Pokiaľ sú všetky podriadené moduly uzavreté, vykoná kontrolu na spustenie operatívnej uzávierky v plnom rozsahu, vrátane automatík ako aj pre všetky zdrojové dávky. Pokiaľ operatívna uzávierka nebola spustená v plnom rozsahu, vypíše upozornenie:

Zároveň sa kontroluje, či neexistuje chybný alebo nezaúčtovaný doklad,  na ktorý taktiež upozorňuje. V prípade nastavenej konfigurácie pre Povinnosť robiť Cash_flow systém skontroluje aj spustenie Aktualizácie Cash_flow. V prípade, že sa nájde nekorektný stav v rámci vyššie uvedeného, vypíše o tom informáciu a uzávierka sa nespustí:

Pokiaľ je všetko v poriadku a stav je korektný, spúšťaná perióda sa označí príznakom uzavretá a aktuálna sa nastaví na ďalšiu otvorenú v danom roku.

Keďže modul účtovníctvo má spravidla minimálne aj 13.periódu, na korektné uzavretie celého roka je potrebné vykonať uzávierku aj tejto poslednej periódy. V prípade jej uzavretia sa nastaví ako aktuálna 1.perióda nasledujúceho roka.

Po uzavretí nie je možné v module účtovníctvo už vykonávať žiadne zmeny v uzavretej perióde. Ak užívateľ zistí chybu a potrebujete ju spätne opraviť, je nutné využiť funkciu Vrátenie uzávierky.