Aurus AGRO

Efektívne riadenie a plánovanie rastlinnej výroby

Presné evidovanie a plánovanie prác v rastlinnej výrobe.

Elektronické odposielanie údajov na ÚKSÚP podľa platnej legislatívy.

Kontrola dodržiavania legislatívy.

Nástroj na podávanie žiadostí o priame podpory.

Prepojenie so štátnymi informačnými systémami – GSAA, Pôdne mapy, HRIS …

Zobrazenie pohybu a práce strojov so zariadením GPS.

Karty plodín s operáciami, dávkami hnojív a ochranných prostriedkov, časovými a výkonnostnými normami pre rôzne metódy pestovania plodín.

EVIDENCIA AGRONOMICKEJ ČINNOSTI NA PÔDE

Každý poľnohospodár musí viesť evidenciu svojich aktivít na poľnohospodárskej pôde a dokladovať dodržiavanie legislatívy ktorá s pôdou súvisí. Ak zároveň poberá priame platby alebo iné podpory súvisiace s hospodárením na pôde, tak povinná evidencia a kontroly sú ešte podrobnejšie. Ide hlavne o Nitrátovú smernicu, Správnu farmársku prax, vysledovateľnosť potravín a podporu krížového plnenia.

V programe AURUS AGRO sa dajú pohodlne evidovať vykonané aktivity len potvrdzovaním alebo zmenou plánovaných hodnôt. Zo zaznamenaných hodnôt je potom možné vytvoriť výstupné zostavy pre všetku povinnú legislatívu. Program taktiež umožňuje exporty výstupov do najpoužívanejších formátov ako PDF, CSV a JPG.

Samozrejmosťou je elektronické odosielanie údajov na príslušné úrady – UKSUP, PPA – ak to zákon vyžaduje a umožňuje.

Táto evidencia slúži pre odberateľov vašich produktov rastlinnej výroby a kontrolné orgány. Zároveň zabezpečí potrebné informácie v krízových prípadoch, t.j. vždy keď treba spätne vysledovať celý reťazec výroby a distribúcie potravín od obchodu až po prvovýrobcu – poľnohospodára.

ZOSTAVY

Karta plodín, Spotreba nafty, Využitie strojov, Osevný plán

Náklady a výnosy za parcelu, plodinu, podnik plán aj skutočnosť, Porovnanie plánu a skutočnosti

Spotreba hnojív, Bilancia živín, Limitné dávky dusíka, Plán hnojenia

Spotreba prípravkov na ochranu rastlín, Prehľady za diely, parcely, plodiny.

Podklady pre Mzdy, Priame platby, Krížové plnenie,

Na obrazovku, na tlačiareň, do súboru, formát pdf, excel, txt.

VÝSTUP PRE ÚKSÚP

Priamo z programu Aurus Agro odošlete Elektronickú evidenciu údajov o spotrebe hnojív a prostriedkov na  ochranu rastlín na ÚKSÚP.

Pred odoslaním Vám program skontroluje možné prekročenie povolených dávok, nesprávne použitie prostriedkov a iné možné porušenia. Máte tak možnosť pred odoslaním dávky urobiť v evidencii potrebné opravy.

Upozornenia na možné porušenie legislatívy o spotrebe hnojív a prostriedkov na  ochranu rastlín sa zobrazujú aj priebežne pri evidencii pracovných operácií na pôde.

Kontroly sú nastavené pre bežného pestovateľa ako aj pre integrovanú a ekologickú produkciu.

Užitočné linky: registre a zoznamy

GEO ŽIADOSŤ

V programe AURUS AGRO – modul Geo žiadosť pripravíte podklady pre jednotnú žiadosť v elektronickej podobe vo vysokej kvalite s vynaložením minimálnej námahy.

Pre vyššiu presnosť je možné využiť ako podklad ku kresleniu hraníc užívania rôzne mapy – katastrálne mapy, BPEJ, N-DIR,KP a aktuálnu ortofotomapu vo vysokom rozlíšení.

Je zabezpečená maximálna integrácia so štátnym systémom GSAA tak, že používate prepracovanú „user friendly“ funkcionalitu  na kreslenie hraníc užívania v Aurus Agre a zároveň využívate všetky údaje, ktoré má systém GSAA k dispozícii.

DENNÍK PASENIA

Je voliteľný modul, ktorý umožňuje viesť presnú evidenciu zvierat s prepočtom prijatých a odobraných živín.

V zostave je možné zvoliť si  zobrazované informácie, ich poradie, časové rozpätie a konkrétne stádo.

SKLAD

Skladová evidencia zásob agronóma.

Výdaj sa eviduje automaticky na základe evidencie použitia hnojív a ochranných prostriedkov na parcele.

Automatizované prepojenie s účtovnými systémami.  Prehľady stavov a pohybov zásob.

TRÉNING

Samostatný modul, ktorý umožňuje vyskúšať rôzne varianty pestovania plodín.

GPS

Voliteľný modul, ktorý pracuje s údajmi z GPS systémov.

Umožňuje identifikáciu a kontrolu vykonaných prác na parcele – dodržanie resp. prekročenie stanovenej rýchlosti agrotechnickej operácie, rozsah prác, rozpracovanosť prác.

Na podklade mapy parciel a osevného plánu poskytuje o jazde stroja rozbor práce na parcele, prestojoch a prejazdoch. Tieto informácie môžu slúžiť ako podklad pre výpočet mzdy vodiča. Sú obsiahnuté v Knihe jázd vodiča a Knihe jázd vozidla.

Bilancia živín

Podľa údajov softvér vytvorí plánované a skutočné saldo príjmu a výdaju prvkov N, P, K, Mg, Ca a S do pôdy z dát o hnojení, resp. zbere úrody. V bilancii je možné zohľadniť pasenia a biologickú fixáciu dusíka.

Program upozorňuje na prípadné prekročenie povolených hodnôt vzhľadom na zraniteľné územia podľa príslušnej legislatívy.

Okrem bilancie po parcelách je možné rátať aj celkovú bilanciu za podnik – nakúpené a použité hnojivá – prípadne bilanciu za živočíšnu výrobu – saldo vyprodukovaných a použitých, resp. umiestnených hospodárskych hnojív.

Správna farmárska prax

… umožňuje vytvoriť výstupy v elektronickej forme predpísaných kontrolných zostáv podľa zákonov:

  • Evidencia o hnojení pozemkov ·
  • Prehľad spotreby hnojív ·
  • Spôsob spracovania bilančného porovnania živín na poľnohospodárskom pozemku ·
  • Výsledná bilancia živín ·
  • Údaje o spotrebe prípravkov na ochranu rastlín ·
  • Evidencia spotreby prípravkov na ochranu rastlín ·
  • Spotrebované množstvo všetkých prípravkov na ochranu rastlín

Všetky zostavy možno predkladať príslušným kontrolným orgánom v papierovej ako aj v elektronickej podobe.

Podpora

Požiadavky našich zákazníkov robia náš produkt lepší.

Všetky vaše problémy neodkladáme bokom, ale snažíme sa ich riešiť operatívne v čo najkratšom čase.

Naša firma ponúka externé vedenie vašej evidencie našimi pracovníkmi a v prípade záujmu aj nahranie vašich údajov spätne za predchádzajúce obdobia.