Aurus AGRO

Efektívne riadenie a plánovanie rastlinnej výroby

Presné evidovanie a plánovanie prác v rastlinnej výrobe.

Elektronické odposielanie údajov na ÚKSÚP podľa platnej legislatívy.

Kontrola dodržiavania legislatívy.

Nástroj na podávanie žiadostí o priame podpory.

Prepojenie so štátnymi informačnými systémami – GSAA, Pôdne mapy, HRIS …

Zobrazenie pohybu a práce strojov so zariadením GPS.

Karty plodín s operáciami, dávkami hnojív a ochranných prostriedkov, časovými a výkonnostnými normami pre rôzne metódy pestovania plodín.