Uzávierka modulu POKLADŇA

Umiestnenie: Pokladňa - Uzávierka

Uzávierkou modulu Pokladňa sa uzatvára prvá otvorená perióda alebo uzavretá perióda, ktorá neskončila korektne. V uzatváranej perióde nesmú existovať žiadne proforma doklady

Všetky pokladničné doklady v module Pokladňa musia byť korektne zaúčtované, pokiaľ podnik používa  modul Účtovníctvo (konfigurácia). Všetky daňové pokladničné doklady musia byť spracované do daní (spustená daňová operatíva), pokiaľ podnik používa modul Dane (konfigurácia).

Uzávierka vytvorí chybový protokol, kde informuje, ktorý doklad a z akého dôvodu neprešiel kontrolou.  Pokladne s dennou uzávierkou a fiškálne pokladne, musia mať uzavreté všetky dni v rámci uzatváranej periódy.

Podľa konfigurácie pre každý rok sa s poslednou periódu spustí zároveň aj ročná uzávierka. Ročná uzávierka modulu Pokladňa nevykonáva žiadne iné činnosti ako bežná periodická uzávierka.

Vstupné okno automaticky nastaví prvú neuzavretú periódu  príslušného roku.

V prípade, že vyššie uvedené podmienky nie sú splnené a doklady neprejdú kontrolou, systém na to upozorní hláškou a následne zobrazí chybový protokol s popisom dôvodov:

Dôvody:

Denná uzávierka nie je uzavretá – v prípade pokladní, ktoré majú nastavenú dennú uzávierku a pokladní typu fiškálne, je nutné mať spracovanú uzávierku za každý deň. Ak nie je zbehnutá denná uzávierka, systém nedovolí takéto doklady ani zaúčtovať, budú sa zobrazovať aj v zozname, kde je dôvod chyby uvedený  „Doklad nie je zaúčtovaný“. Preto je nutné najprv dennú uzávierku vykonať, následne doklady zaúčtovať.

Doklad nemá spracovanú DPH – znamená, že v module Dane nebol doklad zahrnutý do daňovej operatívy, preto je nutné za danú periódu v tomto module spustiť daňovú operatívu.

Doklad nie je zaúčtovaný – znamená, že doklad nie je zaúčtovaný alebo je nekorektne zaúčtovaný (chýba účet a pod.), je nutné ho správne zaúčtovať.

Modul pokladňa je podradeným modulom k fakturačnému, daniamúčtovnému modulu a v prípade, že nie je uzavretý, systém tieto nadradené moduly nedovolí uzatvoriť.

Po zaúčtovaní všetkých dokladov uzávierka zbehne bez chýb a perióda sa prepne do ďalšieho mesiaca:

Po vykonaní uzávierky príslušnej periódy už nie je možné na dokladoch, ktoré do nej patria vykonávať žiadne zmeny.

V prípade, že užívateľ požaduje vykonávať zmeny, buď sa uzávierka vráti, aby sa doklady sprístupnili (ak je ale nadradený modul už tiež uzavretý, najprv je nutné vrátiť uzávierku tohto nadradeného modulu, až potom systém dovolí vrátiť uzávierku pokladne) alebo zmeny vykoná užívateľ v účtovných dokladoch v module účtovníctvo.