Materiál na sklade

Umiestnenie: Sklad - Vstupy - Kmeňové súbory

V okne sa nachádzajú informácie o stavoch a zrealizovaných pohyboch na materiálových kartách. Užívateľ si v okne môže zobraziť stopnuté aj nestopnuté karty. Po vybratí konkrétnej karty v zozname systém v dolnej časti okna v jednotlivých záložkách zobrazí príslušné informácie.

Záložka Aktuálny stav

V záložke je možné vidieť stav na karte v hodnotách a v príslušnom množstve v danej mernej jednotke.

Obstarávacie náklady systém ťahá buď zo záložky Obstarávacie náklady, do ktorej sa informácie dostávajú z príjemky, ktorá bola párovaná s došlou faktúrou/pokladničným dokladom. Alebo môže ísť o dorovnanie hodnoty z dôvodu zaokrúhlovacieho rozdielu, ktoré vyplynie z nastavenia spôsobu sledovania zásob (konfigurácia systému).

Záložka Obraty v periódach

Obraty po periódach je zosumarizovaná informácia pohybov na materiálovej karte:

Po stlačení tlačidiel, ktoré sú vyznačené tmavo šedou farbou (Príjem, Výdaj, Precenenie, Opravné položky atď.), je možné vyvolať jednotlivé doklady a položky, z ktorých sa príslušná sumárna informácia skladá.

Záložka Materiálová karta

V tejto záložke je možné vidieť jednotlivé nákupy na karte v prípade sledovania zásob metódou FIFO. Pod hlavnú materiálovú kartu na ktorej je užívateľ v zozname nastavený systém v riadkoch zobrazuje tzv. podkarty (príjmy prijaté v poradí za sebou), ktoré majú evidovanú príslušnú skladovú cenu.

Záložka Obstarávacie náklady

V záložke je možné vidieť obstarávacie náklady, tvorené na príjemkách. Tieto sa dosadzujú buď na základe párovania s došlou faktúrou/pokladničným dokladom alebo môže ísť o dorovnanie hodnoty z dôvodu zaokrúhlovacieho rozdielu, ktoré vyplynie z nastavenia spôsobu sledovania zásob (konfigurácia systému).

Záložka Výrobné čísla

V tejto záložke je možné vidieť výrobné čísla materiálových/skladových kariet spolu s informáciou o poslednom príjme, dátume výroby daného produktu a množstve na sklade.

Tieto údaje sa zadávajú pri príjme na príjemke, následne ich systém dosadzuje aj na výdajke pri výdaji a potom aj na faktúre. Pri automatickom generovaní výdajky, faktúry sa taktiež dosadzujú. V prípade potreby je možné ich aj tlačiť.

Príjemka – riadok dokladu – záložka výrobné čísla:

Poznámka:
Aby bolo možné výrobné čísla zadávať na karte je potrebné mať túto možnosť zapnutú v číselníku materiálových kariet:

Filter

Cez pravé tlačidlo na myši v zozname kariet je možné vyvolať menu, kde sa nachádzajú nižšie uvedené voľby:

Prvá voľba je samotný zoznam kariet, ktorý sa dá vyvolať aj cez panel nástrojov alebo cez klávesovú kombináciu SHIFT+F4.

Kopírovať hodnotu bunky je možné pre potreby ďalšieho kopírovania do iného poľa.

Pomocou filtra je možné filtrovať údaje v zozname podľa skladu OD-DO, čísla/názov materiálu OD-DO, prípadne stavu a typu (stopnuté/nestopnuté/všetky):

Po zadaní skladu a materiálovej karty vo filtri systém údaje v zozname zobrazí: