Hromadné zaúčtovanie pokladničných dokladov

Umiestnenie: Pokladňa - Výpočty

Hromadné zaúčtovanie pokladničných dokladov je funkcia, ktorá pre daný rok a periódu vykoná zaúčtovanie pokladničných dokladov pre Účtovníctvo.

Účtovné doklady číslovať podľa zdrojových – pomocou tejto voľby je možné nastaviť, že účtovné doklady, ktoré sa budú vytvárať budú číslované podľa zdrojových (t.j. samotných pokl.dokladov) a to spolu s nastavením, ktoré sa vykoná v ďalšom poli.

Konštanta plus k číslu zdrojového dokladu – táto voľba je sprístupnená, ak je zvolené číslovanie účtovných dokladov podľa zdrojových (t.j. predošlá voľba). V tomto poli sa nastaví číslo, o ktoré sa má zvýšiť zdrojové číslo dokladu a tak sa zadaná hodnota poľa pripočíta k číslu pokladničného dokladu a vytvorí číslo účtovného dokladu. Ak sa v tomto poli ponechá nula, číslo účtovného dokladu bude totožné s číslom pokladničného dokladu.

Napríklad:

  • ak je číslo pokladničného dokladu 10000 a v tomto poli sa nastaví konštanta 2, tak bude číslo účtovného dokladu vygenerované ako 10002
  • ak požaduje užívateľ odlíšiť číslovanie jednotlivých pokladní, pričom majú všetky číslovanie dokladov od čísla 1, je nutné pre každú pokladňu nastaviť inú konštantu. Napríklad pre pokladňu č.1 nastaví konštantu 10000, pre pokladňu č.2 konštantu 20000 atď.. Do poľa pokladňa OD-DO následne nesmie zabudnúť ešte pred spustením zadať príslušnú pokladňu, pre ktorú sa majú účtovné doklady s daným číslovaním vytvárať.

Upozornenie:
Vyššie uvedené možnosti sú prístupné len v tom prípade, ak v číselníku „Definície číselných radov dokladov“ (modul správca) nie je nakonfigurované, že tvorba účtovného čísla dokladu je na základe zdrojového dokladu.

Číslo prvého účtovného dokladu – toto pole bude prístupné, ak si nevyberieme možnosť číslovania účtovných dokladov podľa zdrojových. Zadanou hodnotou určíme, ktorým číslom sa majú začať číslovať účtovné doklady.

Hromadné zaúčtovanie je možné ohraničiť použitím ďalších podmienok, ktoré sa nastavujú v nižšie uvedenej  sekcii:

Pokladňa

OD-DO

Dátumu vystavenia

OD-DO

Číslo dokladu

OD-DO

Odberateľ – dodávateľ 

Mena

Typ dokladu

Je to numerický kód daného druhu pohybu v tomto číselníku.

Bankové doklady

ďalej je možné zadať, či požadujeme tvoriť bankové doklady alebo nie

Po nastavení všetkých výberových kritérií a stlačení voľby OK systém spustí spracovanie, výsledkom ktorého je zostava s vygenerovanými účtovnými dokladmi.

V prípade, že doklad nemá spravenú predkontáciu pre potreby správneho zaúčtovania, systém na túto nezrovnalosť v zostave upozorní (výkričník). Takého účtovné zápisy nie sú korektné, je nutné buď doplniť účet do vytvoreného účtovného dokladu, alebo vymazať účtovný doklad, doplniť účet v predkontácii na pokladničnom doklade a opätovne spustiť zaúčtovanie.