Verzia 24.01/1

Update 24.01/1 - Aurus EKONOMIKA a Aurus EKOPACKET

Verzia vydaná 13.2.2024

Postup aktualizácie programu

Kliknutí si vyberte návod na vykonanie aktualizácie pre program, ktorý používate.

Doprechod môžete vykonať len ak máte verziu   24.01/0

Poznámka:
Pre túto verziu nie je potrebné vykonať aktualizáciu pracovnej stanice.

Legislatíva a najvýznamnejšie novinky vo verzii 24.01/1

MZDY novinky

Novinky platné pre:
 • zapracované zmeny pre Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2023
  • pribudla možnosť generovať údaje pre Ročné zúčtovanie 2023
  • pribudla možnosť zadávať údaje pre Ročné zúčtovanie 2023
  • pribudla možnosť vytlačiť Ročné zúčtovanie 2023 na novom tlačive, pričom pribudli vzorové šablóny
   1001943 – RZD 2023 PDF
   1001944 – RZD a dokl.podľa §39 2023 PDF
   1001942 – Potvrd.k 2% z dane 2023 PDF

Vstupy – Ročné zúčtovanie/Potvrdenie o príjme

Oproti roku 2022 sú v RZD za rok 2023 tieto zmeny:

v záložke Ďalšie údaje:

 • pribúda prepínač, ktorým určíte, či zamestnanec má obmedzenú daňovú povinnosť
 • zrušené údaje o výške nároku daňového bonusu na dieťa za január až jún a júl až december. Nárok na daňový bonus na dieťa sa zadáva súhrnne za celý rok na úvodnej obrazovke ročného zúčtovania 2023 v riadku 09 Nárok na DB §33 . Riadok 09 je znovu prístupný a editovateľný (v ročnom zúčtovaní 2022 bol riadok 09 neprístupný, lebo jeho hodnota sa vypočítala ako súčet nároku za január až jún a nároku za júl až december 2022.
 • zrušený prepínač Začiatok vykonávania závislej činnosti až od 1.7.2022

Na účely výpočtu a následného výpisu NÁROKU DB na deti za obdobie 1-12/2023 na základe údajov v RZD 2023 je aktualizovaná pre potreby ročného zúčtovania 2023 zostava DB na dieťa v RZD od r. 2022. Pripomíname, že v Aurus EKONOMIKE je zostava prístupná na kontextové menu (pravé tlačidlo myši v tabuľke vľavo obrazovky) a v Aurus EKOPACKETE na kláves sF5.

V riadku 15 sa uvádza jeden z dvoch variantov daňového bonusu týkajúceho sa úrokov z hypotéky:

 • Daňový bonus po starom, čo je daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a zákona o dani z príjmov v maximálnej výške 400 Eur
 • Daňový bonus po novom, čo je daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky podľa § 52zzy zákona o dani z príjmov v maximálnej výške 1800 Eur

Poznámka: ak si zamestnanec uplatňuje nárok na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky za rok 2023, tak túto skutočnosť uvedie v Žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania v časti VIII „Miesto pre osobitné záznamy zamestnanca“. Časť IV. „Uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky“ sa v tomto prípade nevypĺňa!

Informácie k vyplneniu daňových tlačív v súvislosti s daňovým bonusom týkajúcim sa úrokov z hypotéky nájdete na stránke ministerstva financiií a stránke finančnej správy.

Dôležitá poznámka: k riadku 19 tlačiva RZD (v ňom sa uvádza nedoplatok dane (r. 06 – r. 18 > 0) pribudla vysvetlivka č. 3 tohto znenia: „Ak suma nedoplatku dane je 5 Eur alebo nižšia ako 5 Eur, pričom zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, tento nedoplatok dane nezníži o sumu daňového bonusu podľa § 33 zákona a daňového bonusu podľa § 33a zákona a zamestnanec neuplatní postup podľa § 50 zákona, na riadku sa uvádza 0.
Pre Vstup a Tlač RZD 2023 to prakticky znamená toto – ak pracovníkovi vyjde nedoplatok na dani (neupravený) menší alebo rovný 5 Eur a ak platia súčasne podmienky:

 • Prepínač „Uplatniť postup podľa § 50 zákona (darovať 2%(3%) dane) je vypnutý
 • Riadok 11 tlačiva RZD 2023 je nulový
 • Riadok 15 tlačiva RZD 2023 je nulový

tak v riadku 19 RZD 2023 sa uvádza nula.


Uzávierka – Výpočet čistých miezd

Vo výpočte je zapracovaná nová podmienka, podľa ktorej sa negeneruje druh mzdy 5080 Doúčtovanie dane. Táto zmena súvisí so zmenou uvádzania nuly na riadku 19 v tlačive RZD 2023. Podmienka je nasledovná:

 • ak pracovníkovi vyjde nedoplatok na dani (neupravený) menší alebo rovný 5 Eur a súčasne
 • ak je prepínač „Uplatniť postup podľa § 50 zákona (darovať 2%(3%) dane) vypnutý a súčasne
 • ak je riadok 11 tlačiva RZD 2023 nulový a súčasne
 • ak je riadok 15 tlačiva RZD 2023 nulový

tak sa druh mzdy 5080 Doúčtovanie dane negeneruje (v tlačive RZD 2023 sa v r. 19 uvádza 0).


Problematika elektronického posielania Ročného výkazu o plnení podielu zamestnávania občanov so ZP (RV PPZP)

Podľa informácií zverejnených na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny tu  pôjde o nasledovný systém práce v prípade RV PPZP.
Ročný výkaz PPZP sa nebude posielať elektronicky zoprogramu Aurus EKONOMIKA, ale z aplikácie, ktorá je zavedená na portáli sluzbyzamestnanosti.gov.sk , kde vznikol nový modul Plnenie povinného podielu zamestnávania občanov so ZP.
V tomto module sa budú evidovať pracovníci, ktorí poberajú invalidný dôchodok. Na základe tu zaevidovaných údajov o invalidných pracovníkoch sa v tejto aplikácii posiela elektronicky RV PPZP. Informácie o novom module nájdete TU v časti Plnenie povinného podielu zamestnávania občanov so ZP (pozrite na konci stránky v pravej časti obrazovky).

Zoznam pracovníkov, ktorých je potrebné zadať do modulu Plnenie podielu… získate:

 • v prípade používania aplikácie Aurus EKONOMIKA v DS pracovníci, kde máte k dispozícii dve vzorové šablóny:
  1001950 „ZPS pracovníci
  1001951 „ŤZP pracovníci“
  Použitím šablóny 1001950 získate zoznam pracovníkov, ktorí majú v kmeňovom súbore pracovníkov zapnutý prepínač „Pracovník je zdravotne postihnutý (ZPS)“.
  Použitím šablóny 1001951 získate zoznam pracovníkov, ktorí majú v kmeňovom súbore pracovníkov zapnutý prepínač „Pracovník je zdravotne postihnutý s preukazom ŤZP“.
 • v prípade používania aplikácie Aurus EKOPACKET v Univerzálnej zostave kmeňa pracovníkov, kde máte k dispozícii dve vzorové šablóny:
  1001952 „ZPS pracovníci
  1001953 „ŤZP pracovníci“
  Použitím šablóny 1001952 získate zoznam pracovníkov, ktorí majú v kmeňovom súbore pracovníkov zapnutý prepínač „Pracovník je zdravotne postihnutý (ZPS)“.
  Použitím šablóny 1001953 získate zoznam pracovníkov, ktorí majú v kmeňovom súbore pracovníkov zapnutý prepínač „Pracovník je zdravotne postihnutý s preukazom ŤZP“.

Spomínané zoznamy obsahujú údaje, ktoré sú – okrem iných – potrebné pre zadávanie do zoznamu invalidných zamestnancov v aplikácii Plnenie podielu…. Ide o nasledovné údaje: Priezvisko, Meno, Rodné číslo, Dátum nástupu, Dátum výstupu, Kód pracovnej činnosti podľa SK ISCO – 08. Upozorňujeme, že v zostavách môže kód ISCO – 08 obsahovať úplne vpravo písmeno P. Toto písmeno nie je súčasťou kódu ISCO – 08, je to len informácia o tom, že kód ISCO – 08 je pre daného pracovníka evidovaný v číselníku profesií a nie priamo v KS pracovníkov. V aplikácii Plnenie podielu… uvediete pracovníkovi kód ISCO – 08 bez pravého písmena P.

V aplikácii Plnenie podielu… sa v zozname pracovníkov nachádzajú aj údaje ako Dátum začiatku poberania invalidného dôchodku, Dátum ukončenia poberania invalidného dôchodku a Miera poklesu vykonávať zárobkovú činnosť. Tieto údaje nevieme zo softvéru Aurus EKONOMIKA / EKOPACKET dodať, preto sa nenachádzajú vo vyššie uvedených zostavách.

Koniec modul MZDY

Poznámka:
Pre túto verziu nie je potrebné vykonať aktualizáciu pracovnej stanice.