Účtovníctvo

Spoľahlivý nástroj pre dôkladné rozbory, kalkulácie a finančné plány. Obsahuje všetky užívateľsky obľúbené  „vychytávky“ ako sú:

  • automaty na zaúčtovanie pohybov z iných modulov
  • predkontácie
  • prepojenie na externé systémy ( E-dane …)
  • automaty na rozúčtovanie  réžií, nedokončenej výroby a ďalších, podľa nastaviteľných kritérií.

Funkcionalita

Kalkulačné účtovníctvo

Kalkulácia výrobnej ceny so zohľadnením priamych aj nepriamych nákladov

Výkazníctvo

Súvaha, Výkaz ziskov a strát,, Cash flow, Štatistické výkazy …

Vnútropodnikové účtovníctvo

možná 1 – 5 stupňová hierarchia

Účtovanie použitím predkontácií

aj zadávaním súvzťažných účtov

Voliteľných 1 – 6 miest

pre analytické účty

Sledovanie nákladov a výnosov

členených na strediská a prípadné ďalšie voliteľné 0 – 4 nákladové štruktúry – napríklad Výkony, Zákazky, Stroje, Objekty

Automatické účtovanie

na základe rozvrhovej základne, napríklad réžie, pomocné činnosti, nedokončená výroba …

Automatické účtovanie pohybov v podsystémoch

Sklad, Dlhodobý majetok, Mzdy, ….

Náhľady