Dlhodobý majetok podniku

Umiestnenie: Dlhodobý majetok - Vstupy

Logo AE Dlhodoby majetok

Tento modul rieši problematiku evidencie a odpisovania hmotného a nehmotného investičného majetku. Odpisy HaNIM podľa zákona o účtovníctve slúžia k reálnemu zobrazeniu hospodárskeho výsledku. Modul spracováva informácie o stave, finančných a nefinančných pohyboch a zmenách odpisovania investičného majetku podniku.

Vykonáva automatické odpisovanie podľa odpisového plánu, automatické daňové odpisovanie. Informácie sa zadávajú prostredníctvom vstupných dokladov formou pohybov (zaradenie, zvýšenie vstupnej ceny, technické zhodnotenie a pod.). Modul investičný majetok poskytuje množstvo potrebných informácií, rôzne prehľady o ekonomických odpisoch, daňových odpisoch, vnútropodnikových aj mimopodnikových pohyboch. Ďalej prehľady o pohyboch na účtoch, inventárne súpisy majetku, prehľady investičného majetku členené podľa rôznych výberov, podklady pre výpočet základu dane, štatistiku a pod..

Informácie sú spracovávané formou zostáv v prehľadnej štruktúre a podľa členenia. Prínosom z hľadiska celého systému riadenia je previazanosť všetkých modulov, vrátane modulu Dlhodobý majetok s podsystémom účtovníctvo. Informačné podklady je možné čerpať aj z niekoľkých dátových skladov, ktoré sú vhodné aj pre export dát do excelu. 

Kmeňový súbor dlhodobého majetku je možné zobraziť prostredníctvom tlačidla, ktoré sa nachádza v paneli nástrojov. V tomto okne je možné zobraziť ľubovoľné stĺpce, ktoré sú farebne rozlíšené podľa toho, či ide o daňové/ekonomické informácie (zelené sú daňové, oranžové ekonomické).

Vo filtri je možné vyhľadávať podľa príslušných výberových kritérií:

V riadkovej časti hlavného okna sa nachádzajú jednotlivé karty majetku, pričom pri listovaní systém k nim prislúchajúce údaje zobrazuje v dolnej časti v jednotlivých záložkách.

V ľavej časti okna pomocou voľby nahrávanie dokladov užívateľ vytvára jednotlivé pohyby kariet ako sú zaradenie (tento typ pohybu je súčasne aj samotná tvorba novej karty majetku), zvýšenie vstupnej ceny, technické zhodnotenie, vyradenie a pod.:

Pri nahrávaní je nutné v prvom rade zadať číslo dokladu, pod ktorým požaduje užívateľ, aby sa pohyb vytvoril, dátum vystavenia dokladu, druh pohybu z číselníka majetkových pohybov a prípadnú poznámku.

Užívateľ následne vypĺňa údaje v riadkovej časti okna, kde je nutné zadať základné informácie o karte majetku.

Inventárne číslo

numerické číslo karty majetku

Názov

názov karty majetku

Klasifikácia produkcie

zadáva sa údaj z číselníka KP. Na základe toho údaja bude systém ponúkať aj OKEČ a JTZP.

Odpisový limit

kód limitu daňového odpisovania z číselníka limitov daňových odpisov v prípade, že sú tieto limity zadefinované

OKEČ

údaj z číselníka odvetvovej klasifikácie ekonomických činností

JTZP

údaj z číselníka jednotného triedenia základných prostriedkov. Je potrebný kvôli automatickému priradeniu majetkového účtu a účtu oprávok.

Typ IM

zadáva sa typ majetku z hľadiska, do akej výšky/nad akú výšku bude obstarávacia cena majetku zaradená

Stop

príznak o vyradení/používaní karty majetku v evidencii

Po zadaní základných údajov o karte je možné vypĺňať dolnú časť okna t.j. jednotlivé záložky karty, kde sa zadávajú údaje o dátume zaradenia do používania, obstarávacej cene majetku, spôsobe odpisovania, dodávateľa, čísla faktúry na základe ktorej sa majetok nakúpil a pod..                              

Záložka Dlhodobý majetok

Dátum zaradenia

dátum zaradenia majetku do používania. Systém automaticky predplní dátum, ktorý užívateľ zadal pri nahratí dokladu typu 100 – zaradenie majetku ale je možné ho prepísať. V prípade, že sa zadá iný rok ako je aktuálny, systém na to upozorní hláškou.

Dátum vyradenia

dátum vyradenia majetku. Pole sa vyplní pri type pohybu vyradenie, zároveň sa prepínač Stop zapne. Nad vyradeným investičným majetkom sa nedajú robiť žiadne pohyby, nepočítajú sa mu odpisy a na konci roka sa nedostane do archívu rokov.

Spôsob nadobudn.

kód spôsobu nadobudnutia

Spôsob vyradenia

kód spôsobu vyradenia

Popis

doplňujúci popis k majetku

Záložka Ekonomické/Daňové:

Cena obstarania

obstarávacia cena investičného majetku, zadáva sa pre ekonomické/daňové sledovanie. Naplnením sa automaticky zvyšuje cena celkom, pre ktorú platí vzťah CC = OC + TZ.

Techn.zhodn.celkom

výška technického zhodnotenia investičného majetku celkom. Naplnením sa automaticky zvyšuje cena celkom, pre ktorú platí vzťah CC = OC + TZ.

Cena celkom

aktuálna celková cena majetku

Techn.zhod.ročné

výška technického zhodnotenia v aktuálnom roku. Suma TZ celkom sa zvýši o rozdiel medzi novou a starou hodnotou. Pri vykonávaní systém kontroluje výšku TZ na prípadnú minimálnu hodnotu, ktorá je nastaviteľná v centrálnej konfigurácii majetku.

Oprávky k 1.1.

oprávky k začiatku aktuálneho roka. Sú evidované ako uplatnené a celkové. Rozdiel medzi nimi nastane pri použití koeficientu neuplatnenia

oprávky k 1.1. upl. = Oprávky k 1.1. celk. * koef. neuplatnenia

Sledujú sa ekonomické aj daňové oprávky k začiatku roka.

Oprávky ročné

oprávky ročné je údaj vypočítaného odpisu k danému dátumu od 1.1. v danom roku. Údaj je presný len vtedy, ak je pole Dátum výpočtu odpisov vyplnený. Oprávky ročné sa podobne ako Oprávky k 1.1. evidujú ako uplatnené a celkové pre ekonomické aj daňové sledovanie.

opr.rocné upl.=Opr.rocné cel.-(Opr.rocné cel.*koef.neup./100)

Cena zostatková

zostatková cena je rozdielom medzi cenou celkovou a oprávkami celkovými. Vyjadruje, akú hodnotu treba odpísať ešte z majetku. Zostatková cena podobne ako oprávky k 1.1. je evidovaná ako uplatnená a celková. Sleduje sa ekonomická aj daňová zostatková cena.

Suma dotácií

suma dotácií je hodnota, ktorá predstavuje celkovú výšku dotácií poskytnutých z rozpočtov verejných financií na obstaranie položky investičného majetku. Z čiastky poskytnutých dotácií nie je možné uplatniť odpisy podľa zákona o daniach z príjmov. Tzv. daňový odpis sa vypočíta z celkovej daňovej ceny resp. daňovej zostatkovej ceny zníženej o sumu poskytnutých dotácií.

Cena predajná

cena, za ktorú sa majetok predal

Dátum tezchn.zhodn.

dátum posledného technického zhodnotenia majetku. Pri každom technickom zhodnotení sa tento dátum prepíše na ten aktuálny. Tento údaj je dôležitý pri výpočte odpisov zrýchlenou metódou.

Rok techn.zhodn.

rok posledného technického zhodnotenia majetku. Pri každom technickom zhodnotení sa tento rok prepíše na ten aktuálny. Tento údaj je dôležitý pri výpočte odpisov zrýchlenou metódou.

Dátum pohybu

dátum posledného pohybu na danom majetku. Tento dátum je dopĺňaný automaticky, neovplyvňuje výpočet odpisov.

Dátum odpisu

dátum posledného výpočtu odpisov. Tento dátum je dopĺňaný automaticky, na základe dátumu, ku ktorému spúšťame výpočet odpisov. Pri vyradení/ predaji sa dopĺňa dátumom vyradenia.

Záložka Ekonomické/Daňové odpisy:

Odpisovať         

príznak určuje, či sa bude daný majetok odpisovať alebo nie. Zapína sa samostatne pre ekonomické (účtovné) a daňové odpisy.

Dátum zač.odpisov.

zadáva sa dátum, odkedy má systém začať odpisovanie. Štandardne systém predpĺňa dátum zaradenia, ale v prípade potreby zmeny má možnosť užívateľ tak spraviť. Systém kontroluje rok začiatku odpisovania, ak sa zadá iný rok ako je aktuálny, upozorní na to hláškou.

Typ odpisovania

zadáva sa kód odpisovania z číselníka typov odpisov, čím sa určuje algoritmus výpočtu odpisov. Je možné nastaviť rôzne typy odpisovania pre ekonomické/daňové odpisy.

Typ redukcie odpisov

je to viacstavový prepínač, ktorý sa využíva pri plnení počiatočných stavov alebo pri zaradení IM v dôsledku právneho nástupníctva. Existuje pre ekonomický aj daňový odpis.
Údaj v tomto poli je prednastavený v číselníku majetkových pohybov pre typy pohybov – vyradenie a predaj a podľa tohto nastavenia sa aj predplní.

Prerušenie odpisovania/Počet rokov

príznak prerušenia ekonomického/daňového odpisovania. Pri zapnutom prerušení sa nuluje ročná odpisová sadzba, a ročná uzávierka zvyšuje počet rokov prerušenia o jeden rok. V prípade lízingového a časového odpisovania nie je povolené prerušenie odpisovania, pretože oba typy odpisovania majú mesačnú periodicitu. Počet rokov je editovateľný pri ostatnom zaradení, inak je neprístupný. Pri nastavenom type odpisovania 2 (zrýchlené odpisovanie) sa počet rokov prerušenia odpisovania pri každom technickom zhodnotení vynuluje.

Koeficient neuplatn.

percento využívania investičného majetku na inú ako podnikateľskú činnosť. Platí jeden pre ekonomické a daňové odpisovanie. Nastavením koeficientu neuplatnenia rôzneho od nuly vzniká rozdiel medzi uplatnenými a celkovými oprávkami.

Odpisová skupina

kód odpisovej skupiny z číselníka odpisových skupín, systém ho predpĺňa podľa kódu klasifikácie produkcie. Podľa tohto kódu sa posudzujú roky odpisovania majetku. Platí rovnaká pre ekonomické aj daňové odpisovanie.

Plánovaná produkcia pre výpočet odpisov

hodnota plánovanej produkcie vo zvolenej mernej jednotke, ktorá slúži pre výpočet ekonomických a daňových odpisov v produkčnej metóde odpisovania.

Aktuálna produkcia pre výpočet odpisov

hodnota aktuálnej produkcie v mernej jednotke danej pri plánovanej produkcii. Táto hodnota sa bude v priebehu roka meniť. Slúži pre výpočet ekonomických a daňových odpisov produkčnou metódou odpisovania.

MJ

merná jednotka, sprístupní sa pri produkčnej metóde odpisovania

Mesiace odpisovania v nájme

počet mesiacov použitia investičného majetku pre časovú a lízingovú metódu výpočtu daňových odpisov

Mesačný odpis leasingu

hodnota mesačného odpisu pri leasingovej metóde odpisovania. Pri zaradení sa hodnota automaticky vypočíta podľa mesiacov odpisovania (predošlé pole) a konfiguračných nastavení v Centrálnej konfigurácii.

Vstupná cena leasingu

hodnota vstupnej ceny alebo zvýšenej vstupnej ceny, z ktorej odpisovala leasingová spoločnosť. Pole bude prístupné pri použití typu odpisovania 7 – Ukoncený lízing (lineárne). Po skončení leasingu a jeho prechode do vlastníctva nájomcu sa môže podľa zákona použiť:

  • jednorazový odpis, ak zostatková cena (odkupná cena) je menšia ako maximálna nadobúdacia cena pre DHIM
  • konečný lízing – rovnomerná metóda ako v ďalších rokoch odpisovania, ak zostatková cena je väčšia ako maximálna nadobúdacia cena pre DHIM

Plánovaný ročný odpis

plánovaný ročný odpis, je hodnota celkového predpokladaného odpisu (nie uplatneného!), ktorý bude na konci roka pri nezmenených podmienkach odpisovania. Hodnota plánovaného ročného odpisu sa nastaví pri každom výpočte odpisov (okrem produkčnej metódy a ekon. odpisovania podľa ročnej sadzby, kde si ju nastavuje užívateľ ručne). Určuje, aký bude ročný odpis na konci roka, za predpokladu, že sa nezmenia hodnoty vstupujúce do algoritmu výpočtu odpisu. Pri ich zmene sa hodnota plánovaného ročného odpisu znovu prepočíta.

Neuplatnený odpis v 1.roku
(sekcia daňové)

v tomto poli je evidovaná hodnota daňového odpisu, ktorá nebola uplatnená v roku zaradenia dlhodobého majetku, pretože sa v tomto roku uplatnila pomerná časť daňového odpisu podľa počtu mesiacov, v ktorých bol majetok v roku zaradenia v užívaní

Záložka Dodávateľ/Výrobca/Umiestnenie

Dodávateľ/Odberateľ

kód dodávateľa alebo odberateľa investičného majetku, ktorý je evidovaný v číselníku odberateľov – dodávateľov. V prípade, že sa zmení partner na majetku, tento nový údaj sa v doklade príslušného pohybu eviduje a prenáša do účtovníctva.

Variabilný symbol

číslo variabilného symbolu faktúry, na základe ktorej bol majetok nadobudnutý, technicky zhodnotený alebo predaný. V prípade, že sa zmení variabilný symbol na majetku, tento nový údaj sa v doklade príslušného pohybu eviduje a prenáša do účtovníctva.

Výrobca

evidenčný údaj o výrobcovi majetku

Výrobné číslo

evidenčný údaj o výrobnom čísle majetku

Štát       

evidenčný údaj z číselníka štátov

Rok výroby

rok výroby majetku, evidenčný údaj

Zodpovedný pracovník

kód pracovníka z číselníka pracovníkov, ktorému bol pridelený na zodpovednosť príslušný majetok

Umiestnenie

kód umiestnenia majetku, z číselníka Umiestnenie investičného majetku, kde je možné evidovať až 4 umiestnenia

Výška dotácie

toto pole slúži len na informačné účely kvôli evidencii a nemá vplyv na výpočet odpisov (nezamieňať s údajom Suma dotácií)

Výmera

toto pole je informatívne, slúži napr. na evidenciu výmery pozemku. Aktualizovať už existujúcu výmeru pozemku je možné pomocou pohybu 1000 – Evidenčné zmeny

Záložka Predkontácia

Organ.jednotka

kód organizačnej jednotky z číselníka

Výkon

kód nákladovej štruktúra A – výkon

Stroj

kód nákladovej štruktúra B – stroj

Zákazka

kód nákladovej štruktúra C – zákazka

Objekt

kód nákladovej štruktúra D – objekt

Technológia

kód technológie z číselníka

Štatistika 1

kód 1. štatistickej hodnoty, z číselníka štatistických hodnôt

Štatistika 2

kód 2. štatistickej hodnoty, z číselníka štatistických hodnôt

Záložka Dielce

V tejto záložke sa môžu evidovať dielčie položky majetku, ktoré majetok rozdeľujú na viac častí, pričom každá dielčia položka tvorí určitú percentuálnu časť celku. Suma dielcov preto nemôže prekročiť cenu samotného majetku. Dielčiu položku je možné ľubovoľne nahrať, prípadne mazať, pokiaľ ju pohybom nevyradíte (typ pohybu 1500). Pri vyradení dokladom sa vypočíta jej príslušná časť oprávok, o ktoré sa znížia oprávky materského majetku.

Záložka Poznámky

V záložke je možné zaevidovať bližší popis k majetku alebo priebežne evidovať rôzne poznámky a informácie, ktoré užívateľ požaduje.

Záložka Prehľad pohybov

V záložke je možné vidieť históriu vykonaných pohybov nad kartou majetku – zaradenie, povýšenie VC, TZ, evidenčné zmeny a pod.. V dolnej časti okna je možné pomocou voľby Údaje pred a po pohybe zobraziť údaje vykonané na karte pred pohybom a po vykonaní príslušného typu pohybu. Systém zobrazuje vždy zmeny toho pohybu, na ktorom je užívateľ v zozname kurzorom nastavený.

Záložka Kumulatívne odpisy

V tejto záložke sa nachádza evidencia vypočítanej časti ročnej odpisovej sadzby ku koncu  jednotlivých periód. Je možné vidieť aj prerušenie odpisovania v daných periódach.

V ľavej časti okna sa nachádza aj filter, pomocou ktorého je možné karty vyberať podľa toho, či sú vyradené alebo nie.

Taktiež je možné ku kartám majetku pripájať rôzne prílohy pomocou tlačidla nižšie: