Priznania DPH

Umiestnenie: Dane - Výstupy - Daňové priznania

Priznanie DPH sa podáva za každé zdaňovacie obdobie (kalendárny mesiac alebo kalendárny štvrťrok), za ktoré je platiteľ dane povinný podať daňové priznanie, do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia.

Systém vytvára Priznanie DPH na základe daňových dokladov zapísaných v oknách PokladňaOdoslané faktúryDošlé faktúryDAE – daňové doklady externé a DAP – daňové doklady o použití . Do priznania DPH vstupujú doklady podľa periódy, v ktorej boli nahraté a ktorá spadá do užívateľom zvoleného obdobia

Pre správne vytvorenie a výpočet je potrebné, aby bola ešte pred tlačou spustená daňová operatíva (menu Výpočty/Daňová operatíva) za príslušné obdobie, v opačnom prípade nemusia byť v nej zahrnuté všetky doklady.

Po zvolení voľby sa predplnia systémové nastavenia, ktoré sa týkajú príslušného podniku (IČ DPH, DIČ, názov, adresa, telefónne čísla, kontakty a pod.). Zoznam už vyexportovaných  priznaní do súboru je možné vyvolať pomocou voľby zoznam:

Údaje v tomto okne sú viditeľné podľa toho aké obdobie má užívateľ zadané (rok a perióda OD-DO):

Užívateľ zadáva obdobie, za ktoré požaduje priznanie tlačiť/odoslať. Sekcia zdaňovacie obdobie sa nastaví podľa kritérií, ktoré užívateľ zadal v prvej sekcii rok/perióda od-do. Priznanie je možné tlačiť na obrazovku, do PDF pomocou šablón, na tlačiareň alebo je možné vyexportovať rovno do súboru a odoslať cez portál eDane prostredníctvom príslušnej šablóny.

Pri tlači na obrazovku systém uvádza rôzne doplňujúce informácie tzv. interné riadky priznania, ktoré sa na bežnom tlačive PDF nenachádzajú. Ide napríklad o koeficient, riadky s plným nárokom na odpočet, bez nároku na odpočet a s koeficientovým nárokom, ročná úprava dane kvôli koeficientu, ročná úprava dane kvôli zmene účelov použitia, riadky, ktoré priamo ovplyvňujú čitateľ aj menovateľ koeficientu …

Priznanie je možné vytlačiť aj do PDF súboru pomocou existujúcej šablóny:

Odoslanie Priznania DPH elektronickou cestou

Užívateľ si v okne vyberie Rok a Periódu, za ktorú požaduje priznanie odoslať a prostredníctvom existujúcej šablóny typu XML.el.DPH pre DÚ od r.xxxx a po stlačení tlačidla OK – Súbor vykoná odoslanie.

Pokiaľ je na danom počítači nainštalovaná príslušná aplikácia, tak po jej otvorení sa následne otvorí aj samotný portál eDane, ktorý slúži na podávanie daňových dokumentov. Údaje sa načítajú, užívateľ ich skontroluje a pokiaľ sú korektné, výkaz odošle.

Bližší popis práce s portálom je uvedený v pomocníkovi aplikácie eDane:

Upozornenie:
Na konci roka je nutné otvoriť a nastaviť pre ďalší rok parametre potrebné pre výpočet v module dane v číselníku „Periódy daňových priznaní“. Nastavuje sa tu:

  • typ dph – DPH (daň z pridanej hodnoty), SPD (spotrebná daň), DMV (daň z motorových vozidiel)
  • rok
  • typ platcu – MS-mesačný, SR-štvrťročný, RK-ročný
  • algoritmus pre výpočet koeficientu (MIN-minuloročný, KUM-kumulovaný od začiatku roka)
  • samotné periódy v rámci zvoleného roka