Aurus EKONOMIKA a Aurus EKOPACKET novinky vo verziách po moduloch

AEE Logo

Dane

Verzia: 24.02 vydaná 12.4.2024

Doplnená funkcionalita
 • výstupy -Daňové priznanie DPH – názov záložky „Dodatočné“ upravený na Dodatočné/Nadmerný odpočet
 • v daňovej operatíve je vypustená kontrola na existenciu ročných koeficientov od r.2003.
Opravy
 • žiadne
Koniec verzia 24.02

Verzia: 24.01 vydaná 31.1.2024

Doplnená funkcionalita
 • Vstupy – Kmeňové súbory – Neuplatnená DPH
 • Vstupy – Kmeňové súbory – Účely použitia §54 DPH – slúži na evidenciu zmien účelov použitia investičného majetku podľa zákona o DPH
 • Vstupy– Daňové priznania – Priznania DMV pribudlo daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2023. Priznanie možno automatizovane vyplniť aj odoslať
 • Výstupy – Účely použitia §54 DPH – slúži na automatický výpočet dorovnania DPH v daňovom priznaní na základe vzorca DD = DV x (A – B) x R / NN pre NN= 5, 10 alebo 20 rokov sledovania zmien účelov použitia
 • možnosť tlačiť spolu s daňovým dokladom – DAE,DAP – aj jeho zaúčtovanie
 • Daňový doklad DAE,DAP – doplnená kontrola v riadku DPH na nenulovú sumu DPH pri nulovej sadzbe DPH
 • v zozname dokladov o použití a dokladov externých (DAP,DAE) pribudol záverečný sumár o počte záznamov a sčítaných sumách
Opravy
 • žiadne
Koniec verzia 24.01

ARCHÍV

Verzia: 23.04 vydaná 30.10.2023

Doplnená funkcionalita
 • do zoznamu Daňových dokladov doplnený stĺpec Prílohy
Opravy
 • žiadne
Koniec verzia 23.04

Verzia: 23.03 vydaná 29.6.2023

Doplnená funkcionalita
 • pribudli nové vzorové šablóny pre podávanie Kontrolného výkazu DPH za obdobie od 7/2023
Opravy
 • Priznania k dani z motorových vozidiel DMV prerobené na tabuľku, podobne ako priznania k DPPO. Užívateľ tak môže vojsť do tohto okna kedykoľvek a zároveň vidí všetky doteraz vystavené priznania DMV aj z uzavretých rokov.
Koniec verzia 23.03

Verzia: 23.02 doprechod č.1 vydaná 20.3.2023

Doplnená funkcionalita
 • v menu Výstupy pribudlo nové podmenu Opravy DPH §53b §25a. Slúži na evidenciu opráv DPH k faktúram 100/150 dní po splatnosti.
 • v daňových dokladoch externých (DAE) pribudla možnosť doplniť číslo faktúry, ku ktorej táto oprava DPH patrí. Slúži na doplnenie čísel faktúr k už vystaveným DAE dokladom v 1-3/2023.
 • pri nahrávaní nového externého daňového dokladu (DAE) pribudla jeho automatizovaná tvorba podľa §53b alebo §25a. V prípade §53b ide o opravu vstupnej DPH z neuhradených došlých faktúr viac ako 100 dní po splatnosti. V prípade §25a ide o opravu výstupnej DPH z neuhradených odoslaných faktúr viac ako 150 dní po splatnosti.
  Automatické zaúčtovanie DAE dokladov napojených na faktúry došlé §53b a odoslané §25a. Účty 325200, 315200 ako súvzťažné k účtu 343 sú konfiguračne voliteľné.
 •  
Opravy
 • žiadne
Koniec verzia 23.02 doprechod č.1

Verzia: 23.02 vydaná 2.3.2023

Doplnená funkcionalita
 • možnosť nastavenia upozornenia na neuhradené došlé faktúry (kontrola úhrady naväzuje na §53b Zákona o DPH) a odoslané faktúry (kontrola úhrady naväzuje na §25a Zákona o DPH). Viac o nastavení upozornení sa dočítate TU..
Opravy
 • žiadne
Koniec verzia 23.02

Verzia: 23.01 vydaná 1.2.2023

Doplnená funkcionalita
 • doplnená vzorová šablóna PREHL Záväzky podľa splatnosti vo fakturačnom saldokonte, kde si môžete pred podaním DPH za dané obdobie skontrolovať Vaše neuhradené záväzky vzhľadom na prekročenie 100 dní od ich splatnosti
  Po vybratí šablóny si nezabudnite prepísať dátum Ku dňu na posledný deň mesiaca, za ktorý budete podávať priznanie DPH. Vypisujú sa len záväzky po lehote od najstaršieho dátumu splatnosti.
 • Zavedená druhá znížená sadzba DPH 5% ktorá sa uplatňuje na služby spojené s podporou nájomného bývania.
Doplnená funkcionalita
 • doplnená vzorová šablóna Záväzky podľa splatnosti. Nájdete ju vo výstupe „Saldokonto podľa faktúr“ aj vo výstupe „Saldokonto podľa faktúr II“.
  Po vybratí šablóny si nezabudnite prepísať dátum Ku dňu na posledný deň mesiaca, za ktorý budete podávať priznanie DPH. Vypisujú sa len záväzky po lehote od najstaršieho dátumu splatnosti.
 • Zavedená druhá znížená sadzba DPH 5% ktorá sa uplatňuje na služby spojené s podporou nájomného bývania.
Opravy
 • žiadne
Koniec verzia 23.01
Doplnená funkcionalita

Verzia: 22.05 vydaná 15.12.2022

 • pribudlo prázdne priznanie pre Daň z motorových vozidiel za rok 2022. Priznanie je možné vytvoriť a podať.
Opravy
 • žiadne
Koniec verzia 22.05

Verzia: 22.04 vydaná 1.8.2022

Doplnená funkcionalita
 • žiadna
Opravy
 • žiadne
Koniec verzia 22.04

Verzia: 22.02 doprechod č.1 vydaná 22.4.2022

Doplnená funkcionalita
 • žiadna
Opravy
 • žiadne
Koniec verzia 22.02 doprechod č.1

Verzia: 22.02 vydaná 31.3.2022

Doplnená funkcionalita
 • pribudla kontrola na číslo dokladu = 0 (nula). Program nedovolí takýto doklad uložiť. Týka sa dokladov Daňový doklad externý aj Daňový doklad o použití.
Doplnená funkcionalita
 • od 15.6.2022 končí podpora prehliadača Internet Explorer firmy Microsoft, ktorý je nahradený prehliadačom Edge tej istej firmy. Z toho dôvodu sme zaviedli nové šablóny všade tam kde sa pri práci s externým programom eDane Internet Explorer používal. Nové šablóny obsahujú v názve názov prehliadača Edge. Ide o nasledovné šablóny:
  • XMLel. DMV Edge od r.2020
  • XMLel. DPH Edge od r.2021
  • XMLel. KVDPH Edge od 1/2021
Opravy
 • číselník dopravných prostriedkov položky Objem, Výkon, Hmotnosť je možné zadať na 2 desatinné miesta
Koniec verzia 22.02

Verzia: 22.01 vydaná 25.1.2022

Doplnená funkcionalita
 • aktualizované daňové priznanie Dane z motorových vozidiel za rok 2021
Doplnená funkcionalita
 • do KVDPH sa nezahŕňa nulová faktúra typu VYU
Opravy
 • žiadne
Koniec verzia 22.01

Verzia: 21.04 vydaná 18.11.2021

Doplnená funkcionalita

Výstupy – Kontrolný výkaz DPH

 • záporná vyúčtovacia faktúra, ďalej len VYU-faktúra sa bude automaticky odkláňať do oddielu ‘C.1’ KVDPH. Bližší popis funkcionality platobných dokladov, ďalej len PLA a VYU-faktúr nájdete v praktických radách modulu FAKTURÁCIA.
Opravy
 • žiadne
Koniec verzia 21.04

Verzia: 21.03 doprechod 2 vydaná 5.10.2021

Doplnená funkcionalita
 • touto verziou programu sa preto aktualizujú všetky Aurus-šablóny, ktoré sú automaticky napojené na elektronické odosielanie formulárov pre Finančnú Správu. Sú označené ako XMLel alebo XMLelJ.

Keďže z rovnakého dôvodu došlo aj k zmenám pri automatizovanom sťahovaní informačných zoznamov Čiernej listiny a Povolených IČDPH, je potrebné, aby ste si vykonali aktualizáciu pracovnej stanice.

Opravy
 • žiadne
Koniec verzia 21.03 / 2

Verzia: 21.03 vydaná 2.8.2021

Doplnená funkcionalita

Výpočty – Import SK-IČDPH a čiernej listiny

 • finančná správa prestala od 1.6.2021 zverejňovať zoznamy vo formáte csv, preto importujeme zoznamy vo formáte xml. Ide o násobne väčší počet riadkov importu a preto je aj import časovo náročnejší
 • je potrebné, aby ste si vykonali aktualizáciu pracovnej stanice (postup pre Aurus EKONOMIKA a Aurus EKOPACKET)
Opravy
 • žiadne
Koniec verzia 21.03

Verzia: 21.02 doprechod č.2 vydaná 17.5.2021

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna

Opravy:
 • žiadne
Koniec verzia 21.02 / 2

Verzia: 21.02 vydaná 7.4.2021

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna
Opravy:
 • žiadne
Koniec verzia 21.02

Verzia: 21.01 vydaná 11.3.2021

Doplnená funkcionalita:
 • Daň z motorových vozidiel podľa zmenenej legislatívy, platnej za rok 2020,
Opravy:
 • Daňový doklad o použití – hromadná tlač
Koniec verzia 21.01
Doplnená funkcionalita
Opravy

Verzia: 20.05 vydaná 1.2.2021

Doplnená funkcionalita:
 • nový Výkaz DPH platný od roku 2021
 • nové tlačivo Potvrdenie o podaní výkazu DPH platné od roku 2021
 • nový Výkaz KVDPH  platný od roku 2021
 • zavedenie výnimiek 7, 17 k D/T opravným dokladom DPH z titulu nezaplatenia – viď §25a, §53b Zákona o DPH
 • skupinová registrácia DPH – táto funkcia je k dispozícii za príplatok
Opravy:
 • žiadne
Koniec verzia 20.05

Verzia: 20.04 doprechod č.2 vydaná 1.1.2021

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna
Opravy:
 • žiadne
Koniec verzia 20.04 / 2

Verzia: 20.04 doprechod č.1 vydaná 24.11.2020

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna
Opravy:
 • žiadne
Koniec verzia 20.04 / 1

Verzia: 20.04 vydaná 20.10.2020

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna
Opravy:
 • tlač účtovných dokladov pri rozlíšení obrazovky 125%
Koniec verzia 20.04

Verzia: 20.03 vydaná 5.5.2020

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna
Opravy:
 • žiadne
Koniec verzia 20.03

Verzia: 20.02 vydaná 27.3.2020

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna
Opravy:
 • žiadne
Koniec verzia 20.02

Verzia: 20.01 vydaná 3.2.2020

Doplnená funkcionalita:
 • evidencia zaplatených preddavkov k dani z motorových vozidiel
 • report pre odosielanie údajov dane z motorových vozidiel na daňový úrad
Opravy:
 • žiadne
Koniec verzia 20.01