Aurus GPS

GPS monitoring vozidiel, riešenie pre poľnohospodárov

GPS monitoring vozidiel, riešenie pre poľnohospodárov

Sledovanie rýchlosti, polohy a spotreby vozidiel

Identifikácia vodiča, závesného zariadenia a pracovnej operácie

Zobrazovanie na ortofotomape, cestnej mape a mape produkčných blokov – LPIS

Tematické mapy obrobenosti pôdy

Integrácia so systémom Aurus Agro

Integrácia so systémom Aurus Ekopacket a Aurus Ekonomika

Aurus WebGPS aplikácia dostupná z PC aj z mobilných zariadení

Špičkové GPS zariadenia Ruptela

Prínosy AURUS GPS riešenia pre poľnohospodárov:

 • Rozbor nákladov na jednotlivé parcely a plodiny
 • Prehľad o aktuálnej polohe, pohybe, rýchlosti a spotrebe stroja
 • Možnosť sledovania aj cez mobilný telefón alebo tablet v reálnom čase s možnosťou zobrazenia na cestnej mape, mape LPIS-u, prípadne ortofotomape
 • Možná identifikácia závesného zariadenia a vykonávanej operácie
 • Prehľad o vykonávanej operácii – motohodiny, obrobená výmera, efektivita práce, rýchlosť, spotreba v prejazdoch a prestoje
 • Spotreba stroja
 • Prehľad o natankovanom množstve PHM (miesto, čas a objem) s vysokou presnosťou
 • Prehľad o podozrivých úbytkoch PHM + následná notifikácia (nepretržitý monitoring stavu PHM v nádrži)
 • Štatistické prehľady jázd a knihy jázd s možnosťou dodatočnej úpravy
 • Identifikácia vodiča, ktorá umožňuje spracovanie podkladov pre výpočet miezd
 • Identifikovanie miesta a času, kde nebola dodržaná rýchlosť stroja vzhľadom na vykonávanú operáciu

Technická špecifikácia

Zariadenie na príjem a spracovanie GPS a GSM signálu zabudované do stroja prijíma GPS/GLONASS signál o polohe stroja v danom čase a následne túto informáciu spolu s ďalšími údajmi (vodič, závesné zariadenie, spotreba, motohodiny,…) odosiela vo forme dátového GSM prenosu na server pre ďalšie spracovanie.

Používame značkové zariadenie (GPS tracker, GPS ústredňa) RUPTELA, ktoré sa využívajú vo viac ako 100 krajinách sveta a sú vyrábané jednou z najdynamickejšie sa rozvíjajúcou firmou v Európe. http://www.ruptela.com/achievements/.

Zozbierané údaje sú spracované a užívateľovi prezentované dvoma spôsobmi.

Prostredníctvom AURUS WebGPS – jednoduchosť ovládania

Jednoduchá WEB-ová aplikácia, ktorá zobrazuje základné údaje potrebné pre riadenie a kontrolu strojov. Aplikácia je optimalizovaná podľa používaného zariadenia – počítač, mobilný telefón, prípadne tablet.

Všetky potrebné ukazovatele pre každodennú prácu v reálnom čase, t.j. pohyb, rýchlosť a spotrebu, môžete sledovať veľmi jednoducho bez dodatočných nastavovaní a volieb. Zobrazovanie je možné buď v zostavách alebo priamo na mape vrátane mapy produkčných blokov alebo iných voliteľných máp a vrstiev.

V programe AURUS AGRO modul GPS – zameranie na detail

Strategický nástroj pre riadenie rastlinnej výroby, ktorý môže zlepšiť kvalitu a efektívnosť vykonávaných prác

Modul GPS je súčasťou programu AURUS AGRO. Umožňuje identifikáciu a kontrolu vykonaných prác na parcele – dodržanie stanovenej rýchlosti vykonávanej agrotechnickej operácie, rozsah, spôsob a úplnosť práce.

Poskytuje sumárne prehľady rozpracovanosti jednotlivých operácií. Generuje podklady pre výpočet miezd vodičov a podklady pre rozbory nákladov na jednotlivé parcely do ekonomických systémov.