Návrh riešenia nezrovnalostí, ktoré požaduje SPPK zo strany PPA

  1. Bezodkladné preverenie tohto podozrenia, zo strany príslušných zamestnancov PPA
  2. Bezodkladné stornovanie nesprávne vyhodnotených výsledkov kontrol
  3. Bezodkladné informovanie jednotlivých dotknutých žiadateľov o stornovaní výsledkov kontrola a o novom vykonaní kontrol alebo informovanie všetkých žiadateľov o priame platby, prostredníctvom webovej stránky PPA
  4. Bezodkladné odkomunikovanie spôsobu výkonu týchto kontrol s príslušným útvarom MPRV SR, ozrejmenie, z ktorej verzie písomného usmernenia MPRV SR sú odvodené nastavené kontrolné postupy
  5. Zverejnenie použitého kontrolného postupu
  6. Sprístupnenie aplikácie GSAA pre možnosť kontroly týchto výsledkov, z pozície žiadateľov
  7. Následné vykonanie opakovaných kontrol s relevantnými výsledkami