Priznania DMV

Umiestnenie: Dane - Vstupy - Daňové priznania

Daň z motorových vozidiel upravuje zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel. Priznanie DMV sa podáva elektronicky cez portál eDane raz ročne. Daň za zdaňovacie obdobie je daňovník povinný zaplatiť v lehote na podanie daňového priznania (do 31. januára).


Pre rok 2021 sa termín podania aj uhradenia posunul do 31.3.

Na to, aby systém automaticky vytvoril a následne vyplnil priznanie DMV na portáli eDane je nutné, aby boli všetky podnikom používané vozidlá zaevidované s potrebnými parametrami v číselníku dopravných prostriedkov (Dane/Číselníky/Číselník dopr. prostriedkov).

Pre korektné fungovanie je taktiež potrebné mať vytvorenú daňovú periódu v číselníku periódy daň. priznaní (Dane/Číselníky/Periódy daň. priznaní), inak nebude možné vytvoriť priznanie DMV:

Nové priznanie DMV sa v okne vytvára pomocou voľby Pridať, zadáva sa ID priznania, zdaňovacie obdobie, ktoré sa defaultne predplní. Ďalej je možné v prípade potreby dopísať aj poznámku a sumu zaplatených preddavkov.

Po zapísaní hlavičky sa vytvárajú riadky priznania v závislosti od počtu vozidiel, za ktoré firma podáva priznanie. Vyberá sa vozidlo z číselníka dopravných prostriedkov, ktoré sa následne predplní so všetkými potrebnými údajmi pre potreby výpočtu. V okne je možné dopísať poznámku a počet mesiacov/dní použitia vozidla na podnikania, ostatné údaje sú systémom predplnené a vypočítané.

V prípade, že sa údaje na vozidle medzičasom z nejakého dôvodu zmenili v číselníku dopravných prostriedkov a je nutné vyrátané údaje aktualizovať v existujúcom priznaní, stačí ak užívateľ otvorí príslušný riadok a zvolí voľbu „prepočítať nanovo“.

Priznanie DMV je možné aj vytlačiť ako podklad pre potreby založenia pomocou voľby Tlač:

Bližší popis spôsobov tlače nájdete TU.