Aurus AGRO

Program na efektívne riadenie a plánovanie rastlinnej výroby

Užívateľská príručka programu AURUS AGRO slúži ako všeobecná pomôcka pre užívateľov pri tvorbe poľnohospodárskej evidencie. V tejto príručke nájdete návody ako si rýchlo, jednoducho a prehľadne vytvoríte podklady pre Vás a pre kontrolné orgány v elektronickej podobe.

Záznamy

V záložke sa evidujú diely, skupiny parciel (1), pestované plodiny a zaznamenané operácie na plodinách (2). Umožňuje vidieť v grafickej podobe časovú os plodín a zaznamenaných operácií na parcelách s prepojením na mapy (3).

Mapa

V mapovom okne sú k dispozícii ikony s nasledovnými funkciami, ktoré sú popísané v ďalších kapitolách:

Pri zmenšenej mapovej časti si ostatné ikony odkryjeme stlačením šípky.

Vrstvy a popisky LPIS

    Manažér vrstiev – zobrazenie vrstvy LPIS za konkrétny rok s popiskami a možnosťou výberu, aké údaje v popiskách majú byť zobrazené.

Farbu výplne dielov a ich hraníc LPIS si viete zvoliť nasledovne kliknutím na záložku v hlavnom menu: Systém GIS Vrstvy.

Objaví sa tabuľka, kde zaškrtnete, v ktorej vrstve sa bude zobrazovať popiska a následne dvojklikom na farebné pole, si otvoríte tabuľku Parametrov pre vrstvu LPIS, v ktorej sú popísané farby a ich kódy.

Tematické mapy

Zobrazujú konkrétne informácie s farebným vyznačením hľadanej informácie napr. zobrazenie plodín na mape, parcely s nehnojenou výmerou, parcely s chemicky neošetrenou výmerou, zraniteľné oblasti podľa parciel, PRV, parcely delené biopásmi atď.

Meranie výmery a vzdialeností

Pomocou nástrojov merania     si viete orientačne odmerať výmery a vzdialenosti kliknutím na ikonu a posúvaním úsečky alebo bodov:

Zobrazenie na mape podľa súradnice

Ikona lupy (obr!!!) v mapovom okne umožňuje nájsť konkrétne miesto na mape podľa súradnice zadaním zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.

Veľké mapy

Tlačidlom (obr.!!!) je možné vytvoriť ,,tlačiteľnú mapu,, produkčných blokov LPIS.
UPOZORNENIE: Tvorba veľkej mapy je závislá od mnohých faktorov, ktoré ovplyvňujú jej korektné vytvorenie – rýchlosť počítača, rýchlosť lokálnej počítačovej siete, rýchlosť pripojenia na Internet, dostupnosť mapových serverov potrebných pre tvorbu mapy, rýchlosť mapových serverov, nastavenie prehliadača atď. Vzhľadom na túto skutočnosť nevieme garantovať, že mapa bude vytvorená korektne. V prípade problémov kontaktujte, prosím, Vášho školiteľa, ktorý Vám s korektným vytvorením mapy pomôže.

Diely

Nahrávanie dielov

Kliknite PTM (pravým tlačidlom myši, ďalej len „PTM“) do okna dielov a parciel na už existujúci diel alebo mimo do voľného priestoru a z ponúknutého menu vyberte možnosť

Následne sa otvorí tabuľka Dielu, kde sú vyplnené výmery a ďalšie povinné údaje v riadkoch označené znakom (Obr.!!!). Tento znak znamená výber z možností.

Upozornenie: Užívaná výmera nemôže byť väčšia ako výmera dielu na GSAA

Úprava dielov

Ak už máte diel vytvorený a chcete upraviť jeho vlastnosti, kliknite PTM do okna dielu a z ponúkaného menu vyberte položku Upraviť diel.

Vymazanie dielu

Ak by ste chceli diel vymazať, kliknete PTM na šedý riadok, t.j. na riadok dielu, a vymažte ho cez voľbu v menu Vymazať diel.

Vytvorenie novej skupiny parciel

V stĺpci Delenie v okne dielov a parciel sú skupiny parciel, ktoré vznikli delením dielov. Jeden diel môže byť rozdelený na viacero parciel (A, B, C…) a užívaných súvislých plôch (poradové číslo pre PPA tzv. PČÚV (1,2)).

Postup:
Kliknete PTM na parcelu a vyberiete možnosť Vytvoriť novú skupinu parciel.

Nová skupina parciel je vytvorená a označená (2). Následne ju viete rozdeliť kliknutím PTM a vybratím možnosti Rozdeliť parcelu.

Zobrazí sa mapka dielu a ukážka rozdelenia parciel, vertexovými bodmi si hranice dielov viete upraviť a prispôsobiť, po dokončení rozdelovania parcely kliknete na Ukážku rozdelenia, kde graficky uvidíte hranice aj s výmerami a potvrdíte cez Uložiť.

Zobrazí sa tabuľka, kde sa nachádza deklarovaná výmera a výmera z grafiky, ktorá predstavuje zakreslené hranice. Následne kliknete na Dokončiť.

Graficky na mape uvidíte rozdelenie pôvodnej parcely na delené parcely.

Hromadné vytvorenie novej skupiny parciel

Vytvorenie novej skupiny parciel je umožnené aj hromadne pomocou označenia parciel (Ctrl +klik) a PTM kliknutím na možnosť Vytvoriť novú skupinu parciel

Pridanie a vymazanie riadku v rámci skupiny parciel

V prípade požiadavky doplnenia nového riadku do existujúcej skupiny parciel, alebo naopak odstránenie nepotrebného riadku, tak možno vykonať pomocou kontextového menu na PTM, kde sú dostupné možnosti Nová parcela a Vymazať parcelu

Po pridaní nového riadku (parcely) je nutné nastaviť vlastnosti parcely (popísané v nasledujúcej kapitole), najmä výmeru, ktorá je predvolene nastavená na 0.
Vymazanie riadku (parcely) je možné len v prípade, že sa na ňom nenachádza žiadna plodina.

Vlastnosti parciel

Úprava parcely

Kliknete PTM na riadok parcely a vyberiete Upraviť parcelu, kde sú údaje o parcele.

Záložka Vodné zdroje: evidencia parametrov pre povrchové vody, nárazníkové zóny v zmysle krížového plnenia pri používaní N hnojív a parametra či sa parcela nachádza na území spadajúcom do chránenej vodohospodárskej oblasti.
Záložka ASP – evidencia pôdnych vzoriek – PTM kliknutím do poľa sa zobrazí možnosť pridania rozborov pôdnych vzoriek z odberov.

Do okna sa vyplnia rozbory z agrochemického skúšania pôd za konkrétny dátum vzoriek. Výsledky zapísaných rozborov sa ukážu chronologicky v tabuľke. Výsledky agrochemického skúšania pôdy z ÚKSÚP-u sa dajú naimportovať aj hromadne, cez menu na parcele Hromadný import ASP z ÚKSÚP-u

Zdrojový súbor musí byť vo formáte xml s príponou aspv.

Zmena výmery parcely

Zdrojový súbor musí byť vo formáte xml s príponou aspv.

Ak zmenu nie je možné vykonať, je potrebné vytvoriť novú skupinu parciel, pretože by sa tak zmenila výmera aj za predchádzajúce roky. Aby k tomu nedošlo, každý hospodársky rok by mal mať novú skupinu parciel ( viď. kapitola Vytvorenie skupiny parcely).

Hromadné nastavenie vlastností parciel

Označíte si parcely (stlačením CTRL + klik na každú parcelu, ktorú chcete označiť), kliknete PTM a v menu vyberiete Hromadné nastavenie vlastností parciel. V zobrazenej tabuľke viete hromadne zmeniť obec, okres a kataster.

Úprava grafiky parcely na mape

Kliknete PTM na riadok parcely a vyberiete Upraviť grafiku. Pre viac informácií viď . kapitolu Orez grafiky na parcele. doplnit link

Po uložení grafických úprav sa zobrazí okno s otázkou:

Uložiť s výmerou z grafiky: prepočet výmery podľa zakreslenia na grafike.

Skopírovanie grafiky LPISu do ďalšieho roka

V menu hlavných záložiek kliknete na Systém a v riadku GIS je umiestnená možnosť Skopírovať LPIS vrstvu do iného hospodárskeho roka.
Túto funkciu môžete využiť, len ak v danom roku nie je vytvorená LPIS vrstva. Následne sa otvorí tabuľka, kde si zvolíte, z ktorého roku do ktorého roku chcete kopírovať, poprípade si tam môžete uviesť poznámku a potvrdíte OK. 

Informačné okno potvrdí vytvorenie novej LPIS vrstvy. Vrstva bola v danom roku vytvorená. Podrobnejšie informácie o vrstve LPIS v kapitole Vrstvy a popisky LPIS. Na prevzatie grafiky z celého kultúrneho dielu kliknite PTM na parcelu

Po prevzatí grafiky celého kultúrneho dielu z GSAA (červené) je možné ich prekresliť na hranice užívania (žlto – zelené), viď obrázok nižšie.

Archivácia parciel

V prípadoch, keď každý hospodársky rok má nové delenie a skupín parciel je už viac, tak je tu možnosť kvôli prehľadnosti skupín parciel ich archivovať. Parcely s údajmi zostanú v archíve a nebudú sa zobrazovať v okne dielov a parciel. Archiváciu parciel na jednej parcele vykonáme kliknutím na parcelu PTM a zvolením Archivovať celú skupinu parciel.

Hromadná archivácia parciel 
Cez záložku hlavného menu Systém následne Archivácia, kde na výber sú možnosti Hromadná archivácia parciel„alebo Hromadný návrat parciel z archívu.

Zobrazia sa skupiny parciel, ktoré sú aktuálne v hlavnom okne dielov a parciel a zaškrtnutím políčka si vyberiete skupiny parciel, ktoré chcete Archivovať.

V prípade, že tieto skupiny parciel chcete opäť zviditeľniť v okne dielov a parciel, zvolíte si možnosť Hromadný návrat parciel z archívu, kde sa Vám zobrazí tabuľka s archivovanými skupinami parciel a zaškrtnutím políčka si zvolíte, ktoré sa majú obnoviť z archívu, voľbu potvrdíte cez Návrat z archívu.

Vytvorenie novej skupiny parciel s osevom

V prípadoch plodín, ktoré sú vysiate na parcelách viac rokov po sebe, je vytvorená možnosť kopírovať aj vytvorenie plodín a grafiky do nasledujúceho hosp. roka.

Ak je takýchto plodín viac označením viacerých parciel je možné vytvoriť aj hromadný zápis označením parciel PTM.

Pokiaľ si prajete vymazať novovytvorenú skupinu parciel aj s plodinami, je potrebné najskôr vymazať plodiny jednotlivo a až v druhom kroku vymazať riadok parcely.

Vymazanie skupín parciel

Vymazanie parciel sa dá uskutočniť len v prípade ak nie sú na nej žiadne plodiny a operácie.

Nahrávanie plodín

Na vytvorenie pestovateľského plánu umiestnite plodinu na časovej osi v riadku príslušnej parcely jednoduchým potiahnutím myšou ĽTM (ľavým tlačidlom myši, ďalej len „ĽTM“) v smere zľava doprava (v smere šípky na obrázku).

Po pustení tlačidla myši sa zobrazí tabuľka, v ktorej následne vyberiete zo zoznamu plodinu.

Zobrazí sa tabuľka s vlastnosťami plodiny, ktorú viete skontrolovať, prípadne dopĺňať aj po uložení údajov v kapitole. Podrobnejšie o vlastnostiach plodiny v kapitole 1.4.2 Vlastnosti plodiny a hromadné nastavenie vlastnosti plodín.

V mapovej časti je zvýraznená konkrétna parcela, na ktorej sa nahratá plodina nachádza.

Hromadný výber plodín

Označenie všetkých plodín podľa rozhodujúceho dňa

Stĺpcom pre rozhodujúci deň vyberte obdobie, v ktorom chcete plodiny označiť.
Kliknite PTM mimo plodinu, ktorú pretína stĺpec rozhodujúceho dňa a vyberte položku Označiť plodiny podľa rozhodujúceho dňa.

Označenie všetkých plodín podľa rozhodujúceho dňa

Stĺpcom pre rozhodujúci deň vyberte obdobie, v ktorom chcete plodiny označiť.
Kliknite PTM mimo plodinu, ktorú pretína stĺpec rozhodujúceho dňa a vyberte položku Označiť plodiny podľa výberových kritérií.
Otvorí sa tabuľka, v ktorej si môžete označiť kritériá, ktoré majú vybrané plodiny obsahovať

Výberové kritéria si označte buď jednotlivo kliknutím myši na stavový prepínač alebo hromadným výberom kliknutím PTM pri možnostiach nastavení a následne potvrďte výber.

Vlastnosti plodiny a hromadné nastavenie vlastností plodín

Kliknutím PTM na plodine sa rozbalí menu a kliknete na Vlastnosti plodiny . Otvorí sa tabuľka, kde sú popísané vlastnosti plodiny, na akom diele a parcele sa nachádza, termín sejby a zberu, počet jedincov na hektár, metóda pestovania a predchádzajúce plodiny. V spodnej časti tabuľky sú vlastnosti pre plodiny v súvislosti s podkladmi pre dotácie a ÚKSÚP.

V chceck boxoch zvolíte aj podrobnejšie vlastnosti plodiny, z ktorých vychádzajú zostavy 1.6.5.4 Nehnojené plodiny a 1.6.6.2 Chemicky neošetrované plodiny a či plodinu zaradiť do žiadosti na PPA.

Pri hromadnom výbere plodín (nemusia to byť rovnaké plodiny), popísané v kapitole 1.4.1. hromadný výber plodín, je možné meniť ich vlastnosti hromadne. Kliknutím PTM zvoľte v menu Hromadné nastavenie vlastnosti plodín.

Zmena vlastností sa zrealizuje hromadným spôsobom veľmi jednoducho, zakliknutím zvoleného checkboxu . Po zakliknutí sa ponúkajú dve možnosti, daný parameter
vlastnosti pridať zakliknutím alebo odstrániť danú vlastnosť ponechaním prázdneho políčka . Pri zmene, kde je možný výber z číselníka, je potrebné si navoliť konkrétnu vlastnosť. Zmeny potvrdíte stlačením OK.

Hromadný osev

Hromadný osev pomocou označenia parciel

Hromadný osev je možné vykonať tak, že pomocou označenia parciel (viď časť 1.3.1.3 Hromadné nastavenie vlastností plodín) sa vybrané parcely zvýraznia, kliknete nad nimi PTM na otvorenie menu, kde si zvolíte ikonu s popisom „Hromadný osev“.
Následne sa zobrazí tabuľka s výberom plodín. Po nájdení a zvolení konkrétnej plodiny svoj výber potvrdíte stlačením OK.

Po vybraní plodiny sa zobrazí tabuľka, v ktorej je možné bližšie špecifikovať preddefinované vlastnosti osevu. Potvrdením OK sa následne objaví okno na potvrdenie operácie kliknutím na Áno.

Plodiny sú úspešne osiate na zadaných parcelách s uvedeným počtom osiatych parciel, o čom Vás informuje okienko, ktoré potvrdíte cez OK.

Hromadný osev cez mapu

Hromadný osev, je možné zadať aj cez mapovú časť záznamov, v hornej lište medzi ikonami zvolíte – ikonu znázorňujúcu funkciu hromadného osevu cez mapu.
Po kliknutí na ikonu vyberiete plodinu a jej vlastnosti (obdobne, ako pri hromadnom oseve pomocou označenia parciel, časť 1.4.3.1 Hromadný osev pomocou označenia parciel). Tlačidlom Výber parciel vo vlastnostiach plodiny sa dostanete do mapového okna. Parcely sa na mape vyfarbia, aby sa odlíšili plochy, ktoré sú už osiate jednotlivými plodinami. Tie parcely, ktoré zostali bezfarebné s bielym orámovaním (t.j. bez osiatej plodiny) je možné kliknutím označiť a následne hromadne osiať.
Na obrazovke je pre informáciu vypísaná plodina, počet osiatych parciel s ich výmerou. Po označení všetkých parciel, ktoré chcete osiať, operáciu potvrdíte a dokončíte stlačením políčka   

Hromadné duplikovanie plodín do nového roku

Menu na PTM nad plodinou, je doplnená o funkciu duplikovať plodiny do nového roku s možnosťou duplikovať aj pracovné operácie, ktoré boli nahraté.

Vymazanie plodiny

Vymazanie plodiny sa vykoná pomocou kliknutia PTM na plodinu, následne v menu nájdete možnosť pre vymazanie plodiny.
Plodiny nie je možné vymazávať hromadne ale len jednotlivo.

Upozornenie:
Plodinu nie je možné vymazať, ak po nej nasleduje ďalšia plodina – nie je poslednou plodinou na časovej osi alebo ak má nahraté operácie – najprv je nutné vymazať operácie.

Zobrazenie plodín na mape

Po nahraní plodín, je možné farebné zobrazenie jednotlivých parciel s plodinami na mape. Na mapovom okne kliknete na záložku zobrazí sa menu, kde okrem plodín, je možné vyfarbiť konkrétne odrody alebo kultúry. Zobrazené informácie sú vysvetlené v Legende.

Osevný postup (predchádzajúce plodiny)

V mapovej časti pomocou funkcie ikony viete zobraziť alebo skryť nasledujúce a predchádzajúce plodiny, určiť alebo vymazať spojenie medzi predchádzajúcou a nasledujúcou plodinou a zobraziť osevný postup.

Jedna predchádzajúca plodina môže mať viac nasledujúcich plodín. Kliknutím PTM na plodinu, ktorej chcete pridať predplodinu, sa zobrazí menu a zvolíte Vlastnosti plodiny.

V tabuľke s vlastnosťami a kliknutím PTM v poli Predchádzajúca plodina potvrdíte Pridať plodinu, zobrazí sa tabuľka s výberom a popisom už použitých plodín.

Po výbere (pred)plodiny potvrdíte OK a naspäť sa zobrazí tabuľka s Vlastnosťami plodiny už aj s pridanou predchádzajúcou predplodinou. Po zadaní všetkých predplodín potvrdíte cez Ulož.

Pri vymazaní predplodiny kliknete na konkrétnu predplodinu PTM a vyberiete možnosť Zrušiť plodinu.

V grafickom znázornení osevného postupu sú krivkou spojené predplodina s aktuálnou plodinou. Pre zobrazenie osevného postupu na parcele kliknete na aktuálnu plodinu PTM a vyberiete z možností v menu Osevný postup (predchádzajúce plodiny). Zobrazí sa tabuľka a prepojenie predplodín a plodín. Pre zatvorenie tabuľky stlačíte OK.

Tvorba osevného plánu

Na zostavenie osevného plánu najprv hromadne vyberiete plodiny podľa kapitoly 1.4.1. , ktoré budú zahrnuté v zostave a kliknete v hlavnom menu na záložku:

V zobrazenej tabuľke môžete zadať filter „z okna“ t.j. priamo vybrať filtračné podmienky napr. označenie podľa rozhodujúceho dňa atď. , alebo zo záznamov t.j. z hromadne označených plodín. Kliknutím na Tlač sa vytvorí zostava.

Príklad zostavy Sumárny osevný plán

Presun plodiny

Funkcia Presun plodín, sa používa v prípade, že sa zmenila výmera parcely, na ktorej už máme osiatu plodinu, poprípade, sú na nej už aj nahraté operácie.

Zmenou výmery budú zmenené aj výmery v operáciách zapísaných na predchádzajúcich plodinách.

V tomto prípade si vytvoríte novú skupinu parciel podľa kapitoly 1.3 Vytvorenie novej skupiny parciel, kde sa zapíše zmenená výmera vypočítaná z grafiky.

Vyznačíte si parcelu, z ktorej si prajete presunúť plodinu/plodiny na nový riadok a PTM zvolíte možnosť presunu.

Na riadok, kde chcete vložiť plodinu kliknutím PTM, zvolíte možnosť Vložiť plodiny.

! Plodiny môžeme presúvať len v rámci toho istého kultúrneho dielu!

Potvdením sa vykoná funkcia presunu plodiny na parcele, kde bola vykonaná zmena, napr. výmery.

Metódy pestovania

V metóde pestovania sú plánované operácie pre danú plodinu a parcelu . Defaultná metóda pestovania je prednastavená metóda pre osievanie nových plodín.

Pre konkrétnu plodinu a parcelu je možné zmeniť nastavenie metódy pestovania vo vlastnostiach plodiny. PTM kliknete na plodinu a vyberiete Vlastnosti plodiny.

V tabuľke kliknete PTM do riadku metódy pestovania a vyberiete si možnosť zrušiť alebo pridať.

Nahrávanie pracovných operácií

Pracovné operácie sú činnosti vykonávané na poľnohospodárskej pôde a plodinách počas celého roka (sejba, hnojenie, ochrana rastlín, zber atď. ).
Postavíte sa na plodinu, ktorej sa týka operácia a kliknete PTM. Následne sa rozbalí menu a prvou voľbou Pracovné operácie sú činnosti vykonávané na poľnohospodárskej pôde a plodinách počas celého roka (sejba, hnojenie, ochrana rastlín, zber atď. ). Postavíte sa na plodinu, ktorej sa týka operácia a kliknete PTM. Následne sa rozbalí menu a prvou voľbou sa otvorí zoznam operácii sa otvorí zoznam operácii.

Z výberu v dolnej časti si môžete zvoliť, z akého zoznamu chcete vyberať operácie:

  • Simulácie – nakonfigurovaný zoznam Vašich plánovaných operácii z priradenej metódy (či z viacerých priradených metód) pestovania pre danú plodinu a parcelu
  • Všetky operácie – všetky operácie, ktoré sú v programe bez ohľadu na plodinu
  • Vybraná plodina – operácie, ktoré sú viazané na konkrétnu plodinu
  • Ešte nevykonané operácie – ešte nevykonané operácie zo simulácie

Hromadné nahrávanie operácií

Rovnakú operáciu je možné zadať aj hromadne na viacerých plodinách tak, že si hromadne vyberiete plodiny podľa kapitoly 1.4.1., PTM otvoríte menu, zvolíte  operácii a zobrazí sa žurnál na plodine a výber operácie.

Vo výbere presne zadáte prostriedky, ktorými je operácia vykonaná na plodinách. Na spodnej lište je suma výmer a počet plodín, na ktorých bude operácia zapísaná. Po dokončení operáciu zapíšte cez Uložte a pokračujte v ďalšom výbere operácií alebo kliknutím na Uložiť a Zavrieť sa okno s nahrávaním operácií zavrie. Uložené operácie sú následne viditeľné v Žurnále na plodinách, kde sú zahrnuté všetky označené plodiny ako aj ikony operácií na časovej osi.

Ďalšie hromadné nahrávanie operácií je možné kliknutím PTM na plodine – Pridať operáciu hromadne.

Žurnál je zobrazenie karty plodiny a to buď jednotlivo alebo hromadne za skupinu vybraných plodín. Sú v ňom zapísané všetky operácie, ktoré boli na plodine vykonané spolu s údajmi o strojoch, prostriedkoch, množstve, čase vykonania, výmere a finančných nákladoch. Žurnál otvoríte cez PTM na plodine alebo jednoduchým dvojklikom na plodinu.

Pri prezeraní žurnálu na minimalizáciu alebo maximalizáciu informácií o operácii používame:
na zobrazenie podrobnejších informácií v operácii
–   na skrytie podrobnejších informácií v operácii

Výber pracovných operácií

Po výbere pracovnej operácie zo zoznamu môžete upraviť dátum operácie, výmeru, čas, poznámky a aj meno pracovníka, ktorý operáciu vykonal.

Ak užívateľ potrebuje aplikovať presné množstvo daného prostriedku, v presne stanovenej dávke na ha, môže ako pomôcku použiť Kalkulačku pre výpočet výmery z celkového množstva a dávky na hektár. Túto kalkulačku je možné otvoriť kliknutím pravého tlačidla myši v kolónke Výmera operácie. Po zadaní celkového množstva prostriedku a dávky na hektár, sa vypočíta výmera operácie, ktorú treba ošetriť. Takto vypočítanú výmeru môže užívateľ prevziať do pracovnej operácie, potvrdením tlačidla Prevziať výmeru zaokrúhlenú na 2 desatiny alebo Prevziať nezaokrúhlenú výmeru.

Upozornenie:
Zmenou výmery operácie sa prepočítajú dávky všetkých prostriedkov použitých v danej operácii, preto treba vždy skontrolovať správnosť údajov pred uložením operácie!

V prostriedkoch, môžete kliknutím pravého tlačidla myši na konkrétny riadok, zameniť podnikové prostriedky, zmeniť ich výkon a hodnotu. Pri aktualizácii cenníka, bude posledná zadaná jedn. cena zapamätaná.
Pri pracovnej operácii, je možné zadať množstvo prostriedku aplikovaného na jeden hektár alebo množstvo prostriedku aplikovaného spolu a hodnoty sa navzájom medzi sebou prepočítajú.

V prípade, že užívateľ potrebuje aplikovať v pracovnej operácii presné množstvo živín na hektár aplikovaním konkrétneho hnojiva, môže ako pomôcku použiť Kalkulačku pre výpočet množstva hnojiva na hektár podľa požadovaného množstva živiny. Túto kalkulačku je možné otvoriť kliknutím pravého tlačidla myši v kolónke „Na ha“ na konkrétnom riadku v prostriedkoch. Po zadaní požadovaného množstva živiny na hektár, percenta obsahu živiny v hnojive a hustoty hnojiva sa vypočíta množstvo hnojiva, ktoré je potrebné aplikovať pre dosiahnutie požadovaného množstva živín na hektár. Takto vypočítané množstvo môže užívateľ prevziať do pracovnej operácie, potvrdením tlačidla „Prevziať množstvo zaokrúhlené na 2 desatiny“ alebo „Prevziať nezaokrúhlené množstvo“.

Hromadná zmena vlastností operácií

Kliknutím PTM na označenej operácii resp. operáciách (stlačením CTRL + klik na každú operáciu, ktorú chcete označiť) v žurnále na plodine je možné hromadne zmeniť vlastnosti operácie ako sú dátum, vegetačné štádium rastliny, zvyšok postrekovej zmesi, zelené hnojenie, prostriedok, škodlivý organizmus a ochrannú dobu.

Príklad zmeny dátumu operácie na viacerých plodinách

Vymazanie operácie

Vymazanie operácie v Žurnále je možné jednotlivo aj hromadne označením plodín – PTM v menu kliknúť na vymazať operáciu/e. Pre správnosť je potrebné potvrdiť vymazanie operácií.

Hnojenie

Pridaním operácie hnojenie priemyselnými hnojivami z výberu operácií máte možnosť si vybrať konkrétne aplikované hnojivo a jeho množstvo. Kliknutím PTM sa otvorí menu na pridanie, zmenenie alebo vymazanie prostriedku v konkrétnej operácii. V už zadaných prostriedkoch si dvojklikom rozbalíte menu, kde si môžete vyberať z ponúkaných prostriedkov.

Otvorí sa tabuľka s prostriedkami, kde vyberiete konkrétny prípravok na hnojenie.

Vo filtri skupín podnikových prostriedkov si môžete upresniť konkrétne hľadaný prípravok.
Kvôli zjednodušeniu výberu je možné si v hlavičke tabuľky zvoliť z možností pre zobrazené prostriedky:

Vlastné

všetky vlastné prostriedky (hnojivá, stroje…)

Podnikové

všetky prostriedky, ktoré sa nachádzajú v databáze; z veľkého množstva ponúkaných prostriedkov viete vyfiltrovať v spodnej časti tabuľky konkrétnu skupinu prostriedkov a následne zo skupiny vybrať konkrétny prostriedok

Preferované

konkrétne prostriedky označené ako preferované

Dôležité je vyplniť vo „Vlastnostiach“ operácie spôsob aplikácie hnojiva (do pôdy, na pôdu, na porast) a jedno z označenia hnojiva (napr. Evidenčné číslo pre hnojivo ES). !!! Vždy vypĺňajte len jeden z identifikačných údajov hnojiva – a to buď „Číslo certifikátu hnojiva“ alebo „Evidenčné číslo vzájomne uznaného hnojiva“ alebo „Evidenčné číslo pre hnojivo ES“.

Keď je prostriedok pridaný, vložíte množstvo a potvrdíte stlačením ULOŽ. Ak sú všetky prostriedky zadané a majú vložené aj množstvo je dôležité pred uložením operácie hnojenia skontrolovať Výmeru operácie v porovnaní s Výmerou spolu. Vo vlastnostiach parcely sú zadané možné hnojiteľné plochy, ktoré sa zobrazujú v poli Výmera spolu.

Zmeny potvrdíte stlačením ULOŽ (ak chcete pridať ďalšiu operáciu) alebo ULOŽ A ZAVRI (ak už nebudete pridávať ďalšiu operáciu).
Ak by zadaná hodnota prekročila zákonom stanovenú dávku hnojív, systém Vás informuje.

Plán hnojenia

Pri tvorbe plánu hnojenia je prvým krokom hromadný výpočet potreby živín pre plodinu.
V prvom kroku si vyberiete plodinu, alebo rovnaké plodiny. Môžete aj hromadne ako je to popísané v kapitole 1.4.1 Hromadný výber plodín.

V hlavnom menu  ZOSTAVY v riadku po rozkliknutí menu PLÁN HNOJENIA zvolíte Hromadný výpočet potreby živín pre plán hnojenia :

Potrebu živín pre plán hnojenia je možné zistiť nasledovne: buď na základe potreby živín podľa zákona o hnojivách alebo pomocou kalkulačky na stránke ÚKSÚP-u. Dôležité je zadanie predpokladanej úrody, na základe ktorej sa vypočíta potreba živín pre plán hnojenia.

Po rozkliknutí Zobrazenie informácie o plodine sa zobrazí prehľadná tabuľka s potrebami živín pre plodinu podľa zákona o hnojivách.

Pre zobrazenie zostavy kliknite na GENEROVAŤ , zobrazí sa okno s otázkou:

Potvrdením Áno sa vytvorí zostava. Pokiaľ by ste na začiatku vybrali rôzne plodiny, systém na to upozorní nasledovne: PLODINA JE INÁ AKO PLODINA, PRE KTORÚ ROBÍME VÝPOČET

V druhom kroku nasleduje Hromadná tvorba plánu hnojenia zadaním zoznamu hnojív:

Hromadná tvorba plánu hnojenia

Podľa potreby môžete zadať aj ďalšie parametre:

Pre zobrazenie zostavy kliknite na GENEROVAŤ . Zobrazí sa okno s otázkou, po potvrdení sa vygeneruje zostava s vytvoreným plánom hnojenia:

V poslednom kroku vyberiete z menu Hromadnú tlač plánu hnojenia, kde si viete zvoliť, aké údaje sa majú v zostave zobrazovať. Vo filtri vidieť aj počet zvolených plodín. Potvrdíte kliknutím na Tlač.
Zostava Plán hnojenia je vytvorená v súlade so zabezpečením potreby živín. Každá plodina na rôznych parcelách je na samostatnom papieri A4 pripravená na tlač alebo export (viď. 2.1 Tvorba, export a tlač zostáv).

Bilancia živín

Pre kontrolu bilancie živín kliknite v hlavnom menu  ZOSTAVY na menu BILANCIA ŽIVÍN. Zostava slúži na sledovanie vzťahu medzi živinami dodanými do pôdy a živinami odčerpanými úrodou. V prípade, že je prekročená zákonom povolená dávka, systém Vás upozorní tak, že nekorektný záznam zvýrazní na červeno. V hornej lište je možnosť vyfiltrovať len nekorektné záznamy.

Spotreba hnojív

V hlavnom menu ZOSTAVY v menu SPOTREBA HNOJÍV je evidované množstvo spotrebovaných hnojív. V zostave môžete odfiltrovať, údaje majú byť zobrazené, napr. len nekorektné záznamy.

Nová možnosť rýchleho prístupu do operácie (kliknutím na nekorektný záznam) a upraviť hodnotu. Zostavu je nutné znova spustiť, aby sa opravená hodnota načítala do zostavy.
V zostave je pridaná záložka Kalkulačka na prepočet obsahu živín, pre rýchly a jednoduchý prepočet živín na základe koeficientov výpočtu podľa vyhlášky.

Nehnojené plodiny

Konfiguračný prvok kontrola použitia hnojív so zákazom používania pričom pri zapnutí je užívateľ upozornený v zostavách ( Bilancia živín, Spotreba hnojív.. ).

Vo vlastnostiach plodín v kapitole 1.4.2 , ak sa v checkboxe zaškrtla možnosť ,,Nepoužívanie hnojív ,, sú zobrazené v zostave “ Plodiny bez použitia hnojív“ , ktoré poslúžia ako podklad kontrolným orgánom.

Prípravky na ochranu rastlín

Množstvo povolených aplikovaných postrekov v pracovnej operácii, je uvedené v registri prípravkov, kliknutím PTM na názve prípravku (táto možnosť je dostupná v okne zadávania pracovnej operácie, v záložkách: Prostriedky a Vlastnosti). Podobne je to aj v simuláciách.

Výmera operácie je zohľadnená o krajinný prvok na parcele.

Informácia z registra prípravkov:

Po získaní informácie o prípravku si ho vložíte do operácie aj s jeho potrebnými vlastnosťami. Po kontrole povolenej dávky aplikovaného postreku z registra prípravkov operáciu uložíte.

V žurnále je umožnené hromadne zmeniť vlastností pracovnej operácie.

Z naplnených vlastností je možné vytvoriť pracovný list pre operácie vybraných postrekov.

Spotreba prípravkov na ochranu rastlín resp. pomocných prípravkov

Hromadný výber plodín) zvolíte plodiny, pre ktoré chcete vytvoriť zostavu. Zostava sa nachádza v hlavnom menu  ZOSTAVY.

Otvorí sa preddefinovaná okno, kde si môžete vyfiltrovať, ktoré prípravky majú byť zobrazené a ktoré informácie majú byť v zostave zobrazené.

Potvrdením stlačením Tlač sa vytvorí zostava s celkovým použitým množstvom prípravkov a je pripravená na vytlačenie alebo export.

Chemicky neošetrované plodiny

Vo vlastnostiach plodín v kapitole 1.4.2 , ak sa v checkboxe zaškrtla možnosť Nepoužívanie POR sú zobrazené v zostave Plodiny bez použitia POR, , ktoré poslúžia ako podklad kontrolným orgánom.

Kontrola používania prípravkov na ochranu rastlín

V kapitole 5.5 Systém Konfigurácie programu a Konfigurácie kontrol v užívateľských kontrolách, je možné zakliknúť funkcie kontroly dávky a ošetrenej výmery a kontroly ochrannej doby.
Kontrola na použitie len povolených prípravkov na ochranu rastlín s kontrolou dávky pri ich použití.

Upozornenie:
Táto kontrola je len orientačná, pretože údaje z registra prípravkov na ochranu rastlín a ich povolené dávky na jednotlivé plodiny nie je možné v aplikácii neustále udržiavať aktuálne.

V záložke číselníky je funkcia Kontroly ochrannej doby, kde je možné zadať prípravky a ich ochranné doby pred zberom.

Napr. ak je ochranná doba použitia prípravku pred zberom 14 dní ( používanie POR vždy v súlade s etiketou), operácia zber nemôže byť uskutočnená pred koncom ochrannej doby.