Zúčtovací list

Umiestnenie: Sklad - Vstupy - Doklady

Zúčtovací list (ZL) je špeciálny druh dokladu pre podniky typu Poľnonákup. Účelom podkladu je vytvorenie podkladu pre zbernú faktúru pri príjme obilia od dodávateľa, ktorý vystavuje faktúru.

Existujúce zúčtovacie listy sa nachádzajú v okne pre zúčtovacie listy, predtým sa generujú z riadkov skladových príjemiek, preto sa úkon vykonáva v okne Príjemka – Výdajka – Prevodka prostredníctvom voľby Ďalšie, ktorá sa nachádza v pravej časti okna.

Poznámka:
Zúčtovacie listy sa môžu tvoriť aj v module Poľnonákup, pokiaľ má podnik tento modul zakúpený. V takomto prípade sa vytvárajú najprv tzv. Vážne lístky, z ktorých sa generujú Preberacie listy, z nich sa následne vytvárajú Zúčtovacie listy.

Tvorba ZL z príjemky sa vykonáva tak, že sa užívateľ nastaví na konkrétnu príjemku, následne zvolí voľbu Tvorba zúčtovacieho listu. Systém automaticky predplní do okna údaje z hlavičky príjemky a jej riadkov pre potrebu vytvorenia ZL.

O úspešnom vytvorení systém užívateľa upozorní:

Zúčtovací list po vygenerovaní má v hlavičke uvedené číslo dokladu, dátum vystavenia/dodania, dodávateľa a sumár položiek z obsahu. V obsahu má riadky s informáciou o materiálovej karte, množstve, mernej jednotke a cenách, nachádza sa v okne ZL.

Tlač vytvoreného ZL je možné vytlačiť buď v okne zúčtovacích listov cez tlačidlo Tlač alebo v okne príjemky/menu ďalšie/Tlač súvisiacich zúčtovacích listov:

V tejto záložke pre zloženie riadku je možné nastaviť/zmeniť stĺpce, ktoré užívateľ požaduje v tlačovej zostave vidieť:

Vytvorený ZL je možné vidieť aj v záložke Súvisiace zúčtovacie listy na príjemke, z ktorej bol vygenerovaný:

V prípade potreby zrušiť ZL, je možné tak spraviť pomocou voľby Rušenie súvislostí k zúčtovacím listom.

Zrušenie ZL systém oznámi užívateľovi v tlačovej zostave na obrazovke. Väzba sa zruší aj v záložke Súvisiace zúčtovacie listy na príslušnej príjemke.

Prípadne je možné zúčtovací list vymazať aj v okne zúčtovacích listov pomocou voľby Vymazať cez pravé tlačidlo na myši: