Výkazy UC

Umiestnenie: Účtovníctvo - Výstupy

Logo AE Fakturacia

V tomto okne je možné tlačiť účtovné a štatistické výkazy zo systému, pričom účtovné výkazy je možné aj exportovať na finančnú správu vo formáte XML (šablóna). V zozname sa štandardne nachádzajú výkazy aj zo starších rokov a to z dôvodu, aby bolo možné tlačiť vždy ten vzor, ktorý bol v minulosti platný pre príslušný rok.

V záložke Výberové kritériá sa vyberá príslušný výkaz za zvolené obdobie (ROK/Perióda) a hierarchiu. Systém štandardne predplní identifikačné údaje podniku, ktoré je možné prípadne doplniť.

V prípade exportu zostavy do formátu XML sú v sekcii Identifikácia údaje o podniku označené znakom #. Nie je nutné ich manuálne dopĺňať, dosadia sa automaticky z príslušných konfiguračných nastavení po spustení exportu súboru.

Systémové výkazy sú číslované do 100, tieto užívateľ modifikovať nemôže. Užívateľské sú číslované nad 100.

Poznámka:
Účtovné výkazy sú v systéme rozdelené podľa intervalu čísiel – to znamená:

  • od 1 – 9 sú výkazy pre Súvahu+Zisky a straty pre jednotlivé roky
  • od 11-19 sú výkazy pre Súvahy v plnom rozsahu pre jednotlivé roky
  • od 20-29 sú výkazy ziskov a strát pre jednotlivé roky
  • od 30-39 sú uvedené Poznámky k účtovnej závierke
  • od 40-46 sú uvedené výkazy pre Cash-flow
  • od 50-77 sú uvedené rôzne pohľady výsledovky a bonitačné ukazovatele
  • od 80-90 sú uvedené štatistické výkazy pre príslušné roky, pričom sú zachovávané vždy dva roky (aktuálny a minulý), napríklad nižšie dvojica č. 87. Pol 1-04 r. 2021 a č. 97. Pol 1-04 r. 2020:
2.3.8.012_vykazy 80-90_NOVY

V prípade, že bude napríklad v tomto spomínanom výkaze v ďalšom roku zmena, v systéme nebude vytvorený nový pre aktualizáciu, ale použije sa existujúci – ten s najstarším rokom č. 97. pre rok 2022, o ďalší rok sa použije č. 87. pre rok 2023, aby sa vždy zachoval okrem aktuálneho roka aj minuloročný.

č. 121 patrí Výsledovke, ktorá je často používaná aj kvôli možnosti zobrazovania plánov, ktoré môžu byť v systéme zadané v podobe plánového dokladu (modul účtovníctva/Vstupy/Doklad Plány – dostupné momentálne v textovej časti programu). V tejto zostave je možné následne porovnávať aktuálny rok s plánom, ako aj bezprostredne predchádzajúci rok.

Vybrané účtovné výkazy:

2.3.8.003_uctovne vykazy

Vybrané štatistické výkazy:

2.3.8.004_stat vykazy

V záložke V reporte zobraziť je možné zadať stránkovanie oddielu alebo podľa organizačnej jednotky, zaokrúhlenie:

2.3.8.005_zobrazit

Ďalej, kvalitu tlače/typ súboru (excel, csv…):

2.3.8.006_kvalita tlace

Napríklad po zvolení typu 44 je možné si dať údaje zo súvahy do excelovského formátu *.xlsx. V tomto formáte sa do excelovskej tabuľky napĺňajú aj vzorce pre výpočet. Ak si v excelovskej tabuľke užívateľ zmení hodnoty, vzorce zabezpečia automatický prepočet súčtových riadkov/ stĺpcov.

Výhoda pri tvorbe výstupu do Excelu (prípadne do Prehľadu) je tá, že užívateľ nie obmedzený šírkou zostavy, čiže počtom stĺpcov, ktoré výkaz môže mať.

Ďalšie výberové kritérium je pre zobrazovanie plánov pre niektoré typy výkazov (výsledovka, kalkulácie). Na to, aby sa dali plány používať a vyhodnocovať je nutné mať údaje pre plány zadefinované v plánovom doklade (menu Vstupy/Doklad plány – dostupné momentálne v textovej časti programu). Plány sa dajú definovať mesačne, ročne, na OJ, výkon a ďalšie štruktúry.

2.3.8.008_zamenit plany

Plán=POC+PLO– v stĺpci pre plán sa budú zobrazovať údaje poč.stavov spolu s obratom plánu

POC       Plán=počiat.stav(skutočnosť) – v stĺpci pre plán sa bude zobrazovať poč.stav skutočnosti
PLO        Plán=plán obratu (bez POC)  – v stĺpci pre plán sa bude zobrazovať plán obratu

V sekcii Ďalšie výberové kritériá je možné zadať podmienky pre výber závodu, strediska alebo ich skupinu:

2.3.8.009_dalsie

Užívateľ pri niektorých typoch výkazov má možnosť vykonať export údajov zo systému vo formáte XML:

Upozornenie:

  1. Výkazy sú v systéme štandardne nastavené podľa vopred preddefinovaných intervalových rozsahov analytických účtov, ktoré sú popísané v rámci účtového rozvrhu. Z tohto dôvodu, ak si užívateľ vytvára vlastné analytické účty a nedodrží rozsah, napríklad v prípade členenia na krátkodobé/dlhodobé záväzky/pohľadávky, môže sa stať, že sa do týchto výkazov napočítajú niektoré dlhodobé analytiky ako krátkodobé alebo naopak. V prípade, že užívateľ požaduje ich nápočet do výkazov upraviť, je nutné to vykonať ručne do užívateľom vytvoreného výkazu v module Účtovníctvo/Číselníky/Číselník výkazov UC. Kedže prístup do tohto číselníka je závislé od prístupových práv a definícia si vyžaduje zručnosť pri tvorbe, je potrebné kontaktovať svojho školiteľa.
  2. Vzhľadom na to, že je veľké množstvo štatistických výkazov, v systéme nie sú ucelene zadefinované úplne všetky pod označením, ktoré štatistický úrad vydáva. Preto odporúčame, aby si užívateľ pred vyplnením štatistického výkazu, ktorý potrebuje prezrel existujúce, je možné, že potrebné oddiely/moduly nájde v iných výkazoch, aby nemusel výpočet realizovať ručne. Napríklad pre potreby vyplnenia výkazov – Roč Poľ 1-01, Roč Zav 1-01, Roč Priem 1-01, Roč 1-01, Roč 2-01, Roč Priem 2-01 je potrebné tlačiť a prezerať výkaz č. 92 Roč 1-01, nakoľko sú v ňom združené viaceré oddiely.

Majetkové časti výkazov užívateľ v module účtovníctvo nájde čiastočne, nie všetky údaje je možné z tohto modulu zistiť. Doplňujúce informácie sa nachádzajú priamo v module dlhodobý majetok cez menu Výstupy/Výkazy dlhodobého majetku (moduly 592, 513, 516).

Mzdové časti výkazov je potrebné hľadať priamo v module mzdy a to cez menu výstupy/štatistika.

Časti pre zvieratá sa čiastočne doplňujú v prípade, že má užívateľ nastavené korektne naturálne účtovanie. Doplňujúce informácie sa nachádzajú priamo v module Zvieratá cez menu výstupy/výkazy ZI.

Na neúplnosť údajov systém upozorňuje jednak na konkrétnych riadkoch označením krížika alebo otáznika, ako aj na konci zostavy: