Update 20.02 - Aurus EKONOMIKA a Aurus EKOPACKET

Verzia vydaná 3.4.2020

Postup aktualizácie programu

Kliknutí si vyberte návod na vykonanie aktualizácie pre program, ktorý používate.

Prechod môžete vykonať len ak máte verziu   20.01

Zmeny v module DANE

 • oprava pre hodnotu množstvo v KVDPH-priznaní pre stavebné práce – namiesto hodnoty 0.00 sa posiela prázdna hodnota. Uvedenú chybu posielala Finančná správa dodatočne prostredníctvom správy.

Zmeny v module FAKTURÁCIA

 • oprava Aurus-šablóny “ XMLel. SVDPH pre DU od r.2020 “ potrebnej pre posielanie nového SVDPH-súhrnného výkazu platného od r.2020

uvedené opravy sa týkajú len programu Aurus EKONOMIKA (grafická verzia):

 • do mailových výziev k plateniu faktúr pribúdajú 4 nové Aurus-šablóny, ktorými je možné posielať nielen faktúry po splatnosti, ale aj krátko pred splatnosťou, prípadne si výsledok ešte pred hromadným zaslaním prehliadnuť
 • tlač Protokolu o likvidácii faktúr je od tejto verzie na výšku, resp. nastojato

Zmeny v module BANKA

uvedené opravy sa týkajú len programu Aurus EKONOMIKA (grafická verzia):

 • zmena čísla bankového dokladu na hlavičke sa premietne do všetkých položiek úhrad fakturačného saldokonta, ktoré sú riadkami tohto bankového dokladu. Doteraz zostávalo v položkách úhrad pôvodné číslo bankového dokladu
 • pri ručnom zadaní čísla faktúry v riadku prevodného príkazu sa nehľadá predpis fakturačného saldokonta v zozname všetkých faktúr ale len v zozname nami neuhradených faktúr.

Zmeny v module ÚČTOVNÍCTVO

uvedené opravy sa týkajú len programu Aurus EKONOMIKA (grafická verzia):

 • zostava hlavnej knihy, zostava obratovej predvahy a zostava účtovného denníka sa zúžili, aby ich tlač vošla na stojato
 • do dátových skladov Hlavnej knihy a Obratovej predvahy sa dopĺňajú stĺpce „Podnik“, „Názov podniku“, aby bolo možné odlíšiť prehľady, príp. výstupy do excelu pre viac firiem

Zmeny v module DLHODOBÝ MAJETOK

uvedené opravy sa týkajú len programu Aurus EKONOMIKA (grafická verzia):

 • od r.2019 sa „oživuje“ predaj pod cenu pre vybrané IM ( podľa zákona ). V zostave „Podklady pre výpočet daní“ sa zvýši daňový základ o čiastku, ktorá je pri predaji pod daňovou zostatkovou cenou. Uvedené sa týka:
     o KP 29.10.2 Osobné automobily
     o KP 29.10.52, 30.12, 30.11, 30.3, 30.91, 30.92.1 Lode, člny, lietadlá, …
    o Budov a stavieb zaradených v odpis.skupine 6
 • Podľa §22 ods.12 Z.o dani z príjmov je možné pri predaji týchto vybraných IM uplatniť daňové odpisy podľa počtu mesiacov v roku vyradenia. Zavádza sa preto nový druh pohybu 601 „Predaj s odpisom v roku vyradenia“ a nový spôsob redukcie odpisov 7 = podľa mesiaca vyradenia.

Zmeny v module MZDY

uvedené opravy sa týkajú len programu Aurus EKONOMIKA (grafická verzia):

 • nová xsd schéma RLZEC platná od 31.3.2020
 • nová xsd schéma pre Mesačný výkaz poistného, ktorý je podávaný za periódu 04/2020 a viac
 • nová xsd schéma pre Výkaz poistného a príspevkov, ktorý je podávaný za periódu 03/2020 a viac
 • legislatíva ktorá súvisí s pandémiou Corona Covid 19 – zavádzame nové druhy miezd 4655 Ošetrovné 55% PANDÉMIA, 4605 Nemocenské PANDÉMIA, 1853 Prekážky 80% PANDÉMIA
 • legislatíva ktorá súvisí s pandémiou Corona Covid 19 – výstup pre potreby čerpania pomoci od štátu v súvislosti s prekážkami práce na strane zamestnávateľa v čase pandémie, ktorý bude v Univerzálnej zostave miezd s Aurus šablónou s názvom „Podklad pre príspevky PANDÉMIA“. Podrobné informácie k tejto problematike nájdete tu http://relia.sk/Article.aspx?ID=307
 • Podrobné informácie, ktoré súvisia s legislatívou PANDÉMIA nájdete na týchto stránkach:
  4655 Ošetrovné 55% PANDÉMIA http://relia.sk/Article.aspx?ID=303
  4605 Nemocenské PANDÉMIA http://relia.sk/Article.aspx?ID=304
 • platba sociálneho poistenia z 13. a 14. platu – úprava podľa najnovšieho výkladu MF SR a FS SR

Zmeny v module MZDY v dôsledku zmien schválených v súvislosti s koronavírusom COVID-19 novelizáciou zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

A. Nemocenské vyplácané Sociálnou poisťovňou od 1. dňa trvania dočasnej pracovnej neschopnosti (DPN), tzv. péenky vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu

Stane sa, že zamestnanec musí ísť v súvislosti s COVID-19 zo dňa na deň do karantény. Doteraz v takýchto prípadoch (mimo COVID-19) prvých 10 dní DPN z dôvodu karantény platil zamestnávateľ. Toto sa mení a nemocenské bude od prvého dňa karanténnej DPN v dôsledku COVID-19 vyplácať Sociálna poisťovňa. Nárok na túto dávku bude potvrdzovať lekár.

Novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorá rieši nemocenské vyplácané od 1. dňa trvania DPN, bola schválená v Národnej rade SR dňa 25.3.2020 a je účinná dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov od 27.3.2020.
Toto nemocenské od 1. dňa trvania DPN sa použije len u takého zamestnanca, ktorý sa ocitne v karanténe, resp. v izolácií a pri ktorom dôvod na jeho vyplatenie vznikol najskôr v deň účinnosti novely zákona a to je 27.3.2020.
V prípadoch, ktorá začnú pred účinnosťou novely zákona, teda do 26.3.2020 sa postupuje „po starom“


Pozor! Ak je zamestnanec uznaný počas krízovej situácie (COVID-19) za DPN pre chorobu alebo úraz, použije sa postup ako doteraz, tj. prvých 10 dní DPN bude platiť zamestnávateľ a nárok na nemocenské vznikne až od 11. dňa trvania DPN.

Kvôli rozlíšeniu karanténnej DPN v dôsledku COVID-19 a „klasickej“ DPN sa v prípade karanténnej DPN zavádza nový druh mzdy
4605 – „Nemocenské 55% PANDÉMIA“

Podrobné informácie k Nemocenskej 55% PANDÉMIA nájdete tu http://relia.sk/Article.aspx?ID=304

B. Ošetrovné (OČR) vyplácané počas uzatvorenia škôl a predškolských zariadení v dôsledku COVID-19

Počas trvania krízovej situácie v súvislosti s COVID-19 sa bude ošetrovné vyplácať po celú dobu uzatvorenia škôl a predškolských zariadení, nielen prvých 10 kalendárnych dní, ako to bolo v prípade OČR doteraz. Ide o tzv. pandemické ošetrovné.

Veľmi dôležité upozornenie: zamestnancovi, ktorému je vyplácané pandemické ošetrovné, sa nebude prerušovať povinné sociálne poistenie!
(pri štandardnej, resp. „klasickej“ OČR sa zamestnancovi prerušuje od 11. dňa trvania OČR povinné sociálne poistenie)

Kvôli rozlíšeniu pandemickej OČR a „klasickej“ OČR sa v prípade pandemickej OČR zavádza nový druh mzdy
4655 – „Ošetrovné 55% PANDÉMIA“

Na rozdiel od Nemocenskej 55% PANDÉMIA sa Ošetrovné 55% PANDÉMIA posudzuje spätne od vzniku krízovej situácie a uzavretia škôl a ďalších zariadení.
Podrobne sa o tom píše na tejto stránke http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=303 v časti PANDEMICKÉ OŠETROVNÉ UPLATŇOVANÉ ZA DOBU PRED ÚČINNOSŤOU NOVELY.

Čo robiť, ak máte za 03/2020 nahraté Ošetrovné (OČR) vyplácané počas uzatvorenia škôl a predškolských zariadení v dôsledku COVID-19 druhom mzdy 4650 – „Ošetrovné 55%“
Naše odporúčanie je vymazať ošetrovné, ktoré je nahraté druhom mzdy 4650 a použilo sa v prípade uzatvorenia škôl v súvislosti s COVID-19 a nanovo nahrať ošetrovné novým druhom mzdy, ktoré sa týka uzatvorenia škôl v súvislosti s COVID-19 a to 4655 – „Ošetrovné 55% PANDÉMIA“.
Pozor! Treba použiť postup „výmaz“ a „nahratie“. V žiadnom prípade neprepisuje kód 4650 kódom 4655!!!

Ak použijete nami odporúčaný postup, tak:

1. pri vymazaní ošetrovného s druhom mzdy 4650 sa automaticky na pozadí vymaže aj prerušenie povinného sociálneho poistenia od 11. dňa trvania OČR z tabuľky prerušení
2. pri zadaní ošetrovného s druhom mzdy 4655 sa nevygeneruje prerušenie povinného sociálneho poistenia do tabuľky prerušení.
Toto je veľmi dôležité, lebo prerušenie povinného sociálneho poistenia ovplyvňuje údaje v ELDP, čo má za následok vplyv na výpočet starobného dôchodku v budúcnosti a ďalšie životné situácie (dávky v nezamestnanosti a pod.).

Zmeny v module SKLAD

uvedené opravy sa týkajú len programu Aurus EKONOMIKA (grafická verzia):

 • doklad Príjemka – Výdajka – Prevodka. Od tejto verzie môžete používať doklad P-V-P v grafickej verzii a využívať všetky výhody ktoré grafika prináša ako je prehľadnosť dokladu, nastavenie riadkov podľa vlastných potrieb, systém záložiek na riadkoch i hlavičke a mnohé ďalšie.

Všeobecné zmeny vo verzii

uvedené opravy sa týkajú len programu Aurus EKONOMIKA (grafická verzia):

 • úprava tlačí výstupov – výrazné zvýšenie spoľahlivosti a rýchlosti

Bližšie informácie ohľadom ďalších zmien nájdete v novinkovom manuáli