Pokladničné druhy pohybov

Umiestnenie: Pokladňa - Číselníky

Číselník slúži na zadefinovanie druhov pohybov, ktoré sa používajú v pokladničných a ceninových dokladoch. Každý pohyb určuje, pre aký typ dokladu sa používa, pričom príslušný typ je prenášaný z číselníka „Základné typy pokladničných Dokladov“ (CEP, CEV, POP, POV).

Pri každom pohybe sa ďalej určuje Typ hlavičky, ktorý sa prenáša z číselníka hlavičiek pokladničných dokladov. V každom pokladničnom druhu pohybu sa vypĺňajú aj ďalšie údaje, ktoré podrobnejšie identifikujú daný pohyb ako sú – riadky dokladu, či je pohyb zálohou alebo úhradou, či obsahuje daňové položky, expedičné účty, paragón, združený pohyb a pod..

Pre každý pohyb je umožnené preddefinovať v dolnej časti okna aj Zaúčtovanie riadku – účet na základe predkontácie, konkrétny účet a nákladové štruktúry.

Druh pohybu

Je to numerický kód daného druhu pohybu v tomto číselníku.

Názov

Názov/pomenovanie príslušného druhu pohybu.

Typ dokladu

Kód typu dokladu, z číselníka Základné typy pokladničných dokladov.

Na doklade sa zobrazuje popri type aj druh pokladničného dokladu, kde je možné nastaviť jednu z nižšie uvedených možností:

 • F Fiškálny – doplní sa automaticky, pri zápise do FM (fiškálneho zariadenia) resp. online zariadenia eKasy od firmy FiskalPro
 • Obyčajný
 • R Proforma
  Typ dokladu v pokladničných dokladoch môže byť vyplnený napríklad takto:
  1 / –         -znamená, že je to príjmový doklad obyčajný.

Riadky dokladu

Prepínač, ktorý určuje, či sa budú na doklade editovať aj riadky v obsahu dokladu. Pod riadkami rozumieme:

 • riadky s kódmi materiálu, služby alebo ceniny
 • riadky s variabilným symbolom a sumou úhrady

Predkontovacie riadky týmto prepínačom nenastavujeme, tie existujú vždy pre každý doklad.

V prípade, že je prepínač zapnutý, riadky sa budú editujú priamo v doklade. Ak prepínač nebude zapnutý, riadky sa nebudú dať editovať priamo na doklade, ale až účtovaním.                              

Daňové položky

Príznak určuje, či daný druh pohybu bude požadovať nahratie dátumu dodania služby/tovaru na základe čoho sa bude následne na doklade vypĺňať DPH prípadne SPD. Ak je voľba zapnutá, doklad môže obsahovať daň. Pri vypnutí voľby doklad nebude obsahovať daň.

Pohyb je záloha

Prepínač, ktorý označuje, či daný druh pohybu bude slúžiť na evidovanie zálohy (pri zapnutej voľbe – áno, pri vypnutej- nie).

Pohyb je úhrada

Prepínač, ktorý určuje, či sa má vykonať zápis úhrady do saldokonta (pri zapnutej voľbe – áno, pri vypnutej- nie).

Paragón

Prepínač, ktorý určuje fiškálnej pokladni, že daný druh pohybu musí byť spracovaný do fiškálneho modulu. Pri dennej uzávierke danej otvorenej smeny je urobená kontrola, či sú všetky doklady s takýmto označením spracované do FM. Ak nie, program nedovolí pokračovať v dennej uzávierke. Prepínač sa nastavuje pre typ dokladu = POP (pri zapnutej voľbe – bude sa zapisovať do FM a tlačiť paragón, pri vypnutej- nebude sa zapisovať do FM).

Expedičné účty

Prepínač, ktorý určuje, či sa pre daný druh pohybu budú používať expedičné účty. (Pozri číselník „Účtovanie predaja Mat/Služ/Cen“.) Tento prepínač má význam zapínať pre typ hlavičky iný ako 1 a keď je prepínač „Riadky“ zapnutý.

Bankový doklad

Prepínač, ktorý určuje či sa z daného pohybu bude generovať bankový účtovný doklad. Prepínač musí byť zapnutý pri type hlavičky = 1 (Údaje faktúry a obchodného partnera).

Združený pohyb

Kód pokladničného druhu pohybu, ktorý sa použije pri generovaní sekundárneho dokladu.                  Možnosti použitia :
Prevod medzi pokladňami (ozn. „prevod“)

 • primárny pohyb – výdaj hotovosti resp. cenín, typ hlavičky =4
 • sekundárny pohyb – príjem hotovosti resp. cenín, typ, hlavičky=4

Vyúčtovanie záloh (ozn. „záloha“)

 • primárny pohyb – výdaj resp. príjem označený ako záloha, Pohyb je záloha – zapnutý prepínač
 • sekundárny pohyb – príjem resp. výdaj bez označenia ako záloha, Pohyb je záloha – vypnutý prepínač.
  Tento druh pohybu naznačuje súvislosť medzi rôznymi pohybmi.

STOP

Prepínač, ktorý znamená zablokovanie príslušného záznamu pre ďalšie použitie, tzv. mäkké vymazanie. Zapína sa vtedy, ak nechceme daný údaj ďalej používať. Nevymazáva sa kvôli existujúcim dokladom, na ktorých tento pohyb je zadaný.

Účet

Kód analytického účtu z účtového rozvrhu. Prvé tri miesta zľava zobrazujú syntetický účet, ďalších sedem miest je určených pre analytiku.

Definuj účet

Viacstavový prepínač generovania účtu do predkontácie alebo  do účtovného dokladu.                                               

Podľa druhu pohybu, sprístupní sa pole „Účet“ a tento údaj sa použije pri generovaní.

Podľa odberateľa – dodávateľa, nesprístupní pole „Účet“,, systém účet dohľadá nasledujúcim spôsobom :

 • ak sa jedná o priradenú úhradu k faktúre, ktorá je zaúčtovaná,  účet aj org. jednotku systém použije z tohto účtovného dokladu
 • ak sa jedná o priradenú úhradu k faktúre, ktorá nie je zaúčtovaná ale je predkontovaná, účet aj org. jednotku použije z predkontácie faktúry
 • ak sa jedná o priradenú úhradu k faktúre, ktorá nie je ani predkontovaná, alebo sa jedná o nepriradenú úhradu, účet sa použije podľa odberateľa-dodávateľa.  Tento stav sa použije pri úhradách faktúr.

Podľa meny, pole „Účet“ nebude prístupné, účet sa dohľadá na základe meny pokladne a typu dokladu (príjem resp. výdaj). Tento stav sa použije pri kurzovom zisku alebo strate. 

Objekt

Kód nákladovej štruktúry D – označený ako objekt.                           

Organizačná jednotka

Kód organizačnej jednotky podniku z číselníka organizačných jednotiek.

Stroj

Kód nákladovej štruktúry C – označený ako stroj.

Výkon

Kód nákladovej štruktúry A – označený ako výkon.

Zákazka

Kód nákladovej štruktúry B – označený ako zákazka.                

Typ

Kód – bližšie špecifikuje nejaký vzťah, udalosť, miesto, doklad…