Vyhľadávanie materiálu

Umiestnenie: prierezovo v rámci celého programu

V číselníku materiálov a pri nahrávaní dokladov v systéme existuje viacero spôsobov vyhľadávania materiálových kariet. Jednotlivé spôsoby vyhľadávania môžu byť závislé od druhu dokladu (skladový, dodací list, objednávka, faktúra …) aj od užívateľa, to znamená, že každý z nich môže mať vytvorené iné nastavenie. Pri práci s materiálovými kartami je možné mať nastavené pri vyhľadávaní aj viacero spôsobov triedenia, ako aj individualizáciu záložiek.

1. Typy zoznamov materiálových kariet a triedenie v nich

Rozšírený zoznam materiálu (s 3-mi záložkami )

V moduloch Expedícia (doklad DL) a Sklad sa štandardne nachádzajú rozšírené zoznamy materiálových kariet (s 3-mi záložkami ), v rámci ktorých je možné nastaviť prioritné zobrazenie určitej záložky (t.j. je možné nastaviť, ktorá záložka sa zobrazí ako prvá po otvorení zoznamu), ako aj triedenie kariet.

Nastavenie je možné spraviť v centrálnej konfigurácii – pre celý podnik ale aj pre konkrétneho užívateľa:

Nastavenia pre celý podnik:

 • prioritu záložky je možné vykonať prostredníctvom konfiguračného nastavenia v centrálnej konfigurácii č. 320553 (Správca – konfigurácia/Dílerské konfigurácie/Centrálna konfigurácia/Všetko)
 • triedenie kariet v rozšírenom zozname je možné vykonať v konfiguračnom parametri č. 320552. (Správca – konfigurácia/Dílerské konfigurácie/Centrálna konfigurácia/Všetko)

Nastavenia pre konkrétneho užívateľa:

Nastavenie prvej otváranej záložky a triedenia je možné vykonať v module správca v číselníku užívateľov:

V rozšírenom zozname je možné nastaviť aj spôsob zobrazovania skladov, či má vidieť všetky alebo len jemu prístupné, nastavuje sa to v parametri č. 320554 (Správca – konfigurácia/Dílerské konfigurácie/Centrálna konfigurácia/Všetko)

V rozšírenom zozname nie je možné vyhľadávať dynamickým spôsobom.

Základný zoznam materiálu (s 1-ou záložkou )

V ostatných moduloch systém zobrazuje základný zoznam (s 1-ou záložkou) materiálových kariet,  v rámci ktorých sa triedenie riadi podľa parametra č. 310323. (Správca – konfigurácia/Dílerské konfigurácie/Centrálna konfigurácia/Všetko) 

V tomto type zoznamu je možné vyhľadávať dynamickým módom. Dynamický mód umožňuje v prípade potreby rýchlejšiu prácu pri vyhľadávaní materiálových kariet, ak je v databáze veľký počet záznamov (nad 10 000 záznamov), bez možnosti používania multihľadania.

Poznámka:
Pre dodací list je možné namiesto rozšíreného (3-záložkového) zoznamu nastaviť základný zoznam zadaním hodnoty 9 v položke Defaultné nastavenie – na dodacom liste. Triedenie sa v tomto prípade bude riadiť podľa parametra 320552 alebo podľa toho, čo je nastavené na užívateľovi .

Všetky zoznamy, ktoré sa zatvoria po vyhľadaní potrebných záznamov si pamätajú posledné spôsoby nastavení, okrem základného zoznamu číselníka materiálov, ktorý sa po zatvorení a opätovnom otvorení okna nastaví podľa konfiguračného parametra č. 980245.(kvôli rýchlemu nábehu zoznamu počas nahrávania položiek v obsahu dokladu).

2. Vyhľadávanie (príklad na riadku dokladu):

Pri nahrávaní dokladu v riadkovej časti je možné materiálovú kartu vyhľadať v poli pod názvom materiál viacerými spôsobmi:

 • priamym zadaním hľadaného kritéria (vyhľadávanie na položke) do poľa, na základe čoho systém rozbalí zoznam. Údaje v ňom je možné prechádzať šípkami hore/dole, konkrétnu kartu je možné vybrať/potvrdiť pomocou klávesu Enter.

Upozornenie: Nemusia sa zobraziť všetky záznamy, ktoré vyhovujú zadanému reťazcu. Vtedy je vhodné zadať do reťazca buď viac znakov alebo použiť nižšie uvedené multivyhľadávanie.

 • vo vyhľadávacom poli (tzv. multivyhľadávanie), ktoré sa nachádza v okne číselníka materiálov. Toto okno sa vyvolá v poli materiál pomocou klávesu F4 alebo tlačidla s označením uvedeným nižšie:
 • po kliknutí na ikonu ozubeného kolieska je možné nastaviť počet znakov, od ktorého začne systém vyhľadávať, prípadne možnosť vyhľadávania len v 1. stĺpci zľava
 • pri zapnutom dynamickom móde po zoradení stĺpca (kliknutím na názov stĺpca), používateľ začne písať kritérium, ktoré sa automaticky objaví vo vyhľadávacom okne na obrazovke (text, číslo…) a potvrdení Enterom sa vyhľadá.

Spôsoby vyhľadávania priamym zadaním hľadaného kritéria (vyhľadávanie na položke) a použitím vyhľadávacieho poľa je možné použiť aj v samotnom zozname číselníka materiálov. Zoznam kariet, na ktorých chcete vyhľadávanie použiť, sa vyvoláva cez klávesovú kombináciu SHIFT+F4:

filter – užívateľ má možnosť v prípade potreby odfiltrovať alebo zúžiť výber údajov použiť filter, kde je možné špecifikovať sklad, stav materiálovej karty a pod..

Dynamický mód – umožňuje rýchlejšiu prácu pri vyhľadávaní materiálových kariet, ak je v databáze veľký počet záznamov (nad 10 000 záznamov), bez možnosti používania multihľadania.

Uplatňuje sa, ak je konfiguračný parameter č. 980425 nastavený na = Hľadanie od začiatku (rýchle). (Správca – konfigurácia/Užívateľské konfigurácie/Centrálna konfigurácia/Konfigurácia čísel. materiálu)

Možnosti nastavenia parametra č. 980245-Prioritné hľadanie materiálu:

 • Hľadanie od začiatku (rýchle) – ak je parameter nastavený na toto nastavenie (dynamický mód ZAPNUTÝ), počiatočné načítanie zozname ako aj samotné vyhľadávanie je rýchlejšie. V tomto prípade je možné vyhľadávať len od 1. znaku zľava, podľa preddefinovaného triedenia záznamov. (v prípade materiálu podľa kódu materiálu alebo jeho názvu).
 • Hľadanie v celom texte – ak je parameter nastavený na toto nastavenie (dynamický mód VYPNUTÝ), počiatočné načítanie zoznamu aj samotné vyhľadávanie môže trvať dlhšie a pri veľkom počte záznamov to môže byť pomalé. Vyhľadávať je možné v celom texte.

Mód vyhľadávania sa nastavuje v okne, ktoré sa vyvoláva prostredníctvom ikony s označením ozubeného kolieska na konci vyhľadávacieho poľa:

Pred samotným vyhľadávaním v dynamickom móde je nutné najprv zoradiť údaje kliknutím na názov stĺpca, podľa ktorého chceme vyhľadávať a následne sa vyhľadávané kritérium (text, číslo…) zapíše priamo do vyhľadávacieho okna, ktoré sa automaticky objaví na obrazovke:

Systém v tomto móde hľadá údaje od 1. znaku zľava. Pre potvrdenie hľadaného výrazu užívateľ zvolí Enter, na základe čoho systém kurzor nastaví na najbližší nájdený údaj (následne sa dá pohybovať po zozname šípkami hore/dole).

Súhrn použitých parametrov - konfigurácie, ktoré ovplyvňujú vyhľadávanie materiálu:

Centrálna konfigurácia na úrovni podniku:

980245 G-Prioritné hľadanie materiálu
310323 Triedenie výberu materiálu
310343 G-V Zoznamoch mat. zobraziť sklady pre modul SKLAD
320554 G-V Zoznamoch mat. zobraziť sklady pre modul EXPEDÍCIA
320553 G-V Zoznamoch materiálu zobraziť pre modul EXPEDÍCIA
320552 G-V Zoznamoch materiálu triediť pre modul EXPEDÍCIA

Číselník užívateľov:

V Zoznamoch materiálu Defaultné nastavenie na príjemke
V Zoznamoch materiálu Defaultné nastavenie na výdajke
V Zoznamoch materiálu Defaultné nastavenie na dod.liste
V Zoznamoch materiálu Defaultné triedenie

Príklad nastavenia užívateľa:

Nastavenie užívateľa v obchodnej firme s počtom skladových kariet +100 000 ks. V dodacom liste a skladovom doklade nabieha rozšírený zoznam. Toto nastavenie je len na úrovni podniku, na úrovni užívateľa sa nič nastavovalo:

 • 980245 = hľadanie od začiatku (rýchle)
 • 320552 = podľa názvu materiálov
 • 320553 = číselník materiálov
 • 320554 = všetky
 • 310323 = podľa názvu materiálov