Aurus EKONOMIKA a Aurus EKOPACKET novinky vo verziách po moduloch

AEE Logo

Fakturácia

Verzia: 24.02 vydaná 12.4.2024

Doplnená funkcionalita
 • import odoslaných faktúr z externého systému
 • úprava umiestnenia QR kódu na faktúre vzor predlohy Mlyncoop
 • pri odosielaní faktúry emailom pribudla možnosť odosielania čísla objednávky v predmete emailu
 • v Dátovom sklade faktúr pribudli 3 stĺpce: v časti 02 hlavička FA stĺpec Nevysporiadaná suma predfaktúry a v časti 03 Hlavička Fa stĺpce Počet splátok a Rozpis splátok
 • v zoznamoch odoslaných a došlých faktúr pribudol stĺpec Splátky
 • v doklade Došlé faktúry pribudlo zvýraznenie vybraných významných polí Suma, Zaokrúhlenie a DPH
 • v menu Materiály/Tovary je doplnená záložka Ceny
Opravy
 • žiadne
Koniec verzia 24.02

Verzia: 24.01 vydaná 31.01.2024

Doplnená funkcionalita
 • nová konfigurácia 460512 Default forma úhrady pre došlé faktúry. Prechodom bude prednastavená na hodnotu 2 – prevodný príkaz
 • v došlej faktúre sa po zadaní štatistík 1,2 na hlavičke zobrazia aj ich názvy. Podobne po zadaní formy úhrady sa zobrazí aj jej názov. Zároveň sa povoľuje editovať formu úhrady aj na faktúre v uzavretej perióde alebo faktúre zaúčtovanej. Ak forma úhrady nie je vyplnená pre daného partnera, dotiahne sa do došlej faktúry z novej konfigurácie 460512
 • v zozname došlých faktúr sú doplnené polia Forma úhrady aj s názvom formy úhrady
 • v došlých faktúrach doplnená kontrola v riadku DPH na nenulovú sumu DPH pri nulovej sadzbe DPH
 • pri tlači Ťarchopisu sa tlačí aj číslo pôvodnej faktúry
 • doplnený QR kód na úhradu faktúry do predlohy výzoru faktúry Mlyncoop
 • v dátovom sklade Faktúr pribudli filtre Nespárované faktúry a Nevysporiadané predfaktúry
 • nový Fakturačný číselník Tovarov / Služieb nahradil pôvodný Číselník materiálov skrátený
 • pri zakladaní nového tovaru cez + na riadku dokladu sa použije Fakturačný (nový) číselník Tovarov / Služieb a zároveň pribudlo tlačidlo Použiť, ktoré novozaloženú položku návratom spať na riadok dokladu automaticky aj použije
 • vo Výpočtoch pribudlo menu Konto na došlých faktúrach. Ide o nástroj, ktorým možno hromadne meniť pôvodné dodávateľské bankové konto na iné
Opravy
 • tlač protokolu o likvidácii faktúr
 • Fakturačné saldokonto – filter na mzdové predpisy funguje už bez nutnosti súčasného zapnutia filtra štandardné faktúry
 • vylepšený algoritmus vyhľadávania partnera službou Registre
 • služby Finstat pre užívateľov, ktorí majú platenú verziu služby Finstat
 • 13/2/2024 doprechod č.1 – Protokol o likvidácii (odoslaná aj došlá faktúra) –  zobrazovanie nákladových štruktúr (napr. Výkon, stroj)
Koniec verzia 24.01

ARCHÍV

Verzia: 23.04 vydaná 30.10.2023

Doplnená funkcionalita
 • možnosť vytvoriť dobropis z odoslanej faktúry. Cez tlačidlo Kópia a zadaním typu dokladu D
 • Odoslaná faktúra – možnosť tlače faktúry spolu s predkontáciou je doplnená do všetkých predlôh výzory faktúry
 • pri kopírovaní odoslaných aj došlých faktúr sa kopíruje aj údaj o odklone faktúr do oddielu KVDPH
 • do zoznamu Došlých faktúr pribudli polia Poznámka 2 a Poznámka 3
 • možnosť zadať rovnakú zľavu pre všetky riadky odoslanej faktúry jedným zápisom
 • možnosť tlače QR kódu pre úhradu faktúry aj v predlohe Nábytok
 • v odoslanej aj došlej faktúre pribúda záložka Súvisiace faktúry 2. Slúži napríklad na zobrazenie Dobropisov /Ťarchopisov k danej faktúre
Opravy
 • Fakturačné saldo – vypisovanie nepriradených prevodných príkazov správnemu dodávateľovi
 • 8/11/2023 doprechod č.1 – oprava šablóny NÁBYTOK tlače odoslanej faktúry 
 • 13/12/2023 doprechod č.2 – oprava preblikávajúcich záložiek v okne Odoslanej faktúry
 • 13/12/2023 doprechod č.2 – neuloženie hlavičky Predfaktúry
Koniec verzia 23.04

Verzia: 23.03 vydaná 29.6.2023

Doplnená funkcionalita
 • Tlač textu Prenesenie daňovej povinnosti pribudla aj  pre domáce odoslané faktúry. Stačí, ak majú použitú výnimku dph = 16. V okne Odoslané faktúry tlač v záložke V reporte zobraziť pribudol na položkách Odkaz na oslobodenie od dane a Odkaz na prenesenie daňovej povinnosti popis (podržaním kurzora myši na týchto položkách) s vysvetlením za akých okolností sa príslušný odkaz na faktúre tlačí.
 • Splátkový kalendár na došlých a odoslaných faktúrach – pribudla kontrola rovnosti sume na faktúre a súčtu splátok. Rozdiel je vysvietený červenou farbou v záložke Splátkový kalendár.
 • DS Faktúry – pribudol stĺpec Charakteristiky partnerov a pribudla možnosť filtrovať súčasne Služby aj Materiály na riadkoch faktúr.
 • Odoslaná faktúra – pribudla možnosť zobrazenia QR kódu úhrady faktúry. Takéto faktúry bude možné hradiť naskenovaním tohto QR kódu.
 • V Saldokonte pribudlo vyhodnocovanie záväzkov a pohľadávok do lehoty a po lehote splatnosti a ich roztriedenie podľa počtu dní omeškania 30,60,90,… aj s ohľadom na splátkový kalendár faktúr.
 • Doplnený oznam systému, ak užívateľ maže faktúru ku ktorej existujú súvisiace doklady, napríklad DAE-doklady 100/150 dní po splatnosti, prevodné príkazy, úhrady, upomienky, splátky, dobropisy/ťarchopisy, objednávky, zdrojové doklady, opravné položky….
 • ak sa užívateľ pokúsi vymazať faktúru (odoslanú alebo aj došlú), ku ktorej existuje dobropis, ťarchopis alebo penalizačná faktúra, program mu to zakáže.
Opravy
 • V dokladoch, keď je nahratý riadok s cenou za pomocné množstvo, na riadku zobrazí cenu správne (za pomocné množstvo), ale mernú jednotku a množstvo zobrazilo za hlavné množstvo. Bolo jasne odlíšené množstvo a merná jednotka na doklade (MJ), hlavné množstvo (HMJ) a pomocné množstvo (PMJ). Užívateľ ma širšiu možnosť nastavenia zoznamu stĺpcov riadkov dokladu. UPOZORNENIE – niektorým užívateľom môže byť po prechode prestavený zoznam stĺpcov dokladu. V takom prípade si to musí nastaviť znova.
 • V okne Inventarizácia pohľadávok a záväzkov zmena ohraničenia faktúr na rok a periódu tak ako je to v okne Saldokonto.
Opravy
 • Kopírovanie faktúr – kopírovať sa odteraz budú všetky riadky, aj keby boli zlé napr. kvôli krížovým kontrolám. Inak sa mohla rozísť hlavičková suma so sumami riadkov.
Koniec verzia 23.03

Verzia: 23.02 doprechod č.1 vydaná 20.3.2023

Doplnená funkcionalita
 • nová záložka Opravy dph §53b na došlých faktúrach
 • nová záložka Opravy dph §25a na odoslaných faktúrach
Opravy
 • žiadne
Koniec verzia 23.02 doprechod č.1

Verzia: 23.02 vydaná 2.3.2023

Doplnená funkcionalita
 • Došlé a Odoslané faktúry – pribudla možnosť zmeniť dátum splatnosti na zaúčtovaných faktúrach aj na faktúrach za uzatvorenú periódu.
Doplnená funkcionalita
 • možnosť nastavenia upozornenia na neuhradené došlé faktúry (kontrola úhrady naväzuje na §53b Zákona o DPH) a odoslané faktúry (kontrola úhrady naväzuje na §25a Zákona o DPH). Viac o nastavení upozornení sa dočítate TU..
Opravy
 • žiadne
Koniec verzia 23.02

Verzia: 23.01 vydaná 1.2.2023

Doplnená funkcionalita
 • upravený výzor tlače faktúry s názvom Príjemca
 • v zostave Inventarizácia pohľadávok a záväzkov funguje zámena e-mailu hlavného koncového príjemcu, ak je vybratý jeden obchodný partner
Opravy
 • filter na partnera v zoznamoch odoslaných aj došlých faktúr
Koniec verzia 23.01

Verzia: 22.05 vydaná 15.12.2022

Doplnená funkcionalita
 • pribudol dátový sklad Faktúr. Dátový sklad je urobený z došlých a odoslaných faktúr, ale nie z úhrad. Je len zoznamom faktúr a/alebo ich riadkov, nie je náhradou saldokonta. Výstupy možu byť za periódy od-do – spojité ( napr. 1/2022-3/2022 ), alebo medziročné ( napr. 1.kvartál r.2020,2021,2022 )
  Sú vytvorené mnohé vzorové šablóny napr.:
  • Kniha došlých aj odoslaných faktúr
  • Obraty odberateľov po rokoch, s možnosťou následného vytvorenia kontingenčnej tabuľky
  • Samozdanenie faktúr – na kontrolu
  • Podklad pre SVDPH
 • pribudla nová predloha tlače odoslanej faktúry Príjemca, kde sa tlačí aj príjemca
 • v Inventarizácii záväzkov a pohľadávok pribudla možnosť tlače podniku bez údajov IČO a DIČ
 • v doklade Upomienky pribudla možnosť tlače podniku bez údajov IČO a DIČ
 • do Saldokonta pribúdajú v prípade položkových typov zostavy v záložke Zobraziť zo saldokonta a predpisov prvky: IČO, DIČ, IČ DPH. Rovnomenné položky v záložke Partner sa budú odteraz vždy napĺňať z adresára partnerov. Musíte si preuložiť všetky šablóny.
Opravy
 • zobrazenia neuhradených pohľadávok do lehoty splatnosti v Prehľade Saldokonta. V prípade zadávania súvisiacich faktúr sa vygeneruje nový bankový doklad, ak pôvodný je už zaúčtovaný.
Koniec verzia 22.05

Verzia: 22.04 vydaná 1.8.2022

Doplnená funkcionalita
 • žiadna
Opravy
 • žiadne
Koniec verzia 22.04

Verzia: 22.03 vydaná 1.7.2022

Doplnená funkcionalita
 • z dôvodu zaokrúhľovania výslednej ceny nákupu hradenej v hotovosti podľa platnej legislatívy od 1. júla 2022 je potrebné ešte  pred vystavením prvej odoslanej faktúry v mesiaci júl nastaviť príslušné konfiguračné prvky.
  Viac sa dočítate TU…
Doplnená funkcionalita
 • tlač faktúry – pribudla možnosť tlačiť EAN kód a odberateľský kód predávaného materiálu. Kódy sa tlačia v riadku, kde sa tlačí dodávateľský kód predávaného materiálu.
  Upozornenie: v predlohách Textilná a Vinárska nie je dostatok miesta na tlač všetkých troch kódov naraz v prípade, ak majú kódy väčší počet znakov. Ak ich v týchto predlohách potrebujete naraz vytlačiť, kontaktujte svojho školiteľa / dealera za účelom riešenia tejto situácie.

 • aktualizovaný výkaz Intrastat:
  • možnosť vypísať len chybné záznamy
  • tvorba .xml s možnosťou napojenia na aplikáciu INTRASTAT.CS
  • do colného sadzobníka doplnená možnosť zadania pomocnej MJ
 • nová predloha výzoru faktúry v maďarčine pod názvom Bútor
 • nová predloha výzoru faktúry so zmeneným poradím dátumov na hlavičke faktúr pod názvom Univerzálna Poľnonákup
 • nová predloha výzoru faktúry Vinárska
 • v predlohách výzorov faktúr Zberná a Textilná pribudla možnosť tlače čísiel súvisiacich dodacích listov
Opravy
 • upravená predloha výzoru faktúry Textilná tak aby sa dalo vytlačiť množstvo na 9 miest – 99999.999
 • zaokrúhľovanie na VYU faktúrach, v prípade, že na PLA faktúre je uplatnená zľava
Koniec verzia 22.03

Verzia: 22.02 doprechod č.1 vydaná 22.4.2022

Doplnená funkcionalita
 • do zoznamu PLA-riadkov

ktorý sa vyvoláva z vyúčtovacích faktúr VYU

boli doplnené údaje o Konečnom príjemcovi

 • rovnako boli doplnené údaje o Konečnom príjemcovi aj do zoznamu faktúr, ktorý sa používa v zostavách. Uvedené rozšírenie sa využije v prípadoch vyúčtovania platieb cez zľavomaty alebo e-shopy.
Opravy
 • žiadne
Koniec verzia 22.02 doprechod č.1

Verzia: 22.02 vydaná 31.3.2022

Doplnená funkcionalita
 • Súhrnný výkaz DPH pri skupinovej registrácii DPH
 • pribudla nová predloha výzoru faktúry Textil
Doplnená funkcionalita
 • od 15.6.končí podpora prehliadača Internet Explorer firmy Microsoft, ktorý je nahradený prehliadačom Edge tej istej firmy. Z toho dôvodu sme zaviedli nové šablóny všade tam kde sa pri práci s externým programom eDane Internet Explorer používal. Nové šablóny obsahujú v názve názov prehliadača Edge. Ide o nasledovné šablóny:
  • XMLel. SVDPH Edge od r.2020
Opravy
 • zobrazenie poľa IBAN na došlých faktúrach pri mierke obrazovky 125%
Koniec verzia 22.02

Verzia: 22.01 vydaná 25.1.2022

Doplnená funkcionalita
 • zoznam došlých faktúr je doplnený o položky Overenie DPH účtu a Dátum overenia

Položky sa plnia na základe kontroly bankového účtu partnera na zoznam na finančnej správe. Kontrolu čísla bankového účtu je možné vykonať:

  • ručne – kliknutím na tlačidlo DPH Účet
  • automaticky – kontrola zbehne pri uložení dokladu

Nastavenie kontroly je závislé od konfigurácie 460525 (Fakturácia-Špeciál  –  Centrálna konfigurácia – Došlé faktúry )


 • doplnená kontrola čísla účtu pre zahraničné banky v došlých faktúrach, adresári a prevodných príkazoch. Ide o kontrolu zhody krajiny v IBAN a SWIFT kódoch
 • Protokol o likvidácii faktúry – bola doplnená tlač prázdnych riadkov na ručné vpisovanie účtovných zápisov. Prázdne riadky sa tlačia v prípade nezaúčtovanej došlej faktúry alebo v prípade odoslanej faktúry, pri ktorej netlačíme riadky faktúry
 • v Saldokonte pribudlo triedenie predpisov cez skratku partnera a zároveň v záložke Partner pribudla možnosť zobraziť pole Skratka
 • v Saldokonte v hlavičke zostavy sa zobrazujú aj výberové kritériá zostavy
 • Odoslaná faktúra – pribudla možnosť tlače s kontačným lístkom
Doplnená funkcionalita
 • aktualizovaný výkaz INTRASTAT
 • export zbernej faktúry typu COO doplnený o čísla všetkých dodacích listov z ktorých bola faktúra vytvorená
 • aktualizované číselníky Intrastat pre faktúry typu FOE – Európska únia
Opravy
 • Inventarizácia pohľadávok a záväzkov – opravená tlač prílohy, odstránené orezávanie čísla partnera
 • zoznam riadkov nevyúčtovaných faktúr – oprava triedenia podľa dátumu vystavenia
 • pri zmene partnera na hlavičke došlej faktúry sa zmenia všetky jeho údaje na faktúre vrátane čísla účtu..
Koniec verzia 22.01

Verzia: 21.04 vydaná 17.11.2021

Doplnená funkcionalita
 • komplexne riešená problematika odoslaných vyúčtovacích faktúr ďalej len VYU. Najčastejšie sa jedná o faktúry, na ktorých je potrebné vyúčtovať skôr vystavené doklady k platbe, ďalej len PLA. Problematika sa týka nahrávania riadkov nových typov faktúr – PLA a VYU, iného zaúčtovania takýchto faktúr a úpravu archivácie týchto faktúr. Bližší popis funkcionality platobných dokladov, ďalej len PLA a VYU-faktúr nájdete v praktických radách modulu FAKTURÁCIA.

UPOZORNENIE: V programe Aurus EKOPACKET nie je umožnené PLA a VYU faktúry meniť aj vymazávať.

Doplnená funkcionalita

Vstupy – došlé faktúry, adresár odberateľov-dodávateľov

pri nahrávaní bankových kont partnerov pribúda kontrola na zhodu kódu krajiny z IBAN-u a zo SWIFT kódu banky. Tvrdosť alebo mäkkosť kontroly sa riadi konfiguráciou 990183 Tvrdá kontrola na SK-IBAN. Kontrola čísla bankového účtu na modulo 11 sa nebude vykonávať v prípade zahraničných bankových účtov.


 • v zozname Došlých a Odoslaných faktúr pribudli polia Potvrdená, Skratka, Vyúčtovacia faktúra, Vyúčtovaná a pribudli filtre: Vyúčtovacie faktúry a Plne vyúčtované
 • pribudla nová predloha výzoru faktúry Školská, ktorá obsahuje náležitosti potrebné pri fakturácii dotovaného školského programu
 • v tlači faktúr pribudla možnosť konfigurovať tlač súvisiacich dodacích listov ( záložka V reporte zobraziť), ktorá je zapracovaná v predlohe Zberná
 • v Saldokonte a v Inventarizácii pohľadávok a záväzkov sme zmenili nastavenie filtra Rok/ Perióda v zoznamoch faktúr, ktoré sa vyvolávajú na položkách Číslo faktúry od – do a Variabilný symbol od – do. Filter je nastavený na aktuálny rok.
Opravy
 • v číselníku štátov sa aktualizovali kódy štátov pre Intrastat.
 • v odoslaných FOE faktúrach sa aktualizovali číselníky pre Intrastat – druh obchodu A/B
 • v došlých faktúrach pri zadaní neprázdneho čísla bankového účtu už program nepovolí nezadať banku
 • v odoslaných aj došlých faktúrach sme zneprístupnili možnosť zmeniť typ faktúry po jej vystavení
 • v odoslanej faktúre v predlohe Univerzálna je možné tlačiť číslo objednávky v plnom rozsahu
Koniec verzia 21.04

Verzia: 21.03 doprechod 2 vydaná 5.10.2021

Doplnená funkcionalita
 • touto verziou programu sa preto aktualizujú všetky Aurus-šablóny, ktoré sú automaticky napojené na elektronické odosielanie formulárov pre Finančnú Správu. Sú označené ako XMLel alebo XMLelJ.
Opravy
 • Tlač faktúry predloha Mlyn – správna tlač položky Vystavil z údajov na faktúre a nie z údajov práve prihláseného užívateľa
Koniec verzia 21.03 / 2

Verzia: 21.03 vydaná 2.8.2021

Doplnená funkcionalita

Pribudli nové tlačové výzory dokladu Odoslaná faktúra s názvom Dopravná a Dopravná EN (anglická verzia) 

Číselníky – Šablóna textov

 • zväčšený rozsah poľa TEXT na 250 znakov pre typy dokladov: Upomienky, Zápočty, Inventarizácia P/Z. Pretečenie dĺžky textu pri tlači v príslušných výstupoch nie je kontrolované
 • pribudli nové šablóny textov:
  • 111 Upomienky Aurus Ekonomika
  • 1111 Inventarizácia P/Z AEkonomika
  • 2111 Zápočty Aurus Ekonomika

Okruh Upomienky a penále, ktorý sa skladá z dokladu Upomienky a z generátorov Generovanie penalizačných faktúr a Generovanie upomienok

Výstupy – Upomienky

 • Pribúda nová Aurus šablóna: Upomienky AURUS Ekonomika

Výstupy – Inventarizácia pohľadávok a záväzkov

 • Pribúda nová Aurus šablóna: Inventarizácia P/Z AEkonomika

Číselníky – číselník štátov ( pozor, nie je v Aurus EKONOMIKE (grafická verzia), len v Aurus EKOPACKETE (textová verzia) v module Správca-Číselníky obchodu-Číselníky-Zoznam obchodných partnerov-Číselník štátov )

 • do číselníka štátov pribúda Severné Írsko, ktoré od 1.1.2021 je krajinou EÚ. Znamená to, že odteraz sa budú do súhrnného výkazu DPH dostávať aj faktúry FOE vystavené na platcu dph zo Severného Írska. Prináležiaci kód krajiny v súhrnnom výkaze DPH pre tento štát je XI. 
 • vylepšenie zadávania vozidla na hlavičke faktúry
 • v zozname Došlých a Odoslaných faktúr pribudli polia Rok, Perióda, Suma v domácej mene a Kurz
 • kontrola na zadávanie emailu bez diakritiky
Doplnená funkcionalita

Číselníky – Šablóna textov

 • je zákaz meniť texty dlhšie ako 78 znakov pre typy dokladov: Upomienky, Zápočty, Inventarizácia P/Z. Pretečenie dĺžky textu pri tlači v príslušných výstupoch nie je kontrolované
Opravy
 • v zostave Prehľad zaúčtovania faktúr opravená drobná chyba pri zadávaní štátu vo výberových kritériách
 • ošetrené zadávanie neprípustných hodnôt vo filtračných podmienkach výstupov
Koniec verzia 21.03

Verzia: 21.02 doprechod č.2 vydaná 17.5.2021

Doplnená funkcionalita:
 • do tlače odoslaných faktúr je doplnená tlač položky Miesto dodania
 • pribudli nové predlohy výzoru faktúry s názvom Nábytok a Zberná
 • pribudla zostava Prehľad zaúčtovania faktúr
 • pri tlači faktúr pri použití výzoru Univerzálna je možné tlačiť súčasne názov aj kód materiálu
 • pribudla možnosť exportovať faktúru do EDI priamo na odoslanej faktúre
 • v Saldokonte v záložke Zobraziť zo saldokonta a predpisov pribudli nové voliteľné položky:
  • Pohľadávky neuhradené po lehote EUR s DPH
  • Záväzky neuhradené po lehote EUR s DPH
Opravy:
 • žiadne
Koniec verzia 21.02 / 2

Verzia: 21.02 vydaná 7.4.2021

Doplnená funkcionalita:
 • do tlače odoslaných faktúr je doplnená tlač položky Miesto dodania
 • v zozname faktúr pri nastavení triedenia podľa odberateľa je doplnené automatické zotriedenie podľa čísla faktúr v rámci odberateľa
Opravy:
 • odstránená povinnosť vyplniť v Číselníku služieb a prác sadzbu DPH
Koniec verzia 21.02

Verzia: 21.01 vydaná 11.3.2021

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna
Opravy:
 • žiadne
Koniec verzia 21.01

Verzia: 20.05 vydaná 1.2.2021

Doplnená funkcionalita:
 • inventarizácia záväzkov a pohľadávok
 • export faktúr v elektronickom tvare v rôznych formátoch –COOP, Metro,  AUR, CSV
 • možnosť automatického zasielania výstupov napr. faktúr aj z gmail mailových účtov
Opravy:
 • diakritika v súhrnnom výkaze DPH
 • hromadná tlač protokolov o likvidácii faktúr
 • fakturačné saldokonto – doplnený názov podniku do nadpisu zostavy
 • tlač tuzemskej faktúry v zahraničnej mene
 • tlače faktúry – reaguje na stav konfiguračného parametra 460452 – netlačiť cenu, MJ a množstvo pri množstve = 1
Koniec verzia 20.05

Verzia: 20.04 doprechod č.2 vydaná 1.1.2021

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna
Opravy:
 • správne uvádzaný dátum dodania v Protokole o likvidácii faktúr
Koniec verzia 20.04 / 2

Verzia: 20.04 doprechod č.1 vydaná 24.11.2020

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna
Opravy:
 • žiadne
Koniec verzia 20.04 / 1

Verzia: 20.04 vydaná 20.10.2020

Doplnená funkcionalita:
 • naplnenie poľa Doklad KVDPH pri kópii došlej faktúry
 • zrýchlenie zobrazenia zoznamu faktúr vo filtroch v saldokonte
 • doplnenie počtov spracovaných faktúr v zostave Mailové výzvy k plateniu faktúr
 • mailové výzvy k plateniu faktúr sa môžu spúšťať len pre podniky, ktoré majú zapnutý prepínač Dovoliť upomienky. Je možnosť posielať výzvu na 1.a 2.mail konečného príjemcu ak je zapnutý prepínač Zámena 1. a 2. emailovou adresou v časti Komu
 • zavedenie popisu predlôh výzorov tlače odoslanej faktúry
 • doplnenie kopírovania položky z predchádzajúceho riadku v Odoslanej faktúre.
Opravy:
 • vyplňovanie poľa IBAN pri nahrávaní zahraničnej došlej faktúry
 • zobrazenie položky Kód O/D v položkovom saldokonte
 • chyba pri uložení hlavičky faktúry typu FOE a FOZ
 • chyba pri zmene partnera vo faktúre, alebo chybných IČO pri kontrole Finstat
 • zobrazenie sumárnych údajov v hlavičke došlej faktúry
 • zobrazenia meny celkovej sumy na odoslanej faktúre
 • tlač účtovných dokladov pri rozlíšení obrazovky 125%.
Koniec verzia 20.04

Verzia: 20.03 vydaná 5.5.2020

Doplnená funkcionalita:
 • zavedenie univerzálnej odoslanej faktúry v Anglickom a Nemeckom jazyku
 • zrýchlenie odozvy pri práci s údajmi z Číselníka materiálov
 • zavedenie univerzálneho typu obálky s priehľadným okienkom pri tlači odoslaných faktúr
Opravy:
 • vyhľadávanie podľa čísla faktúry v riadku prevodného príkazu
Koniec verzia 20.03

Verzia: 20.02 vydaná 27.3.2020

Doplnená funkcionalita:
 • zavedenie Aurus šablón do mailových výziev k zaplateniu faktúr
 • úprava protokolu o likvidácii faktúry kvôli tlači na výšku
 • do päty tlačových výstupov je doplnená informácia: Vytvorené v systéme © AURUS Ekonomika www.aurus.sk
Opravy:
 • tlač jednotkovej ceny bez DPH v odoslaných faktúrach na 4.des.miesta
Koniec verzia 20.02

Verzia: 20.01 vydaná 3.2.2020

Doplnená funkcionalita:
 • nový súhrnný výkaz DPH od roku 2020
 • mäkká kontrola na variabilný symbol pri nahrávaní došlej faktúry
 • automatické vyhodenie prázdnych znakov vo variabilnom symbole došlej faktúry
Opravy:
 • žiadne
Koniec verzia 20.01