Konfigurácia prepojenia bankingu

Umiestnenie: Banka - Číselníky

Modul BANKA okrem iných funkcií ponúka aj možnosť automatizovanej komunikácie s bankami pri odosielaní prevodných príkazov a prijímaní (spracovávaní) bankových výpisov vo formáte SEPA XML, ide o formáty číslo bankingu – 9900, 9901, 9902. Staré formáty sa už nepoužívajú

Okno sa skladá z tabuľky daných konfigurácií skladajúcich sa z niekoľkých stĺpcov. Následne sa na každý vyplnený riadok vzťahujú doplňujúce údaje v podobe viacerých záložiek.

Stĺpce popisujú:

Číslo bankingu

kód prepojenia

Názov

názov konfigurácie

Formát účtu

formát účtu

Kód banky

numerický kód banky, ktorej „patrí“ príslušný homebanking

Názov banky

názov banky

Dostupnosť Prev.príkazy

prepínač určuje, či je k dispozícii export prevodných príkazov

Dostupnosť Bank.výpisy

prepínač určuje, či je k dispozícii import bankových výpisov

Stop Prev.prík.

možnosť krátkodobého „stopnutia“ prepojenia

Stop Bank.výp.

možnosť krátkodobého „stopnutia“ prepojenia

Tieto konfigurácie slúžia pri: 

Odosielaní prevodných príkazov:

V module BANKA má užívateľ možnosť okrem manuálneho nahratia prevodného príkazu a vygenerovania súboru, tento príkaz aj automaticky vytvoriť pomocou nástroja „Prevodný príkaz -Generovanie“ cez menu Výpočty. Po spustení generovania systém prevodný príkaz vyexportuje z modulu banka, po ktorom je možné tento následne naimportovať do homebanking-ového programu príslušnej banky a ďalej ho spracovávať podľa jej postupov.

Spracovaní výpisov:

Pripravený bankový výpis v podobe súboru SEPA XML, ktorý sa predtým vyexportoval z homebanking-ového programu banky, užívateľ naimportuje do modulu banka (doklad Banka) pomocou voľby Import výpisu