Konfigurácia prepojenia na homebanking

Umiestnenie: Banka - Číselníky

Modul BANKA okrem iných funkcií ponúka aj možnosť automatizovanej komunikácie s bankami pri odosielaní prevodných príkazov a prijímaní (spracovávaní) bankových výpisov vo formáte SEPA XML, ide o formáty číslo HB – 9900, 9901, 9902. Staré formáty sa už nepoužívajú

Odosielanie prevodných príkazov

V module BANKA má užívateľ možnosť okrem manuálneho nahratia prevodného príkazu a vygenerovania súboru, tento príkaz aj automaticky vytvoriť pomocou nástroja „Generovanie súborov pre HB“ cez menu Výpočty. Po spustení generovania systém prevodný príkaz vyexportuje z modulu banka, po ktorom je možné tento následne naimportovať do homebanking-ového programu príslušnej banky a ďalej ho spracovávať podľa jej postupov.

Spracovanie výpisov

Pripravený bankový výpis v podobe súboru SEPA XML, ktorý sa predtým vyexportoval z homebanking-ového programu banky, užívateľ naimportuje do modulu banka (doklad Banka) pomocou voľby „Spracovanie z HB“ (menu Vstupy/Bankový výpis).

Číslo HB

kód prepojenia

Názov

názov konfigurácie

Formát účtu

formát účtu

Kód banky

numerický kód banky, ktorej „patrí“ príslušný homebanking

Názov banky

názov banky

Dostupnosť Prev.príkazy

prepínač určuje, či je k dispozícii export prevodných príkazov

Dostupnosť Bank.výpisy

prepínač určuje, či je k dispozícii import bankových výpisov

Stop Prev.prík.

možnosť krátkodobého „stopnutia“ prepojenia

Stop Bank.výp.

možnosť krátkodobého „stopnutia“ prepojenia