Automatické priraďovanie úhrad

Umiestnenie: Banka - Výpočty

Táto voľba sa používa v prípadoch, kedy bola do systému skôr nahratá úhrada ako bol vytvorený samotný predpis faktúry. Pomocou nej je možné dodatočne faktúry s úhradami vypárovať.

Užívateľ má možnosť si dať zostavu najprv len vypočítať-zobraziť (príznak Z) na obrazovku, kde systém zobrazí všetky doklady (úhradu – faktúru) s rovnakým variabilným symbolom za rovnakého partnera, ktoré vyhovujú kritériám.
V prípade, že užívateľ doklady požaduje vypárovať, spustí samotné generovanie priradenia (príznak G).

Do okna je možné zadať ďalšie kritériá, ktoré systém pri vyhľadávaní bude brať do úvahy a to je rok a perióda OD-DO, dátum úhrady, mena, odberateľ-dodávateľ, maximálny rozdiel dní splatnosti a úhrady alebo maximálny rozdiel dlžnej sumy a úhrad. Ďalej je možné zadať len nepriradené úhrady, úhrady pohľadávok alebo úhrady záväzkov.