Súbor do bankingu - Generovanie

Umiestnenie: Banka - Výpočty

Pomocou voľby je možné generovať prevodný príkaz zo systému pre potreby elektronickej komunikácie s bankou. Táto voľba sa nachádza aj v okne pre prevodné príkazy a je možné ju vyvolať pomocou tlačidla s názvom Súbor do bankingu.

V okne sa zadáva príslušná banka, za ktorú sa požaduje vykonať generovanie, rok, perióda, číslo bankového účtu, na ktorého ťarchu má ísť príkaz, číslo prevodného príkazu a v prípade potreby užívateľská prípona.

V prípade, že má podnik viaceré bankové účty a užívateľ požaduje generovať príkazy z viacerých účtov, je možné pre každý vytvoriť samostatnú šablónu, do ktorej sa prednastavia údaje potrebné pre generovanie. Následne pri použití užívateľ vyberie vždy požadovanú šablónu.

V nižšie uvedenom dialógovom okne je možné nastaviť cestu pre vyexportovanie súboru:

Po zadaní všetkých potrebných údajov vieme vyexportovať súbor, pričom pri jeho úspešnom exporte nám program vypíše nižšie uvedený oznam.: