Logo AE Dane

Praktické rady v module DANE

Faktúry typu - Kovový odpad

Od 01.04.2009 vstúpila do platnosti novela č.83/2009, ktorou sa novelizuje Z.č.222 o DPH. Ňou sa §69 ods.12 presúva povinnosť platiť daň pri dodaní kovového odpadu a kovového šrotu v tuzemsku z dodávateľa tovaru na kupujúceho platiteľa), ktorému bol tovar dodaný. Jedná sa o novinku – tzv. princíp tuzemského samozdanenia.

Pre dodávateľa tovaru, ktorý kovový odpad predáva to znamená, že uvedený tovar fakturuje s 0% DPH !

Pri nahrávaní odoslanej faktúry použite preto ako dodávateľ sadzbu DPH 0% ( nulovú ) a typ DPH 13. V priznaní DPH tým ovplyvníte iba riadok č.15 „Dodanie tovarov a služieb s oslobodením od dane“. Nezabudnite na uvedenej faktúre uviesť aj odkaz na §69 ods.12, alebo informáciu, že osobou povinnou platiť daň je osoba, ktorej je tovar dodaný.

Pre odberateľa tovaru, ktorý kovový odpad kupuje to znamená, že uvedený tovar samozdaňuje !

Pri nahrávaní došlej faktúry použite preto ako odberateľ typ faktúry FDE s výnimkou DPH 6 = príjemca platí daň a typy DPH s príznakom „S“ služba – napr. 45+85 – vstup+výstup z EU nadobudnutie služby. V priznaní DPH tým ovplyvníte riadok č.09 „Tovary a služby, pri ktorých príjemca platí daň podľa §69 ods.2 a 9-12“ a riadok č.20,resp.21 „Odpočítanie dane celkom“.
V súvislosti s tým, že tuzemské samozdaňovanie má v DPH priznaní uvádzať výlučne príjemca a nie dodávateľ a v súvislosti s možnosťou nahrávania tuzemského samozdaňovania nahrávajte od r.2014 uvedené faktúry nasledovne :

  • ak ste dodávateľ, ktorý kovový odpad predáva, pri nahrávaní odoslanej faktúry použite sadzbu DPH 0% ( nulovú ), typ DPH 13 a výnimku DPH 16 = Príjemca platí daň. Nezabudnite uviesť aj slovnú informáciu „Prenesenie daňovej povinnosti“ ( viď §74 ). V priznaní DPH tým ovplyvníte iba interný riadok č.19 „–0%Prenos vyn.16 C. aj M.koef“ a to, že uvedený obrat bude vchádzať do čitateľa aj do menovateľa koeficientu. V takejto faktúre je potrebné použiť materiálovú položku, ktorá má označenie colného sadzobníka 7204 – Železný a oceľový odpad a šrot (ak je karta zadaná v tonách, systém množstvo prepočíta v KVDPH na požadované kilogramy). Pozor, zmena !  Nepoužite materiál s colným sadzobníkom. Kovový odpad nemá vstupovať do kontrolného výkazu.
  • ak ste odberateľ, ktorý kovový odpad kupuje, cez došlú faktúru FDD nahrajte výstupnú daň pomocou typu DPH 31-výstup samozdanenie SR a vstupnú daň pomocou niektorého z typov DPH 37,38,39-vstup samozd.SR. Číslo výnimky nie je potrebné uvádzať. V priznaní DPH tým ovplyvníte riadok č.09 „Tovary a služby, pri ktorých príjemca platí daň podľa §69 ods.2 a 9-12“ a riadok č.20, resp.21 „Odpočítanie dane celkom“.
Mohlo by vás taktiež zaujímať