Verzia 23.03

Update 23.03 - Aurus EKONOMIKA a Aurus EKOPACKET

Verzia vydaná 29.6.2023

Dôležité upozornenie: Prechod verzie 23.03 vykonajte len v tom prípade, ak máte urobenú uzávierku miezd za 5/2023.

Inak prechod verzie 23.03 nebude možné vykonať.

Postup aktualizácie programu

Kliknutí si vyberte návod na vykonanie aktualizácie pre program, ktorý používate.

Prechod môžete vykonať len ak máte verziu   23.02/0, 23.02/1 resp. 23.02/2

Upozornenie:
Pre túto verziu je potrebné vykonať aktualizáciu pracovnej stanice.

Legislatíva a najvýznamnejšie novinky vo verzii 23.03

VŠEOBECNÉ novinky

Novinky platné pre:
 • Dátové sklady – v užívateľských stĺpcoch je možné definovať aj matematické funkcie, t.j. je možné vytvárať stĺpce ktoré sú napríklad súčtom, alebo rozdielom iných stĺpcov
Koniec VŠEOBECNÉ

Modul MZDY

Pripravovaná verzia 23.04:

V pripravovanej verzii 23.04, ktorá by mala vyjsť koncom augusta prípadne začiatkom septembra bude riešená novela zákona 461/2003 Z. z. , ktorá bola schválená 22.6.2023 a je účinná (až po podpísaní novely prezidentkou republiky a zverejnením v Z. z.) od 1.8.2023.
Novela stanovuje, že niektorí zamestnávatelia (poľnohospodárstvo, potravinárstvo) nie sú povinní od 1.8.2023 do 31.1.2024 zaplatiť za každého zamestnanca poistné zamestnávateľa na nemocenské, starobné, invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti, na financovanie podpory a do rezervného fondu solidarity z vymeriavacieho základu za kalendárny mesiac v sume (stručne popísané):
a) 700 eur
b) Rozdielu sumy 700 eur a odvodovej odpočítateľnej položky

Prvýkrát sa táto zmena prejaví vo výplatách za august 2023, ktoré spracovávate začiatkom septembra 2023.

 • pribudlo Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2023
 • zmena v príplatkoch ku mzde od 1.6.2023
 • pribudla možnosť zadávať údaje v ELDP pre typ FO 23 (DoPČ na výkon sezónnej práce)
 • pribudla tlač Potvrdenia o mzde/odmene za zárobkovú činnosť pre ÚPSVaR
 • pribudla tlač Potvrdenia o vykonávaných zrážkach pre dohodárov
Novinky platné pre:

Vstupy – Ročné zúčtovanie/Potvrdenie o príjme

Oproti roku 2022 sú v Potvrdení o zdaniteľnom príjme za rok 2023 tieto zmeny:

 • zrušený riadok 01c „zdaniteľné príjmy poskytnuté formou produktov vlastnej výroby“
 • v riadku 12 sa mení zadávanie mesiacov, za ktoré boli zúčtované a vyplatené príjmy. Evidencia mesiacov pre rok 2023 je rovnaká, ako v prípade Hlásenia o vyúčtovaní dane v časti IV. v riadku 4.
  Dôležitá informácia: vo Vstupe Potvrdenia 2023 je riadok 12 len informačne zobrazený podľa skutočného stavu zúčtovaných a vyplatených príjmov za jednotlivé mesiace v mzdovom softvéri. Ak potrebujete niektorý z prepínačov pracovníkovi zmeniť, tak ho zmeníte následne potom, keď pomocou tlače zobrazíte dané tlačivo (formulár) s údajmi pracovníka, ktoré sú v tlačive prepisovateľné a daný prepínač zmeníte ešte pred vytlačením alebo uložením tlačiva. V prípade potreby sa obráťte na Vášho školiteľa.
 • v časti Údaje o priznanom a vyplatenom daňovom bonuse boli zrušené úhrnné sumy za 1.-6. mesiac a za 7.-12. mesiac. Zároveň pribudli sumy daňového bonusu na deti za jednotlivé mesiace 1-6 (mesiace 7-12 už v roku 2022 boli) a tým sa uvádza suma daňového bonusu na deti po mesiacoch za všetky mesiace 1-12.

V prípade tlače Potvrdenia o zdaniteľnom príjme za rok 2023:

 • bola zapracovaná tlač tlačiva s kódom POT395v23, ktoré bolo dodané Finančnou správou a má tzv. „okienkový“ formát.
 • tlačivo pozostáva z 2 strán. Z dôvodu technických obmedzení zo strany Finančnej správy je možné dvojstranové tlačivo v novom formáte vytlačiť len za jedného pracovníka, tj. nie je podporená hromadná tlač za viacerých pracovníkov.
 • pre užívateľov Ekopacketu pribudla vzorová šablóna 10018925 „Potvrd.prij.2023 PDF“ (užívatelia Aurus Ekonomiky šablónu nepotrebujú, potrebné údaje pre tlač sa nastavujú na pozadí v programe automaticky)

Upozornenie na tlač daňového bonusu na deti v prípade 5 a viac detí

Ak má pracovník 5 a viac detí, tak od piateho dieťaťa sa údaje o daňovom bonuse uvádzajú v IV. oddieli s názvom Miesto pre osobitné záznamy. V takomto prípade sme prednastavili údaje podľa pokynov FS pre IV. oddiel. Vzhľadom na rozličnú šírku (font) písma textu je prednastavený text „nezarovnaný“ v stĺpcoch. Preto, prosíme, ešte pred vytlačením Potvrdenia 2023, aby ste ručne upravili údaje priamo v tlačive v IV. oddieli tak, aby boli stĺpce „zarovnané“.

Číselníky – Druhy miezd

 • pre druh mzdy 1080 sa prechodom 23.03 nastaví názov na Dohoda o prac. činnosti

Z dôvodu zmeny týkajúcej sa minimálnych príplatkov a ich znovu naviazanie na minimálnu mzdu od 1.6.2023 sa prechodom 23.03 vykonali automaticky v číselníku druhov miezd tieto zmeny:

 • Stopli sa druhy miezd s minimálnou pevnou sadzbou. Sú to tieto druhy miezd:
  • 1301 Prípl SOB pevná sadz
  • 1302 Prípl SOB pevná sadz ZNÍŽ
  • 1303 Prípl NED pevná sadz
  • 1304 Prípl NED pevná sadz ZNÍŽ
  • 1305 Prípl NOC pevná sadz
  • 1306 Prípl NOC pevná sadz RIZI
  • 1307 Prípl NOC pevná sadz ZNÍŽ
  • 1308 Prípl SVIATOK dohodári
  • 1366 KOMP sťažený výkon práce
 • Odstopovali sa nasledovné druhy miezd (a zároveň sa vylepšili ich názvy):
  • 1311 Prípl SOB %MinMzda
  • 1312 Prípl NED %MinMzda
  • 1313 Prípl NOC %MinMzda
  • 1314 Prípl SVIA %MinMzda DOHOD
  • 1319 Prípl SVIA %PriemMzda
  • 1365 KOMP SŤAŽENÝ VP %MinMzda    zároveň sa nastavila sadzba 20.0000

Súčasne budete mať po prechode 23.03 pre uvedené odstopované druhy miezd zapnutý prepínač Nulovanie HODÍN na doklade.

Užívatelia, ktorí používali v druhoch miezd pri analogických príplatkoch do mája 2023 prepínač Nulovanie HODÍN na doklade vypnutý (ide o druhy miezd 1301, 1303, 1305 atď.), po prechode 23.03 ručne vypnú v číselníku druhov miezd tento prepínač pre vyššie uvedené odstopované druhy miezd (1311, 1312, 1313, 1314, 1319, 1365)

 • Pribudli nové druhy miezd týkajúce sa derogačnej klauzuly
  • 1325 Prípl SOB %MinMzda ZNÍŽ
  • 1326 Prípl NED %MinMzda ZNÍŽ
  • 1327 Prípl NOC %MinMzda ZNÍŽ
 • Pribudli nové druhy miezd
  • 1328 Prípl NOC %MinMzda RIZI
  • 1376 POHOT %MinMzdy MIMO PRAC.

Poznámka:

 1. pre všetky vyššie uvedené druhy miezd týkajúcich sa príplatkov bola zaktualizovaná záložka Komentár k druhu miezd, kde nájdete históriu a aktuálne informácie o danom druhu mzdy
 2. ak používate iné – Vami založené – druhy miezd pre príplatky, tak ich aktualizujte ručne v číselníku druhov miezd (obráťte sa v prípade potreby na Vášho školiteľa)

Číselníky – Charakteristiky miezd

 • pribudla nová charakteristika 180 SocPoist – hodiny v MV a VPP s naplnenými druhmi miezd pre potreby nápočtu hodín z dokladu Výkaz práce do počtu hodín viažucich sa k danému vymeriavaciemu základ v Mesačnom výkaze (MV) a vo Výkaze poistného a príspevkov (VPP) pre Sociálnu poisťovňu
 • na účely Potvrdenia o mzde/odmene pre ÚPSVaR (formulár je prístupný len v Aurus Ekonomike) boli zavedené nasledovné charakteristiky s naplnenými príslušnými druhmi miezd
  • 550 Hrubá mzda         Potvrd ÚPSVaR
  • 552 Náhrada príj. PN Potvrd ÚPSVaR
  • 554 Vrecké zahr.c.     Potvrd ÚPSVaR
  • 556 Iné príjmy            Potvrd ÚPSVaR
  • 559 Čistá mzda           Potvrd ÚPSVaR

Charakteristiky slúžia na nápočet druhov miezd do príslušných kolónie Potvrdenia o mzde/odmene.

Poznámka: Priradenie druhov miezd novým charakteristikám je prednastavené tak, aby sa pre dané Potvrdenie o mzde/odmene napočítali jednotlivé druhy miezd do príslušných kolóniek Potvrdenia o mzde/odmene. Pokiaľ Vám v nápočte v nejakej charakteristike mzdy niektorý druh mzdy nevyhovuje, tak ho pre danú charakteristiku vymažte (poraďte sa s Vaším školiteľom).

Inštitúcie – Sociálna poisťovňa – Mesačný výkaz poistného

 • v mesačnom výkaze sa pri vykazovaní počtu hodín v riadku výkazu napočítajú hodiny z Výkazu práce tých druhov miezd, ktoré majú charakteristiku 180

Inštitúcie – Sociálna poisťovňa – Výkaz poistného a príspevkov

 • vo výkaze poistného a príspevkov sa pri vykazovaní počtu hodín v riadku výkazu napočítajú hodiny z Výkazu práce tých druhov miezd, ktoré majú charakteristiku 180

Nastavenia – Centrálna konfigurácia – Iné

 • automaticky sa prechodom verzie 23.03 nastaví konfiguračný prvok 145965 „Mimálna sadzba fin.prísp. na …stravu za pracovnú zmenu“ na hodnotu 3,02
 • automaticky sa prechodom verzie 23.03 nastaví konfiguračný prvok 145966 „Maximálna sadzba fin.prísp. na …stravu za pracovnú zmenu“ na hodnotu 4,02

Inštitúcie – Sociálna poisťovňa – ELDP Evidenčné listy dôchodkového poistenia

 • pri nahrávaní riadku ELDP pribudla možnosť zadať znak poistenia s kódom SZ, ktorý sa použije pri pracovníkoch s typom FO 23 (DoPČ na výkon sezónnej práce)
 • kvôli špecifickému zadávaniu riadkov v prípade pracovníkov s typom FO 23 pribudol v riadkoch stĺpec „Poradie riadku“. Tento stĺpec má význam len v prípade, ak zadávate – aj to v špeciálnom prípade – pre typ FO 23 riadok pre invalidné poistenie. Vtedy nastavte stĺpec na hodnotu 99. Inak stĺpec nevyplňujte, ponechajte hodnotu 0. Pri pracovníkoch s iným typom FO ako 23 nemá daný stĺpec význam a je pre užívateľa nulový a neprístupný. Metodický pokyn, aké má byť poradie riadkov v prípade typu FO 23 zverejnila Sociálna poisťovňa v kapitole 5.2.8.4 tohto dokumentu 
Novinky platné pre:

Vstupy – Kmeňový súbor pracovníkov

 • vykonávacie tlačilo Aktuálny mesiac – pribudlo volanie tlačiva Potvrdenie o mzde/odmene pre ÚPSVaR. Tlačivo je prístupné pre všetkých pracovníkov, tj. pre dohodárov aj „nedohodárov“ (môže sa používať napr. v prípade pracovného pomeru pri skrátenom úväzku a pod.). V úvodnej obrazovke pred samotnou tlačou Potvrdenia o mzde/odmene sa nastavujú okrem iného aj charakteristiky miezd pre plnenie jednotlivých údajov (kolóniek) tlačiva, ktoré sú šablónovateľné. Charakteristiky sú prednastavené.
 • vykonávacie tlačidlo Ukončenie – pribudlo volanie tlačiva Potvrdenie o vykonávaných zrážkach. Tlačivo je prístupné pre dohodárov a pracovníkov s typom FO 23 DoPČ na výkon sezónnej práce. V úvodnej obrazovke pred samotnou tlačou Potvrdenia o vykonávaných zrážkach sa nastavujú okrem iného aj charakteristiky miezd pre plnenie príslušných zrážok, ktoré sú prednastavené rovnako ako v zápočtovom liste a sú šablónovateľné.

Dátové sklady – DS Pracovníci

Pomocou dvojkliku myši pribudla možnosť:

 • v stĺpci Osobné číslo vyvolať Kmeňový súbor pracovníkov pre daného pracovníka
 • v stĺpci Prílohy zobraziť prílohy patriace danému osobnému číslu v Kmeňovom súbore pracovníkov

Dátové sklady – DS Mzdy, výplatné pásky
Pomocou dvojkliku myši pribudla možnosť:

 • v stĺpci Osobné číslo vyvolať Kmeňový súbor pracovníkov pre daného pracovníka
 • v stĺpci Prílohy zobraziť prílohy patriace danému osobnému číslu v Kmeňovom súbore pracovníkov
 • v stĺpci Číslo dokladu v časti 02. Nahrávané druhy miezd vyvolať Výkaz práce / Náhrady príjmu pri PN / Prídavky a zrážky
 • v časti 05. Dealerské údaje v stĺpci Interné číslo pracovníka vyvolať Kmeňový súbor pracovníkov
 • v časti 05. Dealerské údaje v stĺpci Interné číslo HM vyvolať Výkaz práce
 • v časti 05. Dealerské údaje v stĺpci Int. čís. z dokl. hlav. HM vyvolať Výkaz práce
 • v časti 05. Dealerské údaje v stĺpci Int. číslo výplatnej pásky vyvolať Prezeranie spracovaných miezd

V DS Mzdy, výplatné pásky v štruktúrovanom výbere 03. Vypočítavané druhy miezd v časti Čistý príjem pribudol stĺpec Zaokrúhlenie v EUR. V tomto stĺpci sa zobrazí suma zo stĺpca Suma EUR, ktorá bude zaokrúhlená spôsobom, akým sa zaokrúhľujú platby v hotovosti. Využitie stĺpca Zaokrúhlenie v Eur môže byť napr. také, že filtrovaní druhu mzdy pre platbu v hotovosti sa zobrazí zaokrúhlená suma, ktorá sa má cez pokladňu vyplatiť a zároveň vidíte aj celkový sumár týchto platieb v hotovosti.

Novinky v module po verziách si pozrite TU…

Koniec modul MZDY

Modul DANE

Novinky platné pre:
 • pribudli nové vzorové šablóny pre podávanie Kontrolného výkazu DPH za obdobie od 7/2023

Novinky v module po verziách si pozrite TU…

Koniec modul DANE

Modul FAKTURÁCIA

Novinky platné pre:
 • Odoslaná faktúra – pribudla možnosť zobrazenia QR kódu na úhrady faktúry. Takéto faktúry bude možné hradiť naskenovaním tohto QR kódu.
 • Splátkový kalendár na došlých a odoslaných faktúrach – pribudla kontrola rovnosti sume na faktúre a súčtu splátok. Rozdiel je vysvietený červenou farbou v záložke Splátkový kalendár
 • v Saldokonte pribudlo vyhodnocovanie záväzkov a pohľadávok do lehoty a po lehote splatnosti a ich roztriedenie podľa počtu dní omeškania 30,60,90,… aj s ohľadom na splátkový kalendár faktúr

Novinky v module po verziách si pozrite TU…

Koniec modul FAKTURÁCIA

Modul ÚČTOVNÍCTVO

Novinky platné pre:
 • pribudli nové okná v menu Číselníky:
  • Výkazy
  • Periodické spúšťanie automatík
 • v zostave Saldokonto pribudlo vyhodnocovanie obchodných záväzkov a pohľadávok do lehoty a po lehote splatnosti a ich roztriedenie podľa počtu dní omeškania 30,60,90,… Zároveň pribudlo užívateľské nastavenie účtov pre obchodné pohľadávky aj záväzky. Všetky nové prvky sú súčasťou šablón.
  Odporúčame preto všetky užívateľské šablóny preuložiť.

Novinky v module po verziách si pozrite TU…

Koniec modul ÚČTOVNÍCTVO

Modul Sklad

Novinky platné pre:
 • Pridaný druh pohybu Spotreba PHM
Novinky platné pre:
 • tlač viac dokladov P-V-PV na jednu stranu
 • do Dátového skladu Pohybov zásob sú dopracované predpohyby

Novinky v module po verziách si pozrite TU…

Koniec modul SKLAD

Modul EXPEDÍCIA

Novinky platné pre:
 • pribudli nové konfiguračné prvky
 • v Dátovom skladoch Dodacích listov a Dátovom sklade Objednávok pribudli nové polia (stĺpce)

Novinky v module po verziách si pozrite TU…

Koniec modul EXPEDÍCIA

Modul DLHODOBÝ MAJETOK

Novinky platné pre:
 • pribudli nové okná:
  • číselník majetkových pohybov
  • číselník účtovných predpisov

Novinky v module po verziách si pozrite TU…

Koniec modul DLHODOBÝ MAJETOK

Modul BANKA

Novinky platné pre:
 • Prevodné príkazy – ak má faktúra v systéme zadané aj splátky, tak ich systém pri tvorbe prevodných príkazov ponúka. Ponuku si užívateľ rozbaľuje nad uhrádzanou sumou.
 • vo vzorových šablónach okna Odsúhlasenie zápočtu pribudla nová vzorová šablóna Jednostranný zápočet

Novinky v module po verziách si pozrite TU…

Koniec modul BANKA

Upozornenie:
Pre túto verziu je potrebné vykonať aktualizáciu pracovnej stanice.