Implementačné manuály ekonomického programu

Prierezový implementačný manuál k Poľnonákup-u

Stručný prehľad

vydané: 11.5.2022
verzia 19.04 

Nižšie uvedený postup bol implementovaný u zákazníka MLYN POHRONSKÝ RUSKOV a celý modul im bol šitý na mieru a z toho dôvodu nastavené konfigurácie sú poľa ich požiadaviek.

Systém práce zákazníka je taký, že prichádzajúce vozidlá do mlyna sa odvážia. Program váhy následne exportuje vážny lístok v xml formáte, ktorý sa naimportujú do okna vážne lístky do modulu Poľnonákup, kde sa ……..

Tento manuál obsahujú vybrané časti, aby si školiteľ vedel vytvoriť obraz načo daný modul slúži. Podrobný popis implementácie si môžete stiahnuť vyššie.

Konfigurácia modulu

Konfigurácia modulu Poľnonákup sa nastavuje vo verzii Aurus Ekopacket vo funkcii „Poľnonákup – špeciál“ v okne „Centrálna konfigurácia“.

 • 360001 Editovanie vážneho lístka súvisiaceho s preberacím listom – tento konfiguračný prvok nastavuje či je povolené editovať doklad Vážny lístok ak už bol z neho vytvorený iný doklad – Preberací list. Editovanie môže byť povolené, povolené s upozornením, alebo zakázané.
 • 360021 Editovanie preberacieho listu súvisiaceho zo zúčtovacím listom – tento konfiguračný prvok nastavuje či je povolené editovať doklad Preberací list ak už bol z neho vytvorený iný doklad – Zúčtovací list. Editovanie môže byť povolené, povolené s upozornením, alebo zakázané.
 • 360005 Editovanie už plnených dispozícií – tento konfiguračný prvok nastavuje či je povolené editovať dispozíciu ak už bola plnená niektorým z preberacích listov. Editovanie môže byť povolené, povolené s upozornením, alebo zakázané.
 • 360004 Spôsob plnenia dispozícií z preberacích listov – týmto konfiguračným prvkom v poli sa nastavuje ktorým množstvom z preberacích listov budú plnené dispozície. Je tam možné zadať množstvo dodané (fyzické), alebo množstvo prepočítané.
 • 360006 Kontrola existencie dodávateľa v adresári – týmto konfiguračným prvkom určíme, čí má byť číslo dodávateľa z číselníka dodávateľov existujúce v adresári Dodávateľov – odberateľov. Nastavenie tohto prvku na „Kontrolovať“ je možné len pre číselné kódy D/O.
 • 360010 Nastavenie filtra Spracované v okne vážnych lístkov vo verzii Aurus Ekonomika – týmto konfiguračným prvkom nastavíme aké vážne lístky sa budú zobrazovať pri otvorení okna. Môže sa nastaviť „Nezáleží“ – zobrazia sa všetky vážne lístky, alebo „Nie“ – zobrazia sa len nespracované vážne lístky, alebo „Áno“ – zobrazia sa len spracované vážne lístky (len tie, z ktorých už bol vytvorený preberací list).
 • 360007 Defaultná šablóna pre tlač vážnych lístkov vo verzii Aurus Ekopacket – zadáva sa názov šablóny pre tlačový report spúšťaný z okna dokladu Vážne lístky.
 • 360008 Defaultná šablóna pre tlač preberacích listov vo verzii Aurus Ekopacket – zadáva sa názov šablóny pre tlačový report spúšťaný z okna dokladu Preberacie listy.
 • 360009 Defaultná šablóna pre tlač dispozícií vo verzii Aurus Ekopacket – zadáva sa názov šablóny pre tlačový report spúšťaný z okna dokladu Dispozície.
 • 360023 Defaultná šablóna pre tlač zúčtovacích listov vo verzii Aurus Ekonomika – zadáva sa názov šablóny pre tlačový report spúšťaný z okna dokladu Zúčtovací list.
 • 360002 Uzávierková kontrola vážnych lístkov – v tomto konfiguračnom prvku sa nastaví či pred uzávierkou kontrolovať vážne lístky, či všetky slúžili ako podklad pre preberacie listy.
 • 360003 Uzávierková kontrola preberacích listov na vytvorenie zúčtovacích listov – v tomto konfiguračnom prvku sa nastaví či pred uzávierkou kontrolovať preberacie listy, či zo všetkých boli plnené dispozície.
 • 360022 Uzávierková kontrola preberacích listov na plnenie dispozícií – v tomto konfiguračnom prvku sa nastaví či pred uzávierkou kontrolovať vážne lístky či všetky slúžili ako podklad pre zúčtovacie listy.

Počiatočné nastavenia

 • uzatvoriť / otvoriť modul do periódy od kedy sa bude  používať
 • v Číselníku materiálov skontrolovať či položky, majú zapnutý prepínač Poľnonákup a nastaviť  na F3 – Doplňujúce údaje poľnonákupu spôsoby prepočtu. Súvisí to s číselníkmi vlhkosti, nečistôt… v rovnakej funkcii
 • pri nahrávaní nových materiálov pre Poľnonákup je dôležité v prípade, že zadávame pomocnú mernú jednotku, nastaviť položku „Typ“ na 2
 • kód materiálu z tohto číselníka vo verzii Aurus Ekonomika je napĺňaný do váhy. Materiál vo váhe sa bude označovať napr. AE10301R2021, kde AE-Aurus Ekonomika, 10301– kód materiálu z číselníka materiálov, R2021-rok zberu.
 • nastaviť číselné rady dokladov Vážnych lístkov (ďalej len VL) s príslušnými konfiguráciami
 • Užívateľ si zabezpečí naplnenie údajov z modulu do programu váh na váženie privážaného materiálu. Váhy tieto údaje budú exportovať do súborov xml a tieto súbory budú importované do dokladov vážnych lístkov. Treba vedieť aké údaje z modulu budú potrebné.
 • V module nie sú krížové kontroly nastavené
 • Číselník dodávateľov vo verzii Aurus EKONOMIKA slúži ako mostík medzi adresárom a vážnymi lístkami importovanými z váhy. Číslo dodávateľa z tohto číselníka je zároveň aj číslom dodávateľa vo váhe. Odberateľ z tohto číselníka je prepojený na adresár, na konečného príjemcu, ktorý je v tomto module nazývaný Konečný dodávateľ

Vážne lístky (VL)

 • Vážne lístky by sa mali prevažne importovať z váhy. Ak nastane nejaký problém, je možné ich nahrať ručne. Nahraté a najmä naimportované vážne lístky by sa nemali mazať (kvôli auditu). Je možné ich vymazať užívateľom typu <50
 • Z prijatých vážnych lístkov sa vygenerujú preberacie listy
 • Konfigurácie týkajúce sa vážnych lístkov:
  • 360001 – Edit. VaL súvisiaceho s Preberacie listy – dovolí/nedovolí/dovolí s otázkou – upravovať spracované vážne lístky
   360002 – Uzav. kontrola vážnych lístkov – dovolí, nedovolí urobiť uzávierku ak sú nespracované vážne lístky.
   Dovolí uzavrieť aj ak sú vážne lístky nespracované, ale CCP1=NZ, alebo je vyplnená Trieda kvality a Netto=0
  • 360007 – Default šablóna pre tlač VaL – používa sa len vo verzii Ekopacket
  • 360010 – Nastavenie filtra Spracované – defaultné nastavenie Filtra Spracované
 • Preberacie listy (PrL) sa vytvárajú na základe vážnych lístkov, ktoré zachytávajú vyhovujúce kvalitatívne parametre a laboratórne rozbory vzoriek vykonané z prijatého materiálu od dodávateľa. Generovanie preberacích listov prebieha na dennej báze, zvyčajne ráno za predchádzajúci deň. Preberacie listy sú vlastne zoskupené vážne lístky za periódu, sklad, dodávateľa, konečného dodávateľa, materiál, dátum dodania a triedu kvality. 
 • Konfigurácie týkajúce sa preberacích listov:
  • 360003 – Uzáv. kontrola PrL na plnenie disp. – dovolí, nedovolí urobiť uzávierku ak sú nedoplnené dispozície na všetkých preberacích listoch
  • 360008 – Default šablóna pre tlač PrL – používa sa len vo verzii Ekopacket
  • 360021 – Edit. PrL súvisiaceho so ZuL – dovolí/nedovolí/dovolí s otázkou – upravovať zúčtované preberacie listy
  • 360022 – Uzáv. kontrola PrL na vytv. ZuL – dovolí, nedovolí urobiť uzávierku ak nie sú zúčtované všetky preberacie listy
 • Rovnaké okno je prístupné aj z modulu Sklad. Jednotlivé doklady, pokiaľ sú vytvárané aj z modulu Sklad a z modulu Poľnonákup, sa vzájomne neovplyvňujú, sú odlíšené číslom modulu v perióde. Číslom modulu sú odlišované aj procesné rozdiely jednotlivých modulov
 • Zúčtovací list je možné vytvoriť len z preberacích listov, alebo zo skladových príjemiek (v prípade modulu Sklad)
 • Tvorba zúčtovacieho listu z preberacích listov prebieha keď sa privezie dohodnuté množstvo, alebo na konci každého mesiaca
 • Konfigurácie týkajúce sa zúčtovacích listov:
  • 360021 – Edit. PrL súvisiaceho so ZuL – dovolí/nedovolí/dovolí s otázkou – upravovať zúčtované preberacie listy, z ktorých bol zúčtovací list vytvorený.
  • 360022 – Uzáv. kontrola PrL na vytv. ZuL – dovolí, nedovolí urobiť uzávierku, ak nie sú zúčtované všetky preberacie listy.
  • 360023 – Default šablóna pre tlač ZuL – je možné nastaviť šablónu, podľa ktorej sa priamo spusti tlač zúčtovacieho listu.

Import vážnych lístkov

 • Slúži na importovanie vážnych lístkov, ktoré boli vyexportované z programu VTnet váha. Importované súbory sú vo formáte xml. Importovať možno buď naraz všetky súbory ktoré sú vyexportované, alebo po jednom. Po úspešnom naimportovaní, importovaný súbor sa vymaže.
 • importujú sa len materiály, ktorých kód materiálu začína na AE

Generovanie preberacích listov

 • Slúži na zlúčenie vážnych lístkov, ktoré boli naimportované z programu VTnet váha v priebehu dňa. Prebieha zvyčajne ráno za predchádzajúci deň.
  Pred generovaním je možné zadať kritériá pre výber vážnych lístkov, z ktorých sa bude generovať.
  Pri generovaní sú vážne lístky zoskupené za periódu, sklad, dodávateľa, konečného dodávateľa, materiál, dátum dodania a triedu kvality.