Doklad Hromadný

Umiestnenie: Účtovníctvo - Vstupy

Logo AE Fakturacia

Hromadný typ dokladu môže byť účtovný HRU (je to interný účtovný doklad) alebo daňový HRD, ktorý sa tvorí cez modul dane, pri vytváraní daňových dokladov externých/o použití. Je to doklad, v ktorom kde je možné účtovať zápisy na viaceré účty na strane MD/Dal.

V prípade, že má užívateľ vytvorené preddefinované predkontácie, ich zoznam môže vyvolať cez pravé tlačidlo na myši:

V zozname hromadných dokladov je možné prezerať a filtrovať požadované doklady pomocou vyhľadávacieho poľa alebo filtra:

Pri kontrolách, či už priebežných, mesačných alebo koncoročných je potrebné prechádzať hlavne chybné doklady, na ktorých chýba účet a tieto korektne zaúčtovať. Vo filtri je možné túto podmienku zadať v poli chyba ako aj ďalšie výberové kritériá ako je rok, perióda, typ dokladu:

2.1.6.003_filter

Po vyfiltrovaní je možné hromadné doklady prezerať, dopísať text, či poznámku do hlavičky dokladu ako aj do riadkov.

K dokladom typu HRU – interný účtovný doklad, je možné pripájať aj prílohy pomocou tlačidla uvedeného nižšie:

Taktiež je možné hromadné doklady tlačiť pomocou rovnomenného tlačidla:

Pri tlači systém predplní údaje dokladu, na ktorom je užívateľ nastavený, avšak je možné tieto kritériá zmeniť podľa potreby. V zostave je možné tlačiť základný alebo rozšírený typ tlače hlavičky a riadkov, pričom pri rozšírenom type systém zobrazuje viac údajov.

Do zostavy má možnosť užívateľ doplniť aj komentáre, ktoré sa zadávajú v druhej záložke pod názvom Komentáre.

2.1.6.009_komentare

Z existujúceho hromadného dokladu má možnosť užívateľ vytvoriť kópiu pomocou tlačidla Kópia.

2.1.6.011_tlacidlo kopia

Na ľavej strane je uvedený pôvodný doklad a na pravej nový:

Pri práci s účtovnými dokladmi v module účtovníctvo treba mať na zreteli, že sa zaúčtované zmeny alebo nové doklady z iných podsystémov v hlavnej knihe, obratovej predvahe, zostavách, či dátových skladoch premietnu a zobrazia až po vykonaní účtovnej operatívy. Preto odporúčame pred každou kontrolou spustiť túto funkciu, aby boli v účtovníctve všetky údaje správne premietnuté. Napríklad v dátových skladoch aj zostavách na to systém upozorňuje v ľavej hornej časti okna: