Bankové kontá podniku

Umiestnenie: Banka - Číselníky

Tento číselník slúži na zaevidovanie bankových účtov organizácie s uvedením kódu banky, v ktorej sú účty evidované. Pre každé konto je uvedený aj účet z účtového rozvrhu, na ktorý sa zúčtovávajú všetky pohyby a druh meny, v ktorej je konto evidované. Zároveň sa zobrazuje zostatok na konte v príslušnej mene.

Pomocou voľby pridať    je možné založiť nový bankový účet, zadávajú sa nasledovné údaje:

Kód

jednoznačný číselný kód bankového konta, je to povinný údaj, pod ktorým sa v systéme odkazujeme na bankové konto v dokladoch Banka a Prevodný príkaz

Názov

slovné označenie bankového konta   

Banka

kód banky z číselníka bánk

Konto

samotné bankové konto s doplňujúcimi znakmi – čiže v podobe, ako nám ho definovala naša banka, napríklad s pomlčkami oddeľujúcimi v čísle účtu jednotlivé významové skupiny číslic

IBAN

IBAN formát bankového konta

Mena

kód meny, v ktorej je vedené konto

Zostatok na konte

výška aktuálneho zostatku na bankovom konte, zodpovedajúca stavu nahratých dokladov

Konto je štandardné

indikátor, ktorý určuje, či je dané konto považované za štandardné – takto označené konto sa automaticky pri nahrávaní dokladov ponúka ako prvé

Používa sa pri fakturácii

prepínač, ktorý určuje, či dané konto je možné použiť pri nahrávaní odoslaných faktúr ako konto, na ktoré má partner poslať peniaze

Stop

voľba sa zapína v prípade, ak sa konto už nepoužíva

Konto bez doplňujúcich znakov

bankové konto zapísané v tvare radu číslic, bez doplňujúcich znakov, systém údaj automaticky doplní

BIC/SWIFT, Názov banky

systém údaje automaticky doplní

Pobočka

názov pobočky uvedenej banky. Tento názov sa potom prenáša do tlače prevodných príkazov.

Účet

účet z účtovného rozvrhu, na ktorom účtujeme pohyby na danom konte

Dátum posledného pohybu

dátum posledného vykonaného pohybu

Špecifický symbol

špecifický symbol, ak je súčasťou nášho konta

Sekcia Konfigurácia prevodného príkazu:

Miesto na prevodnom príkaze

označenie „miesta“, ktoré po zadaní automaticky prechádza do hlavičky prevodného príkazu

Maximálny počet riadkov na PP

v poli sa uvádza maximálny možný počet riadkov v rámci jedného prevodného príkazu. Program pri nahrávaní následne neumožní nahrať viac riadkov

Kód šablóny pre generovanie súboru pre HB

zadáva sa v prípade, ak je pre prevodné príkazy zadefinovaná šablóna pre generovanie súboru pre homebanking

Kontá bez doplňujúcich znakov

prepínač určuje, či sa pri nahrávaní kont partnerov na riadkoch prevodných príkazov majú tieto kontá predpĺňať bez doplňujúcich znakov (pomlčiek, medzier a pod.). Ak sa voľba zapne, zostane v konte partnera iba pomlčka medzi predčíslím a účtom.

Odporúčanie:
Odporúčame, aby si užívateľ v číselníku vytvoril fiktívnu banku s kódom 9 pre potreby vykonávania vzájomných zápočtov, automatických prepárovaní platieb vo fakturačnom saldokonte (na predfaktúrach, pri generovaní centových a halierových rozdieloch), ako aj všetkých ostatných typov vnútropodnikových prepárovaní.