Aurus EKONOMIKA a Aurus EKOPACKET novinky vo verziách po moduloch

AEE Logo

Účtovníctvo

Verzia: 24.02 vydaná 12.4.2024

Doplnená funkcionalita
 • pri tlači účtovných dokladov je možné navoliť až 20 prázdnych riadkov za jednotlivými dokladmi
Opravy
 • žiadne
Koniec verzia 24.02

Verzia: 24.01 vydaná 31.1.2024

Doplnená funkcionalita
 • Priznanie DPPO pre rok 2023 vrátane jeho podávania na Finančnú správu
 • doklad Plány s príslušnou funkcionalitou ako je tlač, kópia …
 • tlač dokladov automatík
 • v zozname účtovných dokladov, hromadných dokladov, dokladov plánov a dokladov účtovných automatík pribudol záverečný sumár o počte záznamov a sčítaných sumách
 • Pribudli nové štatistické výkazy – koncoročné za rok 2023 a mesačné/kvartálne za rok 2024:

82 Poľ 1-01 r.2023
83 Poľ 18-01 r.2023

85 Osev 3-01 r.2023
94 VTS 1-12 r.2024

97 Poľ 1-04 r.2024
98 Prod 3-04 r.2024

Opravy
 • Dátové sklady – Obratová predvaha oprava filtra na typ dokladu 100-účtovné doklady
 • v číselníku výkazov sa neponúkali v zozname účtov pre nápočet všetky účty SUAU
Koniec verzia 24.01

ARCHÍV

Verzia: 23.04 vydaná 30.10.2023

Doplnená funkcionalita
 • do Hromadných a Naturálnych dokladov pribudol tlačidlo Preúčtovanie. Možno ho využiť napr. na preúčtovanie jedného výkonu na druhý výkon.
 • do všetkých účtovných zostáv, ktoré majú možnosť výstupu do excelu, sa v prípade neaktuálnosti výstupu zobrazí najskôr upozornenie
Opravy
 • export HV výkonu do Excelu. Doteraz dával iba stranu dal
 • 8/11/2023 doprechod č.1 – Preúčtovanie výkonov – zle nastavuje periódu pre vytváraný doklad
Koniec verzia 23.04
Doplnená funkcionalita
 • pribudli nové okná v menu Číselníky:
  • Výkazy
  • Periodické spúšťanie automatík
 • v zostave Saldokonto pribudlo vyhodnocovanie obchodných záväzkov a pohľadávok do lehoty a po lehote splatnosti a ich roztriedenie podľa počtu dní omeškania 30,60,90,… Zároveň pribudlo užívateľské nastavenie účtov pre obchodné pohľadávky aj záväzky. Všetky nové prvky sú súčasťou šablón.
  Odporúčame preto všetky užívateľské šablóny preuložiť.
 • zaokrúhľovanie výkazov je možné spustiť pre všetky výkazy, napr. aj pre VNP výsledovky alebo kalkulácie
Opravy
 • tlač podsúvahového a naturálneho dokladu – text sa tlačí už iba raz
Koniec verzia 23.03

Verzia: 23.02 doprechod č.1 vydaná 20.3.2023

Doplnená funkcionalita
 • žiadna
Opravy
 • číslo 120 na 27 pri exporte výkazov FIN 1-12, FIN2-04, FIN3-04, FIN4-04, FIN5-04 do Excelu
Koniec verzia 23.02 doprechod č.1

Verzia: 23.02 vydaná 2.3.2023

Doplnená funkcionalita
 • žiadna
Opravy
 • žiadne
Koniec verzia 23.02

Verzia: 23.01 vydaná 1.2.2023

Doplnená funkcionalita
 • pribudlo tlačivo DPPO za rok 2022 a vzorové šablóny pre jeho podanie:
  • XMLel. DPPO pre DU od r.2022
  • XMLelJ.DPPO pre DU od r.2022
  • XMLel. DPPO Edge od r.2022
 • do účtového rozvrhu sa dopĺňa účet 527140 Príspevok na nájomné bývanie.
Opravy
 • aktualizovaná praktická rada k účtovaniu škôd na nedokončenej výrobe – namiesto účtu 582 treba používať účet 549
 • nápočet výkazu Poľ 18-01, Oddiel 169 – namiesto výkonov tohto roka (100) sú použité výkony budúceho roka (400)
Koniec verzia 23.01

Verzia: 22.05 vydaná 16.12.2022

Doplnená funkcionalita
 • Daň z príjmu právnických osôb – DPPO – možnosť tvorby priznaní za rok 2022. Možnosť automatizovaného podávania bude zapracovaná po vsunutí nových tlačív do aplikácie eDane
 • zjednodušené pomenovanie jednotlivých okien v menu
 • možnosť zobrazenia názvov nákladových štruktúr v riadkoch naturálneho dokladu ako sú napríklad Výkon, Stroj, …
 • pribudli doklady automatík, ktoré vznikajú generovaním/ spúšťaním príslušných automatických výpočtov počas účtovnej operatívy. Nie je možné ich ručne, užívateľsky prepisovať, ale dajú sa prezerať a tlačiť. Ide o doklady:
  • Uzatvorenie roka súvahové
  • Otvorenie roka súvahové
  • Otvorenie roka podsúvahové
  • Koncoročný prenos rozborov
  • Réžie
  • Nedokončená výroba
  • Rozhadzovanie
  • Pomocné činnosti
  • Autodoprava
  • Vyúčtované zákazky
Opravy
 • žiadne
Koniec verzia 22.05

Verzia: 22.04 vydaná 1.8.2022

Doplnená funkcionalita
 • žiadna
Opravy
 • žiadne
Koniec verzia 22.04

Verzia: 22.03 vydaná 1.7.2022

Doplnená funkcionalita
 • zostava Inventarizácia účtov formou vzorovej šablóny v dátovom sklade Hlavná kniha
 • aktualizovaný štatistický výkaz Osev 3-01
 • nové zostavy pre nedaňové účty formou vzorových šablón v dátovom sklade Hlavná kniha
Opravy
 • prepočet množstva pre hlavnú aj doplnkovú MJ v prípade zaúčtovania faktúry, ak boli tieto nahraté na faktúre v opačnom poradí voči číselníku naturálnych priradení
Koniec verzia 22.03

Verzia: 22.02 doprechod č.1 vydaná 22.4.2022

Doplnená funkcionalita
 • žiadna
Opravy
 • žiadne
Koniec verzia 22.02 doprechod č.1

Verzia: 22.02 vydaná 31.3.2022

Doplnená funkcionalita
 • pribudla kontrola na číslo dokladu = 0 (nula). Program nedovolí takýto doklad uložiť. Týka sa všetkých účtovných dokladov (náklady, tržby, banka, …) aj hromadných dokladov.
 • v Dátovom sklade Obratovej predvahy je doplnená možnosť otvorenia prílohy alebo dokladu v novej záložke kliknutím na príslušné pole a tam s dokladom plnohodnotne pracovať
 • optimalizácia tlače dokladov: viac dokladov na 1 stranu a veľkosť písma riadkov dokladu prispôsobená podľa voľného miesta na stránke
Doplnená funkcionalita
 • pre účtovanie poistného na financovanie podpory v čase skrátenej práce (kurzarbeit) pribudli v účtovom rozvrhu nové účty:
  • 524052 Zákon.soc.poist.na podporu v čase skrát. práce
  • 336342 Záväzky soc.zabezp.na podporu v čase skrát. práce
 • Od 15.6.končí podpora prehliadača Internet Explorer firmy Microsoft, ktorý je nahradený prehliadačom Edge tej istej firmy. Z toho dôvodu sme zaviedli nové šablóny všade tam kde sa pri práci s externým programom eDane Internet Explorer používal. Nové šablóny obsahujú v názve názov prehliadača Edge. Ide o nasledovné šablóny:
  • XMLel.Suv+Z EdgeMALA od 2015
  • XMLel.Suv+Z EdgeMUJ od 12/2014
  • XMLel.Suv+Z EdgeVELKA od 2016
Opravy
 • žiadne
Koniec verzia 22.02

Verzia: 22.01 vydaná 25.1.2022

Doplnená funkcionalita
 • aktualizované štatistické výkazy ročné za rok 2021, kvartálne a mesačné od januára 2022:
  • c.94 Priem1-12 od r.2022
  • c.97 Pol1-04 od r.2022
  • c.98 Prod3-04 od r.2022
  • c.82 Roc 1-01 od r.2021
  • c.83 Pol18-01 od r.2021
  • c.85 Osev3-01 od r.2021
Opravy
 • žiadne
Koniec verzia 22.01
Opravy

Verzia: 21.04 vydaná 18.11.2021

Doplnená funkcionalita
 • pribúda Naturálny doklad
 • pribúda Podsúvahový doklad
 • pre všetky typy účtových dokladov aj na hlavičke aj v riadkoch ak napr. zadáte len syntetický účet ( prvé 3 znaky ), účet sa dopĺňa nulami sprava
 • riadky bankových dokladov sú rozšírené o názov účtu
 • riadky tržbových dokladov sú rozšírené o variabilný symbol. Táto funkcionalita pribúda kvôli rôznym variabilným symbolom na VYU vyúčtovacích faktúrach. Bližší popis funkcionality platobných dokladov, ďalej len PLA a VYU-faktúr nájdete v praktických radách modulu FAKTURÁCIA.
 • do tlače účtovných dokladov Naturálny a Podsúvahový je vsunutý hlavičkový text
 • do Obratovej predvahy, Účtovného denníka a DS-Obratová predvaha pribúda filter na Zdroj. Je tak možné odfiltrovať si len záznamy z Pokladne, Fakturácie, Banky, Účtovníctva.
Doplnená funkcionalita
 • do účtovného rozvrhu pribúda účet 324200 na automatické účtovanie prijatých záloh PLA-riadkov odoslaných faktúr a VYU-riadkov vyúčtovacích faktúr.
Opravy
 • v dátových skladoch DS-Hlavná kniha, DS-Rozbory sa napr. namiesto intervalu <1,4) bude vypisovať <1,3>. Interval <1,0> znamená počiatočný stav.
Koniec verzia 21.04

Verzia: 21.03 doprechod 2 vydaná 5.10.2021

Doplnená funkcionalita
 • touto verziou programu sa preto aktualizujú všetky Aurus-šablóny, ktoré sú automaticky napojené na elektronické odosielanie formulárov pre Finančnú Správu. Sú označené ako XMLel alebo XMLelJ.
Opravy
 • žiadne
Koniec verzia 21.03 / 2

Verzia: 21.03 vydaná 2.8.2021

Doplnená funkcionalita

Dátový sklad Hlavná kniha

 • nový Dátový sklad (DS) za viac rokov s výrazne vylepšenou funkcionalitou, ako je možnosť tvorby kontingenčných tabuliek pre zobrazovanie údajov napr. zostatky účtov po rokoch, strediskách … v stĺpcoch vedľa seba, tvorbu užívateľsky definovaných stĺpcov, formátovanej a užívateľom definovanej tlače údajov a viac, bližší popis nájdete TU
 • Aurus šablóny:
  • Hlavná kniha skrátená, Hlavná kniha v cudzej mene, HV podľa org. jednotiek
  • Zostatky tried po rokoch, Zostatky SU po rokoch
  • Zostatky SUAU po rokoch, Zostatky SUAU po mesiacoch, Použité účty v roku

Dočasne sme ponechali v systéme aj pôvodný Dátový sklad Hlavná kniha . Nepoužívajte ho prosím. Ale ak máte v tomto pôvodnom Dátovom sklade vytvorené nejaké vlastné šablóny, vytvorte si ich prosím v novom Dátovom sklade, pretože pôvodný Dátový sklad v nasledujúcej verzii zanikne a nebude viac prístupný.

Dátový sklad Obratová predvaha

 • nový DS za viac rokov s výrazne vylepšenou funkcionalitou, ako je možnosť tvorby kontingenčných tabuliek pre zobrazovanie údajov napr. obraty účtov po rokoch, strediskách, výkonoch … v stĺpcoch vedľa seba, tvorbu užívateľsky definovaných stĺpcov, formátovanej a užívateľom a užívateľom definovanej tlače údajov a viac, bližší popis nájdete TU
 • Aurus šablóny:
  • Karty účtov, Obratová predvaha dokladová

Dočasne sme ponechali v systéme aj pôvodný Dátový sklad Obratová predvaha. Nepoužívajte ho prosím. Ale ak máte v tomto pôvodnom Dátovom sklade vytvorené nejaké vlastné šablóny, vytvorte si ich prosím v novom Dátovom sklade, pretože pôvodný Dátový sklad v nasledujúcej verzii zanikne a nebude viac prístupný.

Dátový sklad Rozbory

 • Aurus šablóny:
  • HV (NV) podľa OJ, HV (NV) podľa výkonov, Produkcia po výkonoch
  • Rozbor OJ a výkonov po rokoch, Rozbor OJ po rokoch, Rozbor výkonov po rokoch

Vstupy – Doklady

 • pre všetky typy účtových dokladov aj na hlavičke aj v riadkoch zmena vo vyhľadávaní účtov. Ak napr. zadáte len syntetický účet ( prvé 3 znaky ), účet sa nedopĺňa nulami sprava. Na vybratie prípustného účtu je potrebné otvoriť účtový rozvrh, ktorý sa nastaví na najbližší účet vyhovujúci prvým zadaným znakom
 • nový účet nie je možné pridávať z dokladu, jedine z účtového rozvrhu. Keďže je to rovnako aj v predkontáciách dokladov modulov FA, PO, BA, NA, EX, pribudol do týchto modulov účtový rozvrh

Výstupy – Doklady

 • pre všetky typy účtových dokladov pri ich hromadnej tlači pribudla možnosť tlačiť každý doklad na samostatnú stránku
Doplnená funkcionalita

Výpočty – Operatíva

 • kontrola na veľkosť súboru ucmobr. V prípade, že jeho veľkosť prekračuje nastavenú veľkosť v konfigurácii, po dobehnutí výpočtu sa na konci výpisu o priebehu operatívy zobrazí informácia o potrebe vykonania reindexácie.
 • konfiguračné nastavenie veľkosti sa zadáva cez Aurus Ekopacket – Účtovníctvo špeciál – Vstupy – centrálna konfigurácia – Iné – 420961 „Maximálna veľkosť ucmobr.* GB“ Štandardná hodnota je 2 GB
Opravy
 • ošetrené zadávanie neprípustných hodnôt vo filtračných podmienkach výstupov
Opravy

Výstupy – Výkazy

 • aktualizovaný Výkaz Poľ 1-04 -Štvrťročný výkaz o živočíšnej výrobe a predaji ŽV (výkaz č. 87)
 • aktualizovaný Výkaz Roč 1-01 (výkaz č.92) – vsunutý oddiel 179
Koniec verzia 21.03

Verzia: 21.02 doprechod č.2 vydaná 17.5.2021

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna

Opravy:
 • žiadne
Koniec verzia 21.02 / 2

Verzia: 21.02 vydaná 7.4.2021

Doplnená funkcionalita:
 • pri spúšťaní okien „Uzávierka účtovníctva“ a „Vrátenie uzávierky účtovníctva“ je zakázaná práca s modulmi Účtovníctvo, Fakturácia, Dane, Banka, Pokladňa.
Opravy:
 • dátový sklad Hlavná kniha – v prípade, že vo výbere stĺpcov nebudú stĺpce typu „Počiatočný stav“ alebo „Koncový stav“ ale len stĺpce typu „Obraty“, filter nad periódou <od-do> je upravený podľa výberu . Inak funguje filter od periódy 1
Koniec verzia 21.02

Verzia: 21.01 vydaná 11.3.2021

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna
Opravy:
 • Pomenovanie stĺpcov v prehľade Hlavná kniha
 • Dátové sklady – oprava padania programu v špecifických situáciách
Koniec verzia 21.01

Verzia: 21.01 vydaná 11.3.2021

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna
Opravy:
 • Pomenovanie stĺpcov v prehľade Hlavná kniha
 • Dátové sklady – oprava padania programu v špecifických situáciách
Koniec verzia 21.01

Verzia: 20.05 vydaná 1.2.2021

Doplnená funkcionalita:
 • štatistické výkazy mesačné a kvartálne za rok 2021, ročné za rok 2020
Opravy:
 • zrýchlený DS Obratová predvaha pri vypnutom prepínači „položkový výber“
 • tlač dokladu Náklady pri 125% mierke obrazovky
Koniec verzia 20.05

Verzia: 20.04 doprechod č.2 vydaná 1.1.2021

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna
Opravy:
 • žiadne
Koniec verzia 20.04 / 2

Verzia: 20.04 doprechod č.1 vydaná 24.11.2020

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna
Opravy:
 • žiadne
Koniec verzia 20.04 / 1

Verzia: 20.04 vydaná 20.10.2020

Doplnená funkcionalita:
 • možnosť zobraziť/nezobraziť počet výskytov u nečíselných položiek v medzisúčtoch v Dátových skladoch
Opravy:
 • zmena analytického účtu v účtovnom rozvrhu
 • nová konfigurácia pre naplnenie Dátumu účtovného prípadu pri zaúčtovaní daňového dokladu
 • tlač účtovných dokladov pri rozlíšení obrazovky 125%.
Koniec verzia 20.04

Verzia: 20.03 vydaná 5.5.2020

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna
Opravy:
 • zobrazenie filtrov periód v dátových skladoch Hlavnej knihy a Obratovej predvahy
Koniec verzia 20.03

Verzia: 20.02 vydaná 27.3.2020

Doplnená funkcionalita:
 • úprava tlače Hlavnej knihy, Obratovej predvahy a Účtovného denníka na výšku
Opravy:
 • znovu načítavanie záznamov v číselníku Účtovný rozvrh
 • tlač účtovných dokladov do PDF
Koniec verzia 20.02

Verzia: 20.01 vydaná 3.2.2020

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna
Opravy:
 • doplnenie výberu na poli Odberateľ-Dodávateľ v hromadnom doklade
 • oprava funkčnosti oddeľovacích znakov v zostave saldokonta
Koniec verzia 20.01