Fakturácia a Banka

Pohodlná práca s vystavovaním a párovaním dokladov:

  • došlé a odoslané faktúry, predfaktúry, dobropisy, upomienky, penalizačné faktúry
  • prevodné príkazy a bankové doklady – automaticky prepojené s elektronickým bankovníctvom.

Dokonalý prehľad o záväzkoch, pohľadávkach a stavoch peňazí na účtoch

Kontrola aktuálnosti údajov partnera a jeho spoľahlivosti cez FinStat

Funkcionalita

Došlé a Odoslané faktúry

Predfaktúry, Dobropisy, Ťarchopisy

Upomienky a Penalizačné faktúry

Splátkové faktúry

Dôkladne prepracované SALDOKONTO

so zohľadnením nezaúčtovaných a neúčtovných dokladov

Prepojenie na Finstat

kontrola fakturačných údajov obchodného partnera a informácie o kritických udalostiach obchodného partnera ako sú konkurzy, platobné rozkazy

Vytváranie faktúr

pomocou cenníka služieb alebo materiálov s využitím predkontácie na úplné zaúčtovanie, alebo „ručne“ priamym zápisom fakturovaných položiek

Zaúčtovanie a kopírovanie faktúr

automatizovane hromadne aj po jednotlivých dokladoch

Hromadné aj jednotlivé generovanie a kopírovanie faktúr

Individuálne nastavenia splatností

povoleného úveru, predfaktúr, podľa obchodných partnerov

Evidencia pohybov na bankových účtoch podniku

automatický import z elektronického bankovníctva, prípadne manuálnym zadávaním

Automatické spárovanie

vyrovnanie záväzkov a pohľadávok na základe variabilného symbolu, partnera a sumy

Úhrady záväzkov

pomocou prepojenia s elektronickým bankovníctvom

Prepracovaný mechanizmus

vzájomného započítavania záväzkov a pohľadávok

Náhľady