Číselník dopravných prostriedkov

Umiestnenie: Dane - Číselníky

V tomto číselníku sa evidujú dopravné prostriedky, ktoré podnik používa. Evidujú sa sem aj všetky autá zamestnancov, ktoré sa používajú na služobné cesty zamestnávateľa. Údaje zadané v tomto okne sú naviazané aj na číselník pohonných hmôt a tvorbu priznania k dani z motorových vozidiel.

Každý dopravný prostriedok môže byť pridelený aj konkrétnemu pracovníkovi z číselníka pracovníkov, ktorý je za daný dopravný prostriedok zodpovedný.

V riadkovej časti okna sa zadáva kód dopravného prostriedku, názov, ŠPZ, osobné číslo pracovníka, organizačná jednotka a stroj. Dolná časť je rozdelená na dve záložky „údaje pre DMV“ a „údaje pre dopravu“.

Zložka údaje pre DMV (daň z motorových vozidiel)

V prípade, že požaduje užívateľ podávať priznanie k DMV zo systému cez portál eDane, je nevyhnutné mať vyplnené údaje v tejto záložke. Je to základ pre naplnenie priznania ako aj pre výpočty. V samotnom priznaní DMV systém neumožňuje údaje modifikovať resp. je možné zmeniť iba tie, ktoré nie sú z hľadiska výpočtov relevantné. V prípade potreby meniť niektorý z údajov je nutné túto zmenu vždy vykonať v tejto záložke.

Pri zadávaní údajov sú v tejto záložke zakomponované viaceré kontroly, to znamená že v závislosti od toho o aký typ vozidla sa jedná (kategória, druh), systém kontroluje a upozorňuje užívateľa na prípadné nevyplnené polia, ktorú sú pre tvorbu priznania povinné.

Dátum prvej evidencie vozidla

zadáva sa údaj o prvej evidencii vozidla (informácia je v osvedčení o evidencii vozidla uvedená v riadku B časť II)

Dátum vzniku daň.pov.k DMV

dátum kedy vznikla daňová povinnosť platenia DMV. Prvým dňom je deň v mesiaci, v ktorom sa vozidlo stalo predmetom dane (par. 8 ods. 1). Napr.: ak bolo vozidlo kúpené dna 15.10.2020 a na účely pracovnej cesty bolo prvýkrát použité dňa 29.10.2020, daňová povinnosť v tomto prípade vzniká dňa 1.10.2019.

Dátum zániku daň.pov.k DMV

dátum kedy zanikla daňová povinnosť platenia DMV, dátum zániku je posledný deň mesiaca, v ktorom došlo k:

  • vyradeniu/dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie
  • končeniu/prerušeniu podnikania
  • zániku daňovníka bez likvidácie, zmene držiteľa vozidla
  • ukončeniu použitia vozidla daňovníkom v prípade užívateľa, a to pri používaní vozidla osoby, ktorá zomrela, zanikla, alebo bola zrušená, resp. ktorá nie je podnikateľom, napr. pri prená-jme vozidla medzi podnikateľom a nepodnikateľom
  • ukončeniu použitia vozidla daňovníkom, ktorým je zamestnávateľ

Príklad:
Účtovná jednotka, ktorá je držiteľom vozidla používala vozidlo na účely podnikania. Toto vozidlo predala kupujúcemu dňa 20.7.2020 a vystavila faktúru. Vykonaním zápisu prevodu o držbe zmena nastala 18.8.2020. V tomto prípade dátum zániku daňovej povinnosti nastáva posledným dňom v mesiaci, kedy došlo k zmene držiteľa a to 31.8.2020, nie podľa predaja vozidla.

Kategória vozidla

Druh vozidla

Pohon

Zdvihový objem valcov motora v cm3

zadáva sa zdvihový objem valcov v cm3 z technického preukazu. Pre kategóriu L, M1 bez elektriny je to povinný údaj.

Výkon motora v kW

zadáva sa výkon motora k kW z technického preukazu. Povinný údaje je to pre kategórie L,M a N s elektrinou.

Hmotnosť vozidla v t

zadáva sa hmotnosť z technického preukazu. Povinný údaje pre kategórie N,O, M2, M3 bez elektriny.

Počet náprav

zadáva sa počet náprav z technického preukazu. Povinný údaje pre kategórie N,O, M2, M3 bez elektriny.

Daňovník

zadáv sa typ daňovníka podľa par. 3.. Pre kategóriu L,M,N,O je to povinný údaj.

Oslobodenie

zadáva sa údaj o oslobodení od dane podľa par. 4 ods. 1 zákona

Elektrina na jediný zdroj energie

prepínacie tlačidlo sa zapína, ak je na vozidle jediný zdroj energie elektrina. Pre kategóriu O je to zakázané.

Vozidlo je zaradené do najbližšej nižšej sadzby dane

prepínacie tlačidlo sa zapína, ak je vozidlo zaradené do nižšej sadzby dane. Pre kategóriu L,M je to zakázané.

Vozidlo je používané v kombinovanej doprave

prepínacie tlačidlo sa zapína, ak je vozidlo používané v kombinovanej doprave.

Záložka údaje pre dopravu

V záložke sa zadávajú údaje potrebné pre modul DOPRAVA.

Popis

do poľa sa píše podrobnejší popis vozidla

Druh dopravy

vyberá sa druh dopravy z číselníka – P podnikový, Z zamestnanca, O ostatný

Spôsob dopravy

zadáva sa kód príslušného spôsobu dopravy z číselníka

Typ

zadáva sa typ príslušného vozidla z číselníka

PHM

zadáva sa kód príslušného PHM z číselníka

Spotreba l/100km

je to priemerná spotreba dopravného prostriedku, ktorá udáva v technickom preukaze vozidla