Uzávierka modulu BANKA

Umiestnenie: Banka - Uzávierka

Voľba slúži na vykonanie uzávierky nad modulom Banka, ktorú je nutné spúšťať pre potreby kontroly, či sú všetky bankové doklady zaúčtované. Po vykonaní uzávierky príslušnej periódy už nie je možné na dokladoch, ktoré do nej patria vykonávať žiadne zmeny.

Modul banka je podradeným modulom k modulom FAKTURÁCIA, DANE a ÚČTOVNÍCTVO a v prípade, že nie je uzavretý, systém tieto nadradené moduly nedovolí uzatvoriť.

Upozornenie:
Na to, aby uzávierka modulu banka zbehla korektne je nutné mať zaúčtované všetky doklady, v opačnom prípade systém vyhlási chybu:

Po zaúčtovaní všetkých dokladov uzávierka zbehne bez chýb a perióda sa prepne do ďalšieho mesiaca: