Hlavná kniha

Umiestnenie: Účtovníctvo - Výstupy

Logo AE Fakturacia

Hlavná kniha je zostava, v ktorej je možné vidieť kumulované údaje o účtoch (PS, obraty, KZ) za zadané výberové kritériá alebo pomocou preddefinovaných šablón, ktoré má užívateľ k dispozícii.

V prvej záložke okna pre tlač sa zadávajú nasledovné údaje:

Hierarchia

v prípade, ak má podnik viacero úrovní a jednotiek v rámci firemnej organizačnej štruktúry ako napríklad podnik, závod, stredisko, je možné zadať príslušnú, podľa ktorej bude systém zostavu tlačiť.

Význam jednotlivých hodnôt:
1 – znamená, že sa zostava vytvorí za podnik ako celok
2 – znamená, že sa zostava vytvorí podľa jednotlivých závodov
3 – znamená, že sa zostava vytvorí podľa jednotlivých stredísk

Za skupiny

voľba znamená, či sa bude zostava tvoriť za skupinu zvolenej úrovne hierarchie, ktorá je zadaná v poli hierarchia.

Význam jednotlivých hodnôt:
1 – znamená, že sa zostava vytvorí za podnik ako celok
2 – znamená, že sa zostava vytvorí za skupinu závodov
3 – znamená, že sa zostava vytvorí za skupinu stredísk

Rozdelenie organizačných jednotiek do skupín sa vykonáva v module Správca/Číselníky/Číselník organizačných jednotiek (skupiny pre RV, ŽV, pomocnej výroby, skupiny odbytu a pod..).

Rok

je to povinný údaj, účtovné zostavy sa tlačia vždy za konkrétny rok. Rok je štandardne nastavený na kalendárny a obsahuje 13 periód. V 13. perióde sú viditeľné len automaticky vytvorené obraty uzatvárania účtov hlavnej knihy. Z tohto dôvodu pri nastavení filtra 1-13 budú konečné zostatky účtov nulové.

Perióda od-do

je to povinný údaj, zadáva sa interval mesiacov (alebo kvartál, polrok, cely rok), za ktoré sa požadujú údaje tlačiť

V prípade, ak užívateľ potrebuje porovnať údaje v rámci viacerých rokov, pre tieto účely odporúčame použiť tzv. Dátové sklady

Účet

ak užívateľ požaduje vytvoriť zostavu len pre konkrétne účty, môže zadať konkrétny účet, prípadne interval syntetických/analytických účtov. Ak nezadá nič, vytlačia sa všetky aktívne používané účty. V tomto poli je možné použiť viacnásobný výber:

Patrí do daňového HV

túto možnosť užívateľ využije pri tvorbe daňového priznania DPPO. Nastavením na hodnotu N spolu s filtráciou účtov triedy 5 a 6 je možné získať hodnoty pripočítateľných a odpočítateľných položiek od základu dane. Príznak na účet, ktorý nemá/má vchádzať do základu dane sa nastavuje v module Účtovníctvo/Číselníky/ Účtový rozvrh – Patrí do daňového HV.

Dávka

 v poli je možné zadať po rozbalení výber a tlač údajov len z konkrétnej dávky v rámci modulu (Majetok, Mzdy, Zvieratá a pod.):

Pre potreby výberu všetkých dávok, ktoré sa týkajú jedného modulu je možné použiť znak * (hviezdička) za prvými dvomi číselnými znakmi, čo znamená, že systém vyberie všetky dávky za daný modul, napr. -3* (dávku -30…, -31…, -32…. a pod.)

Mena

zadáva sa mena pre účty, na ktoré sa účtuje aj v cudzej mene. V zostave sa následne zobrazia hodnoty aj v príslušnej cudzej mene.

Polia, ktoré sú v okne podfarbené modrou farbou má možnosť užívateľ ukladať do šablón. Pri výbere príslušnej šablóny budú tieto údaje systémom automaticky predplnené.

V záložke V reporte zobraziť je možné zapnúť voľbu za periódu, pomocou ktorej sa zobrazí informácia o perióde, do ktorej zápisy na účte patria:

Ďalej je možné zapnúť zobrazovanie sumárov za hierarchiu OJ (organizačné jednotky), SUAU (analytický účet), SU (syntetický účet), účtovnú triedu a záverečný sumár. Záverečný sumár na konci zostavy zobrazuje rozdelenie na naturálne, podsúvahové a súvahové hodnoty, ako aj hospodársky výsledok.

Užívateľ má možnosť zadať aj stránkovanie po jednotlivých OJ (organizačných jednotkách) a môže si vybrať aj spôsob zobrazovania údajov cez výber stĺpcov, napríklad či má byť PS (Počiatočný stav) v jednej sume alebo MD a Dal, údaje v cudzej mene, alebo sa môže zadať zobrazenie údajov pre plány a pod..

2.3.1.005_vyber stlpcov1
2.3.1.007_vyber stlpcov2

V záložke Výberové kritériá OJ je možné zadať podmienku pre nákladové štruktúry alebo ich skupinu:

2.3.1.009_OJ

V poslednej záložke pod názvom Oddeľovacie znaky a názov je možné zmeniť predplnený názov ako aj dizajn tlačovej zostavy. Napríklad je možné nastaviť, aby sa tlačila dvojitá čiara pred a po sumároch za syntetický účet a pod.., je to na voľbe užívateľa.

V prípade, ak je v hlavičke zostavy uvedená poznámka OPER., znamená to, že bola vytvorená v neuzavretej perióde a údaje v nej nemusia byť finálne.

Ak je perióda uzavretá, poznámka sa netlačí:

Zostavu je možné okrem tlačovej podoby na obrazovku prezentovať aj v podobe Prehľadov alebo v Excelovskej tabuľke.

V zozname šablón však má užívateľ k dispozícii viaceré preddefinované zostavy, ktoré môže používať: