Hlavná Kniha (DS)

Umiestnenie: Účtovníctvo - Dátové sklady

Logo AE Fakturacia

V dátovom sklade hlavnej knihy je možné prezerať a vyhodnocovať stavy (PS a KS) a pohyby (MD a Dal) na účtoch za vybrané výberové kritériá. Je to sumár na účtoch, z tohto dôvodu nie je možné prezerať detaily z účtovných zápisov dokladov ako je napríklad typ dokladu, č. dokladu, variabilný symbol, výkony, stroje a pod..

Všeobecný popis pre dátové sklady – načo slúžia a ako sa s nimi pracuje nájdete TU …

Užívateľ má možnosť pre potrebu tlače a prezerania údajov okrem ním zadaných kritérií použiť aj existujúce šablóny.

Vo filtri okna dátového skladu je možné zadať interval obdobia OD-DO pre Rok a Periódu. Prepínacie tlačidlo Medziročné dáta slúži na zobrazovanie rovnakého intervalu periódy OD-DO v rámci rokov, ktoré má užívateľ možnosť zadať. To znamená, že v prípade, ak sa zadá viacero rokov, tak v každom roku sa budú zobrazovať údaje za rovnaký interval mesiacov. Voľba sa nezapína v prípade filtrovania údajov v rámci jedného roka.

Ak je voľba vypnutá a je zadaný interval periódy napr.: 1-5, tento interval sa uplatní v poslednom roku (2020) ale v predošlých rokoch (2018, 2019) sa budú zobrazovať celé roky t.j. periódy od 1-12.

Vo filtri je možné zadať aj konkrétne účty v poli účet, kde je možné použiť tzv. viacnásobný výber.

Ďalej, príznak podľa ktorého účet patrí/nepatrí do daňového hospodárskeho výsledku:

Dávku z iného podsystému:

Zápisy z otvorenia/zavretia roka:

V prípade, že firma používa plánovanie na účty nákladov a výnosov (Doklad Plány), je možné si dať zobraziť aj údaje pre plány a porovnať so skutočnosťou. Po zapnutí prepínacieho tlačidla vo filtri, je nutné si dať zobraziť aj príslušné plánové stĺpce v okne dátového skladu:

Porovnanie plánu so skutočnosťou:

Prípadne je možné zapnúť aj položkový rozpis záznamov na účtoch, a v záložke pre ďalšie filtre je možné zadať ďalšie výberové kritériá:

2.2.1.005_filter3

Použitá šablóna pre skrátenú hlavnú knihu:

Použitá šablóna pre hlavnú knihu podľa stredísk – org.jednotiek:

Zo všetkých údajov je možné vytvárať aj tzv. kontingenčné tabuľky 

Kontingenčná tabuľka– konečné stavy účtov podľa rokov: