Evidencia tvorby odpisov

Umiestnenie: Dlhodobý majetok - Vstupy

Evidencia tvorby odpisov je vlastne odpisový doklad, ktorý slúži na zaúčtovanie prírastku resp. úbytku odpisov od posledného zaúčtovania k dátumu vystavenia (dátum výpočtu odpisov) dokladu. Odpisový doklad vznikne jeden za periódu a sú v ňom investičné majetky, ktoré k dátumu výpočtu odpisov neboli vyradené a zároveň je aspoň jedna z hodnôt (ekonomická alebo daňová) nenulová.

Odpisový doklad je možné celý vymazať alebo je možné vymazať jednotlivé riadky dokladu. Vymazaním sa vždy nastaví pre daný investičný majetok dátum odpisu na prázdnu hodnotu, čo zabezpečí nutnosť spustenia funkcie výpočet odpisov. Ak sa v danej perióde, v ktorej už existuje odpisový doklad, vyradí investičný majetok, tak riadok pre tento investičný majetok sa vymaže, lebo hodnoty odpisov budú obsiahnuté na doklade vyradenia.

V okne je možné zobraziť a prezerať doklady pomocou tlačidla pre zoznam, ktoré sa nachádza  v paneli nástrojov alebo pomocou tlačidla LUPA na konci poľa „číslo“. Po stlačení sa zobrazia všetky odpisové doklady, ktoré boli vykonané.

V hlavičke dokladu je možné vidieť základné údaje o doklade a v obsahu sú viditeľné jednotlivé riadky odpisov t.j. karty majetku podľa inventárneho čísla.

Ekonomický odpis

Je to rozdiel medzi aktuálnou a vypočítanou časťou z ročnej sadzby ekonomického odpisu. Aktuálna časť je vypočítaná vždy ku dňu posledného spustenia výpočtu odpisov . Zaúčtovaná časť je vypočítaná vždy k poslednému dnu predchádzajúcej periódy

Daňový odpis:

Je to rozdiel medzi aktuálnou a vypočítanou časťou z ročnej sadzby daňového odpisu. Aktuálna časť je vypočítaná vždy ku dňu posledného spustenia výpočtu odpisov . Zaúčtovaná časť je vypočítaná vždy k poslednému dnu predchádzajúcej periódy

V záložke zaúčtovanie je zobrazené účtovanie príslušnej karty, na ktorej je užívateľ nastavený.

Výmaz pohybu je možné vykonať prostredníctvom tlačidla (alebo cez SHIFT+F2) v paneli nástrojov:

Systém neumožní výmaz pohybov, ktoré sú v uzavretej perióde ako ani výmaz tých, ktoré nie sú v poradí posledné za dané inventárne číslo. Na túto skutočnosť upozorňuje hláškou: