Obratová predvaha (DS)

Umiestnenie: Účtovníctvo - Dátové sklady

V dátovom sklade obratovej predvahy je možné detailne prezerať a vyhodnocovať obraty a pohyby na účtoch za vybrané výberové kritériá.

V porovnaní s dátovým skladom hlavnej knihy, v tomto okne je možné vidieť všetky údaje a detaily, ktoré sa zaúčtovaním preniesli cez účtovné zápisy dokladov alebo cez dávky do účtovníctva (typ/číslo/zdroj dokladu, dátumy, číselný rad, variabilný symbol, odberateľ/dodávateľ, nákladové štruktúry, rôzne doplnkové a štatistické údaje a pod.).

Všeobecný popis pre dátové sklady – načo slúžia a ako sa s nimi pracuje nájdete TU …

Užívateľ má možnosť pre potrebu tlače a prezerania údajov okrem ním zadaných kritérií použiť aj existujúce šablóny.

Vo filtri okna dátového skladu je možné zadať interval obdobia OD-DO pre Rok a Periódu. Prepínacie tlačidlo Medziročné dáta slúži na zobrazovanie rovnakého intervalu periódy OD-DO v rámci rokov, ktoré má užívateľ možnosť zadať. To znamená, že v prípade, ak sa zadá viacero rokov, tak v každom roku sa budú zobrazovať údaje za rovnaký interval mesiacov. Voľba sa nezapína v prípade filtrovania údajov v rámci jedného roka.

Ak je voľba vypnutá a je zadaný interval periódy napr.: 1-5, tento interval sa uplatní v poslednom roku (2020) ale v predošlých rokoch (2018, 2019) sa budú zobrazovať celé roky t.j. periódy od 1-12.

Vo filtri je možné zadať aj konkrétne účty v poli účet, kde je možné použiť tzv. viacnásobný výber.

Ďalej, typ dokladu:

2.2.2.013_typ

Dávku z iného podsystému:

2.2.2.014_davka

Zápisy z otvorenia/zavretia roka:

2.2.2.015_otv_zavretie

V prípade, že firma používa plánovanie na účty nákladov a výnosov (Doklad Plány), je možné si dať zobraziť aj údaje pre plány a porovnať so skutočnosťou. Po zapnutí prepínacieho tlačidla vo filtri, je nutné si dať zobraziť aj príslušné plánové stĺpce v okne dátového skladu:

2.2.2.016_plany

Porovnanie plánovaných hodnôt na účtoch so skutočnosťou podľa výkonov:

Prípadne je možné zapnúť aj položkový rozpis záznamov na účtoch, a v záložke pre ďalšie filtre je možné zadať ďalšie výberové kritériá:

2.2.2.005_filter3

Použitá šablóna – obratová predvaha po dokladoch:

Obratová predvaha podľa účtu/typu dokladu/výkonu:

Zo všetkých údajov je možné vytvárať aj tzv. kontingenčné tabuľky 

Kontingenčná tabuľka– obraty podľa typu dokladu a rokov: