Dane

  • všetko čo potrebujete pre správne a úplné spracovanie DPH v rôznych režimoch platby – všetky druhy výkazov a priznaní, prenesená daňová povinnosť a interné daňové doklady
  • podklad ku dani z príjmu
  • daň z motorových vozidiel (DMV) – automatické vytvorenie DMV z číselníka dopravných prostriedkov
  • automatické odoslanie DMV na Finančnú správu

Funkcionalita 

Daňové doklady

Doklad o použití a Externý daňový doklad

Prehľad DPH

Súvaha, Výkaz ziskov a strát,, Cash flow, Štatistické výkazy …

Daňové priznanie k DPH a kontrolný výkaz KVDP

možná 1 – 5 stupňová hierarchia

Daň z motorových vozidiel (DMV)

vytvorenie a automatické odoslanie DMV na Finančnú správu

Náhľady