Logo-AE-Zvierata

Praktické rady v module ZVIERATÁ

Čísla chýb v chybových hláseniach

Ide o ojedinelú situáciu. V  kategórii základného stáda urobíme pohyb 810 – preradenie do zvierat zásob. Preraďujeme na maštaľ a kategóriu, ktorá ešte neexistovala, t.j. v tabuľkách vzniknú záznamy s novou maštaľou a kategóriou. Po preradení v cieľovej kategórii – ak je hmotnostnoprírastková – dopíšeme počet kilogramov. Tým sa nám v cieľovej kategórii aktualizuje cena za mernú jednotku (kilogram). V cieľovej kategórii sme zatiaľ nevykonali žiadny príjmový alebo výdajový pohyb. V tejto situácii chceme vymazať vyššie popísaný pohyb 810 v základnom stáde. Vtedy sa zobrazí tvrdá chybová hláška:

Status 112 na riadku ___ Záporný stav v eurách!

Táto hláška sa vždy vyskytne, keď máme preradenie zo základného stáda do zásob na novú maštaľ a kategóriu, ak sme v novej maštali a kategórii dopísali kilogramy. Tento problém sa dá vyriešiť tak,
že v cielovej kategórii (hmotnostnoprírastkovej) zapíšeme v deň, v ktorý bolo zapísané preradenie zo základného stáda, príjem napr. pohyb 300 so sumou vyššou ako je suma príjmu preradenia.

Potom budeme môcť vymazať v základnom stáde vyššie popísaný pohyb 810 – preradenie do zásob. Nakoniec vymažeme zapísaný pohyb 300.

1

daný kód kategórie zvierat nemá v číselníku materiálov zapnutý indikátor pre zvieratá

2

pre hmotnostnoprírastkovú kategóriu sa nemôžu zadávať vzrastové prírastky

43

inventárne číslo existuje v module IM – v c-riadkoch bolo pri zápise nového inventárneho čísla použité inventárne číslo, ktoré sa už používa v module Dlhodobý majetok. V tomto prípade treba použiť inventárne číslo také, ktoré sa nenachádza v IM.

100

pri zápise zaradenia alebo preradenia zo zásob do základného stáda bolo použité inventárne číslo, ktoré už v základnom stáde existuje. Treba zvoliť také inventárne číslo, ktoré ešte neexistuje.

101

v číselníku druhov pohybov neexistuje pre danú kategóriu zvierat a danú maštaľ cena vzrastového prírastku, pričom daná kategória má v číselníku materiálov nastavený prepínač Automatika výpočtu vzrastových prírastkov na X! V tomto prípade treba v číselníku druhov pohybov vyplniť pre danú kategóriu zvierat cenu za vzrastový prírastok.

103

uzávierku nie je možné spustiť, lebo neboli vypočítané odpisy k poslednému dňu periódy. Spustite výpočet odpisov k poslednému dňu periódy.

104

uzávierku nie je možné spustiť, lebo nebol spustený výpočet KD a vzrast. prírastkov. Ak výpočet bol spustený a po ňom bola urobená zmena v doklade zvierat, je potrebné výpočet KD a vzrast. prírastkov znovu spustiť!

105

odpisy neboli v danej perióde vôbec vypočítané. Môžete (nie je to však nutná podmienka) spustiť výpočet odpisov.

106

odpisy v danej perióde boli vypočítané, no nie k poslednému dňu periódy. Môžete (nie je to však nutná podmienka) spustiť výpočet odpisov k poslednému dňu periódy.

107

nebol spustený výpočet KD a vzrastových prírastkov alebo ak bol a bola urobená zmena v doklade zvierat, tak po tejto zmene nebol výpočet spustený. Môžete (nie je to však nutná podmienka) spustiť výpočet KD a vzrast. prírastkov.

108

v číselníku účtovných predpisov môžeme pre naturálne účtovanie použiť pre súvzťažnosť účtov len hodnoty „2“, „3“ (t.j. jednostranné účtovné zápisy).

109

evidenčný pohyb pre dané inventárne číslo môžeme vymazať len vtedy, ak neexistuje v danej a v neskorších periódach žiadny pohyb s výnimkou odpisov. Treba vymazať existujúce pohyby pre dané inventárne číslo v perióde, prípadne v neskorších periódach!

110

existuje neskorší pohyb – preradenie zo základného stáda do zásob. Tento pohyb treba vymazať!

111

riadok dokladu, ktorý bol vytvorený vo výpočte KD a vzrast. prírastkov generátorom sa nesmie vymazať!

112

v predchádzajúcej perióde neboli vypočítané odpisy pre dané inventárne číslo. Takéto inventárne číslo v tomto prípade nemôžeme vyradiť, preradiť ani urobiť prevod. Treba najskôr spustiť výpočet odpisov v predchádzajúcej perióde k poslednému dňu!

113

v predchádzajúcej perióde boli vypočítané odpisy pre dané inventárne číslo, ale nie k poslednému dňu periódy! Takéto inventárne číslo v tomto prípade nemôžeme vyradiť, preradiť ani urobiť prevod. Treba najskôr spustiť výpočet odpisov v predchádzajúcej perióde k poslednému dňu!

114

inventárne číslo má v perióde už zapísanú evidenčnú zmenu. Pre každé inventárne číslo je povolená len jedna evidenčná zmena v perióde. Treba vymazať už zapísanú evidenčnú zmenu a zapísať všetky zmeny týkajúce sa inv. čísla spolu ako jednu evidenčnú zmenu.

115

v module Zvieratá kvôli účtovaniu v prvej a druhej variante, ktoré predpokladá rovnosť ekonomickej a daňovej nadobúdacej ceny, by sa mali obstarávacia cena ekonomická a daňová rovnať. Je to len mäkká kontrola. V prípade, ak by sa nerovnali, tak užívateľ musí v spolupráci so školiteľmi doplniť v účtovných predpisoch účtovanie.

116

v prípade pohybov ako sú hmotnostné prírastky, aktualizácia hmotnosti pre základné stáda a vzrastové prírastky, doúčtovanie nákupu, zvýšenie ceny alebo vyrovnanie hodnoty konečných stavov sa množstvo v kusoch nevypĺňa.

117

v prípade pohybu ako je doúčtovanie nákupu, doúčtovanie do odstavu, zvýšenie ceny alebo vyrovnanie hodnoty konečných stavov sa množstvo v kilogramoch nevypĺňa.

118

v prípade pohybu ako je doúčtovanie nákupu alebo zvýšenie ceny sa pole „Zvýšenie v kusoch“ pre zvieratá základného stáda musí vyplniť, lebo existuje kontrola na počet c-riadkov s počtov kusov zadaných v tomto poli!

119

v odpisovom doklade môže záznamy vymazávať len užívateľ typu Aurus alebo Dealer. Ak chceme nejaký záznam vymazať, tak musí platiť, že za dané inventárne číslo nesmú byt vypočítané odpisy v neskorších periódach. Ak sú, tak ich treba ručne v odpisovom doklade vymazať.

120

pre zvieratá základného stáda nesmieme používať typ pohybu 26 – Výdaj – vyrovnanie hodnoty konečných stavov. Tento typ pohybu je povolený len pre zvieratá zásob.

121

chyba znamená, že chceme vydať pri vzrastovo-prírastkových kategóriách väčšie množstvo v kusoch ako sa nachádza v denníku v predchádzajúci deň. Táto istá tvrdá chybová hláška sa môže objaviť aj vtedy, ak napríklad spätne dopisujeme nejaký pohyb (označíme ho *). Tento samotný pohyb môže byt korektný, no existuje neskorší výdajový pohyb (**), ktorý bol síce v čase zápisu korektný, zápisom pohybu (*) nastala pri aktualizácii denných stavov – denníka – situácia, že pohybom (**) chceme vydať väčšie množstvo v kusoch ako sa nachádza v denníku v predchádzajúci deň. Tento istý problém môže nastáť aj pri spätnom vymazávaní príjmu vzrastovo-prírastkovej kategórie.

122

pre zvieratá základného stáda nesmieme používať typ pohybu 18 – Príjem – doúčtovanie do odstavu. Tento typ pohybu je povolený len pre zvieratá zásob!

123

pri type pohybu „Doúčtovanie do odstavu“ nevypĺňame cenu za jednotku, ale celkovú sumu doúčtovania, ktorá sa nachádza v doplňujúcich údajoch k riadku. Nevypĺňame ani kusy a kilá. Je to podobný pohyb ako doúčtovanie nákupu s tým rozdielom, že sa vyplní iný údaj týkajúci sa celkovej sumy pohybu („Odstav.suma“).

124

ak robíme preradenie do základného stáda, v ktorom sledujeme druhú mernú jednotku (kilá), tak kategória zásob, z ktorej preraďujeme, musí mat tiež vyplnenú druhú mernú jednotku!

125

ak robíme prevod medzi kategóriami v rámci základného stáda a jedna kategória má druhú mernú jednotku a druhá kategória ju nemá, tak je to tvrdá chyba! Ak v jednej kategórii základného stáda sledujeme druhú mernú jednotku, tak potom ju musíme sledovať aj v ostatných kategóriách základného stáda.

130

ak je v konfigurácii nastavená cena vyradenia a preradenia základného stáda na zostatkovú cenu, tak pri prevode nejakého inventárneho čísla v rámci základného stáda nesmie byt pre dané inventárne číslo dátum odpisu nulový alebo väčší ako je posledný dátum predchádzajúcej periódy. Ak však potrebujeme prevod zapísať, tak musíme spustiť výpočet odpisov k poslednému dňu predchádzajúcej periódy. Potom môžeme prevod zapísať.

131

typ pohybu 7 – Aktualizácie hmot. pre ZS a VP – nemôžeme použiť pre hmotnostnoprírastkové kategórie!

132

typ pohybu 7 – Aktualizácie hmot. pre ZS a VP – nemôžeme použiť pre vzrastovopríprastkové kategórie alebo základné stádo, ak nemajú vyplnenú druhú mernú jednotku (kilogramy).

133

typ pohybu 7 – Aktualizácie hmot. pre ZS a VP – nesmieme vyplniť cenu za mernú jednotku! Musí byt nulová!

134

v číselníku druhov pohybov nie je pre daný druh pohybu, ktorý je typu prevod alebo preradenie, vyplnený kód združeného pohybu. Takýto pohyb sa nesmie v doklade použiť! Treba v číselníku druhov pohybov vyplniť pre daný pohyb kód združeného pohybu!

135

je snaha zapísať do dokladu pohyb pre kategóriu základného stáda v novom roku, pričom ešte nebola vykonaná ročná uzávierka. Pohyby pre základné stádo sa môžu zapísať do dokladu v novom roku až vtedy, kde sa vykoná ročná uzávierka!

500

v číselníku druhov pohybov pre pohyb vzrastový prírastok je možné vymazať cenu pohybu pre danú kategóriu a maštaľ len vtedy, ak je perióda „Platí od“ periódou počiatočných stavov a neexistujú pre danú kategóriu a maštaľ pohyby v dokladoch od danej periódy s výnimkou pohybov „Počet KD“, „Vzrastový prírastok“ (tento pohyb s prázdnou hodnotou poľa „Prep.“), štatistických pohybov, evidenčných zmien a produkcii mlieka.

501

v číselníku druhov pohybov pre pohyb 240 – Vzrastový prírastok – v tabuľke pre ceny pohybov existuje v riadku pre cenu pohybu aspoň jeden záznam, kde nie je vyplnená perióda platnosti vzrastového prírastku!. Periódu je potrebné vyplniť!

502

pre typ pohybu vzrastový prírastok môže v číselníku druhov pohybov existovať len jeden záznam s týmto typom pohybu.

700

v prípade polovičných prevodov, ak je jedna kategória hmotnostnoprírastková a druhá vzrastovoprírastková alebo základné stádo, tak množstvo v kusoch musí mat hodnotu 1 kus a množstvo v kilogramoch musí byt celé číslo alebo 0!

800

je snaha vrátiť ročnú uzávierku, pričom už existujú doklady v nasledujúcich periódach (s výnimkou odpisových dokladov). V tomto prípade je potrebné tieto doklady vymazať úplne, t.j. aj hlavičky dokladov!

900

táto chyba nastane pri zápise počiatočných stavov základného stáda cez okno „Základné stádo“. V konfigurácii počiatočných stavov je nastavený dátum počiatočných stavov. Táto chyba 900 hovorí o tom, že perióda, do ktorej patrí dátum počiatočných stavov je uzavretá!

902

v konfigurácii nie je nastavený konfiguračný prvok „Počiatočné stavy“ na „X“!

901

dátum počiatočného stavu, ktorý je nastavený v konfigurácii, patrí do nejakej periódy modulu Zvieratá (perióda počiatočných stavov), ktorú definujeme vo funkcii „Správca“ – „Riadenie periód“ v okne „Uzávierky modulov“. Pri chybe 901 existuje pre modul Zvieratá perióda pred periódou počiatočných stavov, ktorá nie je uzavretá! Je potrebné urobiť jeden z týchto dvoch bodov:

  1. správne nastaviť v okne „Uzávierky modulov“ periódy, t.j. všetky periódy modulu Zvieratá, ktoré sú pred periódou počiatočného stavu treba nastaviť prepínač „Stop“ na „X“.
  2. správne zadať v konfigurácii pre počiatočné stavy dátum počiatočného stavu.

903

výpočet sa nedá spustiť, lebo v perióde pociatocných stavov už existujú úctovné alebo odpisové (ak je v konfigurácii nastavená zostatková cena vyradenia) doklady, tj. iné pohyby s výnimkou pohybov pociatocných stavov. V tomto prípade (ak sa musia spätne nastavit a aktualizovat pociatocné stavy) sa už výpočet nemôže spustiť. Kontrola a aktualizácia sa vykonávajú pri zápise alebo aktualizácii pociatocných stavov priamo v okne „Základné stádo“.

904

výpočet sa nedá spustiť, lebo v neskoršej perióde ako je perióda pociatocných stavov, už existujú úctovné alebo odpisové (ak je v konfigurácii nastavená zostatková cena vyradenia) doklady. Kontrola a aktualizácia sa vykonávajú pri zápise alebo aktualizácii poc. stavov priamo v okne „Základné stádo“.

905

 nie je správne nastavená perióda počiatočných stavov (viď. implementačný manuál – Počiatočné stavy).

907

uzavretá perióda pri počiatočných stavoch pri zápise kumulatívnej výšky odpisov musí byt prvou uzavretou periódou smerom dozadu od periódy počiatočných stavov. Napr. ak je perióda počiatočných stavov 07.2003, tak v tomto prípade musíme použiť periódu 06.2003.

908

treba skontrolovať vo funkcii „Správca – riadenie periód“ nastavenie periódy počiatočného stavu!

909

treba skontrolovať vo funkcii „Správca – riadenie periód“ nastavenie prvej periódy smerom dozadu od periódy počiatočných stavov. Musí byt založená a musí byt zároveň uzavretá!

910

kategórie základného stáda, ktoré nemajú v číselníku materiálov vyplnenú druhú mernú jednotku, sa v doklade pre počiatočné stavy nenahrávajú! Nahrávajú sa cez okno „Základné stádo“.

911

ak je dátum počiatočného stavu iný ako 1.1., tak pre spustením výpočtu je nutné spustiť výpočet odpisov!

912

existujú doklady počiatočných stavov základného stáda, v ktorých sú nahraté údaje o kilogramoch. Tieto doklady je potrebné vymazať aj s hlavičkami dokladov. Potom bude možné daný výpočet spustiť.

Mohlo by vás taktiež zaujímať