Podklady pre výpočet daní

Umiestnenie: Dlhodobý majetok - Výstupy

Zostava sa najčastejšie používa po ročnej uzávierke pre potreby určenia daňového základu. Slúži na zistenie rozdielu daňových/ekonomických odpisov investičného majetku ako aj na zistenie rozdielu daňových / ekonomických zostatkových cien vyradeného investičného majetku. Zostavu je možné spustiť aj za aktuálny rok, kde sa preberú aktuálne údaje.

Zadávajú sa podobné výberové kritériá pre tlač ako v ostatných zostavách v menu výstupy. V prípade, že podnik používa modul zvieratá, tak pri plnom nakonfigurovaní systém zobrazuje investičný majetok spolu so základným stádom z modulu Zvieratá. 

Zostava je rozdelená na štyri časti, kde v prvej sú zobrazené investičné majetky v evidencii, v druhej základné stádo v evidencii, v tretej investičný majetok vyradený a vo štvrtej základné stádo vyradené. Vo vyradenom investičnom majetku sú vypísané aj vyradenia dielčích položiek, t.j. čiastočné vyradenia.

Na úplný záver je uvedená Korekcia daňového základu, kde uvedená hodnota nemusí byť presná, pretože nie každé vyradenie investičného majetku sa musí účtovať do nákladov!