Saldokonto

Umiestnenie: Fakturácia - Výstup

Logo AE Fakturacia

V systéme je možné sledovať a vyhodnocovať okrem účtovného saldokonta, ktoré sa nachádza v module účtovníctvo (menu Výstupy/Saldokonto) aj tzv. fakturačné saldokonto. Ide o zostavy ktoré zahŕňajú všetky relevantné doklady bez ohľadu na to či sú alebo nie sú zaúčtované a zahŕňajú aj neúčtovné doklady ako sú predfaktúry. 

Fakturačné saldo dáva aktuálny obraz o stave záväzkov a pohľadávok bezprostredne po vystavení faktúry, alebo úhrady ešte pred ich zaúčtovaním. Tieto zostavy slúžia tiež na kontrolu a porovnávanie dokladovej evidencie s účtovnou evidenciou na základe systémových saldokontných nastavení, pričom po zaúčtovaní všetkých saldokontných dokladov musia byť evidencie k príslušnému dátumu totožné.

Výstupy je možné zobraziť k aktuálnemu dňu alebo k spätnému dátumu a výberové kritériá, ktoré sa nachádzajú v jednotlivých záložkách a sa dajú kombinovať podľa požiadaviek užívateľa. V prípade potreby zobraziť aktuálny stav záväzkov a pohľadávok je možné zobraziť fakturačné saldokonto ihneď po nahratí úhrad, nie je nutné mať zaúčtované tieto doklady. Avšak v prípade, že užívateľ požaduje kontrolovať dokladovú evidenciu na účtovnú ku konkrétnemu dátumu, v takomto prípade je nutné mať všetky saldokontné doklady zaúčtované.

Odporúčanie:
V prípade potreby vykonávania opráv na saldokontných dokladoch odporúčame tieto opravy realizovať VŽDY na samotných dokladoch (t.j. vo fakturačnom saldokonte) a nie priamo v účtovníctve účtovným dokladom, nakoľko týmto spôsobom nebudú tieto dve evidencie totožné.

Základné zotriedenie údajov v zostave je podľa nižšie uvedenej schémy:

– > Pohľadávky – s označením „P
               – > súvisiace pohľadávky                   – s označením „- D“ ako dobropisy
                                                                               – s označením „- T“ ako ťarchopisy
                                                                               – s označením „-P“ ako penalizačné faktúry
                – > úhrady – s označením „Úhr“

– > Záväzky – s označením „Z“
                – > súvisiace záväzky                        – s označením „- D“ ako dobropisy
                                                                               – s označením „- T“ ako ťarchopisy

– > Prevodné príkazy k záväzkom  – s označením „PP

– > Nepriradné úhrady prijaté          – s označením „P

– > Nepriradné úhrady poskytnuté  – s označením „Z

– > Nepriradné prevodné príkazy     – s označením „PP

Do zostavy sú zahrnuté nasledovné typy dokladov:

  • Pohľadávky a záväzky, nahraté prostredníctvom dokladov: „Odoslané faktúry“ a „Došlé faktúry“, prípadne postúpené pohľadávky a záväzky
  • Úhrady faktúr, nahraté prostredníctvom dokladov „Banka (Zápočet)“ a „Pokladňa“ – pri použití takých druhov pohybu pre príslušné doklady, ktoré znamenajú úhradu pohľadávok alebo záväzkov
  • Prevodné príkazy k záväzkom, nahraté prostredníctvom dokladu „Prevodný príkaz“.

Tlačový výstup je možné tlačiť na základe veľkého množstva výberových kritérií, ktoré sú rozdelené do záložiek:

Záložka Základné nastavenie

V tejto časti užívateľ volí hlavné nastavenia, ako je typ saldokonta, čo môže byť:

sumárne – je to tlač celkových sumárov pohľadávok („P“)/záväzkov („Z“) za všetkých alebo za konkrétneho partnera v závislosti od zadaných výberových kritérií.

položkové – systém vytlačí položkovitý rozpis jednotlivých faktúr a k nim prislúchajúcich dokladov ako sú úhrady, dobropisy, ťarchopisy, penalizačné faktúry a nepriradené úhrady.

za partnera – systém tlačí položkovitý rozpis triedený za vybraného alebo všetkých partnerov.

V tejto saldokontnej zostave na spodnej časti je možné súčasne vidieť aj rekapituláciu neuhradených záväzkov a pohľadávok po lehote splatnosti/v lehote splatnosti zosumarizované a časovo rozlíšené podľa zadaného počtu dní omeškania, ktoré sa nastavuje v záložke Dni omeškania.

Ďalšie, z množstva výberových kritérií je možnosť tlače z Aktuálneho alebo Archívneho saldokonta, tlač iba pohľadávok alebo záväzkov (štandardne sú obe voľby zapnuté).

Upozornenie:
Z aktuálneho saldokonta je možné z tlačového výstupu priamo otvárať, prezerať alebo zaúčtovať doklady po stlačení podčiarknutého variabilného symbolu. V prípade potreby má možnosť užívateľ pripojiť prílohy k dokladu prostredníctvom voľby s označením spinky. Doklady, ktoré sú presunuté do archívneho saldokonta, nie je možné v tlačovom výstupe otvárať.

V ďalšej sekcii je možné zadať kritérium pre konkrétny názov partnera, menu dokladov, interval OD-DO pre variabilný symbol, rok a periódu, čím užívateľ dokáže filtrované údaje bližšie špecifikovať.

Dátum „Ku dňu“ určuje k akému dátumu sa budú filtrované údaje tlačiť – k aktuálnemu (je to systémový dátum, ktorý sa štandardne predpĺňa) alebo k spätnému, ktorý si užívateľ ľubovoľne zadá.

Sekcia PREDPISY-uhradenosť

V tejto sekcii je možné filtrovať:

  • všetky doklady bez ohľadu na stav uhradenosti
  • len neuhradené
  • len uhradené
  • prípadne predpisy so sumou vyššou ako bola suma úhrady (preplatky)

Sekcia PREDPISY-lehota splatnosti

V tejto sekcii je možné filtrovať:

  • všetky doklady, to znamená v lehote splatnosti aj po lehote splatnosti
  • len po lehote splatnosti
  • len v lehote splatnosti

Záložka Predpisy

V tejto záložke je možné zadať podrobnejšie výberové kritériá pre tlač a vyhodnotenie údajov ako je interval OD-DO pre číslo faktúry, dátum vystavenia, splatnosti, dodania, ďalej je tu sekcia pre saldokontný účet a sekcia pre konkrétne sumy, ktoré užívateľ môže manuálne zadať (fakturovaná a neuhradená suma v mene, fakturovaná a neuhradená suma v EUR). Nachádza sa tu aj Predajné miesto a Odbytová cesta.

V tejto záložke sa určuje aj to, aké typy dokladov sa budú v zostave zobrazovať a taktiež triedenie predpisov, ktoré si užívateľ zvolí:

Záložka Partner

V záložke partner je možné zadávať kritériá, ktoré sa týkajú napríklad typu (maloodberateľ, poisťovňa, úrady a pod.) alebo charakteristiky partnera. Potom je možné filtrovať podľa konečného príjemcu, stopnutých/používaných partnerov.

Je možné kombinovať aj vyhľadávanie podľa toho, či je to odberateľ alebo dodávateľ prípadne oboje. K tomuto typu môžeme hľadať a tým zúžiť výber údajov aj podľa vyfaktúrovanej/neuhradenej alebo uhradenej sumy v EUR, prípadne aj podľa salda v eurách, ktoré má partner v systéme evidované.
Ďalšie doplnkové možnosti sú pridanie/zobrazovanie stĺpcov, ktoré si môže užívateľ navoliť ako aj triedenie odberateľa/dodávateľa podľa názvu, IČA a pod.:

Záložka Úhrady

V tejto sekcii je možné zadať kritériá ktoré sa týkajú úhrad, dátumu zaplatenia priradených/nepriradených úhrad. Je možné si dať vypísať do zostavy prevodné príkazy, zápočty, nepriradené úhrady. Triedenie úhrad v rámci predpisov je možné nastaviť na dátum úhrady, podľa variabilného symbolu alebo čísla dokladu. Taktiež je možné zobraziť stĺpce Úhrada/Úhrada v EUR.

Záložka Dni omeškania

V sekcii sa nastavuje časové rozlíšenie záväzkov/pohľadávok podľa zadaného počtu dní omeškania spolu so zapnutou voľbou „Vypísať na konci Saldokonta celkový rozpis“. Ak táto voľba nebude zapnutá, rekapitulácia sa na konci zostavy nezobrazí. Taktiež je možné si dať zobraziť neuhradené sumy v lehote a po lehote splatnosti.

Záložka Zobraziť zo saldokonta a predpisov

Prostredníctvom volieb v tejto záložke je možné zobraziť alebo skryť požadované stĺpce zo saldokontných údajov resp. zo saldokontných údajov vo faktúrovanej sume pre záväzky/pohľadávky.

Záložka Pridať partnera

V tejto záložke je možné zadať ďalších, ľubovoľne zvolených partnerov a vyhodnocovať ich spolu s tým partnerom, ktorý je zadaný v základných nastaveniach (prvá záložka).

Saldokonto je multifunkčný nástroj, pomocou ktorého je možné vyhodnocovať a sledovať údaje z rôznych pohľadov prostredníctvom naozaj veľkého množstva možností a funkcií, ktoré má možnosť užívateľ ľubovoľne kombinovať. S týmito dátami má možnosť v prípade potreby následne pracovať napríklad aj v Exceli, ak si to zvolí alebo si môže pred tlačou do prehľadu upraviť stĺpce:

Excel
Prehľad