Doklad Náklady

Umiestnenie: Účtovníctvo - Vstupy

Logo AE Fakturacia

Typ dokladu nákladový systém vytvára automaticky po zaúčtovaní dokladov pre dodávateľské faktúry (NAF = náklady – fakturačný ) a pokladničné doklady (NAP = náklady – pokladničný). Doklad sa skladá z hlavičky, do ktorej sa zapisuje účet na stranu DAL a riadkov, ktoré obsahujú jednotlivé účty so stranou MÁ DAŤ. Jedná sa o typ zápisu N:1 to znamená – účtuje sa jeden účet na stranu DAL oproti viacerým účtom na stranu MÁ DAŤ. 

Užívateľ má možnosť vytvárať takéto typy dokladov aj manuálne a to pomocou druhu NAU – interný nákladový doklad. Účet strany DAL nesmie byť nákladový ani výnosový (účtové triedy 5 a 6).

V zozname nákladových dokladov je možné prezerať existujúce doklady a filtrovať podľa rôznych výberových kritérií.

Pri kontrolách, či už priebežných, mesačných alebo koncoročných je potrebné prechádzať hlavne chybné doklady, na ktorých chýba účet a tieto korektne zaúčtovať. Vo filtri je možné túto podmienku zadať v poli chyba ako aj ďalšie výberové kritériá – rok, perióda, typ dokladu, suma na strane Dal alebo dodávateľa:

Na doklade sa tento znak zobrazuje v pravom hornom rohu, pričom po vykonaní opravy zmizne:

K dokladom typu NAU – interný nákladový doklad je možné pripájať prílohy pomocou tlačidla uvedeného nižšie:

Taktiež je možné nákladové doklady tlačiť pomocou rovnomenného tlačidla:

Pri tlači systém predplní údaje dokladu, na ktorom je užívateľ nastavený, avšak je možné tieto kritériá zmeniť podľa potreby. Rozšírený typ tlače hlavičky a riadkov sa líši od základného v údajoch, ktoré si má možnosť užívateľ nastaviť navyše, okrem defaultne tlačených údajov.

Do zostavy má možnosť užívateľ doplniť aj komentáre, ktoré sa zadávajú v druhej záložke pod názvom Komentáre.

V prípade, že požaduje mať v zostave viacero údajov, je nutné si zapnutí rozšírenú tlač v prvej záložke a v poslednej pod názvom Zloženie riadku definovaného užívateľom má možnosť si vybrať z ponuky stĺpcov. Odporúčame si dať zobraziť iba také množstvo údajov, ktoré budú v zostave prehľadné, čitateľné a zmestia sa na príslušnú stranu. Údaj v stĺpci názov je označenie stĺpca v systéme, ktoré nie je možné meniť. Užívateľský názov stĺpca pre potreby tlače je možné zadať v stĺpci Nadpis.

Z existujúceho nákladového dokladu má možnosť užívateľ vytvoriť kópiu pomocou tlačidla Kópia

Na ľavej strane je uvedený pôvodný doklad a na pravej nový:

Pri práci s účtovnými dokladmi v module účtovníctvo treba mať na zreteli, že sa zaúčtované zmeny alebo nové doklady z iných podsystémov v hlavnej knihe, obratovej predvahe, zostavách, či dátových skladoch premietnu a zobrazia až po vykonaní účtovnej operatívy. Preto odporúčame pred každou kontrolou spustiť túto funkciu, aby boli v účtovníctve všetky údaje správne premietnuté. Napríklad v dátových skladoch aj v zostavách na to systém upozorňuje v ľavej hornej časti okna