Uzávierka modulu DANE

Umiestnenie: Dane - Uzávierka

V tejto časti sa vykonáva uzávierka modulu DANE, pričom predtým je nutné spustiť voľbu „Príprava údajov pre Účto-DPH“. Ak príprava nebola pred spustením uzávierky vykonaná, systém na to upozorní hláškou.

Spustenie uzávierky sa vykonáva za daný rok a periódu. Program najskôr kontroluje úplnosť údajov, či boli spracované a zaúčtované všetky doklady jednak vytvorené v module dane ako aj tie, ktoré boli vytvorené v tzv. podriadených moduloch.

Podriadené moduly pre modul dane sú pokladňa, fakturácia, banka a na to, aby sa v nej korektne uzatvorila perióda, je nutné mať najprv uzavreté periódy v týchto podriadených moduloch. V prípade, že nie sú uzavreté, systém na to upozorní a uzávierku modulu dane nevykoná:

Po uzatvorení podriadených modulov a vykonaní prípravy údajov pre účto – DPH systém umožní aj uzatvorenie modulu dane za príslušnú periódu a súčasne otvorí nasledujúcu.