Číselník materiálov skrátený​

Umiestnenie: Fakturácia - Vstupy - Kmeňové údaje​

Umiestnenie: Sklad - Vstupy - Kmeňové súbory

Číselník slúži na zaevidovanie novej skladovej položky do systému. Vo vrchnej časti okna sa nachádza zoznam existujúcich kariet, ktorých podrobné údaje systém zobrazuje v dolnej časti.

Vytvorenie novej skladovej položky

Nová skladová položka sa zadáva pomocou tlačidla Pridať, pričom systém pridáva nové položky na koniec existujúceho zoznamu. Užívateľ musí zadať názov materiálu, kód materiálu, zaradenie do podskupiny, základnú MJ, kategóriu materiálu a prílohy.

Následne sa zadávajú ďalšie údaje v dolnej časti okna:

Pomocná MJ

je to pomocná merná jednotka z číselníka merných jednotiek, pokiaľ ju požaduje užívateľ popri hlavnej mernej jednotke sledovať a prepočítavať.

Typ

zadáva sa spôsob prepočtu pomocnej MJ:

1 – je prepočet na základnú MJ – znamená, či sa bude pomocná MJ automaticky prepočítavať na základnú MJ, ktorá je zadaná vo vrchnej časti zoznamu

2 – nie je prepočet na základnú MJ – nebude sa automaticky systémom vykonávať prepočet, užívateľ si prepočet môže robiť manuálne

Koeficient prepočtu

je to údaj, podľa ktorého sa bude pomocná MJ prepočítavať na základnú.

Doplnkový identifikátor

môže sa zadať doplnkový identifikátor ku skladovej karte

Klasifikácia produkcie

klasifikácia produkcie z číselníka.

Obal

udáva sa, či ide o vratný alebo nevratný obal

Sadzba DPH

sadzba DPH

Predajná cena

pole sa vypĺňa vtedy, keď firma nepoužíva v systéme cenníky a modul Expedícia. V tom prípade sa pri predaji použije táto cena.

Popis

rozšírený popis skladovej položky

Čiarový kód

v poli je možné zadať buď manuálne číselné označenie skladovej položky, podľa ktorého bude možné pri predaji položku vybrať alebo samotný čiarový kód načítaný cez čítačku čiarových kódov

Colný sadzobník

vyberá sa kód z číselníka colného sadzobníka

Druh tovaru pre KVPDH

Doba spotreby

zadáva sa doba spotreby podľa časovej jednotky, ktorá sa vyberá vo vedľajšom poli

Dni výroby

počet dní výroby daného produktu

Doba záruky

zadáva sa doba záruky podľa časovej jednotky, ktorá sa vyberá vo vedľajšom poli

Hmotnosť

udáva sa hmotnosť

Výrobné číslo

znamená, či sa ku skladovej položke eviduje aj výrobné číslo v číselníku výrobných čísiel

SSCC

voľba hovorí o tom, či môže mať uvedená skladová karta aj kód balenia

Pomocou nižšie uvedených prepínacích tlačidiel je možné nastaviť zobrazovanie/skrývanie údajov z číselníka v príslušných moduloch (ak je tlačidlo zapnuté, údaj sa bude zobrazovať, inak nie).