Číselníky pokladní

Umiestnenie: Pokladňa - Číselníky

Číselník pokladní obsahuje pokladne, ktoré sa v podniku používajú alebo používali v minulosti a sú aktuálne nepoužívané (Stopnuté). V tomto číselníku sa nastavujú všetky dôležité nastavenia, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie pokladní.

Zobrazujú sa na nich rôzne doplňujúce informácie, ktoré má možnosť užívateľ sledovať a prezerať (napr.: stav hotovosti po periódach, denné uzávierky a pod.). Každá pokladňa má určenú svoju menu, v ktorej sa eviduje a zostatky ako aj obraty sú zobrazované tak v cudzej mene ako aj v domácej. Pre každú pokladňu je možné nastaviť samostatný analytický účet syntetického účtu 211.xxx.

Typ pokladne stanovuje, či daná pokladňa používa/nepoužíva denné uzávierky alebo či je to fiškálna pokladňa.

V prípade fiškálnej pokladne sa v dolnej okna časti v záložke „Číselník pokladní“ zobrazujú informácie o fiškálnom module ako je typ, číslo DKP, pod ktorým je tento modul evidovaný a pod.

V prípade eKasy je nutné vykonať nastavenie pre typ pokladne = F a do poľa fiškálny modul je potrebné vybrať predtým zadefinovaný údaj z číselníka fiškálnych modulov:

Zároveň sa v dolnej časti okna zobrazujú záložky, ktoré ponúkajú ďalšie možnosti nastavenia ako aj ďalšie informácie, ako sú:

Záložka Číselník pokladní

Minimálny stav a Maximálny stav

je to výška minimálneho/maximálneho zostatku hotovosti v pokladni. Na toto nastavenie zároveň nadväzuje položka „Kontrola„, ktorá určuje, akým spôsobom sa má výška minimálneho zostatku kontrolovať.

Predajné miesto

zadáva sa numerický kód predajného miesta, ktorý je dopĺňaný z číselníka Predajných miest.
Napr.: 1 – Predajné miesto č.1

Organizačná jednotka

zadáva sa číselný kód organizačnej jednotky podniku z číselníka organizačných jednotiek.

Záložka Denné uzávierky

Zobrazujú sa denné uzávierky pokladne, ktoré sú triedené podľa dátumov denných periód.

Záložka Stav hotovosti v periódach

Zobrazuje kumulovaný Počiatočný stav, Príjem, Výdaj a Konečný stav pokladne triedený podľa periód.

Záložka Aktuálne množstvá cenín

Vrchná časť okna znázorňuje informácie o ceninách, ich množstve, mernej jednotke, jednotkovej cene a celkovej sume. V dolnej časti okna je možné vidieť stav po periódach, ktorý ponúka za každú periódu prehľad Počiatočného stavu, Príjmu, Výdaja a Konečného stavu cenín.

Záložka Preddefinované údaje dokladov

V tejto záložke je možné nastaviť pre každú pokladňu osobitne preddefinované údaje, ktoré systém bude pri nahrávaní dokladov za príslušnú pokladňu defaultne predpĺňať.

Nastavuje sa tu:

Typ dokladu

pre Pokladničný doklad (POP, POV) a Ceninový doklad (CEP, CEV)

Druh pohybu

z číselníka Pokladničné druhy pohybov zvlášť pre príjem/výdaj k pokladničnému a ceninovému typu dokladu

Ďalej je možné prednastaviť cenovú hladinuodbytovú cestu, ktorú bude pre danú pokladňu systém na doklade predpĺňať v záložke Ostatné.

Okamžitá predkontácia

určuje, či sa má po nahratí hlavičky dokladu okamžite objaviť predkontácia riadkov dokladu.

Jednotkové ceny s daňou

určuje, akým spôsobom sa bude v riadkoch počítať daň. Ak voľba nie je zapnutá, systém ráta daň z jednotkovej ceny bez dane. Ak je voľba zapnutá (pre potreby Maloodberateľského spôsobu fungovania), ráta daň z jednotkovej ceny s daňou.

Záložka Prístupové práva

uvádzajú, ktorý užívateľ má prístupové práva na danú pokladňu a s akými možnosťami. V stĺpci prístup sa môžu nastaviť nasledovné hodnoty:

1 – Čítanie (zakázaný výpočet a zápis)

2 – Čítanie, výpočty (zakázaný zápis)

3 – Čítanie, výpočty, zápis. Prístup je povolený užívateľovi 20 (dealer). Bežný užívateľ musí nastaviť prístup na pokladňu cez modul SPRAVCA – konfigurácie, Prístupové práva užívateľov, Číselník užívateľov, F3 – Prístupové práva na pokladne.

Záložka Fiškálny modul

Záložka je prístupná len na počítači, kde je inštalovaný fiškálny modul.