Verzia 23.04

Update 23.04 - Aurus EKONOMIKA a Aurus EKOPACKET

Verzia vydaná 30.10.2023

Postup aktualizácie programu

Kliknutí si vyberte návod na vykonanie aktualizácie pre program, ktorý používate.

Prechod môžete vykonať len ak máte verziu   23.03/0 resp. 23.03/1

Upozornenie:
Pre túto verziu nie je potrebné vykonať aktualizáciu pracovnej stanice.

Legislatíva a najvýznamnejšie novinky vo verzii 23.04

VŠEOBECNÉ novinky

Novinky platné pre:
 • Modul Zvieratá – v grafickej verzii programu vydávame modul Zvieratá. Všetkým užívateľom ktorí majú uvedený modul zakúpený sa automaticky vykonaním prechodu na verziu 23.04 sprístupní. Z významných vylepšení modulu Zvieratá v porovnaní s doterajšou verziou upozorňujeme na nové okno Zvieratá v maštali, v ktorom máte zobrazené kategórie zvierat v maštaliach, ktoré ste zadávali v dokladoch. V okne máte zobrazené pre danú kategóriu v maštali základné nastavenia zvierat  z číselníka materiálov a stavy po periódach. Pre danú kategóriu v maštali si môžete automaticky vyvolať doklad a zadávať v ňom údaje, zobraziť si obratovú súpisku a zobraziť si účtovanie pre jednotlivé druhy pohybov.

Modul Správca – v grafickej verzii programu vydávame modul Správca. Všetkým užívateľom ktorí majú uvedený modul zakúpený sa automaticky vykonaním prechodu na verziu 23.04 sprístupní.

Modul Správca je rozdelený do viacerých funkcií, v aktuálnej verzii sprístupňujeme funkciu:

 • Správca – číselníky, v ktorej sa nachádzajú základné riadiace celosystémové číselníky zoskupené do nasledovných podmenu: Organizačné, Účtovné, Meny, Nákladové, Dane, Partneri, Obchod, Služby a MJ, Texty, Periódy, Konfiguračné.
 • Správca – Materiály a služby, v ktorej sa nachádza úplný Číselník materiálov/tovarov.

Konfiguračne je možné nastaviť farbu dolnej lišty a farbu aktívnej záložky. Využitie je u užívateľov ktorí pracujú s viacerými firmami a potrebujú vizuálne odlíšiť v ktorej firme sa práve nachádzajú.

 • kto nie je užívateľom platenej služby Finstat Premium, bude môcť užívať túto funkcionalitu bezplatne do 31.12.2023. Od 1.1.2024 prejde automaticky na bezplatnú službu prepojenia s verejnými registrami.

Všeobecné novinky po verziách si pozrite TU…

Koniec VŠEOBECNÉ

Modul MZDY

Hlavnou novinkou v module mzdy vo verzií 23.04 je zostava – podklad, kde nájdete výšku poistného za zamestnávateľa, ktorú uhrádzate v skrátenej výške, ak Vám bola schválená štátna pomoc pre poľnohospodárov. Spomenutú zostavu, resp. podklad nájdete v :

Novinky platné pre:

Výstupy – Zákonné poistenie, príspevky PANDÉMIA – Odvody, príspevky PANDÉMIA

 • pribudli 2 typy zostáv
  • Podklad pre platbu MV SP – štátna pomoc poľnohospodári
  • Podklad pre platbu VPP SP – štátna pomoc poľnohospodári

V obidvoch typoch zostáv máte k dispozícii podrobné údaje o jednotlivých poisteniach za pracovníkov, zamestnávateľa, celkom vrátane sumárnych údajov poistného za jednotlivé poistenia za zamestnávateľa s uplatnením štátnej pomoci, výšky štátnej pomoci, celkovej výšky poistného s uplatnením štátnej pomoci, potom výšku platby poistného celkom bez uplatnenia štátnej pomoci, výšku platby poistného celkom s uplatnením štátnej pomoci.

Venujte prosím pozornosť nasledovným informáciám:

 • Platbu poistného s uplatnením štátnej pomoci (tj. zníženú platbu) môžete vykonať až keď budete mať schválenú žiadosť za daný mesiac Sociálnou poisťovňou, skôr nie.
 • Dôležité upozornenie: v prípade Výkazu poistného a príspevkov (VPP) sa štátna pomoc uplatňuje za mesiac, ktorý je uvedený v hlavičke VPP. To znamená, že v prípade štátnej pomoci za 10/2023 sa schválená žiadosť týka poistného z VPP za mzdy, ktoré ste spracovali za periódu 9/2023! V prípade schválenia štátnej pomoci za 11/2023 pôjde v prípade VPP o platbu poistného za mzdy spracované za periódu 10/2023, atď. Pozor! V prípade VPP, ktorý bude mať v hlavičke mesiac 2/2024 a bude obsahovať údaje spracované za periódu 01/2024 sa už štátna pomoc uplatňovať nebude, lebo podľa Sociálnej poisťovne pôjde o mesiac 2/2024 a vtedy už štátna pomoc platiť nebude!
 • Ak ste už uhradili poistné z VPP za mesiac 10/2023 (tj. mzdy spracované za 09/2023) v plnej výške a až po tejto úhrade Vám schválili štátnu pomoc za 10/2023, obráťte sa prosím na Sociálnu poisťovňu a konzultujte s ňou ďalší postup týkajúci sa vrátenia poistného. Podobne postupujte v takomto prípade aj v nasledujúcich periódach 11/2023, 12/2023 a 1/2024.
 • Odporúčame v prípade schválenia štátnej pomoci za daný mesiac, ak chcete vykonať platbu (úhradu) poistného za daný mesiac s uplatnením štátnej pomoci (tj. zníženú platbu poistného) po schválení žiadosti o štátnu pomoc za daný mesiac, aby ste kontaktovali Sociálnu poisťovňu. Konkrétne kvôli výške platby s uplatnením štátnej pomoci pre MV a VPP (tj. kvôli zníženým platbám), ktoré Vám vypíšu vyššie spomenuté zostavy. Je možné, že Sociálna poisťovňa bude mať tiež k dispozícii pre daný mesiac údaje k zníženým platbám poistného pre MV a VPP a v tom prípade budete môcť so Sociálnou poisťovňou konzultovať presnú výšku zníženej platby.
 • Keďže v prípade VPP používa Sociálna poisťovňa zvláštnu metodiku výpočtu poistného s uplatnením štátnej pomoci, obráťte sa prosím v prípade problémov vykázania poistného s uplatnením štátnej pomoci pri VPP a aj MV na Sociálnu poisťovňu a konzultujte prípadné problémy s ňou.

Nastavenia – Centrálna konfigurácia – Iné

 • automaticky sa prechodom verzie 23.04 nastaví konfiguračný prvok 145965 „Mimálna sadzba fin.prísp. na …stravu za pracovnú zmenu“ na hodnotu 3,22
 • automaticky sa prechodom verzie 23.04 nastaví konfiguračný prvok 145966 „Maximálna sadzba fin.prísp. na …stravu za pracovnú zmenu“ na hodnotu 4,29

Uzávierka – Výpočet čistých miezd

 • v prípade vyplatenia príjmu po skončení DoPČ na výkon sezónnej práce sa pri rozpočítaní príjmu na jednotlivé mesiace trvania starobného poistenia douplatní OOP pre starobné poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Táto zmena sa vykonala na základe metodického pokynu poslaného dodatočne Sociálnou poisťovňou k problematike príjmov vyplatených po skončení DoPČ na výkon sezónnej práce.
Novinky platné pre:

Vstupy – Výkaz práce

 • vo Výkaze práce typu S číslom práce sú od tejto verzie riadky výkazu zoradené podľa stĺpca „Dátum“, ak tento stĺpec používate a vypĺňate. Ak ho nepoužívate/nevypĺňate, tak sa zoradenie riadkov nemení a je rovnaké ako vo verzii 23.03.

Výstupy – Výplatné pásky –  Užívateľské

 • do šablón pribudlo pole Predloha. Z toho dôvodu prosíme užívateľov, ktorí majú vytvorené vlastné užívateľské šablóny, aby po prechode 23.04 urobili toto:
  • vyvolali používanú užívateľskú šablónu
  • nastavili sa na záložku Výzor
  • všimli si nastavenie poľa Predloha
  • v prípade potreby ju nastavili tak, ako potrebujete (na výšku, šírku alebo archivačnú)
  • cez pravé tlačidlo myši uložili zmenu v šablóne
  • Vyššie popísanú činnosť vykonajte na tých šablónach, ktoré používate v Aurus Ekonomike pri tlači užívateľských výplatných pások
Koniec modul MZDY

Modul FAKTURÁCIA

Novinky platné pre:
 • možnosť vytvoriť dobropis z odoslanej faktúry. Cez tlačidlo Kópia

zadaním typu dokladu D

 • Odoslaná faktúra – možnosť tlače faktúry spolu s predkontáciou je doplnená do všetkých predlôh výzory faktúry

Novinky v module po verziách si pozrite TU…

Koniec modul FAKTURÁCIA

Modul EXPEDÍCIA

Novinky platné pre:
 • pribúda okno Dotykový predaj, cez ktoré je možný predaj použitím dotykovej obrazovky, t.j. pribudla možnosť predávať bez použitia klávesnice a myši, cez priame (užívateľom definované) klávesy, EAN/PLU kódy.

Novinky v module po verziách si pozrite TU…

Koniec modul EXPEDÍCIA

Modul ÚČTOVNÍCTVO

Novinky platné pre:
 • do Hromadných a Naturálnych dokladov pribudol tlačidlo Preúčtovanie. Možno ho využiť napr. na preúčtovanie jedného výkonu na druhý výkon

Novinky v module po verziách si pozrite TU…

Koniec modul ÚČTOVNÍCTVO

Modul Sklad

Novinky platné pre:
 • pribudol číselník materiálov pod názvom Materiály / Tovary (skladový) v grafickej časti programu, v menu nahradil Číselník materiálov skrátený

Novinky v module po verziách si pozrite TU…

Koniec modul SKLAD

Upozornenie:
Pre túto verziu nie je potrebné vykonať aktualizáciu pracovnej stanice.